Скачать 13.54 Kb.


Дата15.05.2017
Размер13.54 Kb.

Скачать 13.54 Kb.

008 ел, декабрь


2008 ел, 20 декабрь 903


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасы халкы һәм кулланучыларының ташламалы башка төркемнәре өчен катнаш эшкәртүдәге җылылык энергиясенә тарифларны төрле яклап субсидияләүне бетерү графигын раслау турында” 2008 ел, 3 март, 134 нче карарына үзгәреш кертү хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРЂ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасы халкы һәм кулланучыларының ташламалы башка төркемнәре өчен катнаш эшкәртүдәге җылылык энергиясенә тарифларны төрле яклап субсидияләүне бетерү графигын раслау турында” 2008 ел, 3 март, 134 нче карарына түбәндәге үзгәрешне кертергә:
1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

“1. Татарстан Республикасы халкы һәм кулланучыларының ташламалы башка төркемнәре өчен катнаш эшкәртүдәге җылылык энергиясенә тарифларны төрле яклап субсидияләүне бетерү буенча түбәндәге графикны расларга:
Коммуналь хезмәтләр исеме

Икътисадый нигезләнгән тарифтагы өлеш, процент

2008 ел

2009 ел

2010 ел

2011 ел

Җылылык энергиясе (катнаш эшкәртү)

37,9

40,8

59,7

100”.

Татарстан Республикасы

Премьер-министры Р.Н.Мићнеханов