Скачать 23.57 Kb.


Дата15.05.2017
Размер23.57 Kb.

Скачать 23.57 Kb.

008 ел, декабрь


2008 ел, 15 декабрь 890


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Югары һәм урта һөнәри белем бирүче дәүләт мәгариф учреждениеләре студентлары, аспирантлары һәм укучылары өчен Татарстан Республикасының махсус дәүләт стипендиясе турында” 1999 ел, 1 февраль, 35 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Президентының “Дәүләт, шул исәптән хәрби, һәм дәүләт аккредитациясе алган дәүләтнеке булмаган мәгариф учреждениеләрендә белем алучы аспирантлар, студентлар, курсантлар һәм укучылар өчен Татарстан Республикасының махсус дәүләт стипендияләрен булдыру турында” Татарстан Республикасы Президенты Указына үзгәрешләр кертү хакында” 2008 ел, 28 апрель, ПУ-169 нчы Указын үтәү йөзеннән, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРЂ:


1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Югары һәм урта һөнәри белем бирүче дәүләт мәгариф учреждениеләре студентлары, аспирантлары һәм укучылары өчен Татарстан Республикасының махсус дәүләт стипендиясе турында” 1999 ел, 1 февраль, 35 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

карарның исемендәге, әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының дәүләт, шул исәптән хәрби, һәм дәүләт аккредитациясе алган дәүләтнеке булмаган мәгариф учреждениеләре аспирантлары, студентлары, курсантлары һәм укучылары өчен Татарстан Республикасының махсус дәүләт стипендиясе турындагы нигезләмәнең 1, 2, 5, 6, 10 нчы пунктларындагы, Татарстан Республикасының дәүләт, шул исәптән хәрби, һәм дәүләт аккредитациясе алган дәүләтнеке булмаган мәгариф учреждениеләре аспирантлары, студентлары, курсантлары һәм укучылары өчен Татарстан Республикасының махсус дәүләт стипендиясе буенча комиссия турындагы нигезләмәнең 2 нче пунктындагы “югары һәм урта һөнәри белем бирү” дигән сүзләрне “югары, урта һәм башлангыч һөнәри белем бирү” дигән сүзләргә алыштырырга;

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының дәүләт, шул исәптән хәрби, һәм дәүләт аккредитациясе алган дәүләтнеке булмаган мәгариф учреждениеләре аспирантлары, студентлары, курсантлары һәм укучылары өчен Татарстан Республикасының махсус дәүләт стипендиясе буенча комиссия составында:

Комиссия составыннан Р.М.Вәлиевне, Н.Н.Маливановны, С.Э.Тарасевичны чыгарырга;

Комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә:

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратының югары, урта һөнәри белем бирү һәм фән бүлеге башлыгы урынбасары Георгий Шәмгун улы Гатауллинны;

А.Н.Туполев исемендәге Казан дәүләт техник университетның уку-укыту эшләре буенча проректоры Газиз Фуат улы Миңгалиевне (килешү буенча);

Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры урынбасары Андрей Иванович Поминовны.

2. Татарстан Республикасының Финанс министрлыгына Татарстан Республикасының махсус дәүләт стипендияләрен тапшыру өчен 2008 елда Татарстан Республикасыныћ Яшьлђр эшлђре, спорт џђм туризм министрлыгына Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының резерв фонды акчасы исәбеннән 1347,5 мең сум күләмендә акча бүлеп бирергә.

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратының югары, урта һөнәри белем бирү һәм фән бүлегенә йөкләргә.

Татарстан Республикасы

Премьер-министры Р.Н.Мићнеханов