• Докамбрий, палеозой, мезозой, неозой (стр.113) 25. Неотектонският период е последният от неозойската ера и обхваща 2 периода. Кои са те -> неоген и кватернер (стр. 114)
 • Атлантически океан, Средиземно море и континенталната част на Европа (стр. 123) 28. Най-голямото количество валежи на вр. Мусала е .... -> 2090 мм (стр. 129)
 • -38,3 °С (стр. 128)

 • Скачать 82.99 Kb.


  Дата14.09.2017
  Размер82.99 Kb.

  Скачать 82.99 Kb.

  1. Свободно време Достатъчно материални средства  1. Като отрасъл на икономиката,занимаващ се с организиране на свободното време, туризмът може да се развива успешно,ако са налице 2 условия.Посочете едното от тях. (стр. 65)  Отг. 1. Свободно време 2. Достатъчно материални средства

  2. Въздействието на туризма върху живота на местното население може да бъде положително и отрицателно. Посочете един положителен аспект. (стр. 66)


  Отг. 1. Създаване на нови работни места

  2. Развитие на инфраструктурата

  3. Съхраняване и възстановяване на местните паметници на културата

  3. Посочете един отрицателен аспект. (стр. 66)


  Отг. 1. Увеличаване на неквалифицирания труд

  2. Комерсиализиране на културата 3. Конфликти между местното население и туристите


  4. Компенсиращата роля на забавления в туризма е обуславена от 3 функции, идентифицирани от Дюмаздие. Посочете една от тях.(стр. 67)


  Отг. 1.Отпускане 2. Развлечение 3. Развитие

  5. Кога пътуванията в чужбина стават популярни за много хора и почивките придобиват престижен характер? (стр. 68)


  Отг. 60-те години на XX век

  6. С развитието на туризма наличните природни ресурси се използват неконтролирано. Нарастват различните изменения в природната среда. Посочете едно от тях. (стр. 69)  Отг. 1. Преустройване на плажни ивици

  2. Разрушаване на части от планински региони, заради ски писти


  7. Посочете една от психолого- поведенческите особености на новия тип потребител, появил се на туристическия пазар. (стр. 70-71)

  Отг. 1. Високо ниво на информираност

  2. Индивидуализъм

  3. Мобилност

  4. Екологизъм на съзнанието

  8. Кой е най- важният ефект от глобализацията на туризма? (стр. 73)

  Отг. Разширяване на пазара

  9. Посочете една характеристика, с която се отличава съвременният потребител на туристически услуги и забавления. (стр. 75-76)


  Отг. 1. Не харчи и не прахосва средства

  2. По- информиран е

  3. Изисква сигурност и гаранция

  4. По- активен е

  5. Търси самореализация

  6. По- образован е

  7. Желае да установява нови контакти

  10. Избройте една от 7-те главни тенденции в европейското туристическо

  търсене, според Световната организация по туризъм ( СОТ). (стр. 76-77)


  Отг. 1. Новости и контраст

  2. Култура и архитектурно наследство

  3. Селкси туризъм

  4. Конгресен и конферентен туризъм  Въпрос 11 :

  Влиянието на различните типове политическа нестабилност върху туристическата индустрия може да се сведе до различни фактори. Назовете един.

  1.1.терористични атаки,включващи туристи като жертва

  1.2.въоръжени атаки

  1.3.политически убийства

  1.4. бомбардировки

  1.5. смяна на правителството

  1.6.смяна на управляващата политическата партия

  1.7.гражданска война

  1.8. партизански движения

  1.9.грабежи

  1.10.отвличания

  1.11.мирни демонстрации

  1.12. мирни стачки

  1.13.бунтове(размирици)

  1.14. успешни преврати

  1.15. масови арести

  1.16. политическа нестабилност в съседните страни

  1.17. заплаха от война с друга страна

  1.18. терористични атаки към свързани с туризма цели

  1.19.неуспешни преврати

  1.20.война

  1.21. цензуриране

  1.22.обявяване на военно положение

  1.23.ограниаване на политическите права

  1.24.война в съседна страна

  1.25.арести на важни хора

  1.26.терористични атаки или заплахи за атаки над нетуристически цели

  1.27. въоръжени атаки извън границата на страната

  1.28.политически нелегални екзекуции

  Стр.84

  Въпрос 12:

  Какво означава понятието „декултуризация”?

  Отг. : Влияние на различните култури

  Стр. : 89  Въпрос 13:

  Назовете един от четирите стадия на развитие на туризма.

  А) начална фаза

  Б)фаза на туристическо приспособяване

  В) фаза на институционален туризъм

  Г)фаза на стагнация

  Стр. 90-91

  Въпрос 14:

  Към кое се отнася определението : Отразява общия характер, включващ всичко, което човек е създал допълнително към природата: обществено мислене, домакинска работа, производството, потреблението, литературата и изкуството, начина на живот и човешкото достойнство.

  Отг. : Култура

  Стр. 92


  Въпрос 15:

  На кой вид туризъм основа е историко-културния потенциал на дестинацията, включващ цялата социално-културна среда заедно с традициите, обичаите, особеностите на бита и домакинството.

  А) културният (или познавателен) туризъм

  Стр.92


  Въпрос 16:

  Обектите от културното наследство се разделят в няколко групи.Назовете една група.

  А)археологични паяметници

  Б) култура и гражданска архитектура

  В)малки и големи исторически градове

  Г)музеи, театри,изложби

  Д)социокултурна инфраструктура

  Е)етнографски обекти,центрове на приложното изкуство

  Ж)технически комплекси и съоръжения

  Стр.93


  Въпрос 17:

  Напишете един от разнообразните културни елементи на народите.

  А)изобразително изкуство

  Б)музика и танци

  В)етнически танци

  Г)национална кухня

  Д)народни занаяти

  Е)история

  Ж)литература

  З)религия

  И)индустрия и бизнес

  Й)агрокултура

  К)образование

  Л)наука


  Стр. 94-95-96

  Въпрос 18:

  Коя организация разглежда туризма като едно от средствата за повишаване на благосъстоянието на народите, за укрепване на мира между тях, за разпространяване на всеобщо уважение на правата на човека независимо от раса,пол, език и религия.

  Отг. Световната туристическа организация

  Стр.99


  Въпрос 19:

  Кои са двете категории хора според статистите , които са най-често облагодетелствани от туризма?

  Отг: Младите и жените

  Стр.100


  Въпрос 20:

  Напишете едно от 5-те нива на отричане на туризма.

  А)еуфорично ниво

  Б)апатично ниво

  В)ниво на колебание

  Г)антагонистично ниво

  Д)крайно ниво

  Стр. : 102-103

  21. Напишете коя е специфичната част от материалния свят, която качествено се отличава от останалите компоненти, тъй като за разлика от тях то не е възникнало стихийно ? -> човешкото общество (стр. 109)

  22. Кои са 2та релефообразуващи процеса на съвременния етап от развитието на релефа на България, които продължават да действат ? -> колебателни движения и земетресения (стр. 111)


  23. Кои от седиментните скали с мезозойска възраст са най-широко разпространени ? -> варовици и мергели (стр. 112)
  24. Геоложката история на Земята протича през 4 ери. Избройте поне 2 от тях. -> Докамбрий, палеозой, мезозой, неозой (стр.113)
  25. Неотектонският период е последният от неозойската ера и обхваща 2 периода. Кои са те? -> неоген и кватернер (стр. 114)
  26. Един от факторите , които определят формирането на климата на дадена територия, е : -> географски, радиационни, циркулационни и антропогенни (стр. 123)
  27. Кои са 3те зони, които оказват влияние върху климата на България, имайки предвид географското й положение? -> Атлантически океан, Средиземно море и континенталната част на Европа (стр. 123)
  28. Най-голямото количество валежи на вр. Мусала е .... -> 2090 мм (стр. 129)
  29. Най-ниската температура на въздуха у нас е измерена в Трън и е ..... -> -38,3 °С (стр. 128)

  30. Под влияние на физикогеографските фактори се създават условия за образуване на местни ветрове. Посочете 2 от тях. -> бриз, фьон, бора и планинско-долинни ветрове (стр. 130 )


  31) Напишете един от флорогенетичните центрове в България.
  Отг. Източноевропейска степ; Европейски листопадно-горски и средиземноморски-ксерофитно-горски центрове. (стр.153)

  32)Какви мерки се предприемат в България за опазването на растителния и животинския свят?


  Отг. Създаване на резервати, изкуствено развеждане на дивеча, ограничаване и регламентиране на лова, риболова и др. (стр. 159)

  33) Към кой вид води се отнасят реките, езерата и блатата?


  Отг. Повърхностни води (стр. 141)

  34) Посочете поне 1 вид подпочвени води.


  Отг. Грунтови, артезиански, карстови, минерални води. (стр. 141)

  35) Кое място по водните ресурси заема България сред балканските държави?


  Отг. Последно място. (стр. 140)

  36) Назовете двата речни отточни басейна в България.


  Отг. Черноморски и Беломорски. (стр.143)

  37) Кой вид езера се образува при земетресения?


  Отг. Тектонски езера. (стр. 146)

  38) Назовете най-известната група ледникови езера в България.


  Отг. Седемте Рилски езера. (стр.151)

  39) Напишете поне 1 основен тип растителност, разпространен в България.


  Отг. Дървесна, храстова и тревиста. (стр. 154)

  40) Как се наричат растителните съобщества със стар произход?


  Отг. Реликти. (стр. 154)


  4-ти екип:

  1) Теодора Петрова Павлова, фак.номер: 285244

  2) Валерия Руменова Михайлова, фак.номер: 285248

  3) Миглена Светлинова Събчева, фак. номер: 285261  4) Марина Георгиева Тулуш, фак.номер: 2843308

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  1. Свободно време Достатъчно материални средства

  Скачать 82.99 Kb.