Скачать 14.75 Kb.


Дата12.05.2017
Размер14.75 Kb.

Скачать 14.75 Kb.

2008 ел, 15 декабрь


2008 ел, 15 февраль 81


Азнакай муниципаль районында жир кишәрлекләрен бер категориядән икенче категориягә күчерү турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРЂ:


1. Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы, “Акмай” ачык акционерлар җәмгыятенең Азнакай муниципаль районында урнашкан һәм дәүләт милкендә булган 2,4229 гектар гомуми мәйданлы авыл хуҗалыгы әһәмиятендәге җир кишәрлекләрен түбәндәге кадастр саннары белән кадастр планнарында күрсәтелгән чикләрдә файдалы казылмалар чыгару максатларында сәнәгать җирләре категориясенә күчерү турындагы тәкъдимен кабул итәргә:


Җир кишәрлегенең кадастр саны

Мәйданы, гектар

16:02:13 01 02:0181

0,0059

16:02:13 01 02:0182

0,04

16:02:13 01 02:0011

0,36

16:02:13 01 02:0189

0,317

16:02:00 00 00:1511

1,7

Барлыгы 2,4229.

2. Күчемсез мөлкәт объектлары кадастры федераль агентлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсенә, Федераль теркәү хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенә дәүләт җир кадастры документларына һәм Күчемсез мөлкәткә хокукларның һәм алар белән алыш-бирешләрнең бердәм дәүләт реестрына билгеләнгән тәртиптә тиешле үзгәрешләр кертүне тәкъдим итәргә.


Татарстан РеспубликасыПремьер-министры Р.Н.Мићнеханов

Коьрта
Контакты

    Главная страница


2008 ел, 15 декабрь

Скачать 14.75 Kb.