Скачать 10.31 Kb.


Дата12.05.2017
Размер10.31 Kb.

Скачать 10.31 Kb.

2008 ел, 15 декабрь


2008 ел, 28 февраль 131


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасы милкендә булган акцияләрне муниципаль берәмлекләр милкенә тапшыру турында” 2006 ел, 11 декабрь, 614 нче карары белән расланган Акцияләре муниципаль милеккә тапшырыла торган хуҗалык җәмгыятьләре исемлегенә үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРЂ:


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасы милкендә булган акцияләрне муниципаль берәмлекләр милкенә тапшыру турында” 2006 ел, 11 декабрь, 614 нче карары белән расланган Акцияләре муниципаль милеккә тапшырыла торган хуҗалык җәмгыятьләре исемлегенә, аның 80 нче юлын түбәндәге яңа редакциядә бәян итеп, түбәндәге үзгәрешне кертергә:


“80

“Чирмешән районы коммуналь челтәрләре” ачык акционерлар җәмгыяте

100

100”.

Татарстан РеспубликасыПремьер-министры Р.Н.Мићнеханов

Коьрта
Контакты

    Главная страница


2008 ел, 15 декабрь

Скачать 10.31 Kb.