Дата12.05.2017
Размер6.47 Kb.

2008 ел, 24 декабрь2009 ел, 13 гыйнвар 9

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты –ның «Р.М.Хаҗиев турында» 2008 ел, 31 декабрь, 944 нче карарына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРЂ:


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Р.М.Хаҗиев турында» 2008 ел, 31 декабрь, 944 нче карарына түбәндәге үзгәрешне кертергә:

«15 гыйнварында» дигән сүзләрне «2 мартында» дигән сүзләргә алыштырырга.


Татарстан Республикасы

Премьер-министры Р.Н.Мићнеханов