Дата15.05.2017
Размер12.4 Kb.

2008 ел, 31 декабрь2008 ел, 31 декабрь 949


Башлангыч һөнәри белем бирүче “40 нчы һөнәр училищесы” дәүләт бюджет белем бирү учреждениесен Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы карамагына тапшыру турында

Татарстан Республикасында декоратив-гамәли сәнгать өлкәсендә белем бирү кластерын алга таба формалаштыру өчен кирәкле хокукый, социаль-икътисадый шартлар һәм оештыру шартларын тәэмин итү максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРЂ:


1. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 420073, Казан шәһәре, Гвардия урамы, 9 нчы йорт адресы буенча урнашкан башлангыч һөнәри белем бирүче “40 нчы һөнәр училищесы” дәүләт бюджет белем бирү учреждениесен (алга таба – Училище) Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы карамагына тапшыру турындагы тәкъдимнәрен кабул итәргә.
2. Училищеның гамәлгә куючысы вәкаләтләрен Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгына тапшырырга.
3. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгына, Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы белән килештереп, бер ай эчендә Училище уставын яңа редакциядә эшләргә һәм расларга.
4. Татарстан Республикасының Финанс министрлыгына “2008 елга Татарстан Республикасы бюджеты турында” 2007 ел, 26 декабрь, ТРЗ-65 нче Татарстан Республикасы Законына тиешле үзгәрешләр кертергә.
5. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгына йөкләргә.

Татарстан РеспубликасыПремьер-министры Р.Н.Мићнеханов