Скачать 16.28 Kb.


Дата30.07.2017
Размер16.28 Kb.

Скачать 16.28 Kb.

Аймаг: Улаан-Yдэ хото hургуули: Буряад Республикын үндэhэ яhатанай нэгэдэхи лицей- интернатАймаг: Улаан-Yдэ хото

hургуули: Буряад Республикын үндэhэ яhатанай нэгэдэхи лицей- интернат

Зохёон бэшэгшэ: Сонопова Эржена 11-дэхи ангиин hурагша

Сэнтэйхэн ажалаараа суутайхан «Туяамни»…

Буддын шажантанай үлгы болохо, хүн зоной найдал болоhон, алтан соёмботой Ивалгын дасанай баруун хойто зүгтэ оршодог, манай hургуулиин зуhалан болохо «Туяа» лагерь тухайгаа хѳѳрэхэ, түүрээхэ дуран хүрэнэ. Бүхы республикаhаа сугларhан манай hургуулиин hурагшад зунайнгаа эгээ гоё сагые эндээл, зуhаландаа үнгэргэдэг ха юм даа. «Туяа» лагериингаа hайнда минии hүүлшын hуралсалай жэлнүүдэй зунай амаралтын хаhа эгээ сэнгүү ба хүхюутэйгээр үнгэрѳѳ. Хаана танда амархада гоё бэ гэhэн асуудал намhаа түбhэн хүнэй hураа hаань, Турци, Монгол сайхан орондо , Хитадай Хайлаарта бэшэ, харин намда эгээл гоё амаралтын газарни, буусамни болохо, «Туяадаал» гэхэ байнаб... Би зунайнгаа амаралтые таба дахин, хамта дээрэнь, зуу гаран үдэрнүүдээ, энэл үзэсхэлэнтэ сайхан лагерьтаа үнгэргэhэндѳѳ, тон баяртайб, хуби заяандаа жаргалтайб.

«Туяамни» намдаа түрэhэн гэртэмнил дулаахан, түрэhэн нютагтамнил дүтэ түрэл болонхой. Бидэ тэндээ гансал амарна, сэнгэнэ бэшэбди, харин ажалай түрүүшын амта үзэнэбди, бэе махабадаа hайжаруулнабди, бэхижүүлнэбди. Бэемнай хүдэржэнэ, хүсэлнай хүгжэнэ, ухаан бодолнай хурсадана. Түрүүшынхиеэ хүрзэ барижа, газарай хүрьhэ hэндэhэнээ, тармуур барижа, ургаса ногооной үлэгдэл тармаhанаа, би хэзээдэшье мартахагүйб. Хүхэдэй нуурайнгаа сэбэр уhаар тариhан сэсэгүүдээ, алим жэмэстэй hѳѳг мододоо, огородойнгоо үгэрсэ, мангир уhалжа ябахадаа, эндээл, «Туяадаал», ажалай амта амасааб, эхэ эсэгынгээ хэжэ ябаhан, хүдэлмэриин хүндыень, хүндэтэйень сэгнэхэ болооб. Зундаа hуулгаhан, уhалhан ургасаяа намар тээшэ хуряажа, амтатай хоолтой үбэлэйнгѳѳ эдеэ хоол багшанартаяа, хүмүүжүүлэгшэдтэеэ шанажа, бэлдэжэ байхадаа, «Туяа» лагериингаа бии болоhон түүхэ, Хүхэдэй нуур тухай домог, аха заха нүхэдэйнгѳѳ хара хүлhѳѳрѳѳ байгуулhан, ажалай ба амаралтын лагерь тухай мэдэжэ, ойлгожо абахадаа, ямар баян түүхэтэй, ямар холын үеhѳѳ ѳѳрын онсо буусатай зонууд гээшэбди гэжэ мэдэрнэбди, сэдьхэлдээ омогорхонобди.

Минии hанахада, манай «Туяа»-гай зүрхэн - сэнхирхэн, тунгалаг уhатай Хүхэдэй нуур болоно:

Ногоон далай – хүбшэ тайгаар хүреэлэгдэhэн

Номин хүхэ Хүхэдэй нуурай эрьедэхи

Нажарай, ажалай, амаралтын энэ газарНаhанаймнай харгын эхин үлгы болонол даа…

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Аймаг: Улаан-Yдэ хото hургуули: Буряад Республикын үндэhэ яhатанай нэгэдэхи лицей- интернат

Скачать 16.28 Kb.