• Відділення «Бібліотекознавство» фрідьєва Надія Яківна (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик
 • Харків ХДАК 2015 УДК [016:929]:02 ББК 91.28 + 74.480.42 + 78.3д(4УКР)я1 Ф 88
 • Фрідьєва Надія Яківна
 • ISBN 978-966-8308-47-5
 • LIBRARY SCIENCE DEPARTMENT INTERNATIONAL INFORMATIZATION ACADEMY
 • Ректору Харьковской государственной академии культуры Шейко Василию Николаевичу Высокочтимый Василий Николаевич! • страница1/9
  Дата18.06.2017
  Размер0.83 Mb.

  Айзенштадт В


    1   2   3   4   5   6   7   8   9


  Міністерство культури України

  Харківська державна академія культури

  Бібліотека

  Міжнародна академія інформатизації при ООН

  Відділення «Бібліотекознавство»
  фрідьєва

  Надія Яківна
  (до 120-річчя від дня народження)

  біобібліографічний покажчик

  Харків

  ХДАК

  2015

  УДК [016:929]:02

  ББК 91.28 + 74.480.42 + 78.3д(4УКР)я1

  Ф 88

  Серія «Видатні педагоги

  Харківської державної академії культури»

  Заснована у 2002 р.

  Серія «К биобиблиографии деятелей библиотековедения»

  Заснована в 1997 р.

  Рекомендовано до друку

  вченою радою Харківської державної академії культури

  (протокол № 5 від 28 листопада 2014 р.)
  Укладачі:

  С. В. Євсеєнко (провід. бібліограф бібліотеки ХДАК)

  Н. М. Березюк (голов. бібліограф ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна)
  Науковий редактор

  Н. М. Кушнаренко (д-р пед. наук, професор, проректор з наукової роботи ХДАК)  Ф 88


  Фрідьєва Надія Яківна : (до 120-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Н. М. Березюк ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко]. — Харків : ХДАК, 2015. — 72, [11] с. : фот. — (Видатні педагоги Харківської державної академії культури) (К биобиблиографии деятелей библиотековедения).
  ISBN 978-966-8308-47-5
  У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий шлях та науковий доробок відомого вченого-бібліотекознавця, фундатора вищої бібліотечної освіти в Україні Н. Я. Фрідьєвої.

  Видання розраховане на бібліотекознавців, дослідників історії бібліотечної справи в Україні, студентів бібліотечних спеціальностей.


  УДК [016:929]:02

  ББК 91.28 + 74.480.42 + 78.3д(4УКР)я1

  © Харківська державна академія культури, 2015
  © Євсеєнко С. В., Березюк Н. М., укладання, 2015

  ISBN 978-966-8308-47-5  Від укладачів


  Біобібліографічний покажчик «Фрідьєва Надія Яківна: до 120-річчя від дня народження» виходить друком у серіях «Видатні педагоги Харківської державної академії культури» та «К биобиблиографии деятелей библиотековедения» за підтримки відділення «Бібліотекознавство» Міжнародної академії інформатизації при ООН. Запропоноване видання — перший у вітчизняному бібліотекознавстві покажчик, присвячений видатному українському вченому-бібліотекознавцеві, одному з найкращих представників української, харківської бібліотечної школи, фундатору вищої бібліотечної освіти в Україні, заслуженому працівникові культури Української РСР Надії Яківні Фрідьєвій.

  Видання покажчика ініційовано під час проведення наукової конференції «Надія Яківна Фрідьєва — видатний український бібліотекознавець і педагог», що відбулася на базі ХДАК у квітні 2014 р. і присвячена 120-річчю від дня народження Надії Яківни. Учасникам конференції надіслав вітання доктор педагогічних наук, професор, президент відділення «Бібліотекознавство» Міжнародної академії інформатизації при ООН Ю. М. Столяров, котрий наголосив на необхідності бібліографування та подальшого дослідження наукового доробку вченого-бібліотекознавця.

  Видання містить грунтовну вступну статтю доктора педагогічних наук, професора Н. М. Кушнаренко, доктора педагогічних наук, професора А. А. Соляник та головного бібліографа ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна Н. М. Березюк. Внесок Н. Я. Фрідьєвої у вітчизняне бібліотекознавство висвітлив Ю. М. Столяров, основуючись на виявлених ним унікальних архівних матеріалах — листах Н. Я. Фрідьєвої до Ю. В. Григор’єва. Спогадами та враженнями від спілкування з Надією Яківною Фрідьєвою поділилася кандидат педагогічних наук, доцент С. І. Волкова, котра впродовж багатьох років працювала під керівництвом Надії Яківни й очолювала кафедру бібліотекознавства ХДІК з 1974 по 1978 рр.

  У виданні наведено основні дати життя і діяльності Н. Я. Фрідьєвої, виявлені за архівними фондами Харківської державної академії культури та Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, а також уривки з автобіографічних матеріалів та листів Надії Яківни.

  Матеріал у бібліографічному покажчику згруповано в 3-х розділах. Перший розділ містить 85 праць, серед них 74 друковані (авторські та написані в співавторстві). У процесі бібліографічного пошуку вперше виявлено 2 публікації томського періоду діяльності Н. Я. Фрідьєвої (1919–1921 рр.), а також 11 неопублікованих матеріалів з фондів бібліотеки ХДАК та Центральної наукової бібліотеки ХНУ ім. В. Н. Каразіна, виокремлених у структурі цього розділу. У другому розділі відображено редакторську діяльність науковця. Третій розділ «Публікації про життя та наукову діяльність Н. Я. Фрідьєвої» містить 167 джерел, серед них 3 — неопубліковані матеріали, зокрема вперше виявлений лист директора Українського наукового інституту книгознавства Ю. О. Меженка до Н. Я. Фрідьєвої (1930 р.). У бібліографічних описах цього розділу вказано сторінки, де міститься матеріал, пов’язаний з діяльністю Н. Я. Фрідьєвої.

  Бібліографічні описи в покажчику згруповано в хронологічно-алфавітному порядку і здійснено відповідно до існуючих державних та міждержавних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості», ГОСТ 7.78–99 «Издания. Вспомогательные указатели». Мову та орфографію публікацій збережено.

  Публікації, які не вдалося перевірити de visu або відшукати відомості про них у виданнях органів державної реєстрації чи каталогах інших бібліотек, подано укладачами з астериском *.

  Допоміжний апарат містить іменний покажчик та покажчик назв друкованих праць Н. Я. Фрідьєвої. Додаються фотоматеріали, виявлені в архівах бібліотеки ХДАК та ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, фото обкладинок окремих праць Н. Я. Фрідьєвої, видань з її публікаціями, а також фото обкладинок книг з фонду бібліотеки ХДАК з унікальними автографами Л. Б. Хавкіної та Д. А. Балики.

  У процесі укладання покажчика використовувалися бібліографічна база даних бібліотеки ХДАК «Друковані праці викладачів та співробітників ХДАК», фонди бібліотек Харківської державної академії культури, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, електронні каталоги бібліотек України та Росії, ресурси Інтернету (зокрема послуги віртуальних довідкових служб Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Томської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. С. Пушкіна, Наукової бібліотеки Томського державного університету, Зональної наукової бібліотеки ім. В. О. Артисевич Саратівського національного університету), архівні матеріали. Висловлюємо вдячність усім колегам і організаціям, які сприяли виходу друком покажчика.

  Безпосередньо над виданням працювали провідний бібліограф бібліотеки ХДАК С. В. Євсеєнко та головний бібліограф ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна Н. М. Березюк. Укладачі сподіваються, що цей покажчик стане підґрунтям для подальшого дослідження науково-педагогічної діяльності видатного бібліотекознавця, і з вдячністю чекають доповнень, пропозицій, критичних зауважень, які можна надсилати за електронною адресою: dbv_17acad@mail.ru

  Відбір матеріалу закінчено в січні 2015 р.


  LIBRARY SCIENCE

  DEPARTMENT

  INTERNATIONAL

  INFORMATIZATION ACADEMY  ОТДЕЛЕНИЕ

  БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ”  МЕЖДУНАРОДНОЙ

  АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Ректору Харьковской государственной академии культуры

  Шейко Василию Николаевичу
  Высокочтимый Василий Николаевич!
  Отделение «Библиотековедение» Международной академии информатизации (ОБ МАИ) — ассоциированного члена Организации Объединённых Наций горячо приветствует идею издать биобиблиографический указатель, посвящённый юбилею Надежды Яковлевны Фридьевой — известного советского библиотековеда и одновременно основателя харьковской библиотековедческой школы, заведующей кафедрой библиотековедения одного из старейших вузов нашего профиля — Харьковской государственной академии культуры.

  Выход в свет этого указателя свидетельствует о том, что наши украинские коллеги бережно хранят и успешно продолжают славные традиции отечественного библиотековедения, основывающиеся на уважении к минувшему, вечному и важному.

  Президиум Отделения предлагает статуировать биобиблиографический указатель Н. Я. Фридьевой в курируемой нами авторитетной серии «К биобиблиографии деятелей библиотековедения», обозначив на книге соответствующие реквизиты.

  Успехов вам и новых творческих инициатив, дорогие коллеги-друзья!

    1   2   3   4   5   6   7   8   9