Скачать 216.87 Kb.


Дата11.05.2018
Размер216.87 Kb.

Скачать 216.87 Kb.

Асарел медет”ад- гр. ПанагюрищеАСАРЕЛ МЕДЕТ”АД- ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Индекс на документаРИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1

Рег.№ 93-00-56/02.01.2014 г.

УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР „Р и Л“:

/ инж.Ек.Станчева /

Дата .................2014г.


Техническо задание

(изисквания)

за възлагане извършване на услуга
на Обект: „Изграждане на навесна конструкция над ресивер за сгъстен въздух при „Корпус Ситно трошене”
1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Общи условия.

При пускането в експлоатация на корпус Ситно Трошене е монтиран ресивер за сгъстен въздух, като за целта е изградена стоманобетонова площадка с ограждане. Площадката представлява стоманобетонова плоча с дебелина от 300 до 400 мм и размери в план 4,45м/3,70м. От две страни са изпълнени стоманобетонови стени с височина 1,20 м и дебелина 200 мм, за предпазване на съоръжението от околните скатове. От всички страни до височина 2,0 м е предвидена ограда от мрежести пана. Съоръжението и площадката около него периодично се заливат с материал от естакадата, разположена над него.

За защита на съоражението и за осигуряване на необходимите безопасни условия за труд е изготвен през 2013г. от „Нипроруда“АД Работен проект, по части „Геодезия“, „СК“ и „ПБЗ“ /ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящето ТЗ/.
2. Предмет и цел на задачата

Целта на проекта е да предпазва съоражението от течове на технологичен разтвор от преминаващата над него естакада.

Настоящата задача има за предмет реализиране на СРР по изготвения работен проект за: „Изграждане на навесна конструкция над ресивер за сгъстен въздух при „Корпус Ситно трошене”.


 1. Обхват И СПЕЦИФИКА на задачата.

3.1. Проектно строително решение

Изпълнението на навеса се предвижда от стоманена конструкция, като покривът е с едностранен наклон от 45⁰. Покритието е от трапецовидна ламарина по покрива и по фасадата от страната на естакадата. Навесът е предвиден от две прътови конструкции в напречно направление, които са обединени със столиците по покрива и фасадата и са укрепени с връзки в равнините на покрива и фасадата. Тъй като за демонтаж на ресивера е необходимо да се демонтира навесът, столиците и укрепващите връзки са обединени в две пана, които са свързани чрез болтови връзки с основните напречни рамки.

Стоманената конструкция се предвижда да се монтира върху стоманобетонови подколонници, насадени върху съществуващата стоманобетонова плоча. За изпълнението на новите подколонници се налага частично да се разбие бетона на стените до ниво горен ръб фундаментна плоча. От страната на корпус ССТ се изпълнява нова стоманобетонова стена между двата нови подколонника, която също се насажда във фундаментната плоча. Новата стена ще поема хоризонталните товари от навесната конструкция и ще укрепва двата подколонника.
Навесът е проектиран да поема товарите от собствено тегло, сняг, натрупан материал върху покрива и вятър.

Преработва се и стоманената огарада.

Към проекта е приложена количествена сметка по видове СМР
3.2.Начин, организация и технология За изпълнение на СРР

Преди започване на проектирането е извършено геодезическо заснемане на реалните коти на съществуващите конструкции.

При отлагането на осите на навеса, стриктно да се спазват разстоянията между тях, тъй като за изпълнението на стоманената конструкция чрез болтови връзки се изисква повишена точност.

В зоната на изпълнение на новите подколонници се предвижда да се разбият съществуващите стени като армировката не се изрязва. При монтажа на анкерните устройства е възможно да се наложи прекъсване на вътрешната хоризонтална армировка. Същата да се възстанови чрез заваряване на накладки.

Армировката на подколонниците се анкерира към съществуващата стоманобетонова плоча със строителна смола по каталог на HILTI. В зоните за изпълнение на стоманобетоновите елементи, съществувщата бетонова повърхност да се почисти добре и да се обмаже с бетон-контакт.

Стоманените елементи са разработени във фаза КМД (производствени чертежи) с подробна спецификация на стоманата.

Рамките, покривното и фасадно пано и укрепващите връзки са разработени като окрупнени марки, готови за монтаж. При проблеми с габарита за транспорт, същите могат да се изпълнят на местостроежа.

Монтажът на отделните марки е с болтови съединения, като се използват поцинковани болтове клас 8.8.

Покритието е от трапецовидна ламарина, която се закрепва на всяка вълна със самопробивни резбонарезни винтове по каталог на HILTI.

Изготвянето, монтирането и приемането на СМР, трябва да отговаря на изискванията на ПИПСМР /Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи/.Преди започване на ремонтните работи ще се организира среща между Възложител, Изпълнител и Проектант за даване на указания по изпълнение на проекта на място.

Строителните дейности, в условията на действащи технологични съоръжения, трябва да се съгласуват задължително между Възложителя „Асарел-Медет“ АД и бъдещия Строител.
3.3. АВТОРСКИ НАДЗОР от ПРОЕКТАНТИ

При необходимост от упражняване на авторски надзор от проектанта върху изпълнението на проектираните от него конструкции и за приемане на СМР, задължително е Изпълнителят да уведомява Възложителя минимум 36 часа по-рано.

Съгласно сегашните действащи изисквания на ЗУТ и „Наредба №03/3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, вкл. изм. и доп. от 11.12.2012 г. е необходимо да се кани Проектанта да приема също всички скрити работи с Акт Образец 12, като задължително монтажа на анкерните болтове и др. подобни, приемането на стоманените конструкции по нива и елементи с Акт Образец 7 и приемане на СМР с Акт Образец 14.

При възникване на проблеми при изпълнението на опорните детайли и монтажа на стоманените конструкции, проектантът да се уведомява незабавно.


3.4. ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Материал за стоманени конструкции:

Бетон за стоманобетон клас В25 по БДС EN 206-1/NA:2008;

Армировъчна стомана по БДС 4758-2008:

Ст АI с Rs = 2250кг/см2 , означена с “Ф”

Ст АІІІ с Rs = 3750кг/см2, означена с “N”;

Материал за стоманени конструкции:

- стомана за стоманени конструкции марка S235JR по БДС EN 10025-2:2005;

- Стомана горещовалцована широкоивична по БДС 10052-72;

- Горещовалцовани квадратни затворени профили SHS по EN 10210-2;

- Горещовалцован L профил по БДС EN 10056:1999.

Материали за съединения

- електроди за ръчни заварки Е38 по ISO 2560-А:2010;

- болтове, поцинковани, с нормална точност клас 8.8 по DIN 931;

- гайки поцинковани клас 8 по DIN 934;

- шайби поцинковани по DIN 125;

- строителна смола по каталог на „HILTI”.Качествени изисквания към услугата и материали за изпълнение - в съответствие с приетите проектни решения, влаганите материали да бъдат с необходимата здравина и дълготрайност, необходими за целите, за които ще бъдат използвани. Представяне на спецификации, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали. За изграждането на обекта ще се използват материали съгласно Работния проект.
Строителните отпадъци да се извозват по реда и условията по Приложение №14- Декларация за спазване на условията за управление на отпадъците.
3.5. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Преди започване строително-монтажните и ремонтни работи е необходимо да се извършат следните подготвителни работи от Строителя:


1) Да актуализира при необходимост предложеният ПБЗ и изготви РПОИС с технологични инструкции и схеми за изпълнение на строително-монтажните работи, осигуряващи извършването им в технологична последователност и срокове, определени в работния проект и в плана за безопасност и здраве, комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР, да не допуска наличието на работни места извън границите на строителните площадки, когато това е наложително да извършва специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на извършване на СМР;

2) Да огради строителната площадка с лента и постави временни предупредителни табели на входа към нея и др. дейности, предвидени в ПБЗ.


3.6. СХЕМА НА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ДР.

Питейна вода се доставя бутилирана от Строителя.Поради извършване на СМР на територията на работещо предприятие, водопровод, канализация и ел.ток се доставят от налични точки в КССТ.
Забележка: Възложителят си запазва правото по време на изпълнението да прави промени / да заменя един вид работа с друг/.
4. Офертни /качествени/ изисквания към услугата

4.1. Състезателна част:
4.1.1. Финансова част:

 • Попълване на Количествено-стойностна сметка за видовете доставки и изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи- Приложение № 2.

 • КСС- Приложение №2 трябва да съдъръжа следното:

1. Предложения за крайни единични твърди цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия пероид на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания и проби, предвиждане на всички товаро-разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др.ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци- франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни спесифични дейности, като изготвяне РПБЗ (РПОИС), временно строителство, разходи свързани с мерки за опазване околната среда и БЗР и др. обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение 2;

 1. В Приложение № 2 се прави рекапитулация за общата офертна цена на услугата.

 2. Офертата да съдържа обща стойност за обекта /лв., без ДДС/, като се попълни Приложение №2А.

 3. Условия за разплащане и начин на разплащане (аванс и финансова схема на заплащане). Оферират се като част II във Приложение №2 А.
 • За основните видове и цени на строителни материали е необходимо да се попълни Таблица-Техническа спесификация- Приложение № 5;

 • Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, допълнително възникнали в процеса на работа, непредвидени в процеса на проучването и невключени в КСС /попълване на СправкаПриложение №6/.

 • Вътрешно-фирмен Ценоразпис за цените на ползваната строителна механизация и автотранспортна техника, като в цената на машиносмяната се интегрират допълнителни разходи и печлба - да се представи в отделно Приложение към офертата;


Забележка: Всички попълнени от кандидата приложения описани по горе се представят на хартиен и електронен носител CD /DVD/ диск. Таблиците да са разработени в Excel по формулярите – образец на Възложителя, без да се променя формата им.
4.1.2. Техническа част:

   • Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед и добре да прецени обема на работата, като при огледа се подписват Декларация за оглед на площадката /Приложение №3/ и Декларация за конфиденциалност на информацията /Приложение №4/.

   • Работен проект от 2013г., части „Геодезия“, „СК“ и „ПБЗ“ /ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящето ТЗ/, което ще се предоставя на диск CD от отдел „Строителство“ при Възложителя (стая №110 в Управление №2) на участниците, проявили интерес към офертното проучване, в деня на извършване на оглед на строителната площадка и при подписване на Декларации- приложения №3 и №4 по образец на Възложителя .

   • Офертен срок за изпълнение в календарни дни /попълване на Справка- Приложение №7/.

   • Гаранционен срок за извършените работи- доставки и СМР/СРР /Приложение №8/.

   • Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата, в това число да се представят следните справки и документи:

 • Справка за фирмата към 31.12.2013г. на наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата Ви /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/.

 • Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт.

 • Справка-списък за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години (2011, 2012г. и 2013г.) с пълно описание на предмета, срок на изпълнение и данни за съответния възложител.

 • Референции за подобни по характер обекти /минимум 3бр/ и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

 • Да се посочи дали кандидатът ще ползва подизпълнители за задачата и по кои части- по декларация Приложение № 9.

 • Декларация- Приложение № 10 – за спазване изискващите се в техническите спесификации стандарти и съгласие за предоставяне по време на изпълнението на удостоверяващи стандартите документи.

 • Декларация- Приложение № 11 – за осигуряване необходимите ресурси и поемане на специфичните разходи за изпълнение на обекта.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ №12 –ПРОЕКТО-ДОГОВОР с приложенията му.

Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проекто- договора.

  • ПРИЛОЖЕНИЕ №13- Декларация за спазване на условията за управление на отпадъците.


4.2. Административни документи към техническата част:

№ по ред

Документи/ Задача

1.

Регистрация по ЕИК

2.

Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон- приложение № 14

3

Съдебна регистрация на изпълнителя

4

Удостоверение за актуално състояние на фирмата

5

Застрахователна полица по чл.171 и чл.172 от ЗУТ

6.

Копие от документ за членства в професионални организации.

Удостоверение от „ЦПРС“7.

Копие от документ за наличие на система за контрол

8.

Автореференция /автопрезентация/.

9.

Да се посочи срок на валидност, не по-малък от 120 дни, готовност за отпочване на работа и изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата- декларация Приложение № 154.3. Важни условия за участниците:

   1. При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец при точно спазване на дадените указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

   2. Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.

   3. Всички документи се поставят в голям непрозрачен плик заедно с CD/DVD/ диск, надписан по указания начин в т.6, поз.1 по-долу.


5. Начин и критерии за приемане на извършената работа

 • ПИПСМР;

 • Протоколи по Наредба №3;

 • При изпълнението на видовете работи да се влагат качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, ката за това се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Транспорта и съхранението на материалите също трябва да отговаря на съответните технически изисквания за това.

 • Количествата на всички видове работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение двустранно между Възложител и Изпълнител с Подробни количествени сметки.

 • Остойностяването на изпълнените видове работи ще се извършва по приети твърди единични цени по Приложение 2, а за непредвидените /нови/ видове работи с анализи по приетите елементи на ценообразуване в Приложение 6, което ще бъде неразделна част от договора.

 • Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще бъде за СМР/СРР изпълнени на 100% на база съставени от изпълнителя и двустранно подписани от Възложител и Изпълнител Протокол обр.19 и междинен Приемо-предавателен протокол.

 • Окончателното отчитане и приемане на извършените работи за обекта ще стане с Окончателен Приемо-предавателен протокол, утвърден от Изпълнителния Директор.

 • Подготовка, изготвяне и заверка на Екзекутивна документация за извършените работи в три екземпляра.

 • Снимков материал.


6. Контрол по изпълнението на извършената работа
 • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да посещава площадката на СМРР както на обекта, така и на мястото за изпълнение на различни заготовки, свързани с услугата по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на Работния проект и качеството на изпълнение. Контролът по изпълнение на СМРР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от негов упълномощен представител (Инвеститорски контрол) и се отнася за всички дейности, предмет на Договора;


  • Изпълнителят подсигурява технически ръководител и собствен геодезист, които ще контролират изпълнението на задачата;

  • Приемането на всеки етап от обекта ще се извършва от комисия в състав, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствие на ПРОЕКТАНТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

  • Изпълненият обем СМРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на документите, описани в проектодоговора.

  • Качеството на изпълнените СМР и измерването им се извършва съгласно изискванията на Правила за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и изискванията на работния проект;

  • Некачествено извършените работи извън нормативите на ПИПСМР и изискванията в работния проект не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

  • Всички подробни количествени сметки ще се приемат от комисия в състав: ВЪЗЛОЖИТЕЛ, АВТОРСКИ НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ на база приложени документи, обезпечаващи качеството;

  • Всички обстоятелства, свързани с обекта, като предаване и приемане на строителната площадка, СМР подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на СМР и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

  • Преди фундиране основата ще се приеме в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПРОЕКТАНТА.

  • Изпълнителят трябва системно и точно да води Бетонов дневник, Дневник на заваръчните работи, Дневник на монтажните работи и Дневник за антикорозийна защита по елементите.

Контрол по изпълнението и приемането на стоманени конструкции:

 • Възложителя има право да посещава производствената база по всяко едно време по време на производството на металните конструкции с цел контрол върху качеството /почистване, заваряване, боядисване и др./

 • Стоманените конструкции ще пристигат на площадката на „Асарел - Медет”АД в насипен вид /грундирани, боядисани, опаковани и придружени с опис за съдържанието на всеки курс и кантарна бележка от кантара на „Асарел - Медет”АД. Ако пристигат като готови елементи, те също трябва да са придружени от кантарна бележка „АМ“АД и съответстващи сертификати за заготовки.

 • Възложителя ще упражнява контрол върху дебелината на антикорозионното покритие на металните конструкции чрез електронен дебеломер.

 • Възложителя ще упражнява контрол върху дебелината на стените на металните конструкции чрез електронен дебеломер.

 • Специалисти на Възложителя ще упражняват визуален контрол в процеса на изработката и след доставка на металните конструкции за качеството на изпълнение /материали, заваръчни шевове, технологични отвори, антикорозионно покритие и др./

 • Изпълнителя е длъжен да представи дневник на заваръчните работи изпълнявани в производствената база за отделните типове елементи, придружен с протоколи за контрол на заваръчните шевове и сертификати за вложените материали /профили, листова ламарина, електроди, скрепителни елементи и др./

 • Изпълнителят е длъжен да представи дневник на Антикорозионната защита изпълнявана в производствената база.

 • Всяко изделие трябва да е окомплектовано със сертификат от работилница съгласно ПИПСМР.

- Заваръчните шевове да бъдат подложени на гамадефектоскопия или ултразвук, съгласно проектните разработки.

7. Други условия

 • Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта

за Възложителя с максимално ниски цени и най-кратък срок за изпълнение на услугата.

 • Да се спазват общите условия за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният Изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

 • Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от други контролни органи.

 • На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител- условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

 • Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта.

Офертата да се представи до 15.00 часа на 31.01.2014г. по един от следните начини:


1. В деловодството на Дружеството в непрозрачен запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел-Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище, с надпис: „Оферта за изпълнение на Обект: „Изграждане на навесна конструкция над ресивер за сгъстен въздух при „Корпус Ситно трошене” и забележка Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”.

2. По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

3. На e-mail: rshumanov@asarel.com лично на вниманието на Изпълнителния Директор на „Асарел–Медет” АД, д-р инж. Л. Цоцорков;
Офертите се отварят и разглеждат от избрана за целта комисия.

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг. На разговори за оптимизиране и доуточняване параметрите се кани само класиралия се на първо място Оферент.Създаденият в Дружеството ред за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
7. За контакти:

“Асарел – Медет” АД, тел. + 359 357 /60 491 – инж. Атанас Тасмов

Ив. Д.Тухчиев - тел. 0357/60 394.

ПРИЛОЖЕНИЯ:


 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1- Работни проекти за подобекта –том І и том ІІ.

Приложение №1 ще се предоставя при извършване оглед на площадката на подобекта.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ №2 – Офертна количествено-стойностна сметка с попълнени твърди единични цени на СМР/ СРР .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 А - Обща офертна цена. Условия и начин на разплащане .

3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3- Декларация за оглед на площадката

4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4- Декларация за конфиденциалност.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ №5- Спесификация с единични доставни цени на основните видове строителни материали франко строителния обект.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6- Справка за елементи на ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и непредвидени в процеса на проучването .

7. ПРИЛОЖЕНИЯ №7- Офертен срок .

8. ПРИЛОЖЕНИЕ №8- Декларация за Гаранционен срок

9. ПРИЛОЖЕНИЕ №9- Декларация за подизпълнители.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ №10- Декларация за задълбочено проучване на техническите спесификации, за спазване на стандартите по техническите спесификации и задължение за представяне на доказателства за съответствие на вложените продукти или услуги със съответните стандарти.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ № 11- Декларация за осигуряване на необходимите ресурси и поемане специфичните разходи за изпълнение на обекта.

12. ПРИЛОЖЕНИЕ №12- ПРОЕКТО-ДОГОВОР.

13. ПРИЛОЖЕНИЕ №13- Декларация за спазване на условията за управление на отпадъците.

14. ПРИЛОЖЕНИЕ №14- Административни данни за кандидатите

15. ПРИЛОЖЕНИЕ №15- Декларация за срок на валидност на офертата, готовност за отпочване на работа и изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата.


ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Инв. контрол: Директор „ПТД”:

/ Ив. Д. Тухчиев/ /инж. Иван В. Чолаков /

Р-л отдел “Строителство”:

/инж. Атанас Тасмов/
Р-л отдел „БЗР”:

/инж. Нейко Узунов/


Началник цех „ОФ Асарел”:

/инж. Ангел Ангелов/

Р-л отдел Ремонт “ОФ,ВОС и SX–EW”:

/инж. Николай Минеков /
стр./

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Асарел медет”ад- гр. Панагюрище

Скачать 216.87 Kb.