• Метал дар
 • Қорғасын
 • Мырыш
 • A.D.Ilyasova
 • Результаты

 • Скачать 13.66 Mb.


  страница2/18
  Дата28.08.2018
  Размер13.66 Mb.

  Скачать 13.66 Mb.

  ҚазҰму хабаршысы, №4 2011


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  Кестедегі мәліметтерден никель, қорғасын, мыс және мырыш орташа құрамының оқушылардың шашатарында барлық жас топтары арасында да жоғары болғанын көруге болады. Жастары өскен сайын балалардың шашындағы ауыр металдардың құрамы өседі. Зерттеген сынамадағы 13 жастағы балалардың 53,6 пайызында қорғасын құрамы калыпты деңгейден 2 есе және одан да жоғары кездесуі байқалған, (14 жаста - 62,5 пайыз, 15-жаста- 78,8 пайыз), ал қалғандарында рұқсат етілген деңгейде және физиологиялық нормадан төмен болған. Осыған орай оқушылардың шашындағы қорғасынның таралуы жасы ұлғайған сайын қалыпты деңгейдің жоғарылау жағына қарай өсе берген. Оқушылардың шашындағы қалған металдар үлесі физиологиялық нормадан жоғары: ол мыс үшін -72 пайыз, никель үшін - 53 пайыз, мырыш үшін - 34 пайызды құраған. 

  Балалар шашындағы микроэлементтер кездесу айырмашылығы олардың тұратын мекен-жайына, мүмкін шашының түсіне, пигменттерінің химизміне байланысты, ол келесі зерттеулер жүргізгенде толығырақ қарастырылады.

  Біздің байқауымыздағы зерттеулеріміздегі оқушылардың шашындағы химиялық заттар негізінен пайдаланылған газдың құрамындағы компоненттері болып табылады. Бұл ҚазҰМУ-нің коммунальді гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы жүргізген қаланың атмосфералық ауасының ауыр металдарының мезгілдік құрамының салыстырмалы сипаттамасы зерттеулер материалдарымен расталады (2-ші кесте).


  2-ші кесте - 2006-2008 жж. аралығындағы Алматы қаласының атмосфералық ауасының ауыр металдар мезгілдік құрамы (мг/м3).

  Металдар

  БРЕД

  Жаз

  Қыс

  M


  ±m

  M

  ±m

  Қорғасын

  0,0003

  0,0014

  0,0002


  0,0015

  0,00014
  Мыс

  0,0020

  0,0022

  0,0002


  0,0023

  0,0001

  Мырыш


  0,0500

  0,0022

  0,0003


  0,0024

  0,0003

  Жылдың екі полярлы «қыс» және «жаз» мезгілінің көрсеткіштері қаланың барлық аудандарында бірдей. Алматы қаласының мысалында анықталған заңдылықтар қазіргі кездегі қалалардың атмосфералық ауасының ластануында автокөліктің басты ролін растайды.

  Біз біржағынан қаланың атмосфералық ауасындағы қорғасын, никель, мыс, құрамымен және екінші жағынан осы металдардың оқушылар шашындағы құрамының арысындағы байланыстыра отырып моделдедік. Атмосфералық ауадағы қорғасын, мыс және мырыш құрамы арасындағы және олардың оқушылар шашындағы құрамымен (r = 0,72) орта тығыз кореляциялық байланыс дәлелденді. Атмосфералық ауадағы никель құрамы ШРЕК-тен аз ғана асқан және оның шаштағы жиналуы БРЕД-ден біршама асқаны туралы анықталған.

  Осыған орай, келесі қорытындылар болуы мүмкін:

  1. Оқушылар шашындағы барлық ауыр металдар регламенттен асады;

  2. Шаштағы металдар құрамы жасына қарай, яғни ауыр металдардың таралуы оқушылардың шашында жасы өскен сайын қалыпты деңгейден асады;

  3. Оқушылардың шашындағы ауыр металдардың құрамын зерттегенде жыныстық аспекті тұрғысынан айырмашылықтар анықталмады.  4. Оқушылар шашындағы ауыр металдар негізінен пайдаланылған газ құрамының компоненттері болып табылады, себебі оқушылардың шашындағы ауыр металдар мен оның қала атмосфералық ауасындағы концентрациялық құрамы арасында корреляциялық байланыс бар.

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі


  1. «Экология и жизнь»– Интернет: http://www.airclear.narod.ru/art/carandair.htm

  2. Неменко Б.А. и др. соавт. Автотранспорт и загрязнение атмосферы города Алматы // Вестник КазНМУ им. Д. Асфендиярова - Алматы, 2006, №2 .- С.119-121.

  3. Data from short-term tests on motor vehicle exhausts Environ Health Perspect.1983 Jan;47: - Р. - 161.

  4. Авалиани С. А., Буштуева К.А., и др. соавт. Оценка вклада выбросов автотранспорта в интегральную характеристику риска загрязнений воздушной среды // Гигиена и санитария. – 2002. – №6. – С.21-25.

  5. Бондарев Л.Г.  Микроэлементы - благо и зло// Знание. М. 1984.142 с.
   Буштуева К.А., Случанко И.С. Методы и критерии оценок состояния здоровья населения в связи с загрязнением окружающей среды//М. Медицина. 1979.167 с.
   Гудков А.В., Багрянцев В.Н., Исачкова Л.М. Взаимосвязь общей детской инфекционной заболеваемости с содержанием тяжелых металлов в волосах детей //Инфекционная патология в Приморском крае. Владивосток: Дальнаука, 1994. С. 94-95.

  6. Гудков А.В., Багрянцев В.Н., Кузнецов В.Г. Общая детская заболеваемость и тяжелые металлы в окружающей среде г. Владивостока //Инфекционная патология в Приморском крае. Владивосток: Дальнаука, 1994. С. 96-97.

  7. Ревич Б.А. Химические элементы в волосах человека как индикаторы воздействия загрязнения производственной и окружающей среды. // Гигиена и санитария, 1990, 3: 55-59.

  8. Скальный А.В., Яцык Г.В., Одинаева Н.Д. Микроэлементозы у детей: распространенность и пути коррекции. Практическое пособие для врачей. Утв. МЗ РФ. - М., 2002. - 86 с.

  9. Иванов С.И., Подунова Л.Г., и др. соавт. Определение химических элементов в биологических средах и препаратах методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и масс-спектрометрией: Методические указания (МУК 4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03). – М.: ФЦГСН России, 2003. – 56 с.


  ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В БИОСУБСТРАТАХ

  ШКОЛЬНИКОВ УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕННОГО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  А.Д. Илиясова,

  Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова
  Резюме В данной статье представлены результаты проведенных исследований на определение загрязнения атмосферного воздуха уровня накопления тяжелых металлов в волосах школьников подросткового возраста города Алматы. В ходе исследований установлено, что содержание исследуемых тяжелых металлов в волосах учащихся, увеличивалось с их возрастом, а в половом аспекте различий не выявлено.

  Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, тяжелые металлы, подростки
  Heavy metals in biosubtrat of schoolchildren in conditions of pollution of atmospheric air

  A.D.Ilyasova  Abstract Scientific literature of twentieth century encloses many publishing, which covers spreading of toxic heavy metals in modern persons habitat. In former times, the main anthropogenic sources of heavy metals were manufacture emissions, nowadays the first place takes automobile transport. The atmospheric air and the air of enclosed spaces in any big city intensively being polluted by heavy metals, which accumulates in biological substratum of modern person, in the first place childish population.

  Keywords: automobile transport, Heavy metals, The atmospheric air, air of enclosed spaces, heavy metals schoolchildren which accumulates.

  _________________________________________________

  УДК 614.876 (07)
  Радиоэкологическая ситуация в регионе ядерного полигона «Азгыр»
  Кенесариев У.И., Амрин М.К., Досмухаметов А.Т., Конырбаев М.Б.

  Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова

  Управление госсанэпиднадзора по г.Алматы
  В статье дана характеристика радиоэкологической ситуации в регионе ядерного полигона «Азгыр».

  Ключевые слова: ядерный полигон, радиоэкологическая ситуация.
  Целью наших исследований явилось изучение радиоэкологической ситуации в регионе ядерного полигона «Азгыр».

  Объектами настоящих исследований явились территории населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области, прилегающие к ядерному полигону «Азгыр», где проживает население около 8000 человек. Здесь расположены населенные пункты сельского типа. Наиболее крупные из них имеют численность жителей от 200 до 2300 человек. Населенные пункты значительно удалены друг от друга и от райцентра.

  По климатическим особенностям регион полигона «Азгыр» относится к сухому, умеренно-жаркому климату, с частыми суховеями и пылевыми бурями. Территория крайне бедна растительностью, особенно древесной. В северо-восточной части п.Суюндук в понижениях между песчаными буграми, отдельными группами растут деревья (ивы, белый тополь, осина, осокорь, кустарники лоха, маслина, шиповник). Из травянистой растительности хорошим закрепителем песков является злак-хияк. Травостой (типчак, ковыль, низкорослый мятлик, тонконог) низкий и редкий. В районе п.Уштаган травянистая растительность (высотой 40-60 см) представлена из полыни, житняка, ковыля, перекати-поля, шигира, кияка и другими.

  В связи с многочисленными подземными ядерными взрывами за период с 1966 по 1979 гг. (17 взрывов в соляных куполах) в большинстве водоемов увеличилась минерализация ранее пресных водоисточников [1, 2]. Подземные ядерные взрывы проводились на 11 технологических атомных площадках, где с 1965 года ведется постоянный мониторинг радиоэкологической обстановки В результате создано 9 подземных полостей общим объемом 1,2 млн.м3. Из них пять (А1 – А5) заполнены радиоактивным рассолом, залегающим на глубине до 200 метров. В результате миграции радионуклидов они могут расширять площадь территории опасной для животного мира, растительности и в первую очередь для человека.

  Исследования объектов окружающей среды на содержание радионуклидов проводились институтом физики высоких энергий АН РК, лабораторией «Агрохим» Западно-Казахстанской области в соответствии с нормами радиационной безопасности [1-3].

  В ходе исследований особое внимание уделялось площадке А-1, находится всего в 1,5 км от п.Азгыр. На территории, прилегающей к площадке, были обнаружены точки с содержанием радионуклида цезия от 5,9 Кu/км2 до 8,64 Кu/км2, что при глобальных выпадениях (0,5 Кu/км2), превышает средний уровень в 11-17 раз. В этих же пробах отмечено наличие стронция и радионуклида плутония.  Концентрация плутония-238 в почве полигона «Азгыр» колеблется от 0,02 до 0,6 Бк/кг, плутония-239-240-от 1,6 до 5,9 Бк/кг при фоновом содержании в почвах СНГ, обусловленном глобальными выпадениями – от 0,19 до 2,67 (в среднем 1,15) Бк/кг, отмечается превышение фонового содержания радионуклидов в 2 раза.

  Так как с момента первого радиоактивного заражения территории прошло более 30 лет, то за это время в песчаных почвах, характерных для данного региона, более половины радионуклидов мигрировала (таблица 1).


  Таблица 1 - Гамма-фон и суммарная бетта-активность почвы в регионе ядерного полигона «Азгыр»


  Наименование пробы и методы ее отбора

  Расстояние

  Гамма-фон мкр/час

  Суммарная бета-активность Кu/кг

  Примечание

  1.почва (с/х Балкудукский)

  -участок «Бисен Казган» ферма №1  В 20 км к З от пл. А-1

  13

  3,72 х 10-8

  Радиоактивность на уровне фоновой (5,5 х 10-8)

  -атомная площадка №2

  В 40 км к СВ от п. Суюндук

  14

  3,13 х 10-8

  -//-

  -участок «Колкудук»
  14

  5,09 х 10-8

  -//-

  2.Почва (п Суйиндук)

  -участок «Жандау»  В 40 км к ЮЗ от пл. А-2

  14

  3,20 х 10-8

  -//-

  -участок «Жакул»
  15

  14,11 х 10-6

  Радиоактивность в 2,5 раза выше фоновой

  Радиоактивность почвы региона не превышает фоновую суммарную бета-активность. суммарная бета-активность и гамма-фон проб почвы не превышает фоновый предельно допустимый ровень. Радиоактивность почвы на участке «Жакул» (п.Суюндук) превышала фоновую суммарную бета-активность в 2,5 раза, что говорит о методической погрешности.

  В ряде образцов дикорастущей растительности и биосред (мясо, кости), отобранных в населенных пунктах в регионе полигона «Азгыр» (Балкудук, Суюндук) определены гамма-фон и бета-активность, которые были на уровне допустимой (таблица 2).
  Таблица 2 - Гамма-фон и суммарная бета-активность растительности и биосред в регионе ядерного полигона «Азгыр»


  Наименование пробы и место ее отбора

  Гамма-фон, мкр/ч

  Суммарная бета-активность, Ки/кг

  примечание

  1. Растительность (п.Балкудук)

  • Сено (рожь), участок «Акбула», ферма № 1.

  • Трава (житняк), ферма №1, участок «Бисен-Казган»
  • Камыш
  • Разнотравие, участок «Жандау»

  13
  13


  14
  13  0,99·10-8


  0,44·10-8
  0,21·10-8
  0,51·10-8

  Радиактивность на уровне допустимой (ПДУ - 2·10-8 Ku/л)

  Радиактивность на уровне допустимой (ПДУ - 2·10-8 Ku/л)

  Радиактивность на уровне допустимой (ПДУ - 2·10-8 Ku/л)

  Радиактивность на уровне допустимой (ПДУ - 2·10-8 Ku/л)


  1. Растительность (п.Суюндук)

  • сено, ферма №2, участок «Макул»

  • трава, участок «Жандау»

  13
  14-15


  1,03·10-8


  1,95·10-8

  Радиактивность на уровне допустимой (ПДУ - 2·10-8 Ku/л)

  Радиактивность в 2,5 раза выше фоновой


  1. Кости МРС (пос.Балкудукский)

  10,5-10,8

  0,283·10-9

  3,824·10-9  Ниже допустимой

  Ниже допустимой  1. Мясо МРС (пос.Балкудукский)

  10,3-10,8

  1,674·10-9

  2,279·10-9  Ниже допустимой

  Ниже допустимой


  В вегетативной части злаково-полынной растительности и разнотравья в регионе полигонов «Капустин-Яр» и «Азгир», образующих единый комплекс «Галит», по сравнению с контрольным районом коэффициенты транслокации радионуклидов в растениях превышали контроль от 1,36 до 3,6 раз (таблица 3).


  Таблица 3 - Коэффициенты транслокации радионуклидов в растительность (житняк, сено-рожь, камыш и др.) в регионе полигона «Азгир» по сравнению с полигоном «Капустин-Яр»


  Регионы полигонов

  Коэффициенты транслокации (С растения/С почвы

  Cs-137

  Sr-90

  K-40

  Th-232

  Ra-226

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  «Капустин-Яр»

  0,14

  0,12

  0,45

  0,3

  0,6

  П.Казталовский

  П. Урдинский

  -

  -

  0,01

  0,01

  0,02

  П. Борма (на границе с Атырауской областью)

  0,06

  0,20

  0,75

  0,14

  0,22

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  П. Калмыково

  0,50

  0,30

  0,50

  0,70

  1,60

  П. Новая Казанка

  0,73

  0,15

  0,60

  1,10

  0,30

  П. Жангала «Азгир»

  Суммарная бета-активность 0,32-0,61

  П. Суюндук

  П. Балкудук

  Суммарная бета-активность 0,12-0,19

  Контрольный район

  Суммарная бета-активность 0,44

  П. Бурлинский ЗКО

  Наибольшие коэффициенты транслокации в районе влияния полигона «Капустин-Яр» по Cs-137 отмечены в п. Калмыково, Новая-Казанка (от 0,50 до 0,73), по K-40 от 0,5-0,75, Th-от 0,7 до 1,1 и Ра- 226- от 0,3 до 1,6. В районе влияния полигона «Азгир» наибольший коэффициент транслокации суммарной бета-активности в растениях отмечена в п. Суюндук (0,61).

  Выводы:


  1. В регионе ядерного полигона «Азгыр» обнаружены отдельные участки с высоким содержанием плутония – до 5,9 Бк/кг, цезия- от 5,9 Ки/км2 до 8,64 Ки/км2, что превышает фоновые уровни глобальных выпадений в 2-17 раз.

  2. В отобранных образцах дикорастущей растительности и биосредах (мясо и кости МРС) гамма-фон зарегистрирован в пределах 10,3-15,0 мкр/час, бета-активность – от 0,21·10-8 до 3,824·10-9, почве соответственно –13-15 мкр/час и 3,13·10-8 до 5,09·10-8, что соответствует фоновому и не превышает ПДК.


  Литература


  1. Часников И.Я., Гайтипов А.Ш., Поляков А.И. и др. Изучение накопления и распределения радиоактивных источников и радиационных нарушений в природных объектах и определения года их радиоактивного загрязнения // Радиоэкологическая обстановка на территории Казахстана/ том 22, Алматы, 1997, с 60-94.

  2. Бекмагамбетова Ж.Д. Радиационно-экологические аспекты безопасности населения (учебное пособие). – Алматы, 2002, 304 с.

  3. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99), СП 2.6.1 758-99.


  «Азғыр» ядролық полигон аймағындағы радиоэкологиялық жағдай

  Кенесариев Ү.И., Амрин М.Қ., Досмухаметов А.Т., М.Б. Қонырбаев
  Түйін Жүргізілген ғылыми зерттеулер нәтижелер бойынша «Азғыр» ядролық полигон аймағында фондық жаһандық тастандылары деңгейден асатын (2-17 есе) плутоний (5,9 Ки/км2) мен цезий (5,9-8,64 Ки/км2) жоғары мөлшерде болуы анықталды.

  Жабайы өсетін өсімдіктерден және биоорталардан (ұсақ мүйізді малдың еті мен сүектері) алынған сынамаларда гамма-фоны 10,3-15,0 мкр/сағ, бетта-белсенділік 0,21·10-8 до 3,824·10-9, топырақта соған сәйкес 13-15 мкр/сағ және 3,13·10-8 до 5,09·10-8 деңгейлерінде анықталды. Олар фондық джеңгейге сәйкес және ШРЕК-дан аспайды.  Түйінді сөздер: ядролық полигон, радиоэкологиялық жағдай.
  Radio ecological situation in region nuclear range "Azgyr"

  Kenessariev U.I., Amrin M.K., Dosmuchametov A.T.. Konyrbayiev M.B.
  Abstract By results of our researches in the region of the nuclear range "Azgyr" found some areas with a high content of plutonium - to 5.9 Bq / kg Cs from 5.9 to 8.64 Ci/km2 Ci/km2, which exceeds the background level of global fallout in the 2-17 time.

  In a sample of wild vegetation and biological media (meat and bone of small cattles) of the gamma background is registered within 10,3-15,0 mcr/h, beta activity - from 0,21*10-8 before 3,824*10-9, soil respectively - 13-15 mcr/h and 3,13*10-8 to 5,09*10-8, which corresponds to the background and does not exceed the MPC..  Keywords nuclear range, radio ecological situation.


  Морфология

  УДК 616.432-089.843:611.819.2:572.7


  Морфогенез ткани гипофиза после аллотрансплантации

  Аллотрансплантациядан кейінгі гипофиз тіндерінің морфогенезі
  Жаныбеков Д.Е.,Каракушикова А.С., Искиндирова А.М., Мустафина А.Р.

  Кафедра нормальной анатомии

  Научно-исследовательский институт прикладной и фундаментальной медицины имени Б.А.Атчабарова при КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова
  Гетеротопическая аллотрансплантация гипофиза на сосудистых связях у собак выявило ряд особенностей проявления тканевой гистонесовместимости. Даже в сроки 30 суток после пересадки видны клетки аденогипофиза и проходимые внутриорганные сосуды. Более поздние сроки начинают преобладать склеротические процессы. Ткань гипофиза пронизана мелкими сосудами и прослойками соединительной ткани.

  Ключевые слова: гипофиз, гетеротопическая аллотрансплантация, ткань, морфогенез
  Введение.Специальных морфологических исследований посвященных морфологии кровеносных сосудов гипофиза после аллотрансплантации нет. Имеются ряд морфологических работ по изучению тканевых структур гипофиза после ишемии, ожоговой болезни, гомотрансплантации гипофиза, при воздействии шума, вибрации (1,2,3,4,5,6). Таким образом, сосудисто-тканевые структуры на модели аллотрансплантации гипофиза не исследованы.

  Цель работы.Изучение морфологии кровеносных сосудов и тканевых структур гипофиза после его аллотрансплантации у экспериментальных животных (собак) без специальных воздействии на систему иммуногенеза реципиента.

  Материал и методы исследования.Всего в опыте использовано 50 взрослых собак-самцов (25 доноров и 25 реципиентов). Подключение трансплантатов производилось в гетеротопической позиции на одну из ветвей системы бедренной артерии собаки, которая соединилась с внутренней сонной артерией транплантата. Отток венозной крови обеспечивался за счет анастомоза одной из ветвей большой подкожной вены реципиента с пещеристым синусом трансплантата (предпатент № 13616 РК).

  На 1-3, 10-15, 21-30 суток животные забивались и трансплантаты подвергались гистологическому и гистохимическому исследованию. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивались гемотоксилин-эозином, по Нисслю, шифф-йодной кислотой, по Ван-Гизону, по Хейлу, по В.В. Куприянову, азан по Ганденгайну.  Полученные результаты. Исследования показали, что 1-3 сутки после эксперимента наблюдается нарушение органного кровотока и повреждение сосудистого русла трансплантата. Первую очередь, это проявляется в капиллярной сети. Они извилисты, расширены и переполнены кровью, местами нарушена целостность стенок, встречаются бессосудистые зоны. На некоторых препаратах выражен резкий экстра и интрацеллюлярный отек, а также отмечены очаги эритродиапедеза. Капилляры первичной капиллярной сети увеличены в диаметре до 13-17 мкм (контроле 7-9 мкм). С увеличением диаметров капилляров, отмечается увеличение поперечных размеров каппилярных петель. Капилляры промежуточной и инфундибулярной частей гипофиза напоминают форму «кисточки». В это же время сложно отличить прекапилляр от посткапилляра. При этом диаметры приносящих капилляров увеличиваются до 18-20 мкм. Диаметры длинных и коротких портальных вен также увеличиваются, они становятся извилистыми. По ходу портальных вен встречаются ампулообразные расширения. Синусоиды резко расширены, их диаметры достигают 45-55 мкм. Кроме расширенных синусоидов встречаются очень суженные синусоиды, диаметром менее 10 мкм. Емкость кровеносного русла через 1 сутки в 2,0 раза, через 3 сутки 10 раз выше контрольной. В эти же сроки после операции наблюдаются выраженные изменения в тканевой структуре гипофиза, выражающиеся в отеке соединительнотканной оболочки, коллагеновые волокна которой местами утолщены и разволокнены. Железистые клетки гипофиза расположены беспорядочно среди элементов отечной стромы. Некоторые участки аденогипофиза утрачивают свои тинкториальные свойства. Границы клеток нечеткие. Больше всех хромофобных клеток (93%). Площадь клеток и их ядер уменьшены. Количество базофильных клеток почти 8 раз ниже, чем в контроле. Клетки реже полигональной, чаще округлой формы. У многих клеток отмечается выхождение зернистости за пределы клеточных оболочек, их ядра смещены к периферии. Ацидофильные клетки отличаются от базофильных большим размером и более интенсивно-окрашенным ядром. Эти клетки значительно меньше, чем в контроле (контроль 53%, через 3 дня 93%). Клеточные оболочки ацидофильных клеток плохо различимы, ядра клеток смещены к периферии. Вес гипофиза в эти сроки относительный (8,0±0,2 мкм) и абсолютный 7,7±0,1 мг и 70,0±0,05 мг.

  10-14 сутки. Стенки синусоидных капилляров отечны, коллагеновые и базальные мембраны разволокнены. Явления гиперемии, проявляющиеся резким расширением синусоидов передней доли гипофиза и пограничных зонах, а в последней отмечено появление тучных клеток, а также незначительной полиморфноклеточной инфильтрации. Отмечается дальнейшее увеличение диаметров капилляров как первичной, так и вторичной капиллярных сетей аденогипофиза, что приводит к увеличению емкости сосудистоого русла до 0,40 мм3 вместо 0,20 мм3 контроль. Проявляется резкое расширение синусоидов главной передней части аденогипофиза и переполнения их эритроцитами. Более значительные морфологические изменения отмечались также в периферической и пограничной зонах трансплантата, в последней также отмечено появление тучных клеток, а также незначительной полиморфноклеточной инфильтрации. Отмечается дальнейшее увеличение диаметров капилляров как первичной, так и вторичной капиллярных сетей аденогипофиза, что приводит к увеличению емкости сосудистого русла до 0,40 мм3 вместо 0,20 мм3.Так, при контроле средний диаметр капилляров туберальной и инфундибулярной частей гипофиза составляет соответственно 18,0±2,2 мкм и 20,0±1,7 мкм (контроль 8,0±0,1 мкм). В эти сроки процессы деструкций клеточных элементов усиливаются. Так количество базфильных клеток уменьшается до 6%. Почти все базофилы теряют гранулы. Эти клетки сохраняют еще свою форму и размеры, но в связи с дегрануляцией, протоплазма клеток приобретает светлый, ячейстый вид. Ацидофильные клетки являются более устойчивыми. Они также, как базофилы дегранилируют. Одновременно с потерей гранул уменьшаются их размеры, следует отметить что ацидофильные клетки долгое время не теряют специфику своего типа. Количество ацидофилов уменьшается с 36%в контроле до 18-20% в эксперименте. На ряде препаратов из цитоплазмы малодифференцированных ацидофилов наблюдается выход секрета, которые распологаясь между остальными типами клеток аденогипофиза, раздвигает их, что затрудняет их идентификации. Хромофобные клетки переживают хромофильные. Количество хромофобных клеток составляет почти 70% (контроль 52%) от общего количества клеток аденогипофиза. На ряде препаратов отмечается некроз железистых долек.

  К концу третей и четвертой недели операции лимфоидная инфильтрация распространяется по интерстициальной ткани аденогипофиза, особенно в периваскулярных пространствах. Процессы деструкции и клеточных элементов усиливаются, локально переходя в некробиоз и некроз.Все выше изложенное свидетельствует, что аутоиммунное воспаление становится наиболее выраженным к концу третей и началу четвертой недели. На фоне выраженной инфильтрации лимфоидными элементами в интерстициальной ткани гипофиза происходят значительные деструктивные изменения.. Сосудистая ножка трансплантата проходима. Ткань гипофиза пронизана многочисленными кровеносными сосудами различного калибра, а также прослойками соединительной ткани. Среди капилляров можно выделить узкие и широкие капилляры. Хорошо видны сохранивщиеся клетки аденогипофиза, это – хромофобы.

  Заключение. Исследования показали, что 1-3 сутки после эксперимента наблюдается нарушение органного кровотока и повреждение сосудистого русла трансплантата. Первую очередь, это проявляется в капиллярной сети. Они извилисты, расширены и переполнены кровью, местами нарушена целостность стенок, встречаются бессосудистые зоны. В эти же сроки после операции наблюдаются выраженные изменения в тканевой структуре гипофиза, выражающиеся в отеке соединительнотканной оболочки. Железистые клетки гипофиза расположены беспорядочно среди элементов отечной стромы. Некоторые участки аденогипофиза утрачивают свои тинкториальные свойства. Границы клеток нечеткие.

  10-14 сутки. Стенки синусоидных капилляров отечны, коллагеновые и базальные мембраны разволокнены. Явления гиперемии, проявляющиеся резким расширением синусоидов передней доли гипофиза и пограничных зонах, а в последней отмечено появление тучных клеток, а также незначительной полиморфноклеточной инфильтрации Так количество базфильных клеток уменьшается до 6%. Почти все базофилы теряют гранулы.. Ацидофильные клетки являются более устойчивыми. Они также, как базофилы дегранилируют.

  Даже в сроки 30 суток после пересадки видны клетки аденогипофиза и проходимые внутриорганные сосуды, В более поздние сроки начинают преобладать склеротические процессы,Ткань гипофиза поронизана мелкими кровеносными сосудами и прослойками соединительной ткани.

  Литература
  1.Головко М.И.Анатомическое обоснование пересадки гипофиз человека на артерио-венозных ножке.Украинский съезд натомов, гистологов, эмбриологов и топографо-анатомов.Винница,1980.С.80.

  2.Дендеберов Е.С.Состояние гематотестикулярного баръера после аллотрансплантации клеток аденогипофиза в дестопированный семенник.// Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2001, том 131, №2.С.232-236.

  3.Кирпатовский И.Д.,Горбатюк Д.Л. //Трансплантация эндокринных органов в эксперименте и клинке М., 1972, С.34-38.

  4.Никитина В.В. Гомотрансплантация гипофиза в эксперименте.// Научные труды. том.54, Рязань,1976, С.72-78.

  5.Стадников А.А.Изменения клеток аденогипофиза при совместной имплантации с различными ядрами гипоталамуса.//Архив анатомии, гистологии и эмбриологии,1980, №10, С.63-70.
  Аллотрансплантациядан кейінгі гипофиз тіндерінің морфогенезі
  Түйін Иттерде жасалған тамырларымен бірге алынған гипофиздің гетеротопиялық аллотрансплантациясы тіндік сиыспаушылық реакциясының бірнеше ерекшеліктерін көруге мүмкіндік береді. Операциядан кейінгі 30 тәулікте де аденогипофиз жасушалары мен ағзаішілік тамырлардың өткізгіштігі сақталған. Кеш кезеңдерде склероздық үрдістер басым бола бастайды. Гипофиз тіні ұсақ тамырларымен және дәнекер тін қабаттарымен тесіктелген.

  Түйінді сөздер гипофиз, гетеротопиялық ауыстырып салу, тін, морфогенез.
  The morphogenesis of pituitary tissue after allotransplantation
  Abstract The geterotopic allotransplatation of a hypophysis on vascular cummunications at dogs has revealed a row of features reaction of tissue histologic compatibility. Even in terms of 30 day after operation cells of adenohypophysis and passable intraorganic vessels are visible.In the late terms sclerous processus start to prevail. The tissue of a hypophysis is penetrated with fine vessels and layers of connecting tissue.

  Keywords: Pituitary, allotransplantation, the tissue, structure.

  УДК 616.43/.47-089.843:616.13/.16-07


  Структурно-функциональные изменения внутриорганных кровеносных сосудов аллотрансплантата гипофиза
  Жаныбеков Д.Е., Каракушикова А.С., Ахметов Ж.А., Мустафина А.Р.

  Кафедра нормальной анатомии

  Научно-исследовательский институт прикладной и фундаментальной медицины имени Б.А.Атчабарова при КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова
  С помощью морфо-функциональных методов на 50 собаках в эксперименте изучены структурно-функциональные изменения внутриорганных кровеносных сосудов аллотрансплантата гипофиза.

  Ключевые слова: гипофиз, аллотрансплантация, кровеносные сосуды, структура, функция
  Введение. Характерной основой криза отторжения трансплантата любого органа, наряду с реакциями иммуногенеза, служат изменения его интраорганных кровеносных сосудов [1,2,3,4,5]. Вместе с тем, изучение особенностей морфофункциональных изменений кровеносных сосудов трансплантата в процессе развития реакции отторжения представляет несомненный интерес, ибо сосудистое русло пересаженного гипофиза, кроме трофической, выполняет функцию транспорта продуцируемых им гормонов [7,8].

  Цель исследования. Изучение структурно-функциональных изменении интраорганных кровеносных сосудов аллотрансплантата гипофиза в эксперименте.

  Материал и методы. Гетеротопическая аллотрансплантация гипофиза на артерио-венозной ножке осуществлена на 50 собаках-самцах (25 доноров и 25 реципиентов). При этом у 25 собак реципиентов до пересадки гипофиза была создана модель экспериментального гипопитуитаризма. Операции выполнялись под тиопентал-натриевым или гексеналовым наркозом (40-45 мг/кг).Подключение трансплантатов производилась по методу профессора И.Д.Кирпатовского в гетеротопической позиции на одну из ветвей системы бедренной артерии трансплантата. Артериальные анастомозы формировались с помощью микрососудистого шва по Каботу с применением операционного микроскопа. Отток венозной крови обеспечивался за счет анастомоза одной из ветвей большой подкожной вены реципиента с пешеристым синусом трансплантата. В качестве контрольных животных использовали 6 животных, которым выполняли ложную операцию, включающую все этапы оперативного вмешательства, за исключением самой пересадки гипофиза. В различные сроки от 60 минут до 30 суток после операции подопытных животных наркотизировали и забивали путем внутривенного введения токсической дозы гексенала, трансплантат фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, спирт-формалине, ацетоне, проводили через спирты восходящей крепости и заливали в парафин. Срезы с толщиной до 8 микрон окрашивали гемотоксилин-эозином по Ван-гизон, Хейлу, Макс-Манусу, Вейгерту, серебрили по Гамори, ставили Шик- реакцию, выявляли активность щелочной фосфатазы в парафиновых срезах по Гамори, а сукцинат-дегидрогеназы в криостатных срезах по Нахлассу. Для электронно-микроскопических исследований материал фиксировали в 2,5% растворе глютаральдегида при рН 7,4, переносили в 1% раствор четырехокиси осмия, обезвоживали в спиртах восходящей крепости и заливали в аралдид. Срезы, изготовленные на микротоме LКВ, исследовали на электронном микроскопе «TESLA BS-500».

  Результаты исследования и обсуждение. При изучений гистологических препаратов и электронограмм установлено, что при пересадке гипофиза в интраорганном кровеносном русле трансплантата закономерно возникают морфофункциональные изменения в зависимости от активности иммунного конфликта и времени прошедшего после операции.

  Спустя один и три часа после реваскуляризации трансплантата сосуды венозного отдела микроциркуляторного звена, расширены и переполнены кровью. Наблюдается отек стенок интраорганных сосудов с очаговым плазматическим пропитыванием внутренней и разрыхлением средней оболочки. Эндотелий отечен, его клетки находятся в состояний гидроскопической дистрофии. Имеют место явления эритродиапедеза с образованием очаговых кровеизлияний в межуточной соединительной ткани, где также видны отдельные сегментоядерные нейтрофильные лейкоциты и клетки лимфоидного ряда. В просвете кровеносных сосудов, отмечаются скопления форменных элементов крови и отложения нитей фибрина. В стенках артериол и венул накапливаются нейтральные гликозоаминогликины, вокруг сосудов имеются скопления небольших количеств кислых гликозоаминогликинов. В стенке капилляров аденогипофиза наблюдается некоторое повышение активности щелочной фосфатазы, а в стенках венул кислой фосфатазы.

  Через 12-24 часа отек эндотелия увеличивается. Эндотелиальные клетки набухшие, в местах их десквамации отмечаются выпадание нитей фибрина и образование рыхлых пристеночных тромбов с включением форменных элементов крови. Нарастает плазматическое пропитывание стенок интраорганных кровеносных сосудов. Капиллярное русло аллотрансплантата гипофиза расширена и заполнена кровью. В отдельных сосудах отмечается маргинальный лейкостаз и лейкодиапедез. На электронограммах определяются явления эритростаза и нарушения проницаемости гистогематических барьеров. Краевое стояние форменных элементов крови, и отложение фибрина, наряду с отеком стенки, приводит к резкому сужению просвета сосудов малого калибра и гемомикроциркуляторного русла (ГМЦР). Периваскулярно возникают свежие кровеизлияния и очаговая клеточная инфильтрация, единичные клетки нейтрофильного и лимфогистиоцитарного ряда видны и в адвентиции отдельных сосудов. Нейтральные мукополисахариды пропитывают все слои сосудистой стенки, а в стенках междольковых вен возрастают содержание кислых мукополисахаридов, преобладающих и в периваскулярной ткани. В стенках капиллярных синусоидов повышается активность щелочной, а в стенках венул-кислой фосфатазы.

  На третьи сутки в сосудистом русле трансплантата отмечается разрывы стенок отдельных венул и усиление процесса десквамации эндотелия, наряду с очагами его пролиферации. Стенка сосудов ГМЦР отечна, просвет их расширен и выполнен массами фибрина с форменными элементами крови, а вокруг них наблюдаются мелкоочаговые кровоизлияния. В отдельных звеньях гемомикроциркуляторного русла трансплантата снижается активность щелочной фосфатазы. Кислые гликозоаминогликины сконцентрированы преимущественно в адвентиции, паравазальной клетчатке и в субэпенэндотелиальной слое, нейтральные в интиме и в мышечной оболочке артерий.

  Спустя 7-10 суток после пересадки на фоне нарастающих деструктивных изменений в паренхиме аллотрансплантата гипофиза отмечается более выраженное повреждение его сосудистого русла. В очагах деструкции органа, стенки внутриорганных артерий инфильтрированы мононуклеарными клеточными элементами и находятся в состояний фиброидного некроза. Характерно очаговое распространение по ходу кровеносных сосудов клеточных инфильтратов, образующих муфтообразные скопления клеток с преобладанием лимфоцитов вокруг сосудов. Соединительнотканный остов интраорганных кровеносных сосудов набухщий, эластическая мембрана частично фрагментирована и разволокнена. На оголенных участках внутренней эластической мембраны происходит агрегация форменных элементов крови и наблюдается организация ранее образовавщихся пристеночных тромбов. Эндотелий сосудов в состояний белковой дистрофии, на значительном протяжений отмечается его десквамация, а также видны участки пролиферации.

  На 15-30 сутки интраорганная капиллярная сеть и венулы в большинстве своем запустевшие. В артериолах и венулах видны организованные пристеночные и обтурирующие тромбы. Эндотелий сосудов всех калибров частично десквамирован и образует в просвете скопления, окруженные лимфоцитами. Отмечается фрагментация и утолщение внутренней эластической мембраны, а также эластических волокон средней оболочки и адвентиции артерий. Стенки интраорганных кровеносных сосудов обильно инфильтрирована клетками лимфогистиоцитарного ряда. Отмечается снижение активности ферментов окислительно-восстановительного цикла в очагах клеточной инфильтрации и некроза, дальнейшее уменьшение ШИК положительной субстанции в интиме и мышечной оболочке артерий, а также в стенках звеньев гемомикроциркуляторного русла.  Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что процесс отторжения аллотрансплантата гипофиза непосредственно связан с повреждением его сосудистого русла и нарушением внутриорганного кровотока, способствующими возникновению циркуляторной гипоксии тканей и клеток аллотрансплантата гипофиза. Характерными признаками повреждения структур стенок кровеносных сосудов аллотрансплантата гипофиза являются альтернативно-пролиферативные изменения эндотелия и тканей стенок, лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация стенки и паравазальной клетчатки, повышение проницаемости гемато-целлюларных барьеров, накопление и перераспределение нейтральных и кислых гликозоаминогликинов, повышение активности лизосомальных и снижение функции окислительно-восстановительных ферментов.

  Литература


  1. Подвальнюк В.В., Емец В.И., Хабутия М.Ш., Сускова В.С., Онищенко Н.А., Темнов А.А., Ермакова Л.П. Иммунный статус как интегральный показатель адаптационных резервов организма у кардиологических больных. // В книге «Новые оперативные технологии (анатомические, экспериментальные и клинические аспекты)».- М.2002.-С.224-226.

  2. Юденич А.А., Михайлов И.А., Кунцевич Г.И. «Применение ультразвуковых методов в оценке состояния сосудистых анастомозов после пластики свободными лоскутами. //В.кн.» Раны и раневая инфекция». Межд.конф.-М.-1993.-С.80.

  3. Михайлов И.А., Кирпатовский И.Д., Титаров Д.Л., Голаев А.Ю., Александров Н.Ю. Некоторые предложения по формированию микрососудистых анастомозов при разном диаметре. // Научно-практическая конференция. «Новые технологии в медицинской практике».-М.-2003.-С.55-57.

  4. Кирпатовский И.Д., Михайлов И.А. Аллотрансплантация яичка в клинике. // Хирургия.-2008.-№2.-С.21-25.

  5. Михайлов И.А. Состояние сосудистой ножки органных и тканевых аллотрансплантатов и аутотрасплантатов в ближайшие и отдаленные сроки после пересадки. Автореф.докт.дисс.-М.-2008.- С30.

  6. Михайлов И.А., Кирпатовский И.Д. Экспериментальная оценка артериальных микроанастомозов в связи с формированием сосудистой ножки разного диаметра при пересадке эндокринных органов.//В кн.:» Актуальные вопросы хирургии и клинической анатомии. Пермь.-2004.-С.147-150.

  7. Горбатюк Д.Л. Экспериментально-клинические аспекты пересадки яичка. //В книге «Новые оперативные технологии (анатомические, экспериментальные и клинические аспекты)».- М.2002.-С.259-260.

  Гипофиз аллотрансплантатындағы ішкіағзалық

  қантамырлардың құрлымдық-қызметтік өгерістері
  Түйін Тәжірибе жүзінде 50 жануарда (итте) морфологиялық –қызметтік әдістерді қолдана отырып гипофиз аллотрансплантатындағы ішкіағзалық қантамырлардың құрлымдық және қызметтік өгерістерді зерттеген.

  Түйінді сөздер: гипофиз, ауыстырып салу, қан тамырлар, құрылымы, қызметі.
  STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF intraorganic BLOOD VESSELS OF Allograft HYPOPHYSIS
  Abstract It was established in experiments conducted on 50 dogs that along with reaction of immunogenesis, the main cause of rejection of allotransplant of the hypophysis are frequently revealed structural-functional changes of tissues of the intraorganic blood vessels.

  Keywords: Pituitary, allotransplantation, blood vessels, structure, function.
  ______________________________________________________

  Моделирование осмотического повреждения клетки

  (экспериментальное исследование)
  Тулеуов Ж.М.

  Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова
  Изучение механизма нарушения осмотического гомеостаза является ключом успешной терапии критических состояний. В экспериментальной работе отражено модель нарушения осмотического гомеостаза и ее последствие на примере эритроцитарной клетки.

  Ключевые слова: гомеостаз, моделирование, экспериментальное исследование
  Обеспечение нормальной функции клетки в организме происходит внутренней средой – биологическими жидкостями (плазма крови, лимфа и ликвор), которые находятся в непосредственном контакте.

  Известно, что постоянство состава (гомеостаз) биологических жидкостей жизненно важно для организма, тогда как её изменение приводит к повреждению генетического материала – клетки. Как показали исследования, среди постоянств внутренней среды (гомеостаза), обеспечивающих нормальную функциональную деятельность клетки, жизненное значение имеет осмолярность плазмы крови, которая в нормальных условиях "жестко" удерживается в пределах 285 +/_ 5 мосм/кг воды. Осмолярность плазмы крови в организме определяет обмен воды и растворенных веществ на уровне капилляр—ткань, межклеточная жидкость—клетка и обратно.

  Исходя из вышеизложенного, предметом специального изучение является механизм осмотического повреждения клетки.

  Материал и методы для экспериментальной работы.

  Предварительно приготовлены рабочие растворы натрия хлорида с концентрациями: 0,9%; 0,80%; 0,70%; 0,60%; 0,55%: 0,50%; 0,45%; 0,40%; 0,35%; 0,30%; 0,20%, 0,10% и разлиты в 12 пробирок для центрифуги по 2,0 мл. В эти пробирки с рабочими растворами добавлена гепарин по 500 ед (0,1 мл). Произведен забор крови 30 мл от одного здорового человека и добавлено в каждые пробирки с рабочими растворами по 2 мл венозной крови. Пробирки оставлены на 1 ч при комнатной температуре, а затем центрифугированы (5 мин при 2000 об/мин).

  Из каждой пробирки проведено исследование:


  1. измерение осмоляльности надосадочной жидкости( плазмы).

  2. измерение среднего объема эритроцитов.

  3. определение свободного гемоглобина в надосадочной жидкости.

  4. определение степени гемолиза.

  5. измерение концентрации калия в надосадочной жидкости.

  6. измерение концентрации натрия в надосадочной жидкости(плазмы).

  Лабораторные исследования проводились с помощью анализаторов и методик:  1. Гематологический анализатор Sysmex КХ-21

  2. Электролитный анализатор AVL 988-3

  3. Спектрофотометр Novaspec 2

  4. Методика определения свободного гемоглобина по Кросту- Фуртту.

  5. осмометрия

  В качестве холостой пробы используют надосадочную жидкость из пробирки, содержащей 0,9% раствор натрия хлорида. Определяют процент (степень) гемолиза, приняв за 100% гемолиз в пробирке с 0,1% раствором натрия хлорида.

  Результаты данного эксперимента представлены ниже, в таблице №1.


  NaCl

  рабочем растворе (%)  NaCl

  надосадочной жидкости

  (ммоль\л)


  Осмоляльность

  (Мосм/кг воды)  MCV

  (fl)


  Калий

  (ммоль\л)  Свободный гемоглобин

  (мг%)


  Степень гемолиза

  1

  0,9

  148

  300

  80,9

  4,3

  0,9

  0

  2

  0,8

  139

  290

  84,1

  5,0

  0,98

  0

  3

  0,70

  132

  280

  92,3

  5,9

  12,9

  0,2

  4

  0,60

  127

  271

  99,0

  7,0

  37,65

  0,3

  5

  0,55

  124

  260

  110,1

  7,4

  49,9

  0,4

  6

  0,50

  122

  257

  115,5

  8,3

  67,5

  0,5

  7

  0,45

  120

  250

  127,2

  8,9

  103,5

  0,6

  8

  0,40

  118

  240

  Частич

  гемолиз


  9,5

  162,45

  0,7

  9

  0,35

  113

  230

  Частич гемолиз

  10,1

  166,0

  0,8

  10

  0,30

  110

  220

  гемолиз

  10,8

  178,0

  0,9

  11

  0,20

  95

  210

  гемолиз

  11,2

  190,7

  0,95

  12

  0,10

  90

  190

  гемолиз

  13,7

  201,45

  1.0  Рисунок 1. Изменение осмоляльности крови в зависимости от

  содержания NaCL в плазме.


  Рисунок 2. Кинетическая зависимость изменения среднего объема эритроцитов и параметров осмоляльности крови.


  Рисунок 3. Кинетическая зависимость содержания

  свободного гемоглобина в

  плазме от осмоляльности крови.  Рисунок 4. Кинетическая зависимость содержания калия в плазме от осмоляльности крови.


  Рисунок 5. Степень гемолиза и изменения параметров осмоляльности крови на эксперименте.

  Результаты


  1. снижение концентрации NaCL в плазме на эксперименте привело к снижению ее осмоляльности .

  2. снижение осмоляльности плазмы вызывает пропорциональное увеличение объема эритроцитарной клетки до ее полного разрыва.

  3. при осмоляльности плазмы 250 мосм/л и ниже происходит гемолиз эритроцитов.

  4. гемолиз эритроцитов сопровождался выходом свободного гемоглобина и калия в плазму.

  5. на эксперименте прогрессивное снижение осмоляльности плазмы сопровождается соответственным увеличением степени гемолиза.


  Обсуждение.

  Критические состояния являются результатом повреждения клетки, как функциональной единицы органов и систем (несостоятельность швов и анастомозов, отек легких, нарушения деятельности сердечно - сосудистой системы, острой почечной недостаточности, острой печеночной недостаточности, отека мозга и т.д.). Среди изученных факторов нет единого мнения о значимости осмотического гомеостаза в патогенезе критических состоянии. Поэтому изучение механизма нарушения осмотического гомеостаза является ключом успешной терапии при неотложных состояниях. В данной экспериментальной работе проведено моделирование нарушения осмотического гомеостаза и его последствий на примере эритроцитарной клетки.  Выводы.

  Результаты исследований показали:  1. NaCL в организме является основным осмотический активным веществом определяющее нормальную осмоляльность ( 285 + 5 мосм/кг воды) плазмы крови.

  2. Осмотический гомеостаз определяет стабильность клетки, ее изменение приводит к повреждению клетки из – за осмотического перемещения внеклеточной жидкости внутрь клетки или наоборот.

  3. Нарушение осмотического гомеостаза приводит к критическим состояниям.

  Список использованной литературы:
  1. Борисов, В.Н. Спиридонов,Е.Д. Суголюбова // Клиническая лабораторная диагностика. – 2007. - №12. – С. 36-40.

  2. Александров.П.Н. Методы исследования микроциркуляции //П.Н.Александров, Д.А. Еникеев - Уфа издательство «Диалог» . – 2004. – 302 С.


  ЖАСУШАНЫҢ ОСМОСТЫҚ БҰЗЫЛУЫН МОДЕЛЬДЕУ

  (тәжірибелік зерттеу)

  Төлеуов Ж.М.

  ҚазҰМУ
  Түйін Осмос гомеостазының бұзылуын зерттеудің ауыр науқасты емдеуде маңызы зор. Осы зерттеу жұмысында эритроциттерді эксперимент ретінде қолданып осмос гомеостазының бұзылуы кезіндегі ағзаға әкелінетін зардабы көрсетілген.

  Түйінді сөздер: гомеостаз, модельдеу, тәжірибелік зерттеу
  Simulation of the osmotic damage of the cell

  (experimental study)

  Tuleov J.M.
  Abstract The study of the mechanism of the disturbance of osmotic homeostasis is the key of the successful therapy of critical states. In the experimental work it is reflected the model of the disturbance of osmotic homeostasis and its consequence based on the example of erythrocytic cell.

  Key words: cell, osmotic homeostasis


  здоровый образ жизни
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  ҚазҰму хабаршысы, №4 2011

  Скачать 13.66 Mb.