• Безопасни и здравословни условия на труд.
 • Насоки за подобряване на безопасността и здравето в морското корабоплаване.

 • Скачать 78.67 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер78.67 Kb.

  Скачать 78.67 Kb.

  “Безопасност, здраве и работна среда в морския транспорт в България”


  Безопасност, здраве и работна среда в морския транспорт в България
  Особености на морския транспорт.

  1. Корабен парк.

  • Тонаж

  Малки, средни и голяма тонажни, което се отразява по различен начин на безопасните и здравословни условия на труд, както и на опазването на околната среда.

  • Възраст

  Определено може да се твърди, че при по старите кораби предпоставките на инциденти са по-големи, но също така може да се твърди, че поддръжката на кораба е от съществено значение за неговата безопасност.

  • Специализация

  Кораби, превозващи различни видове товари и са специализирани, са в различна степен са опасни и са необходими специфични средства за защита, обучение и подготовка.

  1. Условия за труд и бит

  • Географски – температурни и часови разлики

  • Физически – магнетизъм, вибрации, шум.

  • Метеорологични – ветрови и мъртви вълни, вятър и атмосферно налягане.

  • Технически – опасности при ремонти и обслужване на техническите средства на кораба.

  • Санитарно хигиенни – място за работа, спане и храна – възможност за разпространение на зарази. Периоди на клатене под 6 секунди.

  • Социалнопсихологически – ограничено пространство и ограничени социални комуникации. Недостатъчна информираност, особено за семейство и приятели.

  1. Здравеопазване и лечение

  • Медицинска годност – стандартите са особено важни за намаляване на смъртните случаи и предпоставките за тежки травми и увреждания.

  • Помощ и лечение при заболяване – проблем с неотложната помощ при тежки клинични кризи – сърдечни, бъбречни, на апендикса и др.

  • Тежки травми и медицински състояния – необходимост от навременна и компетентна първа помощ, подготовка и дистанционна консултация. Съвременни системи за медицинска помощ и качествена предварителна диагностика и лечение преди качване на кораб.

  Безопасни и здравословни условия на труд.

  1. Важни нормативни актове.

  • Изисквания на Закона и приложението му.
  • защита на безопасността и здравето;

  • отстраняване на рисковете и причините за трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;

  • информиране, консултации, обучение;

  • балансирано участие.

  Работодателят прилага мерките, като осигурява основните принципи на превенция:  • избягване на рисковете;

  • оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;

  • ограничаване на рисковете при източника на възникването им;

  • приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;

  • привеждане в съответствие с техническия прогрес;

  • замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;

  • обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;

  • прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;

  • използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;

  • даване на съответни инструкции на работещите.
  • Целите на компанията в управлението на безопасността са inter alia:

  • осигуряване на безопасна работа при експлоатацията на кораба и безопасна работна среда;

  • осигуряване на предпазни мерки срещу определени рискове;

  • непрекъснато усъвършенстване на уменията на бреговия и корабния персонал в управлението на безопасността, включително подготовка за аварийни ситуации, свързани с безопасността и опазването на околната среда.

  • Системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване трябва да осигурява:

  • съответствие със задължителните правила и наредби;

  • съобразяване с приложимите кодекси, ръководства и стандарти, препоръчвани от организацията, администрациите, класификационните организации и морските индустриални организации.

  • Изискванията на този кодекс се прилагат към всички кораби.

  • Всяка компания разработва, прилага и поддържа система за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване, която да включва следните функционални изисквания:

  • политика за безопасност и опазване на околната среда;

  • инструкции и процедури за осигуряване на безопасна експлоатация на корабите и опазване на околната среда съгласно съответното държавно и международно законодателство;

  • определяне на нивата на йерархия и линии за комуникация между бреговия и корабния персонал;

  • процедури за докладване на инциденти и несъответствия с положенията на този кодекс;

  • процедури за подготовка и реагиране при аварийни ситуации;

  • процедури за вътрешни проверки и прегледи на управлението.

  ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  1. КУТ, ГУТ и Съвет и комитети за безопасност.Органи по двата закона и от тяхното функциониране зависи до голяма степен организацията и контрола на дейностите свързани с безопасните и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

  2. Ролята на ЛПС и СРО за намаляване на инциденти по време на работа – осигуряването им не е достатъчно условия, по важно е да се използват. Безкомпромисният контрол и санкции са особено важни за намаляване на риска и инцидентите по време на работа.

  3. Риск и рискови ситуации.

    • Оценка на риска – система при различни ситуации и анализ на получената предварителна информация и предполагаема ситуация.

  • Компанията да разработи процедури за откриване, описване и справяне с потенциалните аварийни ситуации на борда.

  • Компанията да разработи програми за упражнения и обучение с цел подготовка на персонала за действия при аварийни ситуации.

  • В системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване да се предвидят мерки, които да позволяват на компанията да се справя по всяко време с опасностите, инцидентите и аварийните ситуации, свързани с корабите.

  • Действия при възникване на рискови ситуации реализация на наученото и отработеното

  • Работа в екстремни ситуации – колкото повече тренировки и учения толкова по-вероятно да бъде преодоляна ситуацията – типично при пожар на борда и особено в машинното ситуация, която най-често взема жертви.

  1. Превенция на риска.

  • Решаване на проблеми от техническо и технологическо естество

  • Обучение и инструктажи – първоначално, периодично и ежедневни свързани с конкретна дейност, криеща дори минимален риск.

  • Тренировки – конвенционални и целеви – най-добрия начин за превенция на последствията от рисковите ситуации и аварии на борда на кораба.  1. Здравословни условия на труд и опазване на околната среда

  • Работна среда – масла, газове и опасности свързани с товара. Предпазване от разливи, изхвърляне на боклуци и изгорели газове, серооловителни системи и използване по-качествени горива – по голяма част от замърсяването на въздуха с изгорели газове, вредни вещества и твърди частици става от корабите

  • Битовата среда - важен елемент за здравето и работоспособността на екипажите, за намаляване риска от заразни болести и психически депресии. От качеството на храната зависи годността на членовете на екипажа да поемат максимални натоварвания при минимален риск. Тя играе огромна роля за социалнопсихологическия климат, а от там върху концентрацията и ефективността на всеки член на екипажа.


  Насоки за подобряване на безопасността и здравето в морското корабоплаване.

  1. Комуникации и обучение. Уличаване количеството и качеството на подготовката на съответните длъжности. Подобряване качеството на учебно-тренировъчния процес. Насочване усилията към приоритетните възможни рискове и аварии определени в резултат на анализи на информация и наблюдения от всеки член на екипажа, документирани и обобщени по подходящ начин

  2. Контрол по спазване на процедурите по безопасност. Изключително важен елемент от превенцията за недопускане на аварии и инциденти на борда на кораба. Анализ и сравнение на действащите процедури и резултатите от приложението им, както и допълнително постъпилата информация от екипажите и от създалите се ситуации и настъпилите инциденти.

  3. Включване на екипажите в превенция на риска. Отбелязване на всички ситуации, които предполагат някакъв риск или биха довели до инцидент от една страна и повишаване на личната отговорност към рисковете за собственото им здраве и живот предвид тяхното реално здравословно състояние, което не би позволило да понесат екстремалните условия за труд и бит на кораба. Повечето смъртни случаи са именно поради тази причина. Трябва да разберем, че лъжейки докторите лъжем себе си и рискуваме здравето и живота си, което може да причини тежки психически травми на останалите от екипажа.

  4. Добри практики – трябва да се поощряват с всички средства, с морални и материални стимули, но най-вече да се разпространят по най-бързия възможен начин сред всички екипажи и своевременно да превърнат в процедури на компаниите.

  Целта е осигуряването на нужното обучение и тренировки на екипажите в съответствие с изискванията на конвенциите, законите и нормативните актове, администрацията на флага и на тези на компанията и корабособственика.

  За по-голяма ефективност при изпълнение на целта е необходимо:

  Капитаните на корабите да планират и провеждат тренировки при отчитане на рисковете и опазване на околната среда, да обучават екипажите за действия в аварийна ситуация, като анализира тренировките и да определя необходимостта от допълни такива. В резултат на което всеки член на екипажа трябва да познава и да има умения за изпълнение на своите задължения за действия при аварийна ситуация съгласно плановете и изискванията на процедурите по ISM Code.

  Капитаните на корабите трябва да осигуряват провеждането на тренировките и обученията за определени аварийни ситуации, така че създаде възможност за осъзнаването на потенциалните опасности пред кораба и екипажа, за да се повиши ефективността и скоростта на реагиране на потенциалните аварийни ситуации.

  Времето за обучение и тренировки на борда и изисква подобаващо отношение от всеки член на екипаж и е работно време и ако някой моряк не полага необходимото старание и умения това трябва да се отрази в атестацията му и да се има предвид при следващо наемане или качване на кораб.

  Редовно трябва да се провеждат и стандартните, съгласно международните изисквания тренировки за противопожарна и лодъчна тревога, борба за живучест на кораба и човек зад борда.

  Редовно да се проверяват и средствата за борба с пожарите – стационарни и преносими, спасителните средства общи и лични, като термо-хидрокостюми и спасителни ризи, съгласно инструкциите на производителите.

  Такива учения и тренировки трябва да се провеждат най-малко веднъж на месец и по често, а при невъзможност трябва да се отразят писмено причините за това и при първа възможност да се компенсира изоставането от годишния и/или рейсов план.

  Капитаните трябва да оценяват ефективността от проведените обучения и тренировки за действия при инциденти и аварийни ситуации, следвайки корабните аварийни планове. Резултатите се подлагат на дискусии на корабните комитети.

  Особено внимание по време на ученията трябва да се обърне на безопасността като предварително се извършва инструктаж за избягване на инциденти.  За осъществяване на надежден контрол и анализ на резултатите от ученията и тренировките те трябва надлежно да се документират, включително и със запис в корабния дневник. Тези записи трябва да се съхраняват достатъчно дълго време, за да може да се контролират ефективно и да се вземат коригиращи мерки, ако това е необходимо.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  “Безопасност, здраве и работна среда в морския транспорт в България”

  Скачать 78.67 Kb.