• СПИСЪК

 • Скачать 235.35 Kb.


  страница1/2
  Дата02.02.2018
  Размер235.35 Kb.
  ТипБиография

  Скачать 235.35 Kb.

  Биография на проф. Д-р иван борисов порязов


    1   2
   Навигация по данной странице:
  • СПИСЪК

  ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ НА ПРОФ. Д-Р ИВАН БОРИСОВ ПОРЯЗОВ

  Роден съм на 8.11.1937 г в с. Калояново, Пловдивска област. Завършил съм висше образование със специалност „агроном-градинар” през 1960 година във Висшия селскостопански институт в Пловдив. Работил съм като специалист по зеленчукопроизводство в Окръжния народен съвет в Кърджали, ТКЗС с.Житница, Пловдивска област и Република Куба. Защитил съм кандидатска дисертация в НИЗК „ Марица” на 4.2.1972 г. на тема „Влияние на някои фактори на средата въру вегетативните и генеративните прояви на градинския грах” с ръководител проф.Атанас Михов. За научен сътрудник по селекция и семепроизводство в НИЗК „Марица” съм назначен от 01.07.1970 г. От 19.12.1977 г съм хабилитиран като старши научен сътрудник II степен по селекция и семепроизводство. С хабилитационен труд на тема „Селекционни изследвания при зеления фасул” съм избран за старши научен сътрудник I степен от 01.06.1991 г. Oт 09.12.2002 г. съм пенсионер. От 2004 до 2008 г.преподавах дисциплината „Зеленчукопроизводство”във Висше училище „Земеделски колеж” в Пловдив.

  Като редовен аспирант изследвах влиянието на факторите на средата върху вегетативните и репродуктивните прояви на градинския грах,имащи пряка връзка с разработваните тогава технологии за механизирано прибиране и ритмично снабдяване на консервната промишленост.

  Като научен сътрудник започнах работа за създаване на сортове градински фасул за консервиране,пригодни за механизирано прибиране и устойчиви на болести. С моето назначаване като селекционер по градинския фасул фактически започна селекцията за устойчивост на бактерийни и вирусни болести,която беше и продължава да бъде изключително актуална. Във връзка с това бяха започнати имунитетни изследвания,имащи значение за определяне на стратегията на селекцията и за адаптиране или разработване на подходящи селекционни методи. Първите резултати от тази работа бяха основа за хабилитирането ми като старши научен сътрудник II степен.

  През следващите години бе направен успешен опит за сформиране на програмен колектив от разнородни специалисти по градинския фасул за разработване на всички биологични, технически и икономически проблеми на културата и внедряване на нови сортове и технологии. В изследователската програма бяха включени проблемите на биологията на цъфтежа, хранителния и водния режим на растенията, влиянието на факторите на средата върху архитектурата на растенията, количеството и качеството на добива, имунитета към икономически важните бактерийни и вирусни болести, междувидовата хибридизация, индуцирания мутагенезис, селекцията на нови сортове, разработване елементите на агротехниката,създаване на технологичен комплекс от машини,разработване на цялостна технология за промишлено производство, организация и икономика на производството. Бяха полагани усилия за провеждане на изследванията на базата на максимално възможната информация и използване на съвременни методи. За реализиране на програмата бе организирано международно сътрудничество чрез договори с Международния център за тропическо земеделие в Кали, Коломбия, Националния институт за агрономически изследвания във Франция, Университета в Нови Сад и Института по зеленчукопроизводство в Смедеревска паланка в бившата Югославия,Института по зеленчукопроизводство в Хавана в Куба, както и с водещи учени от САЩ, Англия, Германия, Италия, Бразилия, Унгария, Молдова, Русия и други страни. Особено ефективно бе сътрудничеството с Института по растителни генетични ресурси в Садово. В съвместна програма беше изследван практически целия генофонд на Института / повече от 1000 образци / по отношение реакцията на градинския фасул към бактерийни и вирусни болести,фасулев зърнояд, механични травми на семената,ниски температури по време на поникването и бяха открити носители на устойчивост. Конкретно и ефективно бе сътрудничеството с Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево в селекцията на сортове, устойчиви на бактерийни и гъбни болести. След почти петнадесетгодишна успешна дейност колективът се разпадна на по-.малки групи и индивидуални изследователи. През последното десетилетие, при значително ограничени възможности, се провеждат изследвания, свързани с устойчивостта на високи температури и устойчивостта към бактерийни,гъбни и вирусни болести. На базата на активно международно сътрудничество главно с Международната атомна агенция се навлиза в сферата на молекулярните методи.

  Резултат от селекцията са сортовете:

  Тракийски и Илинден,предназначени за консумация в непреработено състояние и отглеждане на опорна конструкция

  Тангра и Пагане ,нискорастящи,предназначени за консумация в непреработено състояние

  Пловдив, Заря, Ореол, Перун, Фиеста, Верица, нискорастящи, предназначени за консервиране.

  Всички нискорастящи сортове са пригодни за механизирано отглеждане и прибиране и са устойчиви на вируса на обикновената фасулева мозайка.Сортовете Ореол, Перун, Фиеста, Верица, Тангра и Пагане са устойчиви на бактерийната болест ореолов пригор,по-слабо чувствителни на бактериен пригор и устойчиви на икономически важни гъбни болести.Сортовете Тангра и Пагане са първи в световната практика ,устойчиви на фасулев зърнояд.

  Научните ми изследвания са отразени в повече от 150 научни и научно-популярни статии в наши и чуждестранни издания.

  Огромни усилия бяха положени през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век за внедряване в производството на най-съвременните за времето си технологии за производство на зелен фасул за консервиране. Най-съществените елементи от технологията бяха нови сортове с качествено различаващи се архитектура на растенията и качество на зеления фасул, отглеждане на равна повърхност с или без окопаване, интегрирана борба с плевелите напояване чрез дъждуване, етапна сеитба за ритмично снабдяване на консервните предприятия и прикачни, а след това и самоходни комбайни за прибиране на зеления фасул.  Участвах активно в научния живот на Института и селскостопанската наука. Бях член на научните съвети на ИЗК „Марица”, ИРГР Садово, Института по цветарство Негован, на Научно-координационния съвет по генетико-селекционни и био-технологични изследвания в растениевъдството към НЦАН Бях член на Специализирания научен съвет по лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство към ВАК.Бях два мандата Председател на Научната комисия по агрономия и лесовъдство към ВАК. Бях член на Организацията за подобряване на фасула със седалище в САЩ и член на Управителния борд на Международната асоциация за градинарски науки със седалище в Белгия.
  СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ПРОФ. Д-Р ИВАН ПОРЯЗОВ

  I. НАУЧНИ ТРУДОВЕ  1. Порязов Ив, 1970, Влияние на срока на сеитба върху дължината на вегетационния период на градинския грах (Pisum sativum L.) , Град. и лоз. наука, 1:59-69

  2. Порязов Ив,1971, Влияние на срока на сеитба върху добива на градинския грах (Pisum sativum L.) , Град. и лоз. наука, 3:65-69

  3. Порязов Ив,1974, Влияние на температурата и дължината на деня върху продължителността на вегетационния период на градинския грах, IV Симпозиум а младите научни работници в селското стопанство, сборник: 66-77

  4. Poryazov I., 1975, Physiological races of Pseudomonas phaseolicola (Burk) Dowson in Bulgaria, Report of the Bean Improvement Cooperative, Vol.18:57-58

  5. Poryazov I., 1975, About the disease reaction to Pseudomonas phaseolicola (Burk) Dowson of some tolerant bean lines, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, Vol.18:58-60

  6. Михов Ат, Х. Мануелян, Ат. Ковачев и Ив. Порязов, 1975, Селекция на сортове градински фасул за консервиране, пригодни за механизирано прибиране, Град. и лоз. наука, 7:76-81

  7. Михов Ат., Ив. Порязов, 1976, Селекция на устойчивост на бактериални болести при градинския фасул, Научна сесия на НИИЗК “Марица”, 29-30.01.1976

  8. Михов Ат., Ив. Порязов,1976, Източници на устойчивост на причинителя на ореоловия пригор по фасул Pseudomonas phaseolicola (Burk) Dowson, Генетика и селекция, 3:173-178

  9. Порязов Ив., 1976, Физиологични раси на Pseudomonas phaseolicola (Burk) Dowson- причинител на ореоловия пригор , Растителнозащитна наука, 3:44-49

  10. Михов Ат., Ив. Порязов, Ел. Узунова, 1976, Някои проблеми на семепроизводството, сортоподдържането и селекцията на градински фасул, Селскостопанска наука, 3:41-44

  11. Порязов Ив., 1976, Селекция на устойчивост на ореолов пригор при градинския фасул, I-ви национален симпозиум по имунитет на растенията към болести, 29.11.-2.12.1976, Варна, т.1:244-248

  12. Порязов Ив., 1977, Селекция на устойчивост на бактериални болести при градинския фасул,Селскостопанска наука, 1:52-61

  13. Poryazov I., 1977, Field disease screening procedures for bacterial blights of beans, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, Vol.20:60-61

  14. Порязов Ив., 1979, Източници на устойчивост на Xanthomonas phaseoli (E.F.Smith) Dowson-причинителя на бактериалния пригор по фасула, Град. и Лоз. Наука, 5-6:74-77

  15. Загорчева Л., Ив. Порязов, 1979, Цитологично и цитоембриологично изследване на F1 и F2 на Phaseolus vulgaris x Phaseolus coccineus, Генетика и селекция, 6:434

  16. Poryazov I., 1979, Screening beans for resistance to halo blight, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, Vol.22:51-52

  17. Georgieva M. and I. Poryazov, 1980, Comparative electrophoretic study on spectra of albumins and globulin extracted from seeds of bean varieties with different reaction to Pseudomonas phaseolicola (Burk) Dowson, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, Vol.23:120-121

  18. Poryazov I., 1980, Breeding green beans for resistance to bacterial diseases, The IX Breeding Eucarpia Congress “Genetic resources and plant breeding for resistance “ Symposium I “Resistance of plants to diseases”, Leningrad, p.200 (Abstracts)

  19. Георгиева М., и Ив. Порязов, 1981, Електрофоретично изследване на албумините и глобулините от семена на сортове фасул, проявяващи различно отношение към Pseudomonas phaseolicola (Burk.) Dowson,

  20. Загорчева Л., Ив. Порязов, 1981, Гаметофити, самоопрашване , оплождане и развитие на семената при фасула, “50 години НИИЗК ”Марица”-Пловдив”-Юбилеен сборник:99-121

  21. Генчев Сп., и Ив. Порязов, 1981, Някои физиологични особености на сортове градински фасул с различна чувствителност към ореоловия пригор (Pseudomonas phaseolicola), “50 години НИИЗК ”Марица”-Пловдив”-Юбилеен сборник:115-121

  22. Порязов Ив., 1981, Тенденции в селекцията и технологията на зеления фасул, Селскостопанска наука, 2:116-119

  23. Ранков В. И Ив. Порязов, 1981, Извличане на N, P2O5 и K2O от почвата с добива от зеления фасул, Почвознание и агрохимия, 6:40-137

  24. Zagorcheva L. and I. Poryazov, 1981, Embryological and Pollen Germination Investigation on Beans, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 24:114-115

  25. Poryazov I., 1982, Breeding beans for resistance to common blight, caused by Xanthomonas phaseoli (E.F.Smith) Douson, XXI International Horticultural Congress, Hamburg

  26. Порязов Ив., и М. Георгиева, 1982, Физиологична специализация при Xanthomonas phaseoli (Smith) Dowson в България, Втори национален симпозиум по имунитет на растенията, Пловдив, т.III:131-137

  27. Порязов Ив., 1982, Резултати от селекцията на устойчивост на бактериални и вирусни болести при зеления фасул Втори национален симпозиум по имунитет на растенията, Пловдив, т.III:155-160

  28. Порязов Ив., 1982, Проблеми на промишленото производство на зелен фасул, Селскостопанска наука, 6:60-65

  29. Михов Ат., Ив. Порязов и Х. Мануелян, 1982, Генетико-селекционни проблеми на зеленчуковите култури, Селскостопанска наука, 6:53-59

  30. Загорчева Л., и Ив. Порязов, 1983, Резултати от използването на експерименталния мутегенез при градинския фасул, генетика и селекция, 2:132-138

  31. Zagorcheva L. and I. Poryazov, 1983, Meiosis Disturbances and Seen Fertility in Fı of Phaseolus vulgaris x Phaseolus coccineus , Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 26:61

  32. Zagorcheva L. and I. Poryazov, 1983, Induction of Mutation in Green Beans by Gamma Rays, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 26:89-90

  33. Zagorcheva L. and I. Poryazov, 1983, Hybrid Development and Fertility in Phaseolus vulgaris x Phaseolus coccineus, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 26:92-93

  34. Poryazov I., A.Michov, A. Kovachev and D. Stoyanova, 1983, “Oreol”-Green Bean Cultivar Resistant to Halo Blight, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 26:99

  35. Загорчева Л., Ив. Порязов, В. Родева и В. Николова, 1983, Между видови хибриди Phaseolus vulgaris L. x Phaseolus coccineus L. I.Развитие и фертилност на хибридите в F1 и F2, Градинарска и Лозарска наука , 4:44-52

  36. Порязов Ив., Ст. Велев, 1983, Влияние на сорта , степента на зрелост и срока на сеитба върху дегустационната оценка на зеления фасул за консервиране, Градинарска и лозарска наука , 3:72-78

  37. Загорчева Л., Ив. Порязов и В. Николова, 1983, Мейозис в поленовите майчини клетки на хибридите Phaseolus vulgaris L. x Phaseolus coccineus L. в F1, Генетика и селекция, 3:215-225

  38. Порязов Ив., Ат. Ковачев, 1983, Сравнително изследване на сортове зелен фасул, Градинарска и лозарска наука, 7:60-67

  39. Порязов Ив., Ат. Михов, Ат Ковачев, Х. Мануелян и Ст. Велев, 1984, Сорт Заря- нов сорт градински фасул за механизирана беритба, Градинарска и лозарска наука, 8:58-62

  40. Poryazov I., D.Kostova, R.Savon, A. Casanova y D.Iordanov, 1984, Evalluacion de la cosecha mechanizada de la habichuela con la cosechadora FZB, Ciencia y Technica en la agricultura, Hortalizas, Papa, Granos y Fibras (Cuba), 2:31-39

  41. Кръстева Л., Ив . Лозанов и Ив. Порязов, 1984, Проучване чувствителността на семената на градинския фасул на травмиране, “100 години селскостопанска наука Садово”, материали от юбилейна научна сесия, 306-309

  42. Порязов Ив., 1985, Методични проблеми на селекцията при зеленчуковите култури, Селскостопанска наука, 1:25-31

  43. Загорчева Л., Ив. Порязов, 1985, Цитохимични особености на самоопрашването при фасула, Генетика и селекция, 5:400-408

  44. Порязов Ив., 1985, Селекция на промишлени сортове зелен фасул, устойчиви на ореолов пригор и обикновена фасулева мозайка, Генетика и селекция, 5:409-416

  45. Nikolova V., I. Poryazov and V.Rodeva, 1986, Hybridization between Phaseolus vulgaris L. and Phaseolus acutifolius A. Gray, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 29:124-125

  46. Николова В., Л. Загорчева и Ив. Порязов, 1986, Индуциране на полиплоидни форми във видовете Phaseolus vulgaris L., Phaseolus acutifolius A. Gray и Phaseolus coccineus L., Генетика и селекция, 2:132-137

  47. Николова В., Л. Загорчева и Ив. Порязов, 1986, Микроспорогенезис в индуцирани с колхицин автополиплоиди при видовете Phaseolus vulgaris L., Phaseolus acutifolius A. Gray и Phaseolus coccineus L., Генетика и селекция, 4:309-315

  48. Кръстева Л. и Ив. Порязов, 1986, Проучване реакцията на Phaseolus vulgaris към фасулевия зърнояд Acanthoscelides obtectus Say, Първа национална конференция по имуногенетика на растенията, София , доклади, т.II:56-60

  49. Nikolova V., L. Zagorcheva and I. Poryazov, 1986, Induced autoteraploids in beans (Phaseolus vulgaris L., Phaseolus acutifolius A Gray, Phaseolus coccineus L.), Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 29:126

  50. Мануелян Х., Ив. Порязов, 1987, Вариране на зрелостта на бобовете от зелен фасул в зависимост от изравнеността на посева, Растениевъдни науки, 1:79-86

  51. Порязов Ив., Л. Загорчева и В. Николова, 1987, Създаване на изходни форми за селекцията на зелен фасул чрез експериментален мутагенез и между видова хибридизация, Втора научна конференция, Разград

  52. Кръстева Л. и Ив. Порязов,1987, Проучване реакцията на местни образци градински фасул към фасулевия зърнояд Acanthoscelides obtectus Say, Трети национален симпозиум по имунитет на растенията, Садово

  53. Иванов Л., В. Ранков, Б.Велев, Х. Мануелян, Ив. Порязов, М. Беневски, Р. Петрова, Ст. Ламбрев, 1987, Оптимизиране на минералното торене при промишлено производство на зелен фасул, Растениевъдни науки, 12:4-49

  54. Poryazov I., D.Genchev, L.Stefanova y G.Rukmanski, 1987, Creacion, evaluacion y utilizacion de germplasma en Bulgaria, Progreso en la Investigacion y Produccion del Frijol Comun (Phaseolus vulgaris L.) CIAT, Cali, Colombia, p.111-122

  55. Poryazov I., and St. Velev, 1987, Influence of maturity and sowing date on yield quality of green beans, I International Symposium on Vegetable for Processing, Kecskemet, Hungary, Acta Horticullture, 220:331-338

  56. Poryazov I., l.Zagorcheva, V. Nikolova and V.Rodeva, 1988, Results of hybridization between Phaseolus vulgaris L. and Phaseolus coccineus L. or Phaseolus acutifolius A. Gray, Interspecific hybridization and methods for transfer of alien genetic material, Sofia, pp.296-300

  57. Порязов Ив., Д.Костов, Б.Велев, Д.Попов,1988, Зелен фасул, в Куманов и др., Бобови зеленчукови култури, Земиздат, София.стр.3-79.

  58. Родригес Ф., Г. Рукмански и Ив. Порязов, 1988, Изпитване на чувствителността на някои линии фасул, получени чрез хибридизация и мутагенез към ореолов пригор раса 2 (Pseudomonas phaseolicola(Burk) Dowson), Юбилейна научна сесия, СУ “Климент Охридски”, Биологически факултет, София

  59. Николова В. и Ив. Порязов, 1988, Хибридизация между видовете Phaseolus vulgaris L. и Phaseolus acutifolius A. Gray, Генетика и селекция, 4:301-307

  60. Загорчева Л., Ив. Порязов и В. Николова, 1988, Цитогенетични изследвания на индуцирана с гама лъчи теснолистна мутация при зеления фасул, Генетика и селекция, 5:385-390

  61. Иванов Л., Б.Велев В. Ранков, , Х. Мануелян, Ив. Порязов, М. Беневски, Р. Петрова, Ст. Ламбрев, 1988, Ефективност на някои системи от хербициди, прилагани при зеления фасул, Растениевъдни науки, 10:95-100

  62. Велев Ст., Ив. Порязов, 1989, Влияние на степента на зрелост, срока на сеитба и големината на хранителната площ върху добива на зелен фасул, Растениевъдни науки, 9:61-66

  63. Порязов Ив., 1989, Нови сортове фасул –Верица, Фиеста и Перун, Растениевъдни науки, 10:50-53

  64. Велев Ст. и Ив. Порязов, 1989, Влияние на срока на сеитба , големината на хранителната площ и възрастта на чушките върху динамиката на зреене на зеления фасул, Растениевъдни науки, 8:42-47

  65. Kostova D., and I. Poryazov, 1989, Preliminary results on snap bean resistance to bean common mosaic virus (BCMV) in Bulgaria, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 32:88-89

  66. Nikolova V., and I. Poryazov, 1990, Effect of high temperatures on snap bean pollen viability, Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 33:194-195

  67. Nikolova V., and I. Poryazov, 1990, Einfluβ hoher temperaturenauf die Lebensfähigkeit des Pollens und das Pollen schluchstum bei Gemüsebohne, Tag.-Ber., Akad. Landwirtsch.-Wiss., Berlin, 297, S.39-44

  68. Poryazov I., 1990, Breeding Green Beans Resistant to Halo Blight, Common Bacterial Blight and Bean Common Mosaic in Bulgaria, Tag.-Ber., Acad.Landwirtsch.-Wiss., Berlin, 297, S.83-85

  69. Николова В., Ив. Порязов , 1991, Мейозис в поленовите майчини клетки на мутанти от Phaseolus vulgaris L. , устойчиви на Xanthomonas campestris pvar.faseoli (Smith) Dye, Генетика и селекция, год.24, #6

  70. Kostova D., and I. Poryazov , 1993, Assessment of breeding lines according to systemic necrosis caused by necrotic NL 2 and NL 5 strains of bean common mosaic virus (BCMV) , Annual Report of the BIC, vol.36:141-142

  71. Кръстева Л., Ив. Порязов ,1994. Отношение на растителните ресурси при градински фасул към фасулевия зърнояд, Растениевъдни науки, 7-10, 120-123

  72. Порязов Ив., Л. Иванов, Х. Мануелян ,1994, Състояние и проблеми на селекцията на зеленчукови бобови култури , Растениевъдни науки, 3-4

  73. Krusteva L., and I. Poryazov, 1994, Plant resources of garden bean in relation to bean weevil, Plant science, vol.31:7-10

  74. Kostova D., and I. Poryazov, 1994, Incorporation of recessive genes for resistance to bean common mosaic virus (BCMV) in some Bulgarian green beans breeding lines, Annual Report of the BIC, vol.37:216

  75. Kostova D., and I. Poryazov and N. Spence, 1994, Cucumber mosaic virus (CMV) resistance in green beans, Annual Report of the BIC, vol.37:219-220

  76. Krusteva L., I. Poryazov and A. Georgiev,1995, Genetic resources of local forms of green bean in Bulgaria, Plant Genetic Resources Newsletter, vol.101:21-22

  77. Pevicharova G., and I. Poryazov, 1995, First study trying to predict the nitrate content in green bean breeding lines, Annual Report of the BIC, vol.38:72-73

  78. Kostova D., and I. Poryazov, 1995, Progeny assessment of the resistance to necrotic NL 5 strain of bean common mosaic virus (BCMV) in some Bulgarian green bean breeding lines, Annual Report of the BIC, vol.38:170

  79. Kostova D., and I. Poryazov, 1995, Cucumber Mosaic Virus (CMV) resistance in beans II, Annual Report of the BIC, vol.38:173-174

  80. Костова, Д., И.Порязов, В.Лиза , Х.Спенс, 1995. Идентифициране на някои вируси по фасула в България и диференциране на щамова на вируса на обикновената фасулева мозайка. Растениевъдни Науки 32, 7-8: 65-68.

  81. Костова Д., Ив. Порязов, В. Лиза, Н. Спенс, 1995, Идентифициране на някои вируси по фасула в България и диференциране на щамове на обикновената фасулева мозайка, Растениевъдни науки, год.XXXII, #7-8:65-68

  82. Томлекова Н., Ив. Порязов, 1998, Избор на представителни извадки за изучаване чрез ензимни маркери на генетичното разнообразие на обикновения фасул Phaseolus vulgaris L., отглеждани в района на гр. Пловдив, Юбилейна научна сесия “50 години Съюз на учените в България”, Пловдив, I, стр.57-60

  83. Tomlekova N., T. Cholakov, I .Poryazov, P. Ivanov, 1999, Distribution of phaseolin types of common beans Phaseolus vulgaris L. depending on physical and geographical conditions of the territory of Bulgaria, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol.5, 713-718

  84. Tomlekova N., L. Krasteva, I .Poryazov, P. Ivanov, 1999, Conformity of electrophoretic families of Phaseolus vulgaris L. collection samples in Bulgaria with morphological and economic index I. Seed and pod shapes, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol.5, 835-840

  85. Tomlekova N.,T.Cholakov,I.Poryazov,P.Ivanov,1999,Distribution of Phaseolin types of common beans Phaseolus vulgaris L. depending on physical and geographical conditions of the territory of Bulgaria, Bulgarian Journal of Agricultural Science,Vol.5,713-718

  86. Tomlekova N., L.Krasteva, I.Poryazov, P.Ivanov, 1999, Conformity of electrophoretic families of Phaseolus vulgaris L. collection samples in Bulgaria with morphological and economic index. I. Seed and pod shapes, Bulgarian Journal of Agricultural Science,Vol.5,835-840

  87. Tomlekova N., LKrasteva, I.Poryazov, P.Ivanov, 2000, Conformity of the electrophoretic families with morphological characters in samples of Bulgarian collection of Phaseolus vulgaris L.II. Plant habit, presence of strings in the pod, Bulgarian Journal of Agricultural Science,Vol.6,17-20

  88. Tomlekova N.,P.Ivanov,I.Poryazov and D.Debouck,2000, Densitometric analysis of electrophoregrams for identification of phaseolin types in Phaseolus vulgaris L., International congress “Biotechnologies of 21 Century “,5.10.2000-8.10.2000,Kostinbrod,Bulgaria

  89. TomlekovaN.,I.Poryazov,J.P.Baodoin,A.Maquet,L.Krasteva,P.Ivanov,2000,Particularites spesifiques de la dimension des graines et la quantite de proteine des gousses ches les accessions de la collection Bulgare de Phaseolus vulgaris L.et leur correspondence avec les groupes electrophoretiques, Agriculture & Biotechnology

  90. Tomlekova N.,L.Krasteva,I.Poryazov,P.Ivanov,2000,Conformity of the electrophoretic families with morphological characters in samples of Bulgarian collection of Phaseolus vulgaris L.Productivity,Bulgarian Journal of Agricultural Science,Vol 7,403-407

  91. Tomlekova N., L. Krasteva, I. Poryazov, P. Ivanov, 2000, Conformity of the Electrophoretic Families with Morphological Characters in samples of Bulgarian collection of Phaseolus vulgaris L. II. Plant Habit, Presence of String in the Pod, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol.6,17-20

  92. Tomlekova N., P. Ivanov, I .Poryazov and D. Debouck, 2000, Densitometric Analysis of Electrophoregrams for Identification of Phaseolin Types in Phaseolus vulgaris L., International Congress “Biotechnologies of 21 Century”, 15.10.2000-8.10.2000, Kostinbrod, Bulgaria

  93. Tomlekova N., I .Poryazov, J.-P. Baodoin, A. Maquet, L. Krasteva, P. Ivanov, Particularités spécifiques de la dimension des graines et la quantité de protéine des gousses ches les accessions de la collectoin bulgare de Phaseolus vulgaris L. et leur correspondence avec les groupes électrophorétiques, Agriculture & Biotechnologie (in press)

  94. Tomlekova N., L. Krasteva, I. Poryazov, P. Ivanov, 2000, Conformity of the Electrophoretic Families with Morphological Characters in samples of Bulgarian collection of Phaseolus vulgaris. Productivity, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol.7,403-407

  95. Томлекова Н. и Ив.Порязовр2001,Изследване полиморфизма на генотипове

  96. от обикновен фасул (Phaseolus vulgaris L) чрез алкохолдехидрогеназа, Трети симпозиум “Техномат 2001”, Материали, методи и технологии, 3-5 09.2001, Бургас, 352-356

  97. Янкова В., Ив. Порязов , 2001, Реакция на някои сортове фасул (Ц) към фасулевия зърнояд Acanthoscelides obtectus Say, Научни трудове на Съюза на учените- Пловдив, сесия Б, Естествени и хуманитарни науки, т.II. стр.93-98

  98. Томлекова Н., Ив. Порязов, 2001, Изследване на полиморфизма на Phaseolus vulgaris L чрез цитозол аминопептидаза, Юбилейна научна сесия “50 година Добруджански земеделски институт”, Добрич, 30.05-2.06, т.I.:272-278

  99. Николова В., Ив. Порязов, В. Стоева, 2002, Възможности за отбор на генотипи градински фасул с повишена жизненост на прашеца при високи температури, Национална конференция с международно участие, 22-23 Октомври, София

  100. Певичарова Г., Ив. Порязов, 2002, Органолептична характеристика на селекционни линии градински фасул, устойчиви на бактериален пригор, Научна конференция с международно участие “Храни, здраве, дълголетие-2002”, 4-5 Ноември, Смолян, стр.333-337

  101. Петкова В., Ив. Порязов, И. Иванова, 2002, Каталазна и пероксидазна активност на градински фасул (Phaseolus vulgaris L) при третиране с БАВ.-Юбилейна научна сесия “50 години Добруджански земеделски институт” 1. 06 2001, Добрич, т.1, 277-282

  102. Petkova V., I. Denev, I. Poryazov , D. Cholakov , 2002, Selection for heat-tolerance of common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars by chlorophyll fluorescence parameters. Intern. Symposium on Horticulture, Yantai, China, October 22, (in press)

  103. Pevicharova G., I. Poryazov, 2002, Correlation between chemical components in two green bean variety types, Ann. Report of the BIC, Vol. 45, 226-227

  104. Янкова В., И.Порязов, 2002. Реакция на нови сортове фасул (Phaseolus vulgaris L.) към фасулевия зърнояд (Acantoscelides obtectus Say). Научни трудове на Съюза на учените- Пловдив, Серия Б, Естествени и хуманитарни науки, Т.II, 93-98.

  105. Петкова В., Ив. Порязов, Л. Кръстева, 2003, Реакция на градински фасул (Phaseolus vulgaris L) към висока температура през репродуктивния период на растенията, VI Национална научно-практическа конференция с международно участие “АГРО- ЕКО –ПЛОВДИВ ‘ 2003’ “ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО’ 16.10.2003, АУ- Пловдив (под печат)

  106. Томлекова Н., Ив. Порязов, 2003, Изследване на полиморфизма на Phaseolus vulgaris L чрез пероксидазна ензимна система, Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 5-6 Юни,том 1/2/р126-129

  107. Petkova V., V. Nikolova, I. Poryazov, 2003, Possibilities for selection of garden bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes tolerant to high temperature , I. Changes in chlorophyll fluorescence parameters, Annual Report of the BIC, Vol.46:81-82

  108. Nikolova V, Petkova V, I. Poryazov, 2003, Possibilities for selection of garden bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes tolerant to high temperature. II. Variation of pollen viability , Annual Report of the BIC , Vol.46:83-84

  109. Pevicharova G., I. Poryazov, 2003, Sensory analysis of breeding material from garden bean resistant to Acanthoscelides obtectus, Annual Report of the BIC, Vol.46:133-134

  110. Софкова С., И. Порязов, 2004. Проучване реакцията на рекомбинантни инбердни линии градински фасул към Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (Burkh.) Dows, причинител на ореоловия пригор по фасула. Научна конференция “Изследвания върху полските култури”- ДЗИ Ген. Тошево, том 1-2: 342-348

  111. Sofkova S., I. Poryazov, 2004. Study of the reaction of recombinant inbred lines snap bean (Phaseolus vulgaris L.) to common bacterial blight (Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye). International Conference on Horticulture Post-graduate (PhD)- ”Study System and Condition in Europe”, 17 – 19 November, Lednice, Czech Republic, 206-21

  112. Poryazov I., L.Krasteva, S. Sofkova, 2007. Tangra-a new determinate garden bean cultivar for processing and fresh market. Международна научна конференция “ Растителния генофонд – основа на съвременното земеделие”, Садово 13-14 Юни, 2007, vol. 1: 171-173.

  113. Poryazov I., L. Krasteva and S.Sofkova, 2009. New garden bean cultivar for fresh market. IVth Balkan Symposium on vegetables and potatoes, 9-12 Septebmer, Povdiv, Bulgaria. Аcta Hort. (ISHS) 830:151-154.

  114. Poryazov I., L. Krasteva and S.Sofkova, 2009. Breeding garden bean for resistance to bean weevil (Acantoscelides obtectus Say) in Bulgaria. . IVth Balkan Symposium on vegetables and potatoes, 9-12 Septebmer.2008, Povdiv, Bulgaria. Аcta Hort. (ISHS) 830:155-160.

  115. Tomlekova N., I.Poryazov , L.Krasteva and J.Baudoin, 2009. Genetic Diversity of the Bulgarian Phaseolus vulgaris L.Germplasm Collection through Phaseolin Marker, Acta Hort.830:213-220

  116. Sofkova S., I. Poryazov, I.Kiryakov, 2010. Breeding green beans (Phaseolus vulgaris L.) for complex disease resistance. Национална конференция по генетика, 28-30 Октомври. 2009 , София, България (под печат)


    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Биография на проф. Д-р иван борисов порязов

  Скачать 235.35 Kb.