• 12. Библиотеки (от подклас Ф2.1), офиси (от подклас Ф3.4), кухни (от подклас Ф3.2)
 • 14. Паркинги (от подклас Ф5.2)
 • Таблица 11

 • Скачать 333.41 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер333.41 Kb.

  Скачать 333.41 Kb.

  Чл. 31. За опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар в строежите се предвиждат защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и евакуационни изходи. Чл  Г л а в а с е д м а

  ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА ОТ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

  ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ
  Чл. 31. За опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар в строежите се предвиждат защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и евакуационни изходи.

  Чл. 32. Евакуацията на хора при пожар или авария се осъществява по евакуационни пътища през евакуационни изходи.

  Чл. 33. (1) Евакуационните пътища и изходи осигуряват:

  1. своевременна и безпрепятствена евакуация;

  2. защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

  (2) За удовлетворяване на изискванията по ал. 1 евакуационните пътища и изходи се проектират и изпълняват при спазване на минималните технически изисквания за тяхното оразмеряване, разполагане и оборудване със защитни устройства, определени в тази глава.

  (3) Използваната терминология в тази глава е съгласно БДС ISO 8421-6 „Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация”..

  Чл. 34. (1) Евакуационните пътища включват следните елементи: пътища (проходи) в помещението, изходи от помещението, коридори (фоайета), стълбищни клетки (стълбищни рамена, площадки и изходи) и крайни евакуационни изходи от строежа.

  (2) Пътища, които не отговарят на минималните технически изисквания (аварийни) се предвиждат като резервен вариант за извеждане на хора. Те не могат да заменят изискващия се брой евакуационни пътища.

  (3) Евакуационните и аварийните пътища осигуряват достъпа на спасителните екипи до което и да е място в сградата или строителното съоръжение.

  Чл. 35. Евакуационните пътища се проектират в зависимост от:

  1. броя и възможността за самостоятелно придвижване на хората в помещението, строежа или строителното съоръжение;

  2. броя на етажите и/или височината на строежа;

  3. класа на функционалната пожарна опасност;

  4. разположението на помещението;

  5. пожарните сектори на строежа.  Чл. 36. (1) При проектирането на евакуационни изходи и пътища броят на хората в помещенията и строежите е определен като отношение на изчислителната площ на помещението (етажа, строежа) и гъстотата на обитаване (площта, която се предвижда за един посетител или за едно работно място) съгласно табл.8.

  (2) За помещения и строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1 и Ф3.2 се определя необходимата площ за едно място за сядане.

  (3) Изчислителната площ на помещението (етажа) се определя, като от застроената площ се приспадат площите на санитарно-хигиенните помещения, асансьорните шахти, стълбищните клетки, стелажите за разполагане на стоки и оборудване, както и складовите площи, в които достъпът на посетители е ограничен.

  (4) Броят на хората в помещенията и строежите освен по табл.8 може да бъде определен в зависимост от броя на седящите и работните места съгласно инвестиционния проект.

  (5) Максималият брой на хората, които се предвижда да пребивават в помещението или строежа (сградата или строителното съоръжение), се определя в инвестиционния проект и в техническия паспорт на сградата.

  Таблица 8  № по ред

  Предназначение на строежа/клас на функционална пожарна опасност

  Гъстота на обитаване,

  m2/човек  Забележки

  1

  2

  3

  4

  1.

  Строежи за обществено обслужване в областта на търговията (от подклас Ф3.1):

  а) площи с вход от кота терен


  б) площи с дълбочина, по-голяма от първия подземен етаж, или с височина, по-голяма от първия надземен етаж

  2,0
  3,0
  За определяне на площта на етажа се използват всички достъпни за посетителите площи и помещения, както и площите между стелажи и други търговски площи.

  2.

  Строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството (от подклас Ф2.2)

  1,35


  Когато помещенията се използват мултифункционално и предназначението им е както на сгради от подклас Ф2.1 (например за провеждане и на концерти), се използва коефициентът за по-високата гъстота на обитаване.

  3.

  Строежи за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване (от подкласове Ф3.2, Ф3.3 и Ф 3.5)

  1,0

  4.

  Строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и спортни съоръжения (от подкласове Ф2.1 и Ф2.2)

  0,5

  5.

  Зали с различно предназначение:

  а) многофункционални зали (със столове)

  б) концертни зали (със столове)

  в) зали без столове


  1,0


  0,75

  0,5

  6.

  Театрални зали и кинозали (от подклас Ф2.1), многофункционални зали

  0,6

  С места за зрители, в които няма постоянно монтирани столове.

  7.

  Площи в строежите, предвидени за изчакване в продължение на 2 часа - при последователни представления (от подклас Ф2.1)

  0,25

  Фоайета на кинозали


  8.

  Площи за провеждане на мероприятия на открито (футболни игрища, площадки за спортни дейности и др.) (от подклас Ф2.3)

  0,5

  9.

  Дискотеки, концертни зали (без столове) (от подклас Ф2.2)

  0,25
  10.

  Трибуни с площи за правостоящи (от подклас Ф2.3)

  0,2

  Проходи за преминаване не се вземат предвид.

  11.

  Работилници, фабрични цехове, големи (еднопространствени) офиси (от подклас Ф5.1)

  5,0
  12.

  Библиотеки (от подклас Ф2.1), офиси (от подклас Ф3.4), кухни (от подклас Ф3.2)

  7,0
  13.

  Складове за търговия (от подклас Ф5.2)

  30,0
  14.

  Паркинги (от подклас Ф5.2)


  1 място за паркиране/ двама човека

  30 m2 на автомобил


  Чл. 37. (1) Евакуационни са изходите:

  1. от помещенията на първия подземен, полуподземен, приземен етаж и на първия надземен етаж, водещи непосредствено навън или в коридор, вестибюл, стълбище със самостоятелен изход навън;

  2. от помещенията на който и да е етаж към коридор или проход, завършващ със стълбище или непосредствено в стълбище, което на етажните нива по т. 1 има директен изход навън, или през фоайе, коридор или проход, отделени от етажните пространства чрез прегради с огнеустойчивост най-малко ЕI 30 и с димозащитни самозатварящи се врати;

  3. от едно помещение в друго на същия етаж, като съседното помещение има евакуационен изход и в него няма производства от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;

  4. към пожарен сектор на същия или друг строеж, осигурен с независим (самостоятелен) път за евакуация;

  5. които отговарят и на специфичните изисквания, определени в глава тринадесета.

  (2) Крайни евакуационни изходи са:

  1. към околната среда на кота “терен”;

  2. към пожарен сектор на същия или друг строеж, изпълнен с независим (самостоятелен) път за евакуация и отделен чрез стена без отвори, като защитата на прехода от задимяване се осигурява чрез открита въздушна зона (тераса, балкон, лоджия);

  3. към защитена зона от същия или друг строеж, в който хората не са изложени на опасности от пожар и разполагат с независими изходи и пътища за евакуация.

  (3) Евакуационните изходи се проектират разсредоточени.

  (4) Евакуационните изходи са разсредоточени, когато ъгълът, сключен между направленията на движение на хора към тях от най-отдалечената точка в помещението (спрямо всички евакуационни изходи в него), е по-голям от 45° (фиг.1 и 2).


  Фиг.1 Фиг.2


  Чл. 38. (1) Изходите, които не отговарят на изискванията по чл. 37, ал. 1 и 2, са аварийни.

  (2) Аварийните изходи не заменят необходимия брой евакуационни изходи. Те могат да се предвиждат за повишаване на безопасността на хората при пожар.  Чл. 39. (1) Асансьорите и другите механични средства за придвижване могат да се използват за евакуация, когато са отделени в защитена или безопасна зона на строежа.

  (2) Разрешава се ескалаторите в строежи на два етажа да служат за неподвижни открити стълбища за евакуация.  Чл. 40. (1) Не се разрешава евакуационни пътища и изходи да преминават през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.

  (2) При евакуация през съседни помещения от категория по пожарна опасност Ф5В или през помещения от други класове на функционална пожарна опасност (от класове Ф1 - Ф4), в които се съхраняват горими материали, се предвиждат не по-малко от два разсредоточени изхода, като всеки от тях води към отделно съседно помещение с евакуационни изходи съгласно чл. 37, ал. 1 и 2.

  (3) При евакуация през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д се предвижда един изход съгласно чл. 37, ал. 1 или 2.

  (4) Не се разрешава евакуация през повече от едно съседно помещение с изключение на помещенията от категория по пожарна опасност Ф5Д или на помещенията от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 с конструкции и покрития с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, в които не се съхраняват горими материали.  Чл. 41. (1) Широчината на изходите, коридорите и стълбищните рамена (включително на междуетажните стълбищни площадки) на евакуационните пътища в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност с изключение на клас Ф.5 се определя в зависимост от броя на хората в сградата, определен съгласно чл. 36.

  (2) Широчината и броят на изходите в зависимост от броя на хората в помещенията се определят, както следва:

  1. до 15 човека и до 300 m2 в подземни етажи – един изход с минимална светла широчина 0,9 m.

  2. до 50 човека – един изход с минимална светла широчина 0,9 m;

  3. до 100 човека – най-малко два изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m;

  4. до 200 човека – три изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m.

  (3) Сумарната широчина на елементите на евакуационния път в помещения за повече от 200 човека, отделени от останалите помещения с пожарозащитни прегради, се определя, както следва:

  1. за помещения, разположени в полуподземни и приземни етажи – по 0,6 m на 100 човека;

  2. за помещения, разположени в надземни етажи – по 0,8 m на 100 човека;

  3. за помещения, разположени в подземни етажи – по 1,2 m на 100 човека.

  (4) Изходите и елементите на евакуационния път по ал. 3 са с минимална светла единична широчина е 1,2 m. Когато тази широчина е по-голяма от 1,2 m, широчината на изходите се увеличава със стъпка 0,6 m (например при необходима широчина 1,3 m широчината на пътищата се приема 1,8 m).

  (5) Максималната светла единична широчина на изходите и стълбищните рамена е 2,4 m.

  (6) За помещения и етажни нива в строежи, предназначени за повече от 800 човека, се осигуряват най-малко три разсредоточени евакуационни изхода, всеки от които отвежда в отделна безопасна зона.

  Чл. 42. (1) Светлата широчина на вратите, коридорите и стълбищните рамена на евакуационните пътища в строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 и броят на изходите от помещенията се определят в зависимост от броя на хората, категорията по пожарна опасност, площта на помещенията и етажността на строежа.

  (2) Разрешава се проектирането на един изход със светла широчина най-малко 0,9 m в следните случаи:

  1. за производствени и складови помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, предназначени за не повече от 10 човека;

  2. за производствени и складови помещения от категория по пожарна опасност Ф5В с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 50 човека;

  3. за производствени помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2, предназначени за не повече от 100 човека;

  4. за помещения, разположени в подземни етажи, с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 15 човека;

  5. за открити площадки над нивото на пода и за етажерки в помещения от категория на производство по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2 и в помещения от категория Ф5В с площ до 400 m2.

  (3) Крайните евакуационни изходи от строежите с производствено предназначение се предвиждат на разстояние най-малко 10 m от апаратите и съоръженията на външните взривоопасни инсталации.

  (4) Евакуационните стълби от открити площадки над нивото на прилежащия терен и етажерките в производствени помещения се отделят чрез пожарозащитна преграда без отвори с огнеустойчивост ЕI 30.

  Чл. 43. (1) Вратите на евакуационните изходи се проектират така, че да се отварят по посоката на движение при евакуация.

  (2) На всички евакуационни врати на изходите по пътищата за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните изходи и по маршрутите за над 100 човека се предвиждат брави тип “антипаник”.

  (3) Разрешава се вратите по пътя за евакуация, с изключение на вратите, монтирани на крайните изходи, да не бъдат оборудвани с брави тип “антипаник”, ако не са предвидени фиксиращи и заключващи устройства.

  (4) Разрешава се вратите на балкони и площадки, на изходите от помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и от помещения от друга категория, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на изходите от складове с площ до 200 m2 и от санитарно-хигиенни помещения да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация.

  (5) Разрешава се проектирането на врати между евакуационни стълбища и коридори (етажни фоайета) с армирано или обикновено стъкло с дебелина не по-малка от 5 mm или със стъклопакети.

  (6) При остъкляване на вратите по ал. 5 с обикновено стъкло в строежи за обществено обслужване в областта на образованието (от подклас Ф1.1) и в строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството (от подкласове Ф2.1 и Ф2.2) стъклата се осигуряват срещу разпадане при разчупване.

  (7) При непосредствен изход от помещение към стълбище се предвиждат самозатварящи се врати с огнеустойчивост, равна на половината от изискващата се огнеустойчивост за пожарозащитната преграда между стълбището и помещението съгласно табл.3.

  (8) Не се разрешават въртящи се или сгъваеми врати и прегради, както и вдигащи се врати на изходите по пътищата за евакуация.

  (9) Разрешават се плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи от зали в строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството (от подклас Ф2.1), в помещения на строежи за обществено обслужване в областта на общественото хранене (от подклас Ф3.2) и в други подобни помещения, когато в тях пребивават едновременно не повече от 50 човека.

  (10) За крайните евакуационни изходи на строежи за обществено обслужване от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 се разрешават плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, ако е осигурено автоматично и ръчно привеждане на вратата в отворено положение при отпадане на електрическото захранване или ако в непосредствена близост има дублиращи, странично окачени отварящи се навън врати с необходимата единична и сумарна широчина.

  (11) Разрешават се плъзгащи се, вдигащи се и сгъваеми врати за осъществяване на връзка на автомобилни и железопътни рампи с производствени и складови помещения (от клас Ф5). При необходимост се осигурява възможност и за ръчно отваряне.

  (12) Разрешават се въртящи се врати с прилепващи едно към друго крила, при условие че образуват проходи, успоредни на посоката на движение, с минимална светла единична широчина най-малко 0,9 m, както и в случаите, при които въртящата се врата е дублирана от странично окачени отварящи се навън врати с необходимата минимална широчина.

  (13) Допуска се вратите на строежи за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (от подклас Ф3.5) да се отварят обратно на движението при евакуация, ако са предвидени мерки за фиксирането им в отворено положение (например при прояви с масов характер, на които присъстват повече от 50 човека).

  Чл. 44. (1) Дължините на евакуационните пътища в помещенията и сградите се определят в зависимост от броя на изходите, стълбищата и крайните евакуационни изходи.

  (2) Дължината на евакуационния път в помещението не трябва да надвишава:

  1. от евакуационния изход до която и да е точка на помещение с един изход (фиг.3) - 20 m;

  Фиг.3
  2. от евакуационните изходи до която и да е точка на помещението с два или повече изходи (фиг. 4) - 40 m.

  Фиг.4
  (3) Дължината на евакуационните пътища (сумата от дължините на елементите на евакуационните пътища до краен изход или до врата на стълбище) не трябва да превишава:

  1. за евакуационни пътища само към един краен изход или само към едно стъбище:

  а) 40 m (до 20 m в помещението и до 20 m в коридор) – за помещения с един евакуационен изход (фиг. 5);

  б) 60 m (до 40 m в помещението и до 20 m в коридор) – за помещения с два евакуационни изхода (фиг. 7);  Фиг.5
  2. за евакуационни пътища към два и повече крайни евакуационни изхода или към две и повече отдалечени едно от друго стълбища:

  а) 60 m (до 20 m в помещението и до 40 m в коридор) – за помещения с един евакуационен изход (фиг. 6);

  б) 80 m (до 40 m в помещението и до 40 m в коридор) – за помещения с два евакуационни изхода (фиг. 7).


  Фиг.6

  Фиг. 6 Фиг. 7


  (4) Дължината на маршрутите за евакуация се определя в зависимост от местоположението на хората, размерите и местоположението на неподвижното оборудване (стелажи, паравани, леки преградни/разделителни/ стени и др.).

  (5) При определяне на дължината на евакуационните пътища не се отчита дължината на участъка от пътя в стълбищна клетка.

  (6) Евакуационните пътища в едноетажни сгради от I и II степен на огнеустойчивост, изпълнени от незащитени метални конструкции от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, се проектират с дължина не по-голяма от 100 m.

  Чл. 45. (1) Броят на евакуационните стълбища (изходите от етаж) се определя в зависимост от площта на етажа или етажа с най-голям брой пребиваващи хора в сградата строежа или строителното съоръжение.

  (2) Разрешава се проектирането на една стълбищна клетка на етаж, когато площта на етажа не превишава:

  1. за строежи с височина до 28 m - 900 m2 ;

  2. за строежи от клас Ф.1.3 с височина от 28 до 50 m - 400 m2.

  (3) Изискванията по ал. 2 не се прилагат, когато за помещението с най-голям брой хора, отделено от останалите помещения с пожарозащитни прегради, се изисква по-голям брой стълбища, определени чрез необходимата сумарна широчина.

  (4) Когато помещенията не са отделени с пожарозащитни прегради (с обикновено остъкление между магазини, офиси и др.), за определяне на броя и широчината на изходите се използва общият брой на хората в приобщените съседни площи.

  (5) Две и повече евакуационни стълбища в един строеж се проектират така, че да не се допуска пресичане или смесване на евакуационните потоци на нивото, на което се намират крайните им евакуационни изходи.

  (6) При етажи без пожарозащитни прегради (еднопространствени офиси) етажните изходи към стълбищата се проектират на разстояние един от друг не по-малко от 2/3 от диагонала на етажната площ.

  (7) Изискванията към броя и изпълнението на стълбищата и изходите се спазват и за подземните етажи.

  (8) При строежи с едно стълбище за евакуация не се разрешава преминаването на тръбопроводи за леснозапалими и горими течности (ЛЗТ и ГТ) и газопроводи за втечнени въглеводородни газове и горимо оборудване в стълбищната клетка.

  (9) При проектирането и изграждането на газопроводи за природен газ в евакуационни стълбища се спазват изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г.).

  Чл. 46. За евакуация от строежи за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи (от подклас Ф 1.1), както и от сгради за административно обслужване (от подклас Ф 3.5), предназначени за настаняване на хора в неравностойно положение (сгради за хора с увреждания, психодиспансери, стационари на болнични заведения за пациенти със затруднения за самостоятелно придвижване и др.), се предвиждат най-малко две защитени (безопасни) зони с равностойни пътища за евакуация, като се осигурява възможност за поетажно преместване на хората при пожар или авария от едната в другата зона.

  Чл. 47. (1) Евакуационните стълбища се отделят от обема на помещенията на строежа посредством стени с огнеустойчивост, равна на необходимата огнеустойчивост за вертикалните носещи елементи на сградата, но не по-малко от EI 60, и със защита на мястото за етажен достъп (изхода от етажа), както следва:

  1. при директен достъп от помещения в надземни етажи с категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б - чрез едно пожарозащитно преддверие;

  2. при директен достъп от помещения в подземни етажи от категория по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, приравнени към категория Ф5В – чрез две последователни самозатварящи се врати, всяка от които с огнеустойчивост не по-малкa от EI 30;

  3. при директен достъп от помещения в надземни етажи от категория на производство по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, приравнени към категория Ф5В – чрез пожарозащитна преграда и самозатваряща се врата с огнеустойчивост, равна на половината от необходимата огнеустойчивост за пожарозащитна преграда, но не по-малка от EI 30.

  (2) Разрешава се проектирането на стени от стъклени блокчета и остъкляването с дебелина най-малко 5 mm на стени и самозатварящи се врати при достъп от фоайета, коридори и тераси. За строежи с височина над 28 m остъклението е армирано или с огнеустойчивост не по-малка от E 30.

  (3) Разрешават се стълбища, незатворени в стълбищни клетки, за:

  1. строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5 - когато стълбищата обслужват две етажни надземни нива;

  2. строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 - когато стълбищата обслужват до пет етажни надземни нива включително.

  (4) Стълбищата по пътя за евакуация се предвиждат с наклон не по-голям от 1:1,5, като широчината на стъпалото е не по-малка от 0,25 m, а височината на стъпалото - не по-голяма от 0,22 m.

  (5) Разрешава се наклонът на стълбища към единични работни места да се увеличава до 2:1.  Чл. 48. При наличие на повече от едно стълбище стълбищната площадка може да е част от коридора, при условие че е осигурен алтернативен път за евакуация през съседните помещения към другото стълбище.

  Чл. 49. Разрешават се вътрешни стълбища, обслужващи до пет надземни етажа в строежи от І, ІІ и ІІІ степен на огнеустойчивост. Стълбищата се осигуряват с евакуационно осветление.

  Чл. 50. (1) Евакуационните стълбища се предвиждат естествено осветени с фасадни остъкления. Странично осветление се предвижда, когато минималната етажна площ е не по-малка от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка.

  (2) Евакуационно осветление се предвижда при изграждането на вътрешни стълбища (без естествена осветеност от фасадни остъкления) в строежи от І, ІІ и ІІІ степен на огнеустойчивост. Когато вътрешните стълбища обслужват повече от три надземни етажа, се проектира и:

  1. пряко горно осветление с площ най-малко 4 m2 , когато разстоянието между стълбищните рамена е най-малко 0,7 m или между стълбищните рамена е предвидено „стълбищно огледало” с площ не по-малка от 2 m2 , или

  2. отвор в покритието или непосредствено под него за отдимяване при пожар с площ, представляваща 5 % от застроената площ на стълбищната клетка, но не по-малка от 1,5 m2, с димен люк, отварящ се откъм входната зона, работещ и при изключване на електрозахранването, или защитата на обема на стълбищната клетка при пожар се осигурява чрез създаване на повишено налягане не по-малко от 20 Ра.

  (3) За строежи с височина над 28 m вътрешните стълбища се проектират при спазване на изискванията по чл. 316.

  Чл. 51. (1) Външните открити стълбища за евакуация се проектират, като:

  1. фасадите, които са на разстояние не по-малко от 1,5 m от крайните габарити на стълбището, се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и се защитават от помещенията посредством стени без отвори с огнеустойчивост най-малко EI 30;

  2. при наличие на прозоречни отвори, на разстояние от контурите на стълбището, по-малко от 1,5 m, се предвижда защита чрез капаци или остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30;

  3. при директни входове от помещения към външно евакуационно стълбище входовете се предвиждат с пожарозащитни врати с огнеустойчивост най-малко EI 30.

  (2) Наклонът на стълбищното рамо на външните стълбища е не по-голям от 1:1.

  (3) Минималната светла широчина на стълбищното рамо се определя в зависимост от броя на хората, които се предвижда да бъдат евакуирани, но не по-малка от 0,9 m.

  (4) Външните открити стълбища се обезопасяват с парапет с височина не по-малка от 1,2 m.

  (5) При евакуацията на не повече от 25 човека външните стълбища може да се изграждат със спираловидна ходова линия. Стълбищата се обезопасяват срещу падане по цялата им височина.  Чл. 52. (1) При евакуацията на 16 - 50 човека може да се предвиждат вити (спираловидни) или криволинейни стълбища при спазване на следните изисквания:

  1. светлата широчина на стъпалото по вътрешната ходова линия (на разстояние 0,30 m навътре от най-тясната част на стъпалото или от проекцията на ограничаващия го парапет) е не по-малка от 0,23 m;

  2. светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,2 m;

  3. от външната страна на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет.

  (2) При евакуацията на повече от 50 човека по вити (спираловидни) или криволинейни стълбища се спазват следните изисквания:

  1. минималният светъл диаметър на вътрешния кръг е 0,9 m, а широчината на стъпалото в най-тясната част - 0,23 m;

  2. светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,5 m (фиг. 8);

  Фиг.8

  3. от двете страни на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет на височина най-малко 1,2 m, с ръкохватки с широчина не повече от 0,10 m (фиг.9).  Фиг.9

  (3) Изискванията на ал. 1 не се прилагат при евакуацията на не повече от 15 човека.


  Чл. 53. (1) Коридорите, които са елементи на евакуационните пътища, се проектират като защитени зони с огнеустойчивост на стените, определена съгласно табл. 3, но не по-малка от ЕІ 30.

  (2) Разрешава се остъкляване в участъци на коридори, включително на вратите към помещенията, между две евакуационни стълбища, когато последните са отделени от етажното ниво с пожарозащитни прегради (включително с пожарозащитни самозатварящи се врати).

  (3) Коридорите с еднопосочна евакуация и с дължина над 10 m (от вратите на най-отдалечените помещения до мястото с възможност за алтернативна евакуация) се отделят от прилежащите им помещения с пожарозащитни самозатварящи се врати с огнеустойчивост не по-малка от ЕІ 30.

  Чл. 54. (1) Проходите и вратите по пътя за евакуация в строежите се проектират с минимална светла височина 2,0 m.

  (2) Разрешават се врати и проходи с височина най-малко 1,9 m - за подземни етажи, и с височина най-малко 1,5 m - за тавански етажи и подпокривни пространства.

  (3) По пътя за евакуация не се разрешават единични стъпала. При преодоляване на наклони със стъпала се предвиждат най-малко три стъпала в група.

  (4) По пътя за евакуация не се разрешават прагове с височина, по-голяма от 0,015 m, с изключение на случаите, когато е осигурена защита срещу разливане на течности извън пределите на помещенията. Праговете по пътя за евакуация се сигнализират по подходящ начин (със светоизлъчващи ленти и бои, осветяване и др.п.).

  (5) Проходите, изходите, коридорите и стълбищата се проектират така, че да е възможно безпрепятственото пренасяне на носилка с лежащ в нея човек.

  Чл. 55. (1) В помещенията със системи и апарати, осигуряващи пожарната безопасност на строежите, се предвиждат евакуационно и аварийно осветление

  (2) За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация се монтират осветителни тела при спазване на изискванията на БДС EN 1838 “Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”. Означенията за евакуационен изход по протежение на целия маршрут се осветяват.

  (3) Евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават при спазване на изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

  (4) Евакуационно и аварийно осветление се проектират в близост до всеки евакуационен изход и на местата с потенциална опасност или със защитно оборудване в следните случаи:  1. над всеки изход за евакуация на повече от 50 човека;

  2. за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява осветяването им;

  3. в близост до площадките между етажите и междинните нива;

  4. при всяка промяна в посоката на движение на евакуационния път;

  5. при промяна на котата на пътя в проходи и коридори (стъпала);

  6. във всяка пресечна точка на коридорите;

  7. извън и в близост до крайния евакуационен изход;

  8. в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 m2;

  9. в кабините на асансьори на строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5 (с изключение на строежите от подкласове Ф1.3 и Ф1.4);

  10. в помещенията с устройства и системи, от които зависи безопасността на строежа и на хората в него;

  11. в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на бутоните за пожароизвестяване.

  (5) Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx.

  (6) Захранването на евакуационното и аварийното осветление и на светещите знаци се осигурява от два независими източника с автоматично превключване.

  (7) Минималната продължителност на работа на евакуационното и аварийното осветление е един час. Аварийното осветление по пътищата за евакуация се проектира така, че за 5 s да бъде осигурена половината от изискваната осветеност, а за не повече от 60 s - пълната осветеност.

  Чл. 56. (1) За известяване на възникнал пожар или авария в строежите се предвиждат следните технически средства и сигнали:

  1. с гласово уведомяване, в т.ч. с възможност за ретранслация на записи с готов текст - за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност, предназначени за повече от 100 човека, с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4; за строежи с височина над 28 m - с изключение на подклас Ф1.3 от първа група, и за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност с атриуми, приобщаващи повече от две етажни нивa;

  2. със специфичен звуков сигнал на всеки етаж - за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, с изключение на строежите от подкласове Ф1.3 и Ф1.4, оборудвани с автоматични пожароизвестителни инсталации; за строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 с височина над 50 m и за общежития с три и повече етажи.

  (2) Силата на звуковия сигнал в която и да е точка на строежа е не по-малко от 75 dB.  Чл. 57. (1) Не се разрешава разполагането на помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, както и на котелни помещения с котли, работещи с течно и газообразно гориво:

  1. под пътища за евакуация;

  2. под помещения, предназначени за едновременно пребиваване на повече от 50 човека;

  3. под занимални, спални, физкултурни салони и други подобни помещения в детски, учебни и сгради на лечебни и здравни заведения.

  (2) В подземните и полуподземните етажи не се разрешава разполагането на помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3, както и на помещения от подклас Ф2.1, когато те са предназначени за представления за деца (театрални зали, кинозали и др.п.).

  (3) Котлите се разполагат при спазване и на изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията под налягане (ДВ, бр. 64 от 2008 г.).  Чл. 58. За строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, предназначени за повече от 800 човека, както и за строежи от клас Ф5, предназначени за повече от 400 човека, безопасността на евакуацията се проверява и чрез изчисления в съответствие с параметрите на движение на човешките потоци, определени в този раздел.

  Чл. 59. (1) Продължителността на евакуацията не трябва да превишава допустимото време, определено от опасните фактори на пожара.

  (2) Допустимото време за евакуация от помещения и едноетажни сгради от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В, в които се използват ЛЗТ и ГТ, се определя в съответствие с табл.9.

  (3) Допустимото време за евакуация от помещения и едноетажни сгради от категория по пожарна опасност Ф5В, в които се използват и съхраняват твърди горими материали, се определя съгласно колона 3 на табл.9 независимо от площта на горимите материали.

  (4) Данните в табл. 9 не се отнасят за производства, при които опасните фактори на пожара формират критична ситуация за по-кратко време и допустимото време за евакуация подлежи на изчислително определяне (при отделяне на силнотоксични продукти на горене, при възможност за взрив или при друга бързоескалираща аварийна ситуация).

  (5) За защита на евакуационния път и за ограничаване разливането на течности извън помещения, както и за събиране на течности при разлив от производствени апарати и съоръжения, се проектират прагове или бордове от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Максималните единични площи за ограничаване на разлива на течности са определени в табл.9.

  (6) Допустимото време за евакуация от помещения, в които оборудването работи с инертен газ или в които е предвидено автоматично пожарогасене, се определя съгласно колона 3 на табл.9.


  Таблица 9

  Категория на производството по пожарна опасност

  Обем на сградата или помещението,

  m3  Допустимо време за евакуация в min при ограничаване на възможната площ за разливане на течности до:

  50 m2

  100 m2

  1

  2

  3

  4

  Ф5А и Ф5Б  До 30 000

  0,6

  0,3

  40 000

  0,8

  0,4

  50 000

  1,0

  0,5

  60 000

  1,2

  0,6

  Над 70 000

  1,25

  0,7

  Ф5В


  До 15 000

  1,0

  0,5

  30 000

  1,6

  0,8

  40 000

  2,0

  1,2

  Над 70 000

  2,0

  1,0


  Чл. 60. (1) Допустимото време за евакуация от строежи с височина до 28 m от всички класове на функционална пожарна опасност, с изключение на строежите от клас на функционална пожарна опасност Ф5 и от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, се определя, както следва:

  1. за строежи от І и ІІ степен на огнеустойчивост – 6 min;

  2. за строежи от ІІІ степен на огнеустойчивост - 3 min.

  (2) Допустимото време за евакуация от строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф5, от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д и от І или ІІ степен на огнеустойчивост не се нормира.

  (3) Допустимото време за евакуация от строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф5, от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д и от ІІІ, ІV или V степен на огнеустойчивост е не повече от 1 min.

  (4) Допустимото време за евакуация от строежи с височина над 28 m се нормира в границите на всеки етаж и не трябва да превишава 1,5 min.

  (5) Допустимото време за евакуация от етажерки в производствени помещения до стълбище или защитена зона не трябва да превишава:

  1. за производствени помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б – 0,5 min;

  2. за производствени помещения от категория по пожарна опасност Ф5В – 1 min.

  Чл. 61. (1) Допустимото време за евакуация от помещения и строежи, предназначени за повече от 100 човека (театрални, оперни, кино- и изложбени зали, обществени клубове, многофункционални зали с културно-просветно предназначение, магазини, постоянни и временни циркови зали, спортни сгради и др.п.), не трябва да превишава стойностите, определени в табл.10.

  (2) Допустимото време за евакуация от помещенията по ал. 1 може да се увеличи 1,5 пъти, при условие че са предвидени огнезащитна обработка на декорите, украсите и строителните продукти от групи D, E и F, автоматична пожарогасителна инсталация и система с гласово уведомяване за евакуация.

  (3) Допустимото време за евакуация от сцени се определя съгласно колона 3 на табл.10.
  Таблица 10


  № по ред

  Евакуация от:  Допустимо време за евакуация в min в зависимост от степента на огнеустойчивост на строежа

  І или ІІ

  ІІІ

  ІV или V

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Зала (помещение) за повече от 100 човека

  2,0

  1,0

  1,0

  2.

  Сграда (пожарен сектор) с помещения за повече от 100 човека

  6,0

  2,0

  1,0


  Чл. 62. Допустимото време за евакуация от зрителни зали и помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, предназначени за едновременно пребиваване на повече от 3000 човека, се приема в зависимост от обема на залите и помещенията, както следва:

  1. до 30 000 m3 - 2,0 min;

  2. до 100 000 m3 - 2,2 min;

  3. до 200 000 m3 - 3,0 min;

  4. по-голям от 200 000 m3 - 4,0 min.

  Чл. 63. (1) Изчислителното време за евакуация се определя в зависимост от общия евакуационен капацитет на изходите от помещенията, стълбищата в строежа и крайните евакуационни изходи. Специфичната пропускателна способност (СПС) на участъците от пътя и скоростта на движение на хората при евакуация в зависимост от плътността на човешкия поток се приемат съгласно табл.11.

  (2) Времето за евакуация се отчита от момента на подаване на сигнал за напускане до преминаването на всички намиращи се в строежа или в част от него обитатели през крайните изходи.

  (3) Плътността на човешкия поток в евакуационен участък се определя, като броят на евакуиращите се раздели на площта на участъка.

  (4) За изходи със светла широчина, по-голяма от 1,6 m, СПС се определя съгласно табл.11.

  (5) Специфичната пропускателна способност при гранична плътност на човешкия поток за изходи с широчина, по-малка от 1,6 m, се определя съгласно табл.12.

  (6) Наклонените участъци в зали, преодолявани без стъпала, се определят както при движение по хоризонтален евакуационен път.


  Таблица 11


  Плътност на човешкия поток,

  чов./m2  Хоризонтални участъци

  Движение по стълбища

  СПС

  за врати, по-широки от 1,6 m чов./m.min


  скорост,


  m/min

  СПС,


  чов./m.min

  надолу

  нагоре

  скорост,

  m/min


  СПС,

  чов./m.min  скорост,

  m/min


  СПС,

  чов./m.min  0,1

  100

  10

  100

  10

  60

  6

  10

  0,5

  100

  50

  100

  50

  60

  30

  50

  1

  80

  80

  95

  95

  53

  53

  87

  2

  60

  120

  68

  136

  40

  80

  134

  3

  47

  141

  52

  156

  32

  96

  165

  4

  40

  160

  40

  160

  26

  104

  184

  5

  33

  165

  31

  155

  22

  110

  196

  6

  27

  162

  24

  144

  18

  108

  190

  7

  23

  161

  18

  126

  15

  105

  185

  8

  19

  153

  13

  104

  13

  104

  173

  9 (гранична)

  15

  135

  8

  72

  11

  99

  85

  Таблица 12

  Широчина на изхода (изх),

  m


  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1,0

  1,1

  1,2

  1,3

  1,4

  1,5

  1,6

  СПС, чов/m.min

  47,5

  51,3

  55,0

  58,8

  62,5

  66,3

  70,0

  73,8

  77,5

  81,3

  85,0


  Чл. 64. (1) При евакуацията от помещения, предназначени за повече от 100 човека, се предвиждат следните мерки:

  1. столовете да са разположени в редове и между тях да се обособяват проходи така, че да е осигурен пряк достъп до изходите;

  2. свободното разстояние между редовете от столове да е не по-малко от 0,45 m; пътеките за движение да са със светла широчина най-малко 1,2 m;

  3. в един ред столове, достъпен и от двата му края, да има не повече от 32 стола; в редовете столове, достъпни само от едната им страна, да има не повече от 16 стола на ред;

  4. столовете, образуващи ред, да са закрепени за пода или да са свързани един с друг така, че да не се разместват; забранява се разполагането на столове на пътеките за движение.

  (2) Спортни сгради и сгради на театри, кина и др.п. се оборудват със столове, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън най-малко С, d0, s1.  Чл. 65. (1) В сгради-паркинги и в помещения за паркиране на моторни превозни средства, когато изходите в тях са ориентирани към една стълбищна клетка, се предвиждат пожароустойчиви преддверия, както следва:

  1. за помещения за паркиране с площ на пожарния сектор, по-голяма от 1200 m2;

  2. за помещения за паркиране в сгради и инсталации с повишен пожарен риск, когато стълбищната клетка обслужва и други помещения по предназначение.

  (2) Преддверията се проектират с огнеустойчивост, съответстваща на огнеустойчивостта на носещите конструкции, но не по-малка от ЕІ 60.  (3) Автомобилните рампи могат да служат за евакуационни пътища, когато в отделящите ги от гаражните нива врати (плъзгащи се, ролетни, сгаваеми и др.) се предвиждат евакуационни врати.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Чл. 31. За опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар в строежите се предвиждат защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и евакуационни изходи. Чл

  Скачать 333.41 Kb.