• ТЕМА ЦИЉ • страница1/11
  Дата14.01.2018
  Размер1.43 Mb.

  Циљеви, исходи, препоручени садржаји и начини оцењивања модула


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


  Назив предмета:

  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

  Годишњи фонд часова:

  34

  Разред:

  први

  Циљеви предмета:

  1. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;

  2. Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;

  3. Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.  ТЕМА

  ЦИЉ

  ИСХОДИ

  По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

  ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

  ПО ТЕМАМА

  НАЧИН

  ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  ЈА, МИ И ДРУГИ

  • Подстицање ученика на међусобно упознавање

  • Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их

  • Развој негативног става према било ком облику дискриминације

  • Анализира своје особине и да их представи другима

  • Препозна, анализира сличности и разлике унутар групе

  • Прихвати друге ученике и уважи њихову различитост

  • Препозна предрасуде, стереотипе,

  дискриминацију, нетолеранцију по

  различитим основама  • Сагледа могуће последице нетолеранције, дискриминације, стереотипа, предрасуда и начине  • Лични идентитет

  • Откривање и уважавање разлика

  • Групна припадност

  • Стреотипи и предрасуде

  • Толеранција и дискриминација
  На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
  Облици наставе

  Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  • теоријска настава


  Подела одељења на групе


  Место реализације наставе

  • Настава се реализује у учионици


  Препоруке за реализацију наставе

  • Активности на првим часовима треба тако организовати да се обезбеди међусобно упознавање ученика, упознавање ученика са циљевима и наставним садржајима предмета, али и тако да наставник добије почетни увид у то са каквим знањима, ставовима и вештинама из области грађанског васпитања група располаже с обзиром да нису сви ученици у основној школи похађали наставу грађанског васпитања у истој мери.

  • Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста прошлости и садашњости.

  • Квалитет наставе се обезбеђује усаглашавањем садржаја са одговарајућим методичким активностима и сталном разменом информација унутар групе.

  • Добар индикатор успешне наставе је способност ученика да адекватно примењују стечена знања и вештине и да у пракси изражавају ставове и вредности демократског друштва.

  • Наставник треба да пружи неопходну помоћ и подршку ученицима у припреми и реализацији активности, а заједно са групом да обезбеди повратну информацију о њеној успешности.

  • У реализацији овог програма наставник је извор знања, организатор и водитељ ученичких активности и особа која даје повратну информацију.

  • Повратна информација је од великог значаја не само за процес стицања сазнања, већ и за подстицање самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације за предмет

  • За успешно реализовање наставе број ученика у групи не би требала да буде већа од 25 ученика. Оптималан број ученика је 15-20 ученика  Оцењивање

  Вредновање остварености исхода вршити кроз:  1. праћење остварености исхода


  Оквирни број часова по темама

  • Ја, ми и други (7 часова)

  • Комуникација у групи (9 часова)

  • Односи у групи/заједници (18 часова)

  КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ

  • Оспособљавање ученика за комуникацију у групи

  • Искаже,образложи и брани мишљење аргументима

  • Активно слуша

  • Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, уважавајући мишљење других

  • Објасни разлику између дијалога и дебате

  • Објасни разлоге и начине настанка гласина у свакодневној комуникацији и објасни последице које изазивају гласине  • Самопоуздано реаговање

  • Гласине

  • Неслушање,активно слушање

  • Неоптужујуће поруке

  • Изражавање мишљења

  • Вођење дебате и дијалога  ОДНОСИ У ГРУПИ/ ЗАЈЕДНИЦИ

  • Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу


  • Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе


  • Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини и преузму одговорност за сопствено понашање у таквој ситуацији  • Ради у групи/тиму

  • Препозна предности групног/тимског рада

  • Учествује у доношењу групних одлука

  • Разликује могуће облике учешћа младих у друштвеном животу

  • Објасни потребу и важност партиципације младих у друштвеном животу

  • Објасни степене и облике учешћа младих у друштвеном животу
  • Објасни разлоге,ток и последице сукоба

  • Објасни ефекте конфликта на ток комуникације

  • Уочи факторе који одређују понашање у ситуацијама конфликта

  • Анализира сукоб из различитих улова, (препознаје потребе и страхове актера сукоба) и налаи конструктивна решења прихватљива за обе стране у сукобу.

  • Образложи предности конструктивног начине решавања сукоба

  • Објасни значај посредовања у сукобу
  • Препозна и објасни врсте насиља

  • Идентификује и анализира узроке насиља у својој средини, међу вршњацима, школи

  • Идентификује и анализира могуће начине реаговања појединца у ситуацијама вршњачког насиља , из позиције жртве и посматрача

  • Прихвати одговорност за сопствено понашање


  • Сарадња

  • Групни рад

  • Групно одлучивање

  • Учешће младих: "Лествица партиципације"

  • Радити заједно

  • Посредовање

  • Насиље у околини

  • Вршњачко насиље

  • Насиље у школи.

  • Постизање мира


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Циљеви, исходи, препоручени садржаји и начини оцењивања модула