Скачать 184.07 Kb.


Дата05.08.2017
Размер184.07 Kb.
ТипРешение

Скачать 184.07 Kb.

Директора на риосв – софияДО

ДИРЕКТОРА

НА РИОСВ – СОФИЯ

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

от
КЕХЛИБАРЕН ГРОЗД“ ООД

и

„АНГУС МЕСНО ГОВЕДОВЪДСТВО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД(име, фирма, длъжност)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ни бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 000135, 000157, и прилежащата им инфраструктура в землището на с. Стъргел, община Горна Малина. Фирмите „Кехлибарен Грозд“ ООД и „Ангус Месно Говедовъдство България“ ЕООД, които са собственици на имотите, имат инвестиционни намерения в съответните поземлени имоти и прилежащата им инфраструктура.

(наименование на плана/програмата)
І. Във връзка с това предоставяме следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:
Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):
Име: „Кехлибарен Грозд“ ООД

Пълен пощенски адрес: област София, община Горна Малина, с. Горна Малина, ул. „21“ № 97

ЕИК: 203026319

Тел: 0887741447, e-mail: hrst130890@him-mail.ch

Адрес за кореспонденция: област София (столица), община Столична, гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 38, ап. 1

Лице за връзка: Стефани Христова

Тел: 0887741447; ел. поща (е-mail): hrst130890@him-mail.ch
Име: „Ангус Месно Говедовъдство България“ ЕООД

Пълен пощенски адрес: област София, община Горна Малина, с. Горна Малина, ул. „21“ № 97

Тел: 0887741447, e-mail: hrst130890@him-mail.ch

Лице за връзка: Стефани Христова

Пълен пощенски адрес: област София (столица), община Столична, гр. София 1303, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 12, вх. Б, ет. 3, ап. 36

Тел: 0887741447; ел. поща (е-mail): hrst130890@him-mail.ch

2. Обща информация за предложения план/програма


 • Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт

Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) на имоти с №№ 000135, 000157 и прилежащата им инфраструктура в землището на село Стъргел, община Горна Малина, се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него.
 • Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Подробният устройствен план не е свързан с времеви обхват, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.
 • Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Териториалният обхват на ПУП обхваща поземлени имоти с № 000135 и № 000157 и прилежащата им инфраструктура, които се намират в землището на с. Стъргел, и са разположени в северозападна посока от населеното място. Имотите са ситуирани на север от общински път SFO3058, като достъпът до тях се осъществява чрез съществуващ земеделски път.
 • Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Имотите не засягат елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/.

Най-близко разположената защитена зона е защитена зона по Директива за местообитанията:

Етрополе - Байлово” – код: BG0001043, • която е на разстояние от около 1 km от инвестиционното предложение на фирма „Ангус Месно Говедовъдство България“ ЕООД;

 • разстоянието от имота на фирма „Кехлибарен Грозд“ ООД е около 0,9 km.

Най-близко разположената защитена местност е защитена местност „Пантата“ „Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата“, с код в регистъра: 380, която е разположена на повече от 5 km от инвестиционните предложения.


 • Основни цели на плана/програмата

С плановото задание се цели изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на посочените по-горе имоти. С плана се създава устройствена основа за реализиране на инвестиционните намерения на „Кехлибарен Грозд“ ООД и „Ангус Месно Говедовъдство България“ ЕООД, собственици на дадените имоти. Инвестиционните предложения са свързани с отглеждане на животни за месодайни нужди.Изработването и съгласуването на ПУП-ПРЗ е изцяло за сметка на възложителите, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателните процедури.
 • Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за участие на обществеността

Съгласно Закона за устройство на територията подробните устройствени планове не са обвързани със срок на действие и се изготвят еднофазно. Териториалният обхват на плана не изисква провеждане на обществено обсъждане.3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата
Контрол по прилагане на плана и спазване на заложените мерки и условия във връзка с опазване на околната среда се извършват от РИОСВ – София.

Отговорен за изпълнението на плана са възложителите – „Ангус Месно Говедовъдство България“ ЕООД и „Кехлибарен Грозд“ ООД.

Промяна предназначението на имотите е в компетенцията на Кмета на Община Горна Малина.
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата
Кмет на Община Горна Малина.
ІІ. (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС, поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


Приложение:
I. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:
1. Характеристика на плана/програмата относно:
а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:
Основните акценти са свързани с развитие на дейности за селскостопанска продукция извън регулационната граница на село Стъргел. Те се локализират на северозапад от селото.

Необходимо е да се отбележи, че имотите от бившият стопански двор, собственост на възложителите, ще се обновят и ще се възстановят функциите им за складово-производствени дейности.

Липсата на големи структуроопределящи производствени предприятия на територията на селото и общината определят и възможностите за бъдещото развитие. В плана не се предвижда развитие на нови урбанизирани територии за жилищни нужди.

Предвижданията на плана за развитието на зелената система и ландшафта са свързани със запазване на основните елементи на системата.


б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми:
Устройствените планове в съответствие с изискванията на чл. 7 и 10 ЗУТ имат за цел:

- да създават планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на териториите, обвързано с документите за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и с документите за стратегическо планиране на пространственото развитие, регламентирани в Закона за регионалното развитие (ЗРР);

- да създават условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-икономическо развитие;

- да осигуряват равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на правата им;

- да определят границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;

- да определят насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии и зони с оглед постигане на оптимална териториална структура;

- да създават възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение;

- да предвиждат подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските;

- да определят, устройството на поземлените имоти, съобразно конкретното им предназначение и да осигуряват опазването на недвижимото културно наследство;

- да определят правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях.в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:
Реализирането на инвестиционните предложения ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на обектите и се изразява в разкриване на временни работни места – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места, чрез осигуряване на постоянна работна заетост на изпълнителния и административния персонал. В същото време то ще се реализира при спазване на приложимата нормативна база по околна среда, което ще създаде условия за екологосъобразно и устойчиво извършване на дейността по предвиденото за реализация в имотите на инвестиционните предложения, съобразено с условията на средата.
г) екологични проблеми от значение за плана/програмата:

В района на имотите не са установени екологични проблеми от значение за реализирането на плана и свързаните с него инвестиционни предложения.


д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:
Реализирането съответства на основни принципи на общностното законодателство в областта на околната среда – използване на неизползваеми урбанизирани терени с цел запазване на земеделските земи и територии с естествен ландшафт.
е) наличие на алтернативи:
Нулева алтернатива

Нулевата алтернатива се свежда до поддържане на поземлени имоти със значителна площ без осъществяване на дейности, при което се възпрепятства разкриването на работни места в район с висока безработица. При „нулевата алтернатива“ съществуващото състояние на разглежданата територия се запазва. В момента площадките представляват неизползваем бивш стопански двор.


Алтернатива по местоположение

Във връзка с инвестиционните предложения не са разгледани други алтернативи по отношение на местоположение поради това, че имотите са собственост на инвеститорите и се намират на достатъчно разстояние от предприятия, които отделят вредни вещества, което спомага за реализиране на екологичното стопанство. С оглед на подходящия наклон и разположението им, терените са подходящи за строителство на сгради и съоръжения от такъв тип.


2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:
С плана освен реализацията на предлаганите услуги, ще се осигурят и допълнителни работни места. Ситуирането и обособяването на обектите ще предлага най-благоприятните условия за упражняването на дейностите и опазване на околната среда. След направен обстоен анализ, възложителите са стигнали до заключението, че видовете дейности заложени в плана, биха направили вложените инвестиции рентабилни. Наличието на неизползваеми терени с осигурена техническа инфраструктура, предразполага изграждането и функционирането на едни съвременни селски стопанства за отглеждане на месодайни крави и телета, за угояване за целогодишно производство на висококачествено телешко месо и разплодни животни от специализираната месодайна порода Блек Ангъс.
3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително за извършени ЕО или ОВОС:
Планът е неразделна част от инвестиционните предложения за „Изграждане на екологично стопанство за отглеждане на месодайни животни от порода Блек Ангъс в поземлен имот 000157 в землището на с. Стъргел, община Горна Малина, Софийска област на фирма „Кехлибарен Грозд“ ООД и на фирма „Ангус Месно Говедовъдство България“ ЕООД в поземлен имот 000135 в землището на с. Стъргел. Инвестиционните предложения попадат в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
4. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве по отношение на:
Настоящите територии са предназначени за начин на трайно ползване: Стопански двор, като към момента те не се използват, а са значителни по площ.

Към момента за текущото състояние на околната среда, няма данни за замърсяване на въздуха, водите и почвите. На територията на дадените и на съседните имоти, не е имало и не се предвижда да има предприятия извършващи дейности, които да оказват неблагоприятно влияние върху компонентите на околната среда и населението в района. На територията на имотите няма отпадъци от предишната дейност, която се е развивала в района. Поземлените имоти представляват неизползваеми урбанизирани терени, а инвестиционните предложения се предвижда да се реализират именно там, с цел запазване на земеделските земи и територии с естествен ландшафт.


а) вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия:
Видът на въздействието на плана върху компонентите на околната среда и човешкото здраве е представен поотделно по компоненти:


 • Въздух

- По време на строително-монтажните дейности – очаква се пряко, краткотрайно, временно, въздействие обособено на териториите на площадките във връзка с извършването на строително-монтажни дейности. Не се предполага кумулативен ефект, неорганизираните емисии на прах, които ще се отделят, не се разпространяват на големи разстояния. При извършване на СМР ще бъдат предприети съответните мерки за ограничаване на тези емисии.

- По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Не се предвижда експлоатирането на точкови източници на емисии в атмосферния въздух.


 • Води


- По време на строително-монтажните дейности – не се очаква неблагоприятно въздействие. Предвижда се изграждане на водоплътни изгребни ями и площадкова канализация. Отпадъчните води ще се заустват в изгребните ями. Предвижда се сключване на договор с фирма за периодичното им почистване. За питейно-битово водоснабдяване, за стопански и противопожарни нужди захранването на обектите ще се осъществи след изграждане на новопроектиран уличен водопровод с минимален диаметър Ф90 ПЕВП

- По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Не е предвидено ползване на води от собствени водоизточници и/или изграждане на такива. Не се очаква въздействие върху повърхностни/подземни водни обекти.
 • Земи и почви


- По време на строително-монтажните дейности не се очаква въздействие. Не се предвиждат дейности, които да въздействат върху почвите.

- По време на експлоатацията не се очаква въздействие. Не се предвиждат дейности, които да въздействат върху почвите.
 • Геоложка основа


- По време на строително-монтажните дейности не се очаква въздействие. Не се предвиждат дейности, които да въздействат върху геоложката основа.

- По време на експлоатацията не се очаква въздействие. Не се предвиждат дейности, които да въздействат върху геоложката основа.
 • Ландшафт


- По време на строително-монтажните дейности не се очаква въздействие. Имотите не представляват част от характерния за района ландшафт

- По време на експлоатацията не се очаква въздействие. Имотите не представляват част от характерния за района ландшафт.
 • Биологично разнообразие


- По време на строително-монтажните дейности – не се очаква въздействие. Инвестиционните предложения ще се реализират върху имоти, които вече са застроени и не представляват местообитание на характерните за района представители на флората и фауната.

- По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционните предложения ще се реализират върху имоти, които вече са застроени и не представляват местообитание на характерните за района представители на флората и фауната.


 • Културно наследство


- По време на строително-монтажните дейности не се очаква въздействие. Инвестиционните предложения ще се реализират в рамките на имоти, които не попадат в зони и обекти на недвижимото културно наследство на района.

- По време на експлоатацията не се очаква въздействие. Инвестиционните предложения ще се реализират в рамките на имоти, които не попадат в зони и обекти на недвижимото културно наследство на района.
 • Върху населението

- По време на строително-монтажните дейности – очаква се непряко, постоянно, краткотрайно положително въздействие върху месното население. Очаква се разкриване на временни работни места.

- По време на експлоатацията – очаква се непряко, постоянно, дълготрайно положително въздействие. Очаква се разкриване на постоянни работни места.


 • Генериране на отпадъци

- По време на строително-монтажните дейности – очаква се непряко, периодично, краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение на образуваните отпадъци. Третирането им е свързано с допълнителни разходи за дружествата. Основна мярка за редуцирането на въздействието е спазване йерархията по управление на отпадъците съгласно ЗУО – приоритетно предаване на отпадъците за оползотворяване.

- По време на експлоатацията - очаква се непряко, периодично, краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение на образуваните отпадъци. Третирането им е свързано с допълнителни разходи за дружествата. Основна мярка за редуцирането на въздействието е спазване йерархията по управление на отпадъците съгласно ЗУО – приоритетно предаване на отпадъците за оползотворяване.


 • Дискомфорт


- По време на строително-монтажните дейности – очаква се пряко, периодично, краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в околната среда. Основни мерки за редуциране на това въздействие са използването на изправна строителна механизация.

- По време на експлоатацията – не се очаква. Инвестиционните предложения не са свързани с източници на шум и дискомфорт.


б) потенциално трансгранично въздействие:
Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на проектите;
в) потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати)
При разглежданата дейност съществува риск от инциденти в границите на нормалния риск, както при всяка друга дейност. Необходимо е стриктно спазване на технологичната дисциплина. Стриктно ще се следи за спазването на инструкциите за безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност.

В обектите ще са осигурени необходимите санитарно-битови условия за пребиваване на персонала, за почивка и лична хигиена.

Не се предполага наличие на риск от възникване на аварии.
г) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС:
Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария. Планът не е свързан с експлоатация на съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС.
д) ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване):

Засегнатите територии не представляват ценна или уязвима територия, тъй като не притежават особени естествени характеристики или културно-историческото наследство, както и за нея няма данни за превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности. На територията не е било извършвано интензивно земеползване.


е) въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:
Имотите, върху които е предвидено да се реализира ПУП и съответното свързано с него ИП, не попада в район или ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита. Не се очаква да бъдат засегнати подобни райони или ландшафти.
5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя, приложения:
Графичен материал на засегнатата територия е представен в приложение № III
6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:
Контрол по прилагането на плана във връзка с опазване на компонентите на околната среда се извършва от РИОСВ – София.

Отговорен за изпълнението на плана е Възложителят.

Промяна в предназначението на имотите е в компетенцията на Кмета на Община Горна Малина.

Мерките за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана по отношение на околната среда и човешкото здраве са представени в таблицата:


Мерки

Период/фаза

Резултат на изпълнение

1

2

3

4

1

Изготвяне и прилагане на План за управление на строителните отпадъци

Преди започване на строително-монтажните дейности

Опазване на чистотата на околната среда.

2

Използване на изправна строителна техника и инструменти

По време на строително-монтажните дейности

Редуциране на шумовите емисии

3

Оросяване на повърхности и използване на готови строителни смеси

По време на строително-монтажните дейности

Редуциране на неорганизирани емисии

4

Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейност с отпадъци, за предаването на генерираните отпадъци за последващо оползотворяване или обезвреждане.

По време на строително-монтажните дейности и по време на експлоатацията

Екологосъобразно третиране на отпадъците


7. Документ за платена такса.
ІІ. Електронен носител – 1 бр., включващ пространствени данни ESRI Shape file (*.shp) в координатна система WGS 84 UTM35N на имотите, включени в разработката.
III. Скици на имотите и снимка на територията и съседните ѝ площи.
IV. Задание за изготвяне на плана
Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 24.10.2016 г.

За „Кехлибарен Грозд“ ООД
Възложител: Стефани Христова …………………………………………………

(име ,подпис/печат)
За „Ангус Месно Говедовъдство България“ ЕООД
Възложител: Иван Иванов …….………………………..…………………………

(име ,подпис/печат)


Коьрта
Контакты

    Главная страница


Директора на риосв – софия

Скачать 184.07 Kb.