Дата08.11.2018
Размер86 Kb.

Директора на риосв пловдивДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – Пловдив

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение


От “ВАНИЧИ 2008” ЕООД с ЕИК 200178097

гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 32,(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 32

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ……………
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Тодоров Кесов
Лице за контакти: Мошанка Костанева тел. 032/64 33 73, 0885141127
УВАЖАЕМИ Г – Н /Г- ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че: Фирма “ВАНИЧИ 2008” ЕООД с ЕИК 200178097 и седалище гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 32

имат следното инвестиционно предложение: да изгради Супермаркет „Триумф” и

временно поставяеми съоръжения към него на ул. ”Огражден”, кв. ”Юрий

Гагарин” гр. Пловдив, разположен в УПИ ІІ - 507.179 - общ. обсл. дейности,

кв. 147 по плана на кв. "Северно от Панаирни палати" - гр. ПловдивХарактеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението:

Супермаркетът за хранителни стоки е нова едноетажна сграда с подземно застрояване.

Временно поставяемите съоръжения са предвидени от северната страна

/ВПС 2/ и от източната страна /ВПС 1/на супермаркета.

Имотът е захранен с питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Пловдив. Отпадните производствени води ще се включат към градската канализация, като водите от кухнята първо ще се пречистят през мазниноуловител тогава ще се съберат с другите отпадни води.

Електрозахранването ще се изпълни по договор с ЕVN.

Дейността търговия на дребно с хранителни стоки не попада в производствените дейности по приложение № 1 и приложение № 2 към ЗООС.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно Приложение № 1 или Приложение №2 към закона за опазване на околната среда ( ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ, необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод,електропровод и др.) ; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Имотът на ул. ”Огражден”, кв. ”Юрий Гагарин” гр. Пловдив е УПИ ІІ –

507.179 - общ. обсл. дейности, кв. 147 по плана на кв. "Северно от Панаирни

палати" и е с площ 1299.90 кв.м.

Супермаркетът за хранителни стоки е нова едноетажна сграда с подземно застрояване със застроена площ 777.66 кв.м и разгъната застроена площ 1888,73кв.м.

В сутерена с монолитна стоманобетонова конструкция е предвиден склад за пакетирани и бутилирани хранителни стоки, санитарно-битови помещения за персонала, стая за почивка, офис и помещение за хладилната централа, както и паркинг.

На партера с метална носеща конструкция и ограждащи стени и покрив от термопанели е организиран супермаркета с търговска зала с топла точка, коридор за зареждане, кухня, помещение за подготовка на млечни произведения, колбаси, маслини, готова кулинарна продукция и др. за подреждане в хоризонталните хладилни витрини в търговската зала, хладилни камери за съхранение поотделно на мляко и млечни произведения от колбаси, зеленчуци и яйца, санитарни възли поотделно за мъже и жени, офис за приемане на заявки и техническо помещение.

Връзката между нивата става със стълбищна клетка и асансьор.
Временно поставяемите съоръжения са предвидени от северната страна на

супермаркета -/ВПС 2/ с площ 224.74 кв.м и от източната страна /ВПС 1/ с площ

75.25 кв.м.

Временните съоръжения ще бъдат от метална конструкция, ограждащи,

преградни зидове и покри в от термопанели.

Съоръжението от северната страна на супермаркета ще се ползва за резервна складова площ, за дневен склад към кухнята на магазина, за офис и помещение за дизелагрегат. Ще има отделен вход за зареждане и входове към супермаркета: към коридор за зареждане, кухнята и търговската зала.

Съоръжението от източната страна ще работи независимо от супермаркета, без директна връзка с него. В него ще се организират аптека и два офиса.


Топлинните съоръжения в кухнята ще работят на ел. енергия.

Отоплението и охлаждането на обекта е с климатизация.

Хладилният агент в хладилна група за всички хладилни инсталации ще е

R134а.


Цехът ще се обслужва от 36 работника /по 18 работника на смяна/

Супермаркетът ще се построи по уличната регулация с вход откъм ул. „Огражден” от партерно ниво и не се налага промяна на техническата инфраструктура.


3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване за инвестиционно предложение по реда на специален закон:
Няма такива.
4.Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнаттите общrни/райони/ кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)


Обектът се намира в собствен имот на възложителя на ул. ”Огражден”,

кв. ”Юрий Гагарин” гр. Пловдив, разположен в УПИ ІІ - 507.179 - общ. обсл.

дейности, кв. 147 по плана на кв. "Северно от Панаирни палати" - гр. Пловдив

В близост няма обекти на културното наследство.

Инфраструктурата е съществуваща, тъй като граничи с ул. ”Огражден” и няма да се променя.

Не се очаква трансгранично въздействие.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвиденото водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (Вик или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови )


Имотът е захранен с питейна вода от водопровода минаващ пред имота като отклонение и не се налага подмяната му, а отпадните производствени води ще се включат в градската канализация..

Електрозахранването ще се изпълни по договор с ЕVN и ще се предвиди дизелагрегат за аварийни ситуации.

Водозахранването за противопожарни нужди е съществуващо от уличния водопровод.

Не се налага изграждането на сондажен кладенец.

При изграждането на сградата ще се ползва готов бетон, метални конструкции и сандвич панели и няма да се ползва вода за строителството.

Земните маси от изкопите ще се извозват на посочено от общината депо.


6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват никакви емисии на вредни вещества.
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъците от дейността са хартия, картон, полиетилен, счупени палети, които ще се събират разделно и ще се предават за повторна преработка, а битовите – на градското сметище.
  1. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.,сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект (водоплътна / изгребна яма и др)

Необходимото количество вода за влагане в производството е до 80 л на ден, а за измиване на оборудване и подове до 2.2 м3 – общо 2.28 м3 на ден /832.2 м3 годишно/.

За хигиенни нужди на персонала – 2.5 м3 на ден /912.5 м3 годишно/.

Общо ползвана вода 1744.7 м3 годишно.

Общо отпадни води 1715.5м3 годишно.

Отпадните производствени води се пречистват през мазниноуловител и заедно с битовите и се включват в градската канализация.


9.Опасни химически вещества, които се очаква да бъдат да бъдат налични на площадкта на предприятието/съоръжението:
Хладилният агент за хладилните инсталации ще бъде фреон R134а, който работи в затворен контур.

(в случаите по чл. 99б ЗЗОС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение №1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.
ІІ. Друга информация /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

........................................................................................................................................................................

Прилагам:
1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с постановление № 59 на Министерския съвет от 2003г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1.Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1бр

1. 1 брой уведомление на електронен носител и 1брой на хартиен носител

2. Актуална скица на имота –1 бр.

3. Документ за собственост - 1 бр.
Дата:.16.02.2017г. Уведомител:.....................................

/подпис/
Коьрта
Контакты

    Главная страница


Директора на риосв пловдив