• Обособена позиция № 2
 • УВАЖАЕМИ Г- Н КМЕТ
 • ..................... ........... календарни дни

 • Скачать 36.21 Kb.


  Дата17.11.2018
  Размер36.21 Kb.

  Скачать 36.21 Kb.

  До община гълъбово
  Образец 3

  ДО

  ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

  ГР. ГЪЛЪБОВО

  бул. "Република" №48
  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  За "Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за експлоатационен сезон 2012/2013 г. по обособени позиции, както следва:

  Обособена позиция № 1 - "Район - Път № 55036 - ІV клас - с. Главан - с. Помощник; Уличната мрежа на село Помощник, село Главан и село Мъдрец.; Уличната мрежа на с. Искрица и с. Медникарово"

  Обособена позиция № 2 - Район – Път № 53476, 50307 – ІV клас с маршрут: гр.Гълъбово- с.Априлово – с.Великово – с.Разделна; Район път № 50313 – ІV клас с маршрут: гр.Гълъбово – кв. „М.Станев” – с.Мусачево; Уличната мрежа на гр.Гълъбово, с.Априлово, с.Великово, с.Разделна, с.Мусачево и с.Обручище",

  от ……………………………………………………………………………………………………….

  със седалище и адрес на управление: гр………………ул.……………….…………….

  тел.: +359 …………….. факс: +359 …………….., е-mail: ………………….…………, вписано в ТР при АВ с ЕИК: ………………................................................, представлявано от …………………………….…….................... – управител, ЕГН ……………………......................
  УВАЖАЕМИ Г- Н КМЕТ,
  С настоящето Ви отправяме оферта за участие в обявената от Вас процедура, чрез публична покана за представяне на оферта, с предмет: "Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за експлоатационен сезон 2012/2013 г. по обособени позиции, както следва:

  Обособена позиция № 1 - "Район - Път № 55036 - ІV клас - с. Главан - с. Помощник; Уличната мрежа на село Помощник, село Главан и село Мъдрец.; Уличната мрежа на с. Искрица и с. Медникарово"

  Обособена позиция № 2 - Район – Път № 53476, 50307 – ІV клас с маршрут: гр.Гълъбово- с.Априлово – с.Великово – с.Разделна; Район път № 50313 – ІV клас с маршрут: гр.Гълъбово – кв. „М.Станев” – с.Мусачево; Уличната мрежа на гр.Гълъбово, с.Априлово, с.Великово, с.Разделна, с.Мусачево и с.Обручище"
  Желаем да участваме за обособена позиция № 1 ...................................................

  Желаем да участваме за обособена позиция № 2 ..................................................

  Желаем да участваме за всички обособени позиции ............................................

  /участника следва да посочи дали участва за една или за всички обособени позиции/


  Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

  С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ................................ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

  Предложения от нас срок за извършване на услугата е както следва: ................................................................................................................., считано от датата на сключване на договора

  Начин и срок на плащане: .............................................................................................................

  Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в срок, както и ще представим изискващите се на основание чл. 101 „е”, ал. 2 от ЗОП документи, а именно: удостоверения от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

  Заявяваме, че при изпълнение на услугата няма/ще ползваме подизпълнители,  Дружеството/ фирмата е специализирано/а в извършването на: ...................................................................................................................................................................

  Поръчката ще бъде изпълнена, както следва:

  ......................................................................................................................................................

  Ще извършим: ...........................................................................................................................

  Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

  Предложените от нас единични цени за извършване на услугата по снегопочистване и опесъчаване – в лева на час без ДДС са посочени в ценовата ни оферта.

  При така предложените условия от нас в нашата оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

  Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.
  Дата: ………………...2012 г.

  Подпис и печат: ...................................  Име и фамилия: ...................................

  Длъжност: .............................................

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  До община гълъбово

  Скачать 36.21 Kb.