• Бонк ухдадор аст: 3.
 • Бонк хукук дорад
 • 5. ФО Р
 • 8. МУХЛАТИ АМАЛИ ШАРТНОМА ВА ТАРТИБИ БЕКОРКУНИИ ОН
 • 9. СУРОГАХОИ ХУКУКИ ВА НИШОНИХОИ ТАРАФХО Бо н

 • Скачать 158.79 Kb.


  Дата28.08.2018
  Размер158.79 Kb.

  Скачать 158.79 Kb.

  Договор № о предоставлении банковских услуг с использованием системы «Интернет-Банк»  ШАРТНОМАИ №______

  оиди хизматрасонии бонки бо истифодаи низоми

  «Бонк-Мизоч»

  ш.Хучанд ___________20___ с.


  Чамъияти сахомии кушодаи «Бонки Эсхата», вокеъ дар сурогаи _________________________________, дар симои ___________________________________, ки дар асоси ваколатномаи № _______ аз ___ __________20__ сол аз тарафи Раиси Раёсат Носиров Х.Д. дода шудааст, амал менамояд, минбаъд «Бонк», аз як тараф ва ________________________________ дар симои ________________, ки дар асоси ___________________амал менамояд, минбаъд «Мизоч», аз тарафи дигар, дар якчояги Тарафхо номида мешаванд, шартномаи мазкурро бо шартхои зерин бастанд:

  1. МАТЛАБИ ШАРТНОМА

  1.1. Матлаби шартномаи мазкур хизматрасонии бонки бо истифодаи низоми «Бонк-Мизоч» (минбаъд – Низом) мебошад ва иборат аз:

  1.1.1. аз тарафи Мизоч омода сохтан ва ба Бонк пешниход намудани хуччатхои электрони дар мухлатхои бо «Низомномаи хизматрасони бо истифодаи низоми «Бонк-Мизоч»» (Замимаи №1), минбаъд дар матн «Низомномаи хизматрасони» пешбинишуда;

  1.1.2. аз чониби Бонк кабул ва ичро намудани хуччатхои электрони ба воситаи хатхои алока

  1.1.3. бо Бонк ба имзо расонидани шартномаи хисоби бонки

  1.1.4. тахия намудани иктибос оиди гардиши маблагхо дар хисобхои Мизоч.  2. ШАРТХОИ УМУМИ

  2.1. Бонк ва Мизоч эътироф менамоянд, кабули хуччатхои электронии бо имзои электронии раками тасдикшуда аз чихати юридики бо хуччат дар барандаи когазии бо имзохои дар варака бо намунаи имзо ва накши мухр дарчгашта тасдикшуда баробар буда хукук ва ухдадорихои тибки хуччатхои когази бармуомадаро ба миён меоранд.

  2.1.1. Дар холате, ки бо варака бо намунаи имзо ва накши мухри Мизоч танхо имзо аввал пешбини шуда бошад, шарти кофи барои хизматрасони бо истифодаи Низом, гирифтани калид аз чониби яке аз маъмурони дорои имзои аввали хисоб мебошад.

  2.1.2. Дар холате, ки бо варака бо намунаи имзо ва накши мухри Мизоч имзо дуввум пешбини шуда бошад, шарти кофи барои хизматрасони бо истифодаи Низом, гирифтани ду калид мебошад:  2.2. Тарафхо эътироф менамоянд, ки низоми хифзи маълумот барои хифз аз дахолат бидуни ичозат ва тасдики муаллифи ва асли будани хуччати электрони кофи мебошад, ки дахолати эхтимолиро ба шахсони сеюм имконнопазир мегардонад.

  2.3. Тарафхо дар шартномаи мазкур ва дигар хуччатхои замимашаванда истилохоти зеринро эътироф менамоянд:
  • хуччати электрони - хуччате, ки дар он иттилоот дар шакли электронии раками пешниход гардидааст;

  • ИЭР - имзои электронии раками - реквизити хуччати электрони, ки барои аз сохтакори хифз намудани хуччати электрони пешбини шуда, дар натичаи дигаргунсозии криптографии иттилоот бо истифодаи калиди пeшидаи имзои электронии раками ба даст омадааст ва имконият медихад, ки имзои сохиби сертификати калиди имзо хаммонанд карда шуда, мавчуд набудани иттилооти тахрифшуда дар хуччати электрони муайян гардад;

  • калид - пайдархамии аломатхо (рамзхо), ки ба сохиби сертификати калиди имзо маълум аст;

  • сохиби калид шахси ваколатдори Мизоч, ки ба номи у Бонк калид додааст ва дорои калиди пeшидаи имзои электронии раками буда;

  • калиди пушидаи (шахси) имзои электронии раками – пайдархамии аломатхо (рамзхо), ки ба сохиби сертификати калиди имзо маълум аст;

  • калиди кушодаи имзои электронии раками – пайдархамии рамзхои имзои электронии раками, ки ба хар шахс дастрас аст ва барои тасдик кардани айнияти имзои электронии раками дар хуччати электрони таъин гардидааст;

  • тасдики асли будани имзои электронии раками дар хуччати электрони - натичаи мусбии тафтиш бо воситаи дахлдори сертификатсияшудаи имзои электронии раками, бо истифодаи сертификати калиди имзо оид ба тааллук доштани имзои электронии раками дар хуччати электрони ба сохиби сертификати калиди имзо ва мавчуд набудани тахриф дар хамин хуччати электронии бо имзои электронии раками имзошуда;

  • компрометатсия гум кардан, дуздида шудан, бе ичозат истифода ва ё нусхабардори намудан (гумони нусхабардори)-и калиди Мизоч ва ё дигар холатхое, ки аз маълум шудани калид ба шахсони сеюм шаходат медиханд;

  • барандаи калид барандаи электрони (дискета, флэш-карта, CD), ки дар он калиди пушидаи имзои электронии раками сабт шудааст;

  2.4. Кабул ва супоридани хуччатхои электрони ба воситаи Низом, бидуни пешниходи онхо дар намуди когази, амали карда мешаванд, ба истиснои холатхое, ки Бонк пешниход намудани хуччатхои когазиро талаб намояд. ( Банди 3.2.6-и шартномаи мазкур).

  2.5. Мизоч тавсияхои Бонкро оиди таркиб ва шакли воситахои барномави-аппарати, ки барои устувор кор кардани Низом заруранд, ичро менамояд.
  Аз Бонк _________________________ Аз Мизоч __________________________

  2.6. Бонк ба Мизоч оиди ба кор андохтани Низом ёри мерасонад, кормандонашро меомузонад, тули амали шартномаи мазкур оиди корбари бо Низом маслихат медихад. Бонк бо максади таъмини сертификати калидхо ва бехатарии гузаронидани амалиётхо, коршоямии Низомро таъмин менамояд.

  2.7. Хизматрасонихои иловаги вобаста ба хизматрасонии Низом (аз нав генератсиякунии гайринакшавии калидхо, аз нав ба кор омода сохтани Низом ва гайра), ки бо дархости Мизоч амали карда мешаванд, пардохти хакки хизмати иловагиро, ки бо Тарофахои Бонк мукаррар шудаанд, пешбини менамояд.  3.1. Бонк ухдадор аст:  3. ХУКУК ВА УХДАДОРИХОИ ТАРАФХО


  3.1.1. Амалиётхои бонкиро дар асоси хуччати электронии Мизоч дар мухлати дар Шартномаи хисоби бонки мукарраргардида, ба амал барорад.

  3.1.2. Хангоми аз чониби Мизоч ворид гардидани хуччатхои электроние, ки бо вайрон намудани талаботхои конунгузории амалкунандаи Чумхурии Точикистон, санадхои меъёрии Бонки миллии Точикистон ва шартхои Шартномаи мазкур, хамчунин хангоми мавчуд набудан ё носахех будани ИЭР-и Мизоч, хуччатхои электрониро ичро накунад.

  3.1.3. Ба дархости электронии Мизоч, ки бо воситахои Низом ба тартиб дароварда шудааст ва бо комплекси мухофизатии маълумот, ки дар доираи Шартномаи мазкур истифода мешавад, коркард карда шудааст, ба тартиб дарорад:


  • огохнома оиди натичаи коркарди хар як хуччати электрони дар намуди тагйир ёфтани холати ин хуччат;

  • маълумот оиди сабаби рад намудани кабули хуччат дар холати коркарди натичаи манфи;

  • нусха аз хисоби чории Мизоч.

  3.1.4. Дар холати аз Мизоч гирифтани маълумот оиди компрометатсия (банди 3.2.5. Шартномаи мазкур) то муайян намудани вазъият кабул, фиристонидан ва ичроиши хуччатхо электрониро аз лахзаи гирифтани маълумот боз дорад.

  3.1.5. Дар холати боздоштани амалиёти Низом оиди ин дар сайти Бонк маълумот пешниход намояд ва мизочро огох намояд.

  3.1.6. Дар холати зарури дар асоси аризаи хаттии Мизоч дар мухлати на дертар аз 3 рузи кори нусхаи хуччатхои электрониро дар когаз, ки аз чониби Мизоч бо воситаи Низом кабул шудааст, бо имзои шахсони ваколатдори Бонк ва накши мухри Бонк, тасдик намояд.

  3.1.7. Махфияти маълумотхоро, вобаста ба истифодаи Низом, ба истиснои холатхои дар конунгузории амалкунандаи Чумхурии Точикистон ва шартхои Шартномаи мазкур пешбини шуда, нигох дорад.

  3.1.8. Оиди корбари бо Низом кормандони Мизоч маслихатхо дихад, имконияти истифодаи хизматрасонихои иловагии ахбороти-маълумоти, робитви ва гайраро мухайё созад.

  3.1.9. Нигохдории (бойгони) хуччатхои электрониро, мувофики мухлатхои бо санадхои меъёрии БМТ мукарраршударо таъмин намояд.

  3.1.10. Бо гузаштани мухлати истифодабари, калидхои ИЭР-и Мизочро иваз намояд.

  3.2. Мизоч ухдадор аст:

  3.2.1. Мукаррароти Регламенти хизматрасониро риоя намояд.

  3.2.2. Бо истифодаи Низом омода сохтани хуччатхои электрони дар асоси нусхаи авали аслии хуччат.

  3.2.3. Ба воситаи Низом ирсол намудани хуччатхои электронии бо имзои сахехи ИЭР

  3.2.4. Махфияти маълумоти дар барандаи калид мавчудбударо таъмин намояд.

  3.2.5. Дар холати осеби механики дидани барандаи калид, компроментатсия фавран ба воситаи телефон бо баёни калимаи блоккуни ва нишондоди вакти боздошт кардани амалиёт, Бонкро огох созад.Дар давоми як рузи кори ба Бонк дархост оиди ивази калиди ИЭР пешниход намояд. (замимаи 2)

  3.2.6. Дар давоми панч руз аз санаи кабули талаботи Бонк хуччатхои электронии тавассути Низом ба Бонк ирсолнамударо дар барандаи когази пешниход намояд. Хуччатхои мазкур бояд имзои шахсони ваколатдори Мизоч ва накши мухри Мизочро доро бошад.

  3.2.7. Дар холати зарурияти пешниходи хуччатхо ба макомотхои дахлдор, ба Бонк нусхахои чопшудаи хуччатхоро барои гузоштани мухри Бонк пешниход намояд.

  3.2.8. Хуччатхои электронии бо ИЭР имзошударо, мувофики мухлатхои бо санадхои меъёрии БМТ мукарраршударо нигох дорад.

  3.2.9. Дар холати ба воситаи Низом кабул кардани хабарномаи иттилоотии Бонк оиди ивази таъминоти барномави, оиди кабули саривакти ва чобачогузории намуди нави таъминоти барномави чораандеши намояд.

  3.2.10. Оиди хамаи дигаргунихои дар варака бо намунаи имзо ва накши мухри воридгашта Бонкро фавран огох намояд. Иваз шудани варака бо намунаи имзо ва накши мухр, барои боздошти мубодилаи маълумот ба воситаи Низом ва ивази калидхо асос мебошад. Ивази калидхо дар асоси дархост оиди ивази калиди ИЭР, дар як вакт бо ивази варака бо намунаи имзо ва накши мухри Мизоч амали карда мешавад.

  3.3. Тарафхо ухдадоранд:

  3.3.1. Дастрасии воситахои барномави-техникиро барои шахсони сеюм махдуд сохта, танхо ба сохибони калидхо дастрасии истифодаи калидхо ва гузаронидани амалиётхоро таъмин намоянд.

  3.3.2. Хангоми компроментатсия ивази гайринакшавии калидхоро амали намуда дар як вакт мубодилаи электрони маълумотро боздоранд.

  3.3.3. Дар холати аз кор баромадани воситахои барномавию аппаратии Низом ё унсурхои чудогонаи он ва ё дар холатхои имконнопазир гаштани пешниход (истифода)-и хизматрасонии дар боби 1-и шартномаи мазкур дарчгашта, ки сабаби боздошти истифодаи Низом мегардад, хар як тараф ухдадор аст дар давоми як рузи кори тарафи дигарро бо хар рохи мавчудбуда огох созад ва дар давоми ду рузи кори ахбороти хатти оиди омодаги ва мухлатхои аз нав баркарор намудани мубодилаи хуччатхои электрони ирсол намояд. Дар давоми мухлати боздошт шудани истифодаи Низом, мубодилаи хуччатхо ба воситаи барандаи когази ва ё дигар низому воситахои алокаи бо шартномаи хисоби бонки пешбинишуда амали карда мешавад.


  Аз Бонк _________________________ Аз Мизоч __________________________

  3.4. Бонк хукук дорад:

  3.4.1. Аз Мизоч иваз намудани калидхои ИЭР-ро хангоми гузаронидани ивази накшавии калидхои ИЭР, иваз шудани шахсони ваколатдори идоракунандаи хисоб, компроментатсия инчунин дар холати зарурияти гузаронидани корхои регламенти вобаста ба хизматрасонии воситахои барномави-аппаратии Низом, талаб намояд.

  3.4.2. Хизматрасонихоро катъ созад, дар холати ошкор шудани харакатхои сканеркуни, хамла ба захирахои иттилоотии Бонк, инчунин хангоми ошкор шудани дигар нишонахои вайрон кардани бехатари бо истифодаи воситахои барномави-аппаратии Мизоч ва ё ичро накардан ё ичрои номатлуби шартхои шартномаи мазкур, аз чумла:  • ба Бонк ирсол намудани хуччатхои электрони бо аломатхои вайрон намудани талаботхои хифзи криптографии маълумот;

  • ошкоркунии калидхои пушида ба шахсони сеюм, новобаста аз сабабхо;

  • вайрон кардани тартиби дар Регламенти хизматрасонии кори Низом пешбинишуда.

  3.4.3. Тарики беаксепти аз хисоби дар Бонк кушодашудаи Мизоч маблагхои карзи хизматрасонихои иловагиро аз хисоб барорад.

  3.4.4. Баъд аз огохии пешаки, дар холати ошкор шудани амалиётхои шубханоки Мизоч, кабули хуччатхои электронии Мизочро рад намояд.

  3.5. Мизоч хукук дорад:

  3.5.1. Аз Бонк саривакт гузаронидани амалиётхои бонкиро тибки хуччатхои электронии ирсолнамудааш талаб намояд, ба шарте, ки тартиб додани хуччатхо ба талаботхои пешбининамудаи шартномаи мазкур ва Регламенти хизматрасони чавобгу бошад.

  3.5.2. Дар хар вакт, тибки дархости ба Бонк ирсолнамудааш, калидхои ИЭР-ро иваз намояд

  3.5.3. Хуччати электронии каблан ирсолнамударо, ки ИЭР-и сахех дорад, бо рохи ба Бонк тавассути Низом ирсол намудани ахбороти бо ИЭР хифзшуда бозхонд кунад, ба шарте, ки Бонк тибки хуччати электронии кабли маблагхои пулиро аз хисоби Мизоч набароварда бошад.  4. ЧАВОБГАРИИ ТАРАФХО

  4.1. Барои ичро накардан ва ё ичрои номатлуби ухдадорихои шартномави тарафхо мувофики конунгузории амалкунанда чавобгари бар душ доранд.

  4.2. Дар холати аз чониби Мизоч ичро нашудани талаботхои банди 3.2.5-и шартномаи мазкур, Бонк аз чавобгари барои хисорот дидани Мизоч, ки дар натичаи гузаронидани амалиётхо бо суратхисоби Мизоч ба миён омадаанд, озод мебошад.

  4.3. Чавобгари барои дуруст тартиб додан ва саривакт ирсол гаштани хуччатхои электрони пурра ба зиммаи Мизоч гузошта мешавад. Бонк аз чавобгари барои ба таъхир афтодани ичрои фармоиши Мизоч, ки дар натичаи саривакт ирсол накардан ва ё хилофи талаботхои мукарраршуда тартиб дода шудани хуччатхои электрони ба миён меоянд, озод мебошад.

  4.4. Бонк аз чавобгари барои кори носахехи тачхизот ва воситахои барномавии Мизоч, ки дастрасии Мизочро ба Низом имконнопазир гардонида, боиси ба таъхир афтодани пардохтхои Мизоч гаштаанд, инчунин барои махви эхтимолии (кисман ё пурра) маълумоти дар воситахои хисоббарории Мизоч мавчудбуда, ки ба шабакаи Интернет барои таъмини хизматрасони васл шудаанд, озод мебошад.

  4.5. Дар холати байни Бонк ва Мизоч ба миён омадани ихтилофотхо вобаста ба истифодаи Низом, тарафхо ухдадоранд, ки ихтилофотхоро мутобики «Коидахои гузаронидани ташхис хангоми ба миён омадани ихтилофот» (замимаи 3) барраси намоянд ва мукаррароти Коидахоро ичро намоянд.  5. ФОРСАЖОР.

  5.1. Тарафхо аз масъулияти пурра ё кисман ичро накардани ухдадорихои тибки шартномаи мазкур ба зиммаи худ гирифтаашон озод мешаванд, агар он дар натичаи холатхои фавкулода, ки баъди имзо шудани шартномаи мазкур ба миён омада ва барои тарафхо гайричашмдошт ва рафънопазир мебошанд.

  5.2. Ба холатхои фавкулода руйдодхое мансубанд, ки тарафхо ба онхо таъсир расонида наметавонанд ва барои ба миён омадани онхо чавобгар нестанд, аз кабили: обхези, сухтор, заминларза, дигар офатхои табии, осеб дидани хатхои алока, корпартоихо, холати чанг, карорхои хукумати ва ё фармонхои макомотхои давлати, ки ки бевосита ё бавосита барои ичрои ухдадорихои Шартномаи мазкур монеа мешаванд

  5.3. Мухлати ичроиши ухдадорихо аз руи шартномаи мазкур ба мухлати давом ёфтани холатхои фавкулода гузаронида мешавад.

  5.4. Агар холатхои мазкур беш аз си рузи таквими давом ёбанд, хар як тараф хукук дорад, ки аз ичрои ухдадорихои шартномави даст кашад ва дар ин холат тарафхо аз хукуки чуброни хисороти эхтимоли махрум мешаванд.

  5.5. Тарафе, ки дар холати фавкулода карор дорад, бояд тарафи дигарро тарики хатти, ва тибки талаботи тарафи дигар бо пешниходи хучатхои тасдикунандаи мавчудияти чунин холатхо, ки аз чониби макомоти давлати дода шудааст, огох намояд.  6. ШАРТХОИ ДИГАР

  6.1. Барои таъмини коршоямии устувори Низом, воситахои техники ва таъминоти барномавии Мизоч бояд ба талаботхои зерин чавобгу бошад:  • Процессор на кам аз Intel Pentium IV;

  • ОЗУ на кам аз 128 МВ;

  • FDD-3,5’ ё USB Flash;

  • сатхи озоди диск на кам 20 Мб;

  • низоми амалиёти Win XP + Office XP;

  • дасраси ба Интернет;

  • принтер бо драйверхо барои Windows;

  Аз Бонк _________________________ Аз Мизоч __________________________  • мухофизаи зиддивируси ва навсозии мунтазами базахои зиддивируси.

  6.2. Дар холати ошкор шудани номувофикати воситахои техники ва барномави ё муайян шудани сифати пасти алока, ки таъмини коршоями Низомро имконнопазир мегардонад, аз чониби Бонк тавсияхо вобаста ба чобачогузории чои кори пешниход карда мешаванд. Мизоч тибки тавсияхои мазкур оиди фарохам овардани шароити мусоид барои коршоямии Низом чораандеши мекунад.

  6.3. Дар холати имконнопазир гаштани мубодилаи маълумот, ки дар натичаи катъ шудани неруи барк, корношоямии воситахои аппаратии Бонк ё Мизоч, гузаронидани амалиётхои бонки тибки тартиби одди мувофики шартхои шартномаи хисоби бонки амали карда мешаванд.

  6.4. Ба шартномаи мазкур тагироту иловахо ворид намудан мумкин аст, ба шарте, ки онхо тарики хатти тартиб дода шуда аз чониби тарафхо ба имзо расонида шуда бошанд.

  7. МУХЛАТИ АМАЛИ КАЛИДХО

  7.1. Мухлати амали калидхо 1 (як сол).

  7.2. Баробари ба охир расидани мухлати амал, калидхо хатман бо тартиби шартномаи мазкур иваз карда мешаванд.

  8. МУХЛАТИ АМАЛИ ШАРТНОМА ВА ТАРТИБИ БЕКОРКУНИИ ОН

  8.1. Шартномаи мазкур ба мухлати 1 (Як) сол баста шуда аз лахзаи ба имзо расидани он амал мекунад.

  8.2. Дар холате, ки ягон тараф на дертар аз 10 пеш аз ба охир расидани мухлати шартнома тарафи дигарро оиди бекор кардани шартнома огох накунад, амали шартномаи мазкур ба мухлат ва шартхои айни ба мухлати дигар дароз карда мешавад. Тартиби мазкур барои мухлатхои оянда низ татбик карда мешавад

  8.3. Тараф хукук дорад, ки шартномаи мазкурро яктарафа бекор кунанд, ба шарте, ки тарафи дигаррро тарики хатти на дертар аз 10 руз пеш огох кунад.

  8.4. Шартномаи мазкур дар холатхои зерин катъ карда мешавад:

  8.4.1. бекор кардани шартномаи хисоби бонки

  8.5. Шартномаи мазкур дар ду нусхаи дорои кувваи баробар, як нусхаги барои хар як тараф, тахия шудааст.
  9. СУРОГАХОИ ХУКУКИ ВА НИШОНИХОИ ТАРАФХО  Бонк: ____________________________

  ЧСК «Бонки Эсхата»,

  Точикистон, 735700,

  Сурога: ______________________________

  РМА ___________________________

  х /м 20402972457071 дар Шуъбаи БМТ дар ш.Хучанд

  БИК ___________________________  Мизоч:
  ____________________________________________
  ____________________________________________
  ____________________________________________


  Аз Бонк:

  ___________________/________________________/

  Ч.М.

  Аз Мизоч:

  ___________________/________________________/

  Ч.М.  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Договор № о предоставлении банковских услуг с использованием системы «Интернет-Банк»

  Скачать 158.79 Kb.