• 2. Предмет на одита
 • 4. Обхват
 • ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет
 • ІІІ. Отговорност на одитора

 • Скачать 259.41 Kb.


  страница2/3
  Дата17.01.2018
  Размер259.41 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 259.41 Kb.

  Доклад № Insert(GetProperty("Audit. Ref")) 0400317016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock


  1   2   3

  Част първа

  І. ВЪВЕДЕНИЕ

  1. Правно основание за извършване на одита


  Одитът е извършен на основание чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2017 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-03-170 от 03.10.2016 г. на Insert(GetProperty("Audit.Director\Person.Name"))Тошко Тодоров , заместник-председател на Сметната палата.

  2. Предмет на одита


  Предмет на одита е Годишният финансов отчет (ГФО) на
  InsertBlock(“


  ”, "Entity.Processes\EntityProcess.Objectives\Objective.Audit", “Entity.Description”)
  Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Entity.Description”)))Община Белица

  за Insert(GetProperty("Audit.Period\AuditPeriod.Name"))2016 г.


  3. Съставни части на одитирания годишен финансов отчет:

  Финансовият одит се извърши на годишния финансов отчет, който включва:  3.1. Баланс към 31.12. Insert(GetProperty("Audit.Period\AuditPeriod.Name"))2016 г.;

  3.2. Отчет за приходите и разходите за Insert(GetProperty("Audit.Period\AuditPeriod.Name"))2016 г.;

  3.3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства за Insert(GetProperty("Audit.Period\AuditPeriod.Name"))2016 г.;

  3.4. Приложение


  4. Обхват


  Основните области, които са обхванати при изпълнение на одитната задача са:

  4.1. Проверка на отчета за приходите и разходите и отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства относно:


  4.2. Проверка на баланса към 31 декември относно:

  • съответствие на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции с приложимата рамка за финансово отчитане;

  • вярно и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на одитираната организация;

  • последователност при прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

  • съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея в съответствие с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на одитираната организация;

  • съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания.


  4.3. Проверка на приложението към Годишния финансов отчет

  Приложението към ГФО (пояснения за прилаганата счетоводна политика, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи) е проверено относно съответствието на включената в него информация със съдържанието на баланса, отчета за приходите и разходите, оборотната ведомост и други източници на информация, както и с приложимата рамка за финансово отчитане.  4.4. Системата за вътрешен контрол в одитираната организация

  Системата за вътрешен контрол е оценена от гледна точка на способността ѝ да осигури изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.  ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет


  Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на информацията в този финансов отчет, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, както и за функционирането на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

  ІІІ. Отговорност на одитора


  Отговорността на Сметна палата се свежда до изразяване на независимо одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на резултатите от извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие със Закона за Сметната палата и основните одитни принципи на Международните стандарти на Върховните одитни институции. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че одиторите да се убедят в разумна степен на увереност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

  Одитът включи изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури са въпрос на независима одитна преценка, включително оценка на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска се взе под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансов отчет, за да се разработят одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на цялостната система за вътрешен контрол на организацията. Одитът също така включи оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.  Var(“Set”, “FindingCount”, “0”)

  InsertTable(“

  Некоригирана с влияние


  ”, "Finding.ParentAudit")

  Title

  Severity

  Workings

  Var(“Increment”, “FindingCount”)


  Var(“Increment”, “FindingCount”)


  Var(“Increment”, “FindingCount”)  Част втора:
  КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище

  І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФОInsert(“Не са установени отклонения.”,If(Var(“Get”,”FindingCount”), “=”, “0“))


  InsertBlock(“

  Sort=\"Descending\" SortOrder=\"1\" />

  Некоригирана с влияние

  ”, "Finding.ParentAudit", “OutcomeName”)

  1. InsertRichText(GetColumn(“Description”))

  InsertRichText(GetColumn(“Description”))

  1. Приходи от предоставени права за ползване на В и К инфраструктурата на стойност 33 842 лв. без ДДС неправилно са осчетоводени по сметка 7140 „Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи“, вместо по сметка 7124 „Приходи от концесии“.1

  С размера на отклонението неправилно е завишен шифър 0722 „Продажба на нефинансови дълготрайни активи“ и намален шифър 0716 „Приходи от концесии“ от Отчета за приходи и разходи.

  Установеното отклонение се дължи на неправилна класификация на приходите, с което не са спазени указанията, дадени от министъра на финансите с т. 16.3 от писмо изх. № 91-00-106 от 22.02.2017 г.  1. InsertRichText(GetColumn(“Description”))

  ДМА с историческа и художествена стойност, придобити през предходни години по проект „Тракийски светилища от двете страни на българо-гръцката граница“, на обща стойност 143 510 лв., осчетоводени в отчетна група „Бюджет“, са прехвърлени в отчетна група ДСД, като са взети неправилни счетоводни операции в отчетна група „Бюджет” по дебита на сметка 6079 „Разходи за придобиване на активи с историческа и художествена стойност и книги за библиотеките“ и в отчетна група ДСД по дебита на сметка 2203 „Активи с историческа и художествена стойност“ в неправилна кореспонденция със сметка 7609 „Коректив за капитализирани активи в отчетна група ДСД, вместо чрез сметка 7602 „Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи „Бюджет“ и ДСД“.2

  С размера на отклонението в Отчета за приходите и разходите неправилно шифър 0660 „Разходи за активи, капитализирани в ДСД“ е завишен в отчетна група „Бюджет“ и намален в отчетна група „ДСД“, а шифър 0771 „Прехвърлени нетни активи между бюджетни организации“ е намален в отчетна група „Бюджет“ и завишен в отчетна група „ДСД“.

  Не са спазени указанията, дадени от министъра на финансите с т. 55 от ДДС № 14 от 2013 г.

  1. InsertRichText(GetColumn(“Description”))

  В отчетна група „Бюджет“ по сметка 2099 „Други ДМА“ са осчетоводени активи на обща стойност 182 922 лв., в т.ч. беседки за заслон (152 706 лв.), изграждане на туристическа инфраструктура - екопътеки (20 534 лв.) и обновяване на музейна експозиция (9 681 лв.). Същите са прекласифицирани като инфраструктурни обекти и са отписани от отчетна група „Бюджет“ като е дебитирана сметка 6992 „Намаление на нефинансови дълготрайни активи от други събития“, вместо сметка 7602 „Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи „Бюджет“ и ДСД”. В отчетна група ДСД тези активи са заведени по дебита на сметка 2202 "Инфраструктурни обекти в неправилна кореспонденция със сметка 7609 „Коректив за капитализирани активи в отчетна група ДСД“, вместо на сметка 7602 „Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи „Бюджет“ и ДСД“. Музейната експозиция на стойност 9 681 лв. е неправилно осчетоводена по сметка 2202 „Инфраструктурни обекти“ вместо по сметка 2203 „Активи с историческа и художествена стойност”.3

  С размера на отклонението в Отчета за приходите и разходите неправилно е завишен шифър 0693 „Намаление на нефинансови активи от други събития“ в отчетна група „Бюджет“ и намален шифър 0660 „Разходи за активи, капитализирани в ДСД“ в отчетна група „ДСД“, а шифър 0771 „Прехвърлени нетни активи между бюджетни организации“ е намален в отчетна група „Бюджет“ и завишен в отчетна група „ДСД“.

  Не са спазени указанията, дадени от министъра на финансите с т. 55 от ДДС № 14 от 2013 г.
  Var(“Set”, “FindingCount1”, “0”)

  InsertTable(“

  Некоригирана без влияние


  ”, "Finding.ParentAudit")
  Title

  Severity

  Workings

  Var(“Increment”, “FindingCount1”)


  Var(“Increment”, “FindingCount1”)


  Var(“Increment”, “FindingCount1”)


  4. Компютърни конфигурации на обща стойност 35 343 лв., всяка от които е с единична стойност над 500 лв., са неправилно прекласифицирани от ДМА в краткотрайни активи, въпреки приетия за тях праг на същественост от 500 лв., съгласно счетоводната политика на общината за 2016 г.4

  С размера на отклонението неправилно е намален шифър 0012 „Компютри, транспортни средства и оборудване“ и завишен шифър 0350 „Задбалансови активи“ от актива на баланса. е шифър 0693 „Намаление на нефинансови активи от други събития“ от Отчета за приходи и разходи.

  Не са спазени счетоводната политика на общината и т. 16.16.6 от указанията, дадени от министъра на финансите с ДДС № 20 от 2004 г.
  5. InsertRichText(GetColumn(“Description”))

  Прекласифицирани ДМА на обща стойност 41 864 лв., които са въведени в употреба през предходни отчетни периоди, са неправилно отписани от баланса чрез сметка 6019 „Разходи за други материали“, вместо със сметка 6992 „Намаление на нефинансови дълготрайни активи от други събития“ в кореспонденция на сметки от гр. 20 „Дълготрайни материални активи“.5  С допуснатото отклонение в размер на 41 864 лв. неправилно е завишен шифър 0601 „Разходи за материали“ и намален шифър 0693 „Намаление на нефинансови активи от други събития“ от Отчета за приходи и разходи.

  Не са спазени указанията, дадени от министъра на финансите с ДДС № 14 от 2013 г.Sort=\"Descending\" SortOrder=\"1\" />

  Некоригирана без влияние


  Var(“Set”, “FindingCount2”, “0”)

  InsertTable(“

  Коригирана


  ”, "Finding.ParentAudit")  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад № Insert(GetProperty("Audit. Ref")) 0400317016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock

  Скачать 259.41 Kb.