Скачать 259.41 Kb.


страница3/3
Дата17.01.2018
Размер259.41 Kb.
ТипДоклад

Скачать 259.41 Kb.

Доклад № Insert(GetProperty("Audit. Ref")) 0400317016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock


1   2   3

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФОInsert(“Не са установени отклонения”,If(Var(“Get”,”FindingCount1”), “=”, “0“))


InsertBlock(“

Sort=\"Descending\" SortOrder=\"1\" />

Некоригирана без влияние

”, "Finding.ParentAudit", “OutcomeName”)

1. InsertRichText(GetColumn(“Description”))

По сметка 2039 „Други сгради” неправилно са осчетоводени общински сгради на обща стойност 5 530 310 лв. за образователни, здравни, културни и други мероприятия, вместо по сметка 2031 „Административни сгради“.6Не са спазени указанията, дадени от министъра на финансите с т. 30 от ДДС № 07 от 2012 г.
2. InsertRichText(GetColumn(“Description”))

Извършени разходи за основен ремонт на сгради на три кметства в община Белица на стойност 27 582 лв. и на ОУ с. Дагоново на стойност 3 974 лв. са осчетоводени по сметка 2031 „Административни сгради”, без разходите да са натрупвани по дебита на сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт”.7Разходите за ремонта на трите кметства първоначално са осчетоводени неправилно по сметка 6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“, вместо по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт“, след което в края на 2016 г. са прехвърлени по сметка 2031 „Административни сгради“.

Не са спазени указанията, дадени от министъра на финансите с ДДС № 14 от 2013 г.
Title

Severity

Workings

Var(“Increment”, “FindingCount2”)ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита


Insert(“Не са коригирани отклонения.”,If(Var(“Get”,”FindingCount2”), “=”, “0“))Не са коригирани отклонения.

InsertBlock(“

Sort=\"Descending\" SortOrder=\"1\" />

Коригирана

”, "Finding.ParentAudit", “OutcomeName”)

Настоящият одитен доклад е изготвен в 2 еднообразни екземпляра, един за
InsertBlock(“


”, "Entity.Processes\EntityProcess.Objectives\Objective.Audit", “Entity.Description”)


Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Entity.Description”)))Община Белица

и един за Сметната палата и е неразделна част от одитното становище.


Var(“Set”, “AuditName”, GetProperty(“Audit.Name”))

Var(“Set”, “AttNum1”, “0”)

InsertTable(Format(“


{0}”, Var(“Get”, “AuditName”)), ""))Одитни доказателства

Брой странициVar(“Increment”, “AttNum1”)>


Var(“Increment”, “AttNum1”)>


Var(“Increment”, “AttNum1”)>


Var(“Increment”, “AttNum1”)>


Var(“Increment”, “AttNum1”)>


Var(“Increment”, “AttNum1”)>


Var(“Increment”, “AttNum1”)>


Var(“Increment”, “AttNum1”)>


Var(“Increment”, “AttNum1”)>В подкрепа на констатациите са събрани Insert(Var(“Get”, “AttNum1”))10 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 4, стая 41, ИРМ - Благоевград.Var(“Set”, “AuditName”, GetProperty(“Audit.Name”))ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД

Var(“Set”, “AuditName”, GetProperty(“Audit.Name”))
InsertTable(Format(“

{0}”, Var(“Get”, “AuditName”)), ""))Одитни доказателства

Брой страници

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))01

Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Attachment.Description”)))Взаимовръзка между счетоводни сметки и параграфи за приходите, копие от фактури за ВиК активи

9

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))02

Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Attachment.Description”)))ТС на капитализирането на активи от сметка 2099

3

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))03

Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Attachment.Description”)))Извлечение от счетоводната система за сметка 2099

6

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))04

Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Attachment.Description”)))РД за проверка на извършена прекласификация на ДМА

4

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))05

Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Attachment.Description”)))Заповеди, протоколи, извлечение от счетоводната система и МО за прекласифицираните активи

12

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))06

Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Attachment.Description”)))Инвентарна книга на сметки 2041 и 2099, извлечение от счетоводната политика

10

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))07

Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Attachment.Description”)))Взаимовръзки между сметки и параграфи за разходите в бюджета

9

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))08

Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Attachment.Description”)))МО и извлечение от счетоводната система на сметка 2031

4

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))09

Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Attachment.Description”)))Извлечение от сметка 2031 за отчетен основен ремонт

2

Insert(GetColumn(“EvidenceNumber”))10

Копие от заповеди, протоколи и МО на УчЗ за осчетоводена прекласификация на ДМА

16<\PentanaVision>ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ


на Годишния финансов отчет на община Белица за 2016 г.

Настоящото одитно становище е прието с Решение № 383 от 14.09.2017 г.


на Сметната палата (Протокол № 33)

Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Белица за 2016 г.

Резултатите от извършения от Сметна палата финансов одит, представени в Одитен доклад № 0400317016, предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище.

Независимо одитно становище

Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Белица към 31 декември 2016 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Финансовият отчет на община Белица за 2016 г. се заверява без резерви.

Препис извлечение

ПРОТОКОЛ № 33

от заседание на Сметната палата, проведено на 14.09.2017 г.

На заседанието присъстваха: Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров, заместник-председатели на Сметната палата и членове проф. Георги Иванов и Емил Евлогиев.


Приети одитни доклади

Мотиви при гласуване „против“

По т. 17:

Одитен доклад № 0400317016 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на община Белица и Одитно становище за заверка без резерви.

Начин на гласуване:

Цветан Цветков, председател на СП – за

Горица Грънчарова-Кожарева, зам.-председател на СП – за

Тошко Тодоров, зам.-председател на СП – за

Проф. Георги Иванов, член на СП – за

Емил Евлогиев, член на СП – противПротив – 1

Формата и съдържанието на одитните доклади на ГФО не отговарят на изискванията на Международните одиторски стандарти.

1 Одитно доказателство № 1

2 Одитни доказателства №№ 2, 3

3 Одитни доказателства №№ 2, 3

4 Одитни доказателства №№ 4, 5 и 6

5 Одитни доказателства №№ 4, 5 и 10

6 Одитни доказателства №№ 7, 8

7 Одитни доказателства № 7, 9
1   2   3

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Доклад № Insert(GetProperty("Audit. Ref")) 0400317016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock

Скачать 259.41 Kb.