• 2. Предмет на одита
 • 4. Обхват
 • ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет
 • ІІІ. Отговорност на одитора

 • Скачать 248.69 Kb.


  страница2/3
  Дата17.01.2018
  Размер248.69 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 248.69 Kb.

  Доклад №0400312016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание


  1   2   3

  Част първа

  І. ВЪВЕДЕНИЕ

  1. Правно основание за извършване на одита


  Одитът е извършен на основание чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2016 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-03-120 от 21.06.2016 г. на Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата.

  2. Предмет на одита

  Предмет на одита е Годишният финансов отчет (ГФО) на община Белица за 2015 г.  3. Елементи на одитирания годишен финансов отчет:

  Финансовият одит се извърши на годишния финансов отчет, който включва:  3.1.Баланс;

  3.2. Отчет за приходите и разходите;

  3.3. Отчети за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства;

  3.4. Приложение, което съдържа:

  а) пояснения за прилаганата счетоводна политика;

  б) подлежаща на оповестяване допълнителна информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, и задбалансови позиции съгласно съответните указания и стандарти, издавани по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 170 от ЗПФ;

  в) информация за изпълнението на показателите по бюджета и сметките за средствата от ЕС, включително и предоставяне на агрегирана информация за касовите разходи по функции и групи съгласно ЕБК и по политики и програми, доколкото информация в такива разрези не се съдържа в отчетите за касовото изпълнение или не е публикувана отделно.  4. Обхват


  Основните области, които са обхванати при изпълнение на одитната задача са:

  4.1.Проверка на годишните отчети за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства относно:

  • съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета с приложимите изисквания;

  • вярно и честно представяне на информацията в отчета, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;

  • взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфи от ЕБК за одитираната година.


  4.2. Проверка на баланса и отчета за приходите и разходите към 31 декември относно:

  • съответствие на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции с приложимата рамка за финансово отчитане;

  • вярно и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на одитираната организация;

  • последователност при прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

  • съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея в съответствие с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на одитираната организация;

  • съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания.


  4.3. Проверка на приложенията към Годишния финансов отчет

  4.3.1. Пояснения за прилаганата счетоводна политика;

  4.3.2. Подлежаща на оповестяване допълнителна информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, и задбалансови позиции съгласно съответните указания и стандарти, издавани по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 170 от ЗПФ;

  4.3.3. Информация за изпълнението на показателите по бюджета и сметките за средствата от ЕС, включително и предоставяне на агрегирана информация за касовите разходи по функции и групи съгласно ЕБК и по политики и програми, доколкото информация в такива разрези не се съдържа в отчетите за касово изпълнение или не е публикувана отделно.

  Приложенията към ГФО са проверени относно съответствието на включената в тях информация със съдържанието на баланса, отчета за приходите и разходите, отчетите за касово изпълнение и други източници на информация, както и с приложимата рамка за финансово отчитане.
  4.4. Системата за вътрешен контрол в одитираната организация

  Системата за вътрешен контрол е оценена от гледна точка на способността ѝ да осигури изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.  ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет


  Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на информацията в този финансов отчет, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, както и за функционирането на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

  ІІІ. Отговорност на одитора


  Отговорността на Сметна палата се свежда до изразяване на независимо одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на резултатите от извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие със Закона за Сметната палата и основните одитни принципи на Международните стандарти на Върховните одитни институции. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че одиторите да се убедят в разумна степен на увереност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

  Одитът включи изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури са въпрос на независима одитна преценка, включително оценка на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска се взе под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансов отчет, за да се разработят одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на цялостната система за вътрешен контрол на организацията. Одитът също така включи оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.


  Част втора:
  КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище


  І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО


  1. С получени трансфери по проекти към ПРСР по сметката на СЕС –РА в размер на 297 177 лв. са възстановени заеми на бюджета в размер на 257 192 лв. и 39 985 лв. са възстановени средства на ДФЗ.

  1.1. На касова основа стопанските операции по получаването на трансфера и възстановяването на заема са правилно отчетени по параграфи 63-00 „Трансфери между сметки за СЕС“(+) и 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС“(-) в Отчета за касовото изпълнение на средствата от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ.

  На начислена основа за отразяване на получените трансфери и възстановените заеми не са съставени счетоводни операции. Следвало е трансферите да се осчетоводят по дебита на сметка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“ и кредита на сметка 7532 „Касови трансфери от/за сметки за СЕС на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“, а възстановеният заем по дебита на сметка 4614 „Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети“ и кредита на сметка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“.

  1.2. Получените и възстановени на ДФЗ средства в размер 39 985 лв. са неправилно отчетени на касова основа по параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС“(-), вместо по параграф 63-00 „Трансфери между сметки за СЕС“ (-) и на начислена основа по сметка 7534 „Касови трансфери от/за сметки за СЕС на общини“, вместо по сметка 7532 „Касови трансфери от/за сметки за СЕС на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“.1

  Не са спазени указанията на МФ, дадени с т. 53 от ДДС № 14 от 2013 г.

  Допуснатото отклонение в размер на 257 192 лв. оказва влияние на шифър 0403 „Изменение на нетните активи за периода“ от пасива на баланса и на шифър 0075 „Вземания по заеми между БП“ от актива на баланса.

  Допуснатото отклонение в размер на 39 985 лв. оказва влияние на Отчета за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ.

  2. По бюджета са получени трансфери от министерства и ведомства в размер на 75 041 лв., които касово са отчетени по параграф 61-00 „Трансфери между бюджети“ и осчетоводени в счетоводната система по кредита на сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“, но не са включени в обобщената оборотна ведомост.2

  Допуснато е несъответствие на данните, отчетени в счетоводната система по сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“ в отчетна група „Бюджет“ с информацията от оборотната ведомост, представена в СП и МФ, при наличие на декларация за тяхната идентичност.

  Допуснатото отклонение в размер на 75 041 лв. оказва влияние на шифър 0403 „Изменение на нетните активи за периода“ от пасива на баланса.

  3. Съфинансиране по проекти от бюджета за СЕС-РА в размер на 57 443 лв. е неправилно отчетено в Отчета за СЕС–РА по параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС“(+) и осчетоводено по кредита на сметка 4624 „Временни безлихвени заеми от/за сметки за СЕС на общини“, вместо като предоставен трансфер по параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и СЕС“, подпараграф 62-01 „Получени трансфери“ и сметка 7524 „Касови трансфери от/за бюджети на общини“.3

  Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 19, буква „б“ от ФО № 2 от 2015 г.

  Допуснатото отклонение в размер на 57 443 лв. оказва влияние на отчетените трансфери и заеми в Отчета за СЕС-РА и на шифри 0528 „Задължения за заеми между БП“ и 0403 „Изменение в нетните активи за периода“ от пасива на баланса.

  4. Предоставени заеми от бюджета на СЕС-КСФ в размер на 23 874 лв., са осчетоводени в бюджета по дебита на сметка 4624 „Временни безлихвени заеми от/за сметки за СЕС на общини“, но не са включени в обобщената оборотна ведомост.4

  По този начин е допуснато несъответствие на данните, отчетени в счетоводната система по сметка 4624 „Временни безлихвени заеми от/за сметки за СЕС на общини“ в отчетна група „Бюджет“ с информацията от оборотната ведомост, представена в СП и МФ, при наличие на декларация за тяхната идентичност.

  Допуснатото отклонение в размер на 23 874 лв. оказва влияние на шифър 0075 „Вземания по заеми между БП“ от актива на баланса.

  5. Разходи за външни услуги за авансово финансиране по проект „Валуризация“ в размер на 23 856 лв., изплатени с бюджетни средства през 2014 г., за които е получено финансиране през 2015 г., са сторнирани от съответните разходни параграфи и сметки и неправилно отчетени огледално в бюджета и СЕС по подпараграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/ събрани средства и извършени плащания от/ за СЕС“(+) и сметка 4684 „Разчети със сметки за средства от ЕС на общините за постъпили и разходвани средства“, вместо като трансфери по параграф 62-00 „Трансфери между бюджета и СЕС“ и по сметки от група 75 „Трансфери между бюджети, СЕС и сметки за чужди средства“.5

  Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 19 от ФО № 2 от 2015 г. и писмо № 91-00-89 от 11.02.2015 г. на МФ.

  Допуснатото отклонение в размер на 23 856 лв. оказва влияние на шифър 0076 „Други вземания“ от актива на баланса.

  6. Към 31.12.2015 г. не са анализирани за несъбираемост просрочените вземания осчетоводени по сметки 9913 „Просрочени вземания от клиенти“ (8 139 лв.) и по сметка 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми“ (32 821 лв.), в резултат на което същите не са провизирани.6 Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 36.2 от ДДС № 20 от 2004 г.  Допуснато е отклонение по характер.

  7. Разходите за провизии на персонала от предходната година в размер на 50 291 лв., не са сторнирани в началото на 2015 г. 7

  Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 19.7.8 от ДДС 20 от 2004 г.

  Допуснатото отклонение оказва влияние на шифър 0531 „Провизии и задължения“ от пасива на баланса.
  IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО.

  1. Възстановени неусвоени средства на УО по ПТГС с Гърция от приключен проект „Инвестиране в здравето и благосъстоянието на децата в българо-гръцкия трансграничен район“ в размер на 46 384 лв. не са отчетени на касова и на начислена основа в отчетна група СЕС, тъй като наличността към 01.01.2015 г. по проекта не е посочена по параграф 95-02 „Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период“ и по сметка 5014 „Текущи банкови сметки във валута“ в отчетна група СЕС 8

  Не са спазени СБО и ЕБК и указанията на МФ.

  2. Прехвърлени средства от бюджета по набирателната сметка на общината чрез банков превод в размер на 110 771 лв., които са с характер на възстановени от предходната година блокирани депозити от КТБ, са неправилно отчетени:9

  а) на касова основа в Отчета за касовото изпълнение на бюджета по подпараграф 93-36 „Друго финансиране-операции с активи-предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-)“, вместо по подпараграф 93-37 „Друго финансиране-операции с пасиви-получени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-)“, а в Отчета за касово изпълнение на операциите и наличностите за чужди средства“ по подпараграф 93-37 „Друго финансиране-операции с пасиви-получени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+)“, вместо по 93-36 „Друго финансиране-операции с активи-предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+)“.

  Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 50.5 от ДДС № 13 от 2014 г.

  б) на начислена основа в отчетна група „Бюджет“ по дебита на сметка 4691 „Вземания от бюджетни организации от подсектор „Централно управление“ за временни депозити и гаранции“, вместо по дебита на сметка 4694 „Задължения към общини за временни депозити и гаранции“.

  Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 40.3 от ДДС № 13 от 2014 г.

  3. Получени трансфери в размер на 351 717 лв. от УО по проекти, финансирани от НФ, са неправилно осчетоводени по кредита на сметка 7534 „Касови трансфери от/за сметки за СЕС на общини“, вместо на сметка 7532 „Касови трансфери от/за сметки за СЕС на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“.10

  Не са спазени СБО и указанията на МФ, дадени в т. 53 от ДДС № 14 от 2013 г.

  4. Възстановени средства на ДФЗ от проекти към ПРСР на обща стойност 716 839 лв., в т.ч. трансфери – 687 237 лв. и лихви – 29 602 лв., са неправилно осчетоводени по дебита на сметка 7534 „Касови трансфери от/за сметки за СЕС на общини“, вместо на сметка 7532 „Касови трансфери от/за сметки за СЕС на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“.11

  Не са спазени СБО и указанията на МФ, дадени в т. 53 от ДДС № 14 от 2013 г.

  5. Приходи от продажба на дървесина на обща стойност 329 972 лв., добита от общинските гори и реализирана от общината, са неправилно осчетоводени по кредита на сметка 7111 „Приходи от продажби на незавършено производство“, вместо по сметка 7113 „Приходи от продажби на продукция“.12

  Не е спазен СБО.

  6. Приходи от продажба на сграда на стойност 19 217 лв. са неправилно отчетени по подпараграф 40-40 „Постъпления от продажба на земя“, вместо по подпараграф 40-22 „Постъпления от продажба на сгради“.13

  Не е спазена ЕБК за 2015 г.

  7. Постъпили текущи помощи във валута от водещ партньор от Македония по проект към ПТГС с Македония, в левова равностойност 63 146 лв., са:14

  - неправилно осчетоводени в бюджета по кредита на сметка 7481 „Получени текущи помощи и дарения от ЕС“. и при прехвърлянето им от бюджета в ДЕС неправилно са сторнирани от сметка 7471 „Получени текущи помощи и дарения от други държави“.

  Не са спазени указанията на МФ, дадени с т. 24.6, буква „б“ от ДДС № 08 от 2011 г.

  - в отчета за касовото изпълнение на сметките за други средства на ЕС са неправилно отчетени по подпараграф 46-10 „Текущи помощи и дарения от ЕС“, вместо по подпараграф 46-30 „Текущи помощи и дарения от други държави“ и неправилно отразени в оборотната ведомост по кредита на сметка 7534 „Касови трансфери от/за сметки за средства от ЕС на общини”, вместо на сметка 7471 „Получени текущи помощи и дарения от други държави“.

  8. Предоставен от общината заем на читалището в гр. Белица в размер на 59 000 лв. и възстановен през 2015 г. е неправилно отчетен на касова основа по подпараграф 93-10 „Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица)“, вместо по подпараграф 72-00 „Предоставена временна финансова помощ“ и неправилно осчетоводен по сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и други чужди средства от местни лица“, вместо по сметка 5312 „Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на нестопански организации“.15

  Не са спазени СБО и ЕБК за 2015 г.

  9. Разходи за придобиване на стопански инвентар в размер на 5 956 лв. в ОУ „Паисий Хилендарски“ в с. Горно Краище, правилно осчетоводени в счетоводната система на общината, при обобщаване на данните в сборната оборотна ведомост са посочени по сметка 2049 "Други машини, съоръжения, оборудване", вместо по сметка 2060 "Стопански инвентар".16

  Не е спазен СБО.

  10. Извършените разходи през 2015 г. за изграждане и основен ремонт на инфраструктурни обекти, осчетоводени по разходни сметки 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“ и 6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“ в отчетна група „Бюджет“ и „СЕС“ в общ размер на 16 315 654 лв., са капитализирани в отчетна група „ДСД“ по сметка 2202 „Инфраструктурни обекти“, в неправилна кореспонденция със сметка 7992 „Увеличение на нефинансовите дълготрайни активи от други събития“, вместо със сметка 7609 „Коректив за капитализирани активи в отчетна група ДСД“. 17

  Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 18 от ДДС № 14 от 2013 г.

  11. При осчетоводяване на ангажиментите се констатираха следните отклонения:

  11.1. Възникналите ангажименти в размер на 23 199 лв. са осчетоводени в отчетна група „Бюджет“ по кредита на сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи - наличности“ в неправилна кореспонденция със сметка 9989 „Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви“, вместо сметка 9800 „Възникнали ангажименти за разход“.

  11.2. Ангажименти с незабавна реализация в размер на 510 701 лв. са осчетоводени в отчетна група „Бюджет“ по дебита на сметка 9801 „Възникнали ангажименти за разходи с незабавна реализация“ в неправилна кореспонденция със сметка 9989 „Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви“, вместо със сметка 9803 „Реализирани ангажименти за разходи чрез плащане/възникване на задължение“.

  11.3. Реализираните ангажименти в размер на 15 528 467 лв. са осчетоводени в отчетна група СЕС по дебита на сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи - наличности“ в неправилна кореспонденция със сметка 9989 „Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви“, вместо 9803 „Реализирани ангажименти за разходи чрез плащане/възникване на задължение“.18  Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 77 от ДДС №14 от 2013 г.

  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад №0400312016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание

  Скачать 248.69 Kb.