• ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ

 • Скачать 248.69 Kb.


  страница3/3
  Дата17.01.2018
  Размер248.69 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 248.69 Kb.

  Доклад №0400312016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание


  1   2   3

  ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита


  Не са коригирани отклонения.
  Настоящият одитен доклад е изготвен в 2 еднообразни екземпляра, по един за община Белица и един за Сметната палата и е неразделна част от одитното становище.
  В подкрепа на констатациите са събрани 34 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 4.

  ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
  Одитни доказателства

  Брой страници  РД-2.13-2 Взаимовръзки между сметки и параграфи на трансфери в СЕС

  11  РД-2.29 Анализ на взаимовръзките между сметки и параграфи за приходите, трансферите и заемите в СЕС-РА

  3  РД-2.32 Таблица за взаимовръзка на заемите от трите отчетни групи

  2  РД-2.33 Рекапитулация на движението на средствата по банковата сметка на СЕС-РА

  1  Извлечение от банковите преводи

  2  РД-2.11-1 Взаимовръзки между сметки и параграфи за приходи по бюджета

  6  Извлечение от счетоводна сметка 7481 и журнал на счетоводните записвания

  2  Извлечение от банковата сметка и документацията за превода

  17  РД-2.13-1 Взаимовръзки между сметки и параграфи на трансфери в бюджета

  3  Извлечение от счетоводна сметка 7522

  2  Извлечение от разпечатка на счетоводна сметка 4624 и журнал на счетоводните записвания

  2  РД-2.14-1 Взаимовръзки между сметки и параграфи на ОФАП в бюджета

  5  РД-2.12-2 Взаимовръзки между сметки и параграфи на разходите в СЕС

  22  РД-2.14-2 Взаимовръзки между сметки и параграфи на ОФАП в СЕС

  5  РД-2.30 Анализ на взаимовръзките между сметки и параграфи за приходите, трансферите и заемите в СЕС-ДЕС

  3  Разпечатка от счетоводна сметка 7471, мемориален ордер и журнала на счетоводните записвания

  3  Разпечатка от движението на средствата по банковата сметка на проекта

  2  РД-2-25 за проверка на осчетоводяването на провизиите

  4  РД-2.14-3 Взаимовръзки между сметки и параграфи на ОФАП в ДСД

  4  Извлечение от журнала на счетоводните записвания

  1  РД-2.31 Анализ на взаимовръзките между сметки и параграфи за приходите, трансферите и заемите в СЕС-КСФ

  2  РД-2.34 за източниците на финансиране на проектите по ПРСР

  1  РД-2.17-2 Тестване по същество на проектите по ПРСР

  3  Извлечение от журнала на счетоводните записвания

  1  РД-2.11-2 Взаимовръзки между сметки и параграфи за приходи в СЕС

  18  Разпечатка от движението на средствата по банковата сметка на проекта

  5  РД-2.16-1 Тестване по същество на предоставените заеми на читалището в гр.Белица

  2  Разпечатка от журнала на счетоводните записвания

  3  РД-2.12-1 Взаимовръзки между сметки и параграфи за разходите в бюджета

  6  Мемориален ордер

  1  РД-2.15-4 Тестване по същество на осчетоводяването на капитализацията на активите

  2  Мемориален ордер

  3  РД-2.17-3 Тестване по същество на счетоводното отчитане на ангажиментите

  3  Мемориален ордер

  3
  ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ

  на Годишния финансов отчет на Община Белица за 2015 г.

  София, 2016 г.

  Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Белица за 2015 г.

  Резултатите от извършения от Сметна палата финансов одит, представени в Одитен доклад № 0400312016, предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище.

  Независимо одитно становище

  Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Белица към 31 декември 2015 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.  Финансовият отчет на община Белица за 2015 г. се заверява без резерви.


  1 Одитни доказателства №№ 1, 2, 3, 4 и 5

  2 Одитни доказателства №№ 9, 10

  3 Одитни доказателства №№ 2, 4, 9, 11

  4 Одитно доказателство № 9

  5 Одитни доказателства №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17

  6 Одитно доказателство № 18

  7 Одитно доказателство № 18

  8 Одитни доказателства №№ 6, 7, 8

  9 Одитни доказателства №№ 12, 19, 20 и 28

  10 Одитни доказателства №№ 1, 21

  11 Одитни доказателства №№ 1, 4, 22, 23

  12 Одитно доказателство № 6

  13 Одитни доказателства №№ 6, 24

  14 Одитни доказателства №№ 1, 6, 25, 15, 16, 17, 26

  15 Одитни доказателства №№ 27, 28

  16 Одитни доказателства №№ 29, 30

  17 Одитни доказателства №№ 31, 32

  18 Одитни доказателства №№ 33, 34
  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад №0400312016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание

  Скачать 248.69 Kb.