• С Ъ О Б Щ А В А

 • Скачать 150.93 Kb.


  Дата31.08.2018
  Размер150.93 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 150.93 Kb.

  Доклад за екологична оценка на плана които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в кметството и в заседателната зала на община Борово всеки работен ден от 00 до 17. 00 часа за периода

  ОБЩИНА

  БОРОВО  ОБЛАСТ РУСЕ  ЦЕНТРАЛА ( 08140/ 22 53, 22 90; 0893 352 888, ФАКС7 0817/ 7 17 74,

  7174 гр. Борово, ул. ”Н.Вапцаров”, № 1А, e-mail: borovo@borovo.org  С Ъ О Б Щ А В А

  на заинтересованото население за разработени

  ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на ОБЩИНА БОРОВО и Доклад за екологична оценка на плана

  които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в

  кметството и в заседателната зала на община Борово

  всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа за периода

  от 24.06.2016 г. до 28.07.2016 г.

  ИНФОРМАЦИЯ за плана:


  1. Планът се разработва на основание Планово задание за изработване на ОУП, одобрено с Решение № 311 по Протокол № 24/30.10.2013 г. на Общински съвет Борово и във връзка със Споразумение №РД-06-135/05.08.2014 г. за частично финансиране на изработването на ОУП. С протокол N УПНЕИПГ – 01 – 02 – 40 от 13.12.2014 г. на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика е приет предварителния проект на ОУПО на община Борово

  2. Период на действие: Прогнозният период, за който се създава ОУП на община Борово е 2025-та година.

  3. Териториален обхват: територията на цялата община Борово – землища на населените места: гр. Борово, с. Волово, с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Брестовица, с. Горно Абланово и с. Батин;

  4. Засегнати елементи на НЕМ: землището на община Борово попада в защитени зони „БАТИН”; „РИБАРНИЦИ МЕЧКА“ и „РЕКА ЯНТРА“;

  5. Основни цели на плана: Основна цел на Общият устройствен план на общината е да създаде пла­нова ос­но­ва за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база характерните за общината природни, културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и характеристики

  6. Финансиране: частично финансиране с държавни средства и собствени средства;

  7. Срокове на изготвяне: 2016 г.;

  8. Орган за прилагане на плана: Община Борово;

  9. Орган за приемане на плана: Общински съвет на община Борово.

  За въпроси и допълнителна информация:

  Валерия Борисова – заместник кмет на Община Борово, тел. 08140 / 22-90 и 22 – 53, вътр. 122;  арх. Добринка Петкова – „АРХИС ПЛАН“, разработил предварителен проект на ОУП – телефон: 052-696-113;

  инж. Надежда Мурджева – ръководител колектив, разработил Доклада за ЕО -телефон: 0889-417-038 и e-mail: ekologika_russe@abv.bg

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад за екологична оценка на плана които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в кметството и в заседателната зала на община Борово всеки работен ден от 00 до 17. 00 часа за периода

  Скачать 150.93 Kb.