• ІІ. ИЗВОДИ
 • ІІІ. ПРЕПОРЪКИ
 • Валери АПОСТОЛОВ

 • Скачать 74.68 Kb.


  Дата30.01.2019
  Размер74.68 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 74.68 Kb.

  Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността на инспектората  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  СМЕТНА ПАЛАТА

  ДОКЛАД


  за резултатите от извършения одит на

  изпълнението на дейността на инспектората

  към Министерството на труда и социалната политика

  по Закона за администрацията за периода

  от 06.12.1998 г. до 30.09.2005 г.

  Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2005 г. и на основание заповед на ръководителя на отделение VІ на Сметната палата.

  Одитният доклад е връчен на министъра на труда и социалната политика на 28.02.2006 г.

  По одитния доклад не е постъпило становище по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП).

  Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 41, ал. 1 от ЗСП.

  Одитният доклад с доказателствата към него са приети с решение на Сметната палата от 27.04.2006 г.


  І. ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ
   Инспекторатът към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е създаден с устройствения правилник, приет с ПМС № 213 от 29.11.1999 г., в изпълнение на чл. 46 от Закона за администрацията. Регламентираните с правилника функции на инспектората са разширени с извършените промени в устройствените правилници. Конкретизирани са видовете проверки – общи, специализирани и внезапни, при случаи с обществен отзвук. Определени са основанията за осъществяване на проверките – по утвърден годишен план и писмена заповед на министъра.

  До 2005 г. не са разработени и утвърдени вътрешни актове, уреждащи дейността на инспектората. С утвърдената през февруари от министъра на труда и социалната политика Обща методология за осъществяване на проверки от инспектората са въведени: ръководни принципи; характеристика, обхват и методи за осъществяване на отделните видове проверки; ред за докладване; ред за установяване на изпълнението на препоръките от извършените проверки. Не е предвидена възможност за отчитане на резултатите от дейността на инспектората.

  През 2002 г. не е разработен годишен план за дейността на инспектората, каквито са изискванията на чл. 22, ал. 2 от устройствения правилник на министерството, действащ от 01.01.2002 г. От 2003 г. инспекторатът изготвя годишни планове за контролна дейност, които са утвърдени от министъра. Плановете не са еднотипни, като за отделните години предвидените дейности на контрол са формулирани по различен начин. При планирането на дейността не са определени срокове за извършване на проверките и необходимия човешки ресурс.
   Дейността на инспектората за периода от януари 2000 г. до юли 2003 г. се осъществява средно от двама служители, а до 30 септември 2005 - от четирима, при утвърдени пет щатни бройки.

  Проведените обучения не са свързани изцяло с пряката дейност на служителите от инспектората.


   Нормативно определените задължения на инспектората първоначално са насочени към осъществяване на проверки и контрол на административната дейност на министерството и на неговите структурни звена. Впоследствие е осъществен контрол за спазването на финансовата дисциплина и превантивен контрол за разходването на бюджетните средства в министерството и във второстепенните разпоредители. Определени са и дейности по разкриване и борба с корупцията в администрацията на МТСП и на второстепенните разпоредители.

  От 2000 г. до 2002 г. от инспектората са изготвени 79 аналитични доклада, като е анализирана дейността на пет звена на МТСП с административни дейности и е наблюдавана дейността на второстепенните разпоредители.

  В съставените планове за дейността за 2003 г., 2004 г. и 2005 г. темите са общо формулирани и не могат да бъдат класифицирани по функции. Не е определен броят на обектите за проверка, което прави трудно съпоставими планираните и извършените проверки.

  През 2003 г. са направени пет проверки по спазване на финансовата дисциплина. Приоритетно са осъществени извънпланови проверки на териториални поделения на второстепенни разпоредители с определена тематична насоченост по възникнали актуални проблеми. Извършени са общо 23 проверки, като са обхванати 153 обекта от системата.

  За 2004 г. са извършени специализирани проверки по изпълнението на държавната политика по закрила на детето и ефективността на дейността на отделите “Закрила на детето” към дирекции “Социално подпомагане” в общини на територията на цялата страна. Контролът по спазването на финансовата дисциплина е част от общите проверки.

  През 2005 г. дейността на инспектората е насочена приоритетно към специализирани проверки на териториални поделения на два второстепенни разпоредители – Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Агенцията по заетостта. През деветмесечието на същата година са осъществени две специализирани проверки на териториалните поделения на АСП. Към 30.09.2005 г. от инспектората са извършени общо 10 проверки с обхват 102 обекта.

  За 2003 г. и частично за 2004 г. има съпоставимост на предмета на проверките по спазване на финансовата дисциплина с нормативно определената функция на инспектората. След този период те са част от общите проверки на дейността на обектите.

  За периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2005 г. са извършени 20 проверки по постъпили сигнали и жалби, в резултат на които са изготвени доклади.

  Контролът по организацията на административната дейност е тематика, включена в обхвата на проверките.

  Заповедите за проверки на инспектората съответстват на извършените проверки и изготвените доклади.

  Не са установени извършени проверки с конкретно формулирани теми по законосъобразност и/или ефективност, ефикасност и икономичност, както и внезапни проверки с обществен отзвук.
   Не са определени параметрите за осъществяване на методическо ръководство на инспекторатите в разпоредителите от по-ниска степен – периодичност, обхват, тематика и др. За одитирания период е осъществен непряк контрол на дейността на инспекторатите, чрез регулярно предоставяне на доклади от извършените проверки и отчети за дейността им.
   През 2004 г. инспекторатът е извършил 11 проверки по постъпили сигнали с данни за корупция във второстепенни разпоредители и две проверки към 30.09.2005 г., при които не са установени корупционни действия.

   Извършени са специализирани проверки с конкретна насоченост – финансово-счетоводен анализ на дейността (общо 14 проверки), а от 2004 г. контролът по спазването на финансовата дисциплина е елемент от общи проверки.


   До февруари 2005 г. няма предвиден ред за установяване на предприетите действия от проверения обект за изпълнението на дадените препоръки, които се проследяват при повторна проверка.
   За одитирания период не съществува закон или подзаконов нормативен акт с регламентирани задължения за осъществяване на методическо ръководство на дейността на инспектората.

  ІІ. ИЗВОДИ

  • Общата рамка на нормативно определените правомощия на инспектората - чл. 46, ал. 2 от Закона за администрацията, не дефинира ясно вида на контрол, извършван от инспектората и е предпоставка за по-широко тълкуване на контрола в различни аспекти. Създадената методология за осъществяване на проверки от инспектората действа от февруари 2005 г., което не дава възможност за оценка на степента на съответствието й с нормативните изисквания през целия одитиран период.

  • Ресурсната осигуреност на инспектората по отношение на квалификация, професионален опит, умения е създала възможност за компетентно изпълнение на вменените им функции. Кадровата осигуреност не е на необходимото ниво и създава предпоставки за частичен обхват на определените функции на инспектората.

  • Осъщественият начин на методическо ръководство от инспектората на самостоятелните инспекторати във второстепенните разпоредители не дава възможност за определяне степента на резултатност от тази дейност.

  • В разработената методология за извършване на проверки от инспектората не са конкретизирани правила и процедури за осъществяване на дейности по разкриване на случаи на корупция.

  • Регламентираната и фактически изпълнявана функция от инспектората за контрол по спазването на финансовата дисциплина е ограничила възможностите за разбиране на ролята на инспектората като друго ниво контрол на чисто административните дейности в държавната администрация.

  • Определеният ред за проследяване на предприетите действия от обектите не създава възможност за оценка на постигнатата степен на резултатност от дейността на инспектората.  ІІІ. ПРЕПОРЪКИ

  На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП на министъра на труда и социалната политика се дават следните препоръки за подобряване на дейността на инспектората към МТСП:


  1. Да се предприемат действия за осигуряване на инспектората в съответствие с нормативно определения числен състав с оглед повишаване на ефикасността на контролната дейност.

  2. Да се разработят правила за осъществяване на методическо ръководство върху дейността на инспекторатите във второстепенните разпоредители, които да регламентират периодичност, обхват и тематика.

  3. Да се предприемат действия за промяна на реда за проследяване на предприетите мерки за отстраняване на констатираните от инспектората слабости и пропуски в проверяваните обекти, с цел осъществяване на контрол по изпълнението на дадените препоръки.

  4. Да се предприемат действия за дефиниране на функциите на инспектората с оглед осъществяване на административен контрол и избягване дублиране с дейността на вътрешния одит.

  5. Да се разработят правила и процедури за предотвратяване и разкриване на измами и корупционни действия.

  6. Да се въведе система за мониторинг и контрол по определени критерии с цел установяване ефикасността от контролната дейност на инспектората.

  На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП в срок до 30.06.2006 г. министърът на труда и социалната политика следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено Сметната палата.

  Валери АПОСТОЛОВ,


  член на Сметната палата и

  ръководител на отделение VІ

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността на инспектората

  Скачать 74.68 Kb.