страница23/23
Дата03.11.2018
Размер7.87 Mb.
ТипДоклад

Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година Русе/2018 г. Съдържание I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

6. Административно – наказателна отговорност и принудителни административни мерки

През 2017 г. са съставени 74 акта за установени административни нарушения, спрямо 72 за предходната година. Сравнителният анализ между 2016 и 2017 г. показва идентични нарушения по прилагане на законовите разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Най-много съставени актове има по Закона за управлението на отпадъците и Закона за водите. През 2017 година регистрираните нарушения по ЗЧАВ са се увеличили значително в сравнение с отчетените през 2016 г.- над два пъти. Издадените НП през 2017 г. са 74, спрямо 65 през предходната година. През изтеклата година има 2 прекратени административонаказателни процедури по ЗООС.

Докато през 2016 г. са обжалвани 24 от издадените 65 НП, то през 2017 година се наблюдава тенденция към намаляване на броя на обжалваните наказателни постановления – 11 от 74 НП. От всички обжалвани през 2016 г. НП, влезли в сила са 3, а останалите 8 са в текуща съдебна процедура.

Следва да се отбележи, че през 2017 година е издадено наказателно постановление на основание чл. 162, ал. 1 от ЗООС на „Монтюпе“ ЕООД в размер 300 000 лв. Наказателното постановление се обжалва и не е влязло в сила.

Приключилите с „писмено предупреждение“ през 2017 г. преписки са 2, докато през 2016 г. са били 8, а през 2015 г. са били 12.

Потвърждава се тентенцията от 2016 г., в случаите, когато административнонаказателна отговорност се търси от лице, което е чужд гражданин и не владее български език. При тях административнонаказващият орган има ангажимент да осигури преводач на място или поне писмен превод на АУАН на майчиния език на наказателнотговорното лице.

Съществуват трудности при отделянето на средства за извършване на превода, който, в случай, че не се направи, е процесуално нарушение от категорията на абсолютните и води до отмяна на обжалавините наказателноти постановления.

Следва да се отбележи, че в РИОСВ- Русе съществува добра практика на взаимодействие с други регионални инспекции във връзка с връчването на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления на юридически лица, чиито седалища не са на територията на РИОСВ- Русе.

За регистрираните отклонения в определените нормативни емисионни норми и ограничения, и замърсяване на околната среда над допустимите норми, към нарушителите са приложени изискуемите процедури, съгласно чл. 69 от ЗООС. Изготвени са 28 преписки за санкции, както следва:


  • наложени санкции – 8 по компонент води;

  • еднократни санкции - 1 по компонент въздух;

  • намалени- 5 по компонент води и 3 по компонент въздух;

  • прекратени/спрени/отменени – 11 по компонент води.

Данните от предходната 2016 г. са както следва: 14 наложени, 6 намалени, 1 възобновена, което показва, че има тенденция към дисциплиниране на нарушителите спрямо предходната година.

Резултатите от санкционната дейност на РИОСВ – Русе са отразени в таблиците от Приложение № 10.

По чл. 69 от ЗООС в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. е получена следната сума от санкции: 121 228,31 лв. (за сравнение, през 2016 г. събраната сума е била 208 671, 24 лв., а през 2015 г. събраната сума е била - 91 297, 73 лв.).

От нея 80 % са приведени на общините:

Община Русе 5 853,97 лв.

Община Бяла 1 579,85 лв.

Община Иваново 1 008,00 лв.

Община Разград 79 031,35 лв.

Община Лозница 217,12 лв.

Община Исперих 2 400,00 лв.

Община Завет 1 212,68 лв.

Община Кубрат 134,40 лв.

Община Силистра 2 240,11 лв.

Община Ситово 2 360,00 лв.

Община Тутракан 1 824,00 лв.

Общо на общините е приведена сумата от 97 861,48 лв. През 2016 г. преведената сума е била 165 292, 98 лв., а през 2015 г. - 75 117,17 лв.

Най-големи обекти – замърсители през 2017 г. са установени в общините –Разград и Русе.


 • Жалби и сигнали

Общият броя на постъпилите в РИОСВ – Русе през 2017 г. сигнали за замърсяване на компонентите и факторите на околната среда е 847. От тях основателни са 282, препратени по компетентност – 67, а останалите 525 са неоснователни. Наблюдава се увеличаване броя на постъпилите сигнали, спрямо 2016 г. (713), като се отчита, че и броят на неоснователните също се увеличава. Друга тенденция, която се наблюдава при сигналите е, че не малка част от тях не са от компетентността на РИОСВ.

По постъпили сигнали и жалби от граждани и организации проверките са 198, в т.ч. 67 по компонент биологично разнообразие, от които 61 за намерени птици в безпомощно състояние. И през 2017 г. при подаване на продължава повторяемостта за определени обекти, като: „Монтюпе” ЕООД гр. Русе, „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе, „Биовет” АД – клон Разград; МПП в с. Брестовене, Община Завет и МПП в гр. Главиница, Област Силистра. По отношение на тези обекти са предприети съответните административно–наказателни мерки, както и ПАМ.

Сигналите през 2017 г. тематично могат да се групират основно за: • разпространение на неприятни миризми;

 • замърсени терени с отпадъци;

 • замърсяване на водни обекти с отпадъчни води поради липса или неработещи пречиствателни съоръжения;

 • възникнали пожари в регламентирани депа за отпадъци и нерегламентирани сметища;

 • птици в безпомощно състояние.

В сравнение с 2016 г. (63 жалби) , през отчетната 2017 г. броят им е намалял и са регистрирани 45 жалби. Извършени са 38 броя проверки (в това число и по документи) на 22 обекта по жалби на граждани. От посъпилите жалби, 14 са основателни, 18 са неоснователни, а 13 са препратени по компетентност на съответните институции. На всички жалби е отговорено в срок. При необходимост, по време на проверките са участвали представители на други контролни институции.

Част от жалбите, визират отглеждане на животни в регулацията на населеното място и разнасяне на неприятни миризми от торови маси. Прави впечатление, че някои от жалбите са свързани с влошени междусъседски отношения или засегнати бизнес интереси. След преценка относно компетентността за решаване на поставените проблеми, жалбите са препращани до съответната Община, ОДБХ и РЗИ. За един и същ проблем са подавани неколкократно жалби до различни институции – Областен управител, МОСВ, РИОСВ, Омбудсман.

През отчетния период 13 от жалбите са за нарушение на ЗООС, 12 по ЗУО, 9 по ЗЧАВ, 5 по ЗВ, 1 по ЗШОС, 1 по ЗБР, 1 по ЗЧАВ и ЗУО, 1 по ЗЧАВ и ЗВ, 1 по ЗООС и ЗШОС, 1 по ЗООС и ЗВ.

Във ввръзка с извършените проверки са съставени общо 8 акта за установено администартивно нарушение, издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност - 6 200 лв. и едно писмено предупрежедение.


V. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Табл. 30Наименование

Кратка характеристика

Период за реализиране

Статус

(започнал, приключил, изпълнява се)

Източник на финансиране

Стойност

Изпълнение, включително изразходени средства

1

„Обичам природата – и аз участвам“

Почистени и

озеленени пространства, оформени еко кътове в ДГ „Слънце“, гр. Русе15.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4973,40лв

4950,00лв

2

„Обичам природата – и аз участвам в ДГ „Пролет““

Изграден еко център в ДГ „Пролет“, гр. Русе

19.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

5000,00лв

4964,59лв

3

Чиста среда-щастливи деца в ДГ „Радост“ , гр. Русе

Изградени еко кътове и еко лаборатории

09.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4872,60лв

4872,60лв

4

„Обичам природата – и аз участвам“

Еко информационен кабинет в ДГ „Детелина“, гр. Русе

31.05.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4800,00 лв

4800,00 лв

5

Дворът на детската градина –привлекателно място за формиране на екологична култура у децата

Изграден е еко център и детски кът в ДГ „Свети Кирил и Методий“, гр. Главиница

15.06.-30.10.2017г.

приключил

ПУДООС

5000,00лв

4998,92лв

6

„Обичам природата – и аз участвам“

Изградена детска площадка в ДГ „Детелина", с. Делчево, община Исперих

05.07.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4692,20лв.

4692,20лв

7

„Обичам природата – и аз участвам“

Почистен терен и обновена детска площадка в ДГ „Щастливо детство“, с. Божурово, община Кубрат

19.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

5000,00лв

4840,27 лв

8

Възстановяване на зелени площи и изграждане на съоръжения за игри на открито

Възстановени зелени площи и изградени съоръжения за игри на открито в ДГ „Пролет“, с. Паисиево, община Дулово

02.06.-30.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4961,00лв

3366,00лв

9

Еко кът за отдих и игра в гр. Борово, област Русе

Оформено пространство за отдих на деца и възрастни

12.06.-06.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9580,00 лв

9580,00 лв

10

Почистване, озеленяване и облагородяване на парка в с. Стърмен, община Бяла, област Русе

Почистен и озеленен парк и възстановена детска площадка

12.06.-06.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9999,33 лв.

9999,33 лв.

11

Обичам природата – и аз участвам в с. Чилнов, община Две могили

Изградена фитнес площадка на открито

02.06.-15.08.2017г.

приключил

ПУДООС

10000,00лв.

10000,00лв.

12

Обособяване на зона за спорт, детски игри и отдих в с. Баниска, община Две могили

Обособена зона за спорт, детски игри и отдих в с. Баниска, община Две могили

23.06.-28.07.2017г.

приключил

ПУДООС

10000,00лв.

10000,00лв.

13

Детски кът в парк в с. Кайнарджа

Създаден детски кът в парк в с. Кайнарджа

02.06.-29.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9980,00лв.

9980,00лв.

14

Обичам природата- и аз участвам в с. Къпиновци, община Исперих

Създаден еко парк на общински терен

01.06.-22.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9395,00 лв

9395,00 лв

15

Почистване, озеленяване и създаване на кът за игра и отдих в градинката на с. Савин, община Кубрат

Създаден на кът за игра и отдих в градинката на с. Савин, община Кубрат

22.05.-10.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9944,98 лв

9944,98 лв

16

Създаване на детска площадка с кът за отдих в с. Калипетрово, община Силистра

Създадена детска площадка с кът за отдих в с. Калипетрово, община Силистра

02.06.-16.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9995,13лв

9994,80лв.

17

Изграждане на детска площадка

Изградена детска площадка в с. Брадвари, община Силистра

05.06.-16.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9993,00лв

9989,64 лв

18

Изграждане на детска площадка със зона за отдих в с. Айдемир, община Силистра

Изградена детска площадка със зона за отдих в с. Айдемир, община Силистра

30.06.-16.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9989,00лв

9982,80лв.

19

Озеленяване и възстановяване на зона за отдих в с. Нов град, община Ценово, област Русе

Озеленена и възстановена зона за отдих в с. Нов град, община Ценово, област Русе

12.06.-09.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9996,84лв.

9996,84лв.

20

Озеленяване и възстановяване на зона за отдих в с. Ценово, община Ценово, област Русе

Озеленена и възстановена зона за отдих в с. Ценово, община Ценово, област Русе

23.06.-09.11.2017г.

приключил

ПУДООС

9997,08 лв

9997,08 лв

21

Да опазим природата жива в ПГМСС „Никола Йонков Вапцаров“, с. Средище, община Кайнарджа, област Силистра

Изградени алпинеум и спортна площадка

15.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

5000,00лв

5000,00лв

22

Растем, учим и играем сред чиста и зелена природа

Облагороден училищен двор в СУ „В. Левски“, гр. Главиница, област Силистра

29.05.-30.10.2017г.

приключил

ПУДООС

5000,00лв

4703,17лв.

23

Обичам природата – и аз участвам в ОУ „Христо Ботев“, с. Лудогорци, община Исперих

Създадена подвижна класна стая на открито

15.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

5000,00лв

4999,99 лв

24

Зона за отдих и спорт в ПГ по химически технологии и биотехнологии „Мария Кюри“, гр. Разград

Създадена зона за отдих и спорт в ПГ по химически технологии и биотехнологии „Мария Кюри“, гр. Разград

08.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4988,29лв

4837,96лв.

25

Обичам природата - и аз участвам

Изградена е фитнес площадка на открито в ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, гр. Разград

22.05.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4810,00 лв

4810,00 лв

26

Училището – свежо и зелено в ПМГ „Свети Климент Охридски“, гр. Силистра

Създадена екологична и природосъобразна зона в училището

15.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4509,00лв

4470,00лв.

27

Екологичното образование чрез креативност и иновативност

Създаден еко кабинет в ПГПТ „Евлоги Георгиев“, гр. Силистра

15.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4998,74лв

4996,91лв.

28

Зелен водопад в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра

Озеленен и зацветен училищен двор

12.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4950,00лв.

4950,00лв.

29

Озеленяване и възстановяване на зелени площи в ОУ „Христо Ботев“, с. Караманово, община Ценово, област Русе

Озеленени и възстановени зелени площи в ОУ „Христо Ботев“, с. Караманово, община Ценово, област Русе

12.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4990,68 лв

4990,68 лв

30

Обичам природата-и аз участвам в СУ „Възраждане“, гр. Русе

Облагороден училищен двор

15.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4990,00лв.

4990,00лв.

31

Класна стая на открито в първо ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе

Създадена класна стая на открито в първо ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе

15.06.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

3814,60 лв

3814,60 лв

32

Децата-по-близо до природата в ОУ „Васил Априлов“, гр. Русе

Създадена зелена класна стая на открито

05.07.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4995,00лв

4989,67лв.

33

Почистване и облагородяване на района на училищен двор и изграждане на съвременна площадка за стрийт фитнес в гр.Борово

Почистен и облагороден района на училищен двор и изграждена съвременна площадка за стрийт фитнес в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр.Борово

26.07.-31.10.2017г.

приключил

ПУДООС

4978,50 лв

4978,50 лв

34

Обичам природата - и аз участвам в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград

Изграден дискусионен форум за провеждане на занятия.

02.06.-28.07.2017г.

приключил

ПУДООС

5000,00 лв

5000,00 лв

35

Изграждане на детски кът в Кметство Черник, община Дулово, област Силистра
23.06.-30.11.2017г.

неотчетен

ПУДООС

10000,00лв
36

Изграждане на детска площадка в с. Правда, област Силистра
23.06.-30.11.2017г.

неотчетен

ПУДООС

10000,00лв
37

Създаване на зона за отдих в с. Межден, община Дулово, област Силистра
23.06.-30.11.2017г.

неотчетен

ПУДООС

10000,00лв

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, провеждащ държавната политика по опазване на околната среда на територията на областите Русе, Разград и Силистра с обща площ на 8 148 км2. Обхваща 22 общини с 306 населени места и над 456 хиляди жители.

Контролираните обекти са разположени в Североизточна България – Северен Централен и Североизточен планов район. Територията се намира в поречието на река Дунав, с притоците си Русенски Лом, Янтра и Добруджански реки, и съответно тези на Русенски Лом – Бели, Черни, Мали и Баниски Лом.

Една от основните функции на РИОСВ-Русе е да осъществява контрол с цел опазване компонентите на околната среда в защита здравето на населението и създаване на гаранции за разумно и устойчиво ползване на природните ресурси на контролираната територия.

На територията на РИОСВ-Русе функционират обекти от всички сектори на икономиката. Характерни за региона са инсталации от химическата, леката и хранително-вкусовата промишленост и животновъдството в т.ч.: нефтопреработване, производства на бои, биогорива, лекарствени форми и добавки, млечни продукти, фруктози, хлебна мая, дървопреработване и производство на мебели, производство на резервни части за леки автомобили и селското стопанство, керамично производство, инсталации за интензивно животновъдство и др.

Най-малък е делът на обектите от енергийното стопанство (около 0,5 %), следван от химическата промишленост (около 1,5 %), производство и обработка на метали (2,5 %), производство на продукти от нерудни материали (3 %). Най-голям е делът на инсталации и обекти по управление на отпадъците (11,5 %).

Територията на РИОСВ-Русе се характеризира с богато биологично разнообразие. Контролира се спазване на режимите в заповедите за обявяване на 42 защитени територии (ЗТ), 2 резервата – Поддържан резерват (ПР) „Сребърна”, Резерват „Русенски Лом” и Природен парк „Русенски Лом”. По директивата за птиците вече са определени със заповед на министъра на околната среда и водите 11 зони, а в процедура по обявяване ще са 20 зони по директивата за местообитанията.

През 2017 г. се отчита добро състояние на компонентите на околната среда, но независимо от провеждания контрол все още се отчитат проблеми, свързани с разпространението на неприятни миризми, заустване на непречистени води, замърсени с отпадъци площи и др.

Данните, постъпващи от автоматичните системи за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време за гр. Русе и гр. Силистра не показват съществена промяна в състоянието на атмосферния въздух, в сравнение с това през 2016 г. Трайно ниски остават нивата на основните следени замърсители – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон.

Броят на регистрираните превишения по показател ФПЧ10 от автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух – АИС „Възраждане”, гр. Русе, (над 50 µg/m3) през 2017 г. (72) е по-малък спрямо 2016 г.- (77).

Анализът на резултатите за община Силистра показва подобряване качеството на атмосферния въздух през 2017 спрямо 2016 г. Регистрираните превишения от ДОАС система „Профсъюзи”- гр. Силистра са с 5 по-малко спрямо предходния отчетен период.

Нивата на ФПЧ10, като годишна концентрация за гр. Силистра са под определената норма от 40 µg/m3 - 30,4 µg/m3, а за гр. Русе годишната концентрация е превишена - 41,4 µg/m3. Наблюдава се тенденция за намаляване на замърсяването на въздушния басейн на гр. Силистра.

Горивните инсталации в промишлените обекти, с топлинна мощност под 0,5 MW, както и горивните инсталации в битовия сектор, във фирмени офиси и учреждения имат съществен принос за повишаване нивата на замърсителите през отоплителния сезон.

Продължава процесът на газификация в битовия сектор и в промишлени обекти в Областите Русе и Разград.

В гр. Русе и гр. Разград функционират и топлофикационни дружества. В гр. Силистра промишленият и битовият сектор не са топлофицирани и газифицирани. Локалните горивните съоръжения използват твърди и течни горива. След приключилото изграждане на газопровода за град Силистра и изградената Автоматична газо-разпределителна станция, продължава газифицирането на града – основно на обществени сгради и битови абонати.

Замърсяването на атмосферния въздух се дължи на изгарянето на горива в битовия сектор, включително използване на битови и промишлени отпадъци (отработени масла, от мебелната промишленост и др.) и на транспорта при неблагоприятни атмосферни условия: мъгла, безветрие през месеците с отрицателни температури. Промишлената дейност не води до сериозно замърсяване на атмосферния въздух, но основен проблем остава изпускането на емисии на интензивни органични съединения от определени производствени дейности, които създават дискомфорт на населението на големите градове – Русе, Разград и Силистра.

Опазването на повърхностните води се базира на контрол върху заустените отпадъчни води се осъществява по следните поречия: Поречие Дунав, Поречие Русенски Лом, Поречие Янтра и Поречие Камчия.

Характерни отрасли от промишлеността за контролирания регион са: леката и хранително-вкусовата промишленост. На контролираната територия функционират над 30 броя млекопреработвателни предприятия. Поради спецификата на работата им и органично натоварените им отпадъчни води, с оглед предотвратяване замърсяването на водоприемниците, през последните години се наблюдава тенденция за предаване на отпадъчните води от млекопреработвателните предприятия в градски пречиствателни станции.

В много от населените места в обхвата на инспекцията се наблюдава реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, в резултат на което се ликвидира отвеждането на отпадъчните води в земните пластове.

На територията на РИОСВ – Русе са изградени общо 11 селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ), от които се експлоатират девет.

СПСОВ – Сребърна не е въведена в експлоатация и до момента не е експлоатирана, а СПСОВ - с. Ситово, област Силистра не функционира повече от 6 години.

Започналите процедури по предоставяне за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК системите и ПСОВ към Асоциациите по ВиК с обособени територии на ВиК дружествата, към момента не са приключили и няма ясна представа за това във времето.

Една от изградените СПСОВ в с. Ситово, област Силистра не се експлоатира, поради липса на финансови средства от страна на общината за поддръжката и експлоатация й. ГПСОВ - Дулово е единствена с механично стъпало и към момента не е въведена в експлоатация. Две напълно изградени и реконструирани ГПСОВ – Кубрат и ГПСОВ – Исперих, също не са предоставени на ВиК оператори.

Забавянето на тези процедури, налага експлоатацията на канализационни мрежи и ГПСОВ на съответните общини, които не са ВиК оператори по смисъла на Закона за водите. По този начин не могат да бъдат приложени и изпълнявани подзаконовите нормативни актове.

В крайдунавските селищни системи има две действащи пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Русе и гр. Силистра. За канализационната мрежа на гр. Тутракан с население от 2 000 до 10 000 екв. ж., проблемът със замърсяването на повърхностен воден обект – река Дунав остава. Предстои одобряване и финансиране на проект за „Изграждане на ПСОВ – Тутракан”.

С израждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в крайдунавските селищни системи ще бъдат преустановени директните зауствания във водоприемниците.

Все още проблемна е обособената агломерация от производствени предпиятия в т.нар. „територия на бившето КТМ“, където се експлоатират около 36 обекта с разнородна дейност. Към канализационната мрежа няма действаща ПСОВ за пречистване на отпадъчните води от всички действащи обекти в обхвата на територията. Заустването им в река Дунав се извършва повърхностно, чрез няколко основни канализационни колектора.

Към настоящия момент канализационната мрежа няма ВиК оператор, предвид което се контролират обектите, експлоатиращи локални пречиствателни станции за отпадъчни води (ЛПСОВ), за които са определени пунктове за мониторинг, съгласно комплексни разрешителни или разрешителни за заустване в река Дунав, издадени по реда на Закона за водите. Основни замърсители в отпадъчните води в региона са органичните вещества. Изграждането на необходимите пречиствателни съоръжения и поддържането в изправност на съществуващите е от особена важност за опазване на водите от замърсяване.

Преобладаващи в региона са леката и хранително-вкусовата промишленост, като на територията на трите области функционират около 30 броя млекопреработвателни предприятия, при които се наблюдава заустването на отпадъчните води във водоприемници „сухи дерета“. От тях 13 броя притежават Разрешителни за заустване. През последните години се наблюдава тенденция към предаване на отпадъчните води за допречистване в Градски пречиствателни станции.

През 2017 г. приоритетът в областта на опазване на водите е засиления контрол на производствените предприятия (млекопреработвателни предприятия и предприятие за производство на лекарствени вещества за ветеринарната медицина в гр. Разград.), създаващи опасност от замърсяване на водни обекти, в резултат на неработещи пречиствателни станции и нерегламентирано заустване на отпадъчни води.

Основен проблем в контрола на тези обекти е увеличаване на капацитета на производство, без необходимата реконструкция и разширение на наличните пречиствателни съоръжения, неправилната им експлоатация и нерегламентираното им заустване във водни обекти (без РЗ или Договор с ВиК оператор).

През последните години на територията на РИОСВ-Русе се забелязва намаляване на замърсяването на земите и почвите.

Обръща се голямо внимание на ограниченото използване на пестициди и торове в земеделието, включително и на използването на разрешени за растителна защита пррепарати. Разработват се програми за екологично земеделие и животновъдство.

Мерките, които се прилагат за опазване почвата от замърсяване са: недопускане палене на стърнища и следжътвени отпадъци, извършване на наторяване с течни, твърди торови маси и изкуствени торове при спазване на правилата за добри земеделски практики.

През 2017 г. са установени трайни положителни тенденции по отношение на цялостния процес на управление на складовете за забранени и с изминал срок на годност продукти за растителна защита и площите около тях в резултат на транспониране на европейското законодателство и прилагането му в страната, финансиране разработването и изпълнението на програми/ проекти за решаване на въпросите, свързани с излезлите от употреба продукти за растителна защите и др.

На територията на РИОСВ-русе има 42 защитени територии, с обща площ 15 859,77 ха, разпределени по категории, както следва: резерват „Бели Лом”, поддържан резерват „Сребърна”, природен парк „Русенски Лом”, 30 защитени местности и 9 природни забележителности.

За пет от тях: ПР „Сребърна”, ПП „Русенски Лом”, ЗМ „Калимок-Бръшлен”, Р „Бели Лом” и ЗМ „Ломия” има утвърдени и влезли в сила Планове за управление, които са основни документи, определящи конкретните режими и дейности. Приоритет в контролната дейност по защитени територии е ежегодният мониторинг на находищата на редките растителни видове, при който се установява както моментното състояние, така и тенденциите в развитието им. Контролните проверки през 2017 показват добро състояние на естествените находиха на защитените растителни видове.

От влажните зони на територията на РИОСВ-Русе ежегоден мониторинг се извършва на ЗМ „Гарвански блата”, ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” и др.

Състоянието на екосистемата в ЗМ „Гарвански блата” е влошено. Малкото количество вода в блатата за пета поредна година е принудило много от птиците, които ги обитават, да търсят храна и гнездови местообитания по други места. Предвид ключовото значение на водните количества и водообмена във влажните зони, тук се наблюдава постепенна деградация на екосистемата, дължащо се на прекъснатата връзка с р. Дунав вследствие на изградени редица хидротехнически съоръжения с цел отводняване на територията. Въпреки че обектът е обявен за защитен още през 1985 г., до момента не са предприети никакви мерки за подобряване на водния режим. Проблемите в ЗМ „Гарвански блата” произтичат основно от собствеността на територията-предимно общинска, нежеланието на местното население да се възстанови водния режим поради периодично заливане на частни имоти, граничещи с водната територия, необходимост от голям финансов ресурс за възстановяване на отводнителните и напоителни съоръжения и много др.

През месец октомври 2017 г., ескперти от направлението, организираха и проведоха комисия за обявяване на нова защитена територия в землището на с. Мечка, общ. Иваново. Целта на предложената защитена територия е да се опази находището на рядкото растение от вида вълнестоцветно сграбиче. На срещата присъстваха представители на всички заинтересовани страни: Областна администрация Русе, Община Иваново, Общинска служба „Земеделие” – с. Иваново, кметство с. Мечка, РДГ Русе, РИОСВ-Русе и вносителите- представители на ИБЕИ при БАН. След проведена дискусия, комисията реши името на новата защитена територия да бъде „Стълпище”.

Територията на РИОСВ-Русе от биологична гледна точка се характеризира с голямо разнообразие на лечебни растения. Това се обуславя и от биогеографското разположение и климатичните особености на района. Билкосъбирането за някои от населените места е един от основните поминъци и основен източник на доходи за местното население. През 2017 г. се наблюдава спад към билкозаготвителната дейност - подадени са 6 нови уведомления за организиране на билкозаготвителни пунктове и са регистрирани 6 книги за билки.

През 2017 г. в трите области са функционирали общо 112 билкозаготвителни пункта. Справката от годишните отчети на пунктовете показва, че предмет на стопанска дейност са обикновена коприва (корени, листа), троскот (корени), липа (цвят, листа), бъз (цвят, плод), глухарче, врабчови чревца, мащерка, бял равнец, шипка (плод), слез, обикновен глог (цвят с листа, плодове), змийско мляко, обикновен пчелинок, маточина, репей, бръшлян и някои др.

По отношение на фактор „Отпадъци“ през 2017 г. експертите на РИОСВ – Русе са извършили 66 проверки по заповеди на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърдения годишен план в населените места на контролираната от инспекцията територия за чистотата на речните корита и общинските пътища. Дадени са 20 предписания за почистване на замърсените с отпадъци терени. На виновните длъжностни лица, допуснали замърсяванията са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения.

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъците на територията контролирана от РИОСВ-Русе са свързани с прилагането на приоритетите за управление на отпадъците, съгласно ЗУО, недостатъчните средства, отделяни за управление на отпадъците на всички нива, неконтролирано изхвърляне и/или изгаряне на отпадъците и появата на нерегламентирани сметища в и извън населените места, недостътъчната сметосъбираща техника и амортизирания контейнерен парк и неинформираността на обществото.

По отношение на фактор „Шум“ в списъка на подлежащите на мониторинг промишлени източници на шум в района на инспекцията включва около 95 предприятия, като се актуализира постоянно в зависимост от дейността им.

По-голяма част от тях са разположени в производствено-складови зони или извън населените места, така че влиянието на излъчвания от тяхната дейност шум върху населението е минимално. Допустимите гранични нива на шум за тях са 70 dB(А) съгласно Наредба 6/2006 г.

Освен промишлените предприятия основен източник на шум в населените места е транспортът. С цел управление, намаляване и предотвратяване нивата на шум в околната среда за агломерациите, основните пътища, ЖП линии и летища се изработват стратегически карти на шум, следствие от които са плановете за действие. През март 2012 г. Общинският съвет на Русе е одобрил стратегическата карта на шум за гр. Русе, като единствена агломерация (населено място с над 100 000 жители) в региона на инспекцията. Тази карта съдържа текстова и графична информация за предходна, настояща и очаквана шумова ситуация в Русе. От нея става ясно, къде са местата в града с най-високи нива на шумово натоварване. Разработен и приет е план, съдържащ мерки за намаляване и предотвратяване на шума. Предвид голямата територия на гр. Русе и утежнената акустична обстановка, видно от стратегическата карта на шум, в съответствие с наличния финансов ресурс, Община Русе следва да предприеме приоритетно мерки в районите с най-голямо превишение на граничните нива на шума. В изпълнение на плана предвид факта, че основният източник на шум в градската среда е транспортът, бяха взети мерки за реорганизация на движението на обществения транспорт чрез изпълнение на проект „Интегрирана система за градски транспорт”. Извършени са и реконструкции на невралгични кръстовища в гр. Русе с цел облекчаване на движението на транспортните средства и от там намаляване нивата на излъчвания шум. Не на последно място е и реализацията на проект за изграждане на велосипедна мрежа, изпълнен в много кратък срок. Предстои изграждане на шумозащитни екрани на най-натоварените шумово точки в града – основно при обектите с усилена щумозащита.

На територията, контролирана от РИОСВ – Русе, Изпълнителна агенция по околната среда и водите е изградила 3 пункта, които са част от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон – в гр. Русе, гр. Силистра и с. Самуил, Област Разград. Данните постъпват в системата и се публикуват на интернет страницата на ИАОС. Резултатите от наблюденията през 2017 г. показват, че радиационният гама-фон в контролираните пунктове е в границите на характерния естествен гама-фон за съответния пункт и конкретните метеорологични условия.

Общият брой на обектите на територията на РИОСВ-Русе, които подлежат на контрол по химикали е 107, от тях в годишния план за контрол през 2017 г. са били предвидени 11 проверки на 11 обекта.

През изминалата 2017 г. планът с обекти, подлежащи на контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, е изпълнен на 100%.

Извършени са общо 13 проверки на 13 обекта, подлежащи на контрол, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). От общия брой проверки са направени 11 планови, като 8 от тях са били екипни и съвместни. Извън тях експертът е взел участие и в 9 проверки по условия в комплексни разрешителни.

Общият брой на внесените уведомления през 2017 г. (1304 уведомления за ИП/ПП) и броят на разгледаните инвестиционните инициативи (1299 отговора) е намалял с около 35% спрямо заявените предложения през 2016 г. (1998 отговора на уведомления). Значителният спад на инвестиционни проекти се дължи на по-малък брой отворени мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по които има възможност за финансиране на проекти за земеделски и селскостопански дейности – създаване на трайни и билкови насаждения, подпомагане на стратиращи животновъдни обекти, както и преработка на селскостопанска продукция.

Разпределението на инвестиционните инициативи, е както следва: на територията на област Русе – 42% от общия брой предложения, на територията на област Силистра – 33% и на територията на област Разград – 25%. През 2017 г. се отчита повишаване на инвестиционната активност в Област Силистра и Област Разград спрямо предходни години, за сметка на намалелите с около 8% инвестиционни инициативи в Област Русе.

Общият брой оператори с издадени комплексни разрешителни (КР) на територията на РИОСВ–Русе през 2017 г. е 53 . Изградените и действащи площадки/инсталации с КР са 59 броя, разпределени по дейности от Приложение № 4 от ЗООС. Две площадки/инсталации, притежаващи КР не са изградени или въведени в редовна експлоатация до края на 2017 г. През 2017 г. са издадени още 6 броя КР на оператори, осъществяващи производствена дейност, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС. Извършена е актуализация на 3 броя КР.

През 2017 г. са извършени 27 проверки за изпълнение на условията в издадените КР. При проверките на по-голямата част от операторите не са установени съществени нарушения по спазване на условията в КР, като за несъществените са дадени предписания, които са изпълнени в законовите срокове.

През 2017 г. „Монтюпе” ЕООД, като оператор на инсталация в КР, е изготвил и изпълнявал по график план с краткосрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема с изпускане на специфични органични миризми извън работната площадка. За предложените от оператора промени в инсталацията е проведена процедура по Глава шеста от ЗООС, като през 2018 г. ще стартира и процедура по актуализация на действащото КР.

Въведената в редовна експлоатация през 2017 г. Инсталация за изгаряне на опасни отпадъци в гр. Разград, с оператор „Грийнбърн” ЕООД не е функционирала, поради недостатъчно количество на неопасните отпадъци, необходими за горивния процес. В тази връзка операторът е започнал провеждане на процедура за промяна във вида на приеманите на площадката отпадъци, която ще приключи с изменение на действащото в момен През 2017 г. не са извършени контролни проверки на обекти, които подлежат на контрол по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

През отчетния период не са настъпвали екологични щети и не са издадени заповеди за прилагане на превантивни мерки, за прилагане на оздравителни мерки и заповеди за отказ за прилагане на оздравителни мерки, съгласно ЗОПОЕЩ.

През 2017 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 22 заявления за достъп до информация. Всички са писмени. Запазва се тенденцията, заявителите да използват тази форма за разлика от устната. През 2017 г. са издадени 17 Решения за предоставяне на достъп до информация. Исканата информация е предоставена в пълен обем. Обработката на две от заявленията е с удължен срок от 10 дни поради големия обем информация и необходимо допълнително време за обработка. Основно заявителите на информация в РИОСВ-Русе са юридически лица, най-често консултантски фирми, които разработват документи – Общи устройствени планове, стратегии или проекти. По тази причина изисканата информация е свързана с процедирани инвестиционни предложения, данни за площадки за третиране на отпадъци, състояние на компонентите на околната среда и др. Независимо, че са разработени множество публични регистри и информацията е публичо достъпна, заявителите я искат в обем и формат, който отнема много време при обработката. През 2017 г. за разлика от предходните има 7 заявления от страна на НПО. Голяма част от тези заявления се препращат от МОСВ на основание чл. 32 ат Закона за достъп до информация, т.е. информацията е налична в регионалните структури на министерството. В единични случаи заявлението се изпраща едвновременно до МОСВ и до РИОСВ.

През 2017 г. с различни инициативи, свързани инспекцията е отбелязала 7 кампании: Световния ден на влажните зони, Деня на водата, Деня на Земята, Световния ден на климата, Международния ден на биологичното разнообразие, Световния ден на околната среда и Мужденародния ден на река Дунав.

През 2017 г. са реализирани 15 открити урока. Част от тях са проведени с училища, които работят по проект „Твоят час” на Министерството на образованието. Традиционно инспецията е основен партньор на два еко-конкурса – „Мисли зелено” за дизайн на предмети, изработени от отпадъчни маериали на ПГДВА“Йосиф Вондрак” – Русе и за рисунка и фотография „Да уловиш мига” на ОУ „Отец Паисий”. Успешно премина традиционния еко-форум „Сребърна 2017“, който се организира от Обединен детски комплекс – Силистра.

В края на 2017 г. са проведени срещи с местното население в с. Сребърна и заинтересованите институции в гр. Силистра по повод обявяването на Сребърна за Биосферен парк и учредяването на Консултативен съвет за управление и координация на защитената територия.

По отношение на налагането на административно-наказателните мерки през 2017 г. са съставени 74 акта за установени административни нарушения, спрямо 72 за предходната година. Сравнителният анализ между 2016 и 2017 г. показва идентични нарушения по прилагане на законовите разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Най-много съставени актове има по Закона за управлението на отпадъците и Закона за водите. През 2017 година регистрираните нарушения по ЗЧАВ са се увеличили значително в сравнение с отчетените през 2016 г.- над два пъти. Издадените НП през 2017 г. са 74, спрямо 65 през предходната година. През изтеклата година има 2 прекратени административонаказателни процедури по ЗООС.

Докато през 2016 г. са обжалвани 24 от издадените 65 НП, то през 2017 година се наблюдава тенденция към намаляване на броя на обжалваните наказателни постановления – 11 от 74 НП. От всички обжалвани през 2016 г. НП, влезли в сила са 3, а останалите 8 са в текуща съдебна процедура.

За регистрираните отклонения в определените нормативни емисионни норми и ограничения, и замърсяване на околната среда над допустимите норми, към нарушителите са приложени изискуемите процедури, съгласно чл. 69 от ЗООС. Изготвени са 28 преписки за санкции, както следва: наложени санкции – 8 по компонент води; еднократни санкции - 1 по компонент въздух; намалени- 5 по компонент води и 3 по компонент въздух; прекратени/спрени/отменени – 11 по компонент води.

Общият броя на постъпилите в РИОСВ – Русе през 2017 г. сигнали за замърсяване на компонентите и факторите на околната среда е 847. От тях основателни са 282, препратени по компетентност – 67, а останалите 525 са неоснователни. Наблюдава се увеличаване броя на постъпилите сигнали, спрямо 2016 г. (713), като се отчита, че и броят на неоснователните също се увеличава. Друга тенденция, която се наблюдава при сигналите е, че не малка част от тях не са от компетентността на РИОСВ.

По постъпили сигнали и жалби от граждани и организации проверките са 198, в т.ч. 67 по компонент биологично разнообразие, от които 61 за намерени птици в безпомощно състояние. И през 2017 г. при подаване на продължава повторяемостта за определени обекти, като: „Монтюпе” ЕООД гр. Русе, „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе, „Биовет” АД – клон Разград; МПП в с. Брестовене, Община Завет и МПП в гр. Главиница, Област Силистра. По отношение на тези обекти са предприети съответните административно–наказателни мерки, както и ПАМ. Общият броя на постъпилите в РИОСВ – Русе през 2017 г. сигнали за замърсяване на компонентите и факторите на околната среда е 847. От тях основателни са 282, препратени по компетентност – 67, а останалите 525 са неоснователни. Наблюдава се увеличаване броя на постъпилите сигнали, спрямо 2016 г. (713), като се отчита, че и броят на неоснователните също се увеличава. Друга тенденция, която се наблюдава при сигналите е, че не малка част от тях не са от компетентността на РИОСВ.

По постъпили сигнали и жалби от граждани и организации проверките са 198, в т.ч. 67 по компонент биологично разнообразие, от които 61 за намерени птици в безпомощно състояние. И през 2017 г. при подаване на продължава повторяемостта за определени обекти, като: „Монтюпе” ЕООД гр. Русе, „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе, „Биовет” АД – клон Разград; МПП в с. Брестовене, Община Завет и МПП в гр. Главиница, Област Силистра. По отношение на тези обекти са предприети съответните административно–наказателни мерки, както и ПАМ.

Повече за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ-Русе ще намерите в Доклада за 2017 г.VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № IСъбиране и транспортиране на битови отпадъци (БО)Община

Брой жители

Брой населени места в общината

Брой населени места с въведена система за събиране и транспортиране на БО

Населени места в които не е въведена система за събиране и транспортиране на БО (изписват се поименно)

% население, обхванато в организирана система за събиране и транспортиране на БО

Брой на обслужваното население

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Русе

195 358

14

14

0

100

195 358

2

Сливо поле

013 982

11

11

0

100

013 982

3

Борово

007 599

7

7

0

100

007 599

4

Две могили

011 767

12

12

0

100

011 767

5

Иваново

011 081

13

13

0

100

011 081

6

Ценово

007 543

9

9

0

100

007 543

7

Бяла

017 481

11

11

0

100

017 481

8

Ветово

018 262

7

7

0

100

018 262

9

Разград

070 938

22

22

0

100

070 938

10

Лозница

013 613

16

16

0

100

013 613

11

Кубрат

026 772

17

17

0

100

026 772

12

Исперих

035 143

24

24

0

100

035 143

13

Завет

015 217

7

7

0

100

015 217

14

Самуил

12 115

14

14

0

100

12 115

15

Цар Калоян

08 535

3

3

0

100

08 535

16

Силистра

068 406

19

19

0

100

068 406

17

Тутракан

020 549

15

15

0

100

020 549

18

Ситово

007 456

12

12

0

100

007 456

19

Главиница

015 111

23

23

0

100

015 111

20

Дулово

038 559

27

27

0

100

038 559

21

Алфатар

003 847

7

7

0

100

003 847

22

Кайнарджа

005 872

15

15

0

100

005 872

Общо

625 206

305

305

0

100

625 206

Приложение № ІІ
Масово разпространени отпадъци (МРО)

Община

Въведени системи за разделно събиране на МРО, в.т. ч.:

% население, обхванато от системите за разделно събиране

Брой на обслужваното население

Брой на площадките и на местата за разделно събиране на различните видове МРО

1

2

3

4

5

1. Община Русе

Отпадъци от опаковки

80

156 280

в 306 точки. 293 бр. сини; 295 бр.жълти и 300 бр. зелени

Негодни за употреба батерии и акумулатори

80

156 280

„Екобатерии ”АД - в училища и административни сгради

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак

40

50 000

1** „Екобатерии" АД

2. Община Сливо поле

Отпадъци от опаковки

0

0

Договор с „Екопак България”АД

Негодни за употреба батерии и акумулатори

10

2 000

1 т. договор с ООп

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак

10

2 000

1. т.договор ООп

3. Община Борово

Отпадъци от опаковки

50

3 100

20

Негодни за употреба батерии и акумулатори

20

1500

1 т.**

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак

20

1500

1т.

4. Община Две могили

Отпадъци от опаковки

0

0

0

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

5. Община Иваново

Отпадъци от опаковки

0

0

0

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

6. Община Ценово

Отпадъци от опаковки

70

6 220

жълти - 29 бр.1, зелени - 15 бр.

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

7. Община Бяла

Отпадъци от опаковки

80

10310

49

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

8. Община Ветово

Отпадъци от опаковки

60

9712

50

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

9. Община Разград

Отпадъци от опаковки *

0

60 000

150 площадки, като 115 в гр. Разград и 35 в селата

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

10. Община Лозница

Отпадъци от опаковки *

90

8660

41т. жълти контейнери-62 бр. зелени контейнери-45 бр.

Негодни за употреба батерии и акумулатори

20

2 000

договор с„Трансис батерии” ООД

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак

20

2 000

договор с „Трансис рециклираща компания”АД

11. Община Кубрат

Отпадъци от опаковки

70

12 231

75

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

12. Община Исперих

Отпадъци от опаковки

80

22 692

109 жълти и 109 зелени контейнери- разположени на 109 точки

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

13. Община Завет

Отпадъци от опаковки *

80

10 856

60

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

14. Община Самуил

Отпадъци от опаковки *

0

0

0

Негодни за употреба батерии и акумулатори

10

1000

сключен договор с "Трансис батерии" ООД, по заявка на жителите

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

15. Община Цар Калоян

Отпадъци от опаковки *

0

0

0

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

16. Община Силистра

Отпадъци от опаковки

90

46 000

115 т. И 345 бр. контейнери

Негодни за употреба батерии и акумулатори„Екобатерии ” АД- 97 точки

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак„Елтехресурс ” АД-5 точки

17. Община Тутракан

Отпадъци от опаковки *

85

15 200

45 точки - 49-сини; 43-зелени; 47 жълти

Негодни за употреба батерии и акумулатори

30

3000

„Екобатерии”АД

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

18. Община Ситово

Отпадъци от опаковки *

0

0

0

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

19. Община Главиница

Отпадъци от опаковки *

0

0

0

Негодни за употреба батерии и акумулатори„Трансис батери”ООД-51 точки

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

20. Община Дулово

Отпадъци от опаковки *

90

28282

85 т. сини, жълти и зелени контейнери

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни

21. Община Алфатар

Отпадъци от опаковки *

0

0

0

Негодни за употреба батерии и акумулатори

10

1 000

„Трансис батерии” ООД - 1 т.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак

10договор с „Трансис рециклираща компания”АД - 1.

22. Община Кайнарджа

Отпадъци от опаковки *

0

0

0

Негодни за употреба батерии и акумулаториНяма данни

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живакНяма данни
* в училища и администрации


** договор с лице, притежаващо разрешение за дейности по третиране на отпадъци

***вдигнати са контейнерите по искане на ООп през първото полугодие на 2017г.

Приложение № ІІІ
Издадени документи за извършване на дейности с отпадъци 

Брой

Вид на издаде ния документ - нов, изм. и доп., отказ (попълва се в редовете към т. 1 и т. 2)

Забележка

1

2

3

4

5

1

Издадени разрешения от директора на РИОСВ по чл. 67 от ЗУО

58

 

 

брой

1.1.

Наименование на лицето, на което е издадено разрешението

№ и дата на издадения
документ

 

 

 

1

„ДМВ” ЕООД


№ 10-ДО-719-00/11.01.2017г


 

нов

 

2

„БИЛБОБУЛ” ООД

№ 10-ДО-642-02/21.02.2017г
изм. и доп.

 

3

„Мавел Прим” ЕООД

№ 10-ДО-716-01/21.02.2017 г.
изм. и доп.

 

4

„РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД” АД

№ 10 - ДО - 683 - 02/28.02.2017 г.
прекратявам

 

5

ЕТ „ИЕСТ - ХРИСТО ХРИСТОВ - ТОДОР ТОДОРОВ”

№ 10 - ДО - 685 - 03/ 06.03.2017 г.
изм. и доп.

 

6

„ВТОРИЧНИ МЕТАЛИ РУСЕ” ЕООД

№ 10 - ДО - 655 – 06/23.01.2017 г.
изм. и доп.

 

7

„УМБАЛ-РУСЕ” АД

№ 10 - ДО - 627 - 01/16.01.2017 г.
изм. и доп.

 

8

„ПАН СЪРВИЗ” ЕООД

№ 10 - ДО - 709 - 01/28.02.2017 г.
изм. и доп.

 

9

ЕТ „ДАРИ - ТРАНС - 2000 - ГОСПОДИН КУНЕВ”

№ 10 - ДО - 619 - 01 /31.03.2017 г.
изм. и доп.

 

10

„МАРАБУ 2013” ЕООД

№ 10 - ДО - 720 - 00 /31.03.2017 г.
изм. и доп.

 

11

„ПИРОЛИЗА БГ ” ООД

№ 10 - ДО - 693 - 02 /03.04.2017 г.
изм. и доп.

 

12

„МЕТАКОМЕТ” ООД

№ 10 - ДО - 636 - 01/03.04.2017 г.
изм. и доп.

 

13

„МЕТКЕР” ООД

№ 10 - ДО - 701 - 0118.04.2017 г.
изм. и доп.

 

14

„СУПЕР ЛУКС - 84” ЕООД

№ 10 - ДО - 613 - 09 /18.04.2017 г.
изм. и доп.

 

15

„ЕВРО-ОЙЛ” ООД

№ 10 - ДО - 614 - 01/03.04.2017 г.
изм. и доп.

 

16

„АМЕТИСТ” ООД

№ 10-ДО-648-01/03.04.2017 г.
изм. и доп.

 

17

„БРЕНДИ КЪМПАНИ” ЕООД

№ 10 - ДО - 653 - 01/07.04.2017 г.
изм. и доп.

 

18

„МЕХАПЛАСТИКА” ЕООД

№ 10 - ДО - 681 - 01/03.04.2017 г.
изм. и доп.

 

19

„ЕКОХИМСНАБ” ЕООД

№ 10 - ДО - 690 - 01/03.04.2017 г.
изм. и доп.

 

20

„АРОНИАДА - АГРО” ЕООД

№ 10 - ДО - 706 - 01/03.04.2017 г.
изм. и доп.

 

21

„ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ” ООД

№ 10 - ДО - 708 - 02/07.04.2017 г.
изм. и доп.

 

22

„ВЕЛЕНИС” ЕООД

№ 10 - ДО - 710 - 01/03.04.2017 г.
изм. и доп.

 

23

„СИРИУС СТАР БГ” ЕООД

№ 10 - ДО - 625 - 04/19.04.2017 г.
изм. и доп.

 

24

„МЕГАПАРТС” ООД

№ 10 - ДО - 634 - 02/06.04.2017 г.
изм. и доп.

 

25

„ДИ ЕНД ВИ ГРУП” ООД

№ 10 - ДО - 649 - 0203.04.2017 г.
изм. и доп.

 

26

ЕТ „ДЖАМБАСТИКА - КАДИР КАДИР”

№ 10 - ДО - 654 – 01/07.04.2017 г.
прекратявам

 

27


„КЛМ - ЕКО" ЕООД

№ 10 - ДО - 703 - 02/07.04.2017 г.
изм. и доп.
28

„ТАТАРОВ КАР” ЕООД

№ 10 - ДО - 713 - 01/04.04.2017 г.
прекратявам
29

„ДЕСТАН” ЕООД

№ 10 - ДО - 722 - 00/16.05.2017 г.
нов
30

„И. М. Си ГРУП” ЕООД

№ 10 - ДО - 687 - 01/ 18.05.2017 г.
изм. и доп.
31

„ТАТАРОВ КАР” ЕООД

№ 10 - ДО - 721 - 00 /10.05.2017 г.
нов
32

„ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД

№10 - ДО-621 - 03/26.05.2017г.
изм. и доп.
33

„ПИРОЛИЗА БГ ” ООД

№ 10 - ДО - 693 - 03/29.06.2017 г.
изм. и доп.
34

„БРЕНДИ КЪМПАНИ” ЕООД

№ 10 - ДО - 653 - 02/12.06.2017 г.
изм. и доп.
35

„ПЕНКОМЕРС” ЕООД

№ 10 - ДО - 640 - 03/30.06.2017 г.
изм. и доп.
36

„БАШАК” ЕООД

№ 10 - ДО - 664 - 02/08.06.2017 г.
изм. и доп.
37

„ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

№ 10 - ДО - 725 - 00/19.07.2017 г.
нов
38

„БИЛБОБУЛ” ООД

№ 10 - ДО - 642 - 03/24.07.2017 г.
изм. и доп.
39

„ПЛАМЕН ДОБРЕВ” ЕООД

№ 10 - ДО - 650 - 02/07.07.2017 г.
изм. и доп.
40

ЕТ „ИЕСТ - ХРИСТО ХРИСТОВ - ТОДОР ТОДОРОВ”

№ 10 - ДО - 685 - 04/05.07.2017 г.
изм. и доп.
41

ЕТ „ДЖАМБАСТИКА - КАДИР КАДИР”

№ 10 - ДО - 723 - 00/17.07.2017 г.
нов
42

„И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ EАД

№ 10 - ДО - 724 - 00/ 19.07.2017 г.
нов
43

„ЕКОСТИЙЛ“ ЕООД

№ 10 - ДО – 726 - 00/01.08.2017 г.
нов
44

„ДАНАУ” АД

№ 10 - ДО - 727 - 00/28.08.2017 г.
нов
45

„ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ” ООД

№ 10 - ДО - 708 - 02/23.08.2017 г.
изм. и доп.
46

„АМЕТИСТ” ООД

№ 10 -ДО -648 - 02/ 07.08.2017 г.
изм. и доп.
47

„МАРАБУ 2013” ЕООД

№ 10 - ДО - 720 - 01/23.08.2017 г.
изм. и доп.
48

„НАДИН 22” ЕООД

№ 10 - ДО - 728 - 00/13.09.2017 г.
нов
49

„ДАНАУ” АД

№ 10 - ДО - 727 - 01/ 13.09.2017 г.
изм. и доп.
50

„КЕМСТИЙЛ" ЕООД

№ 10 - ДО - 652 - 03/14.09.2017 г.
изм. и доп.
51

„ЕКО ВАРНА” ЕАД

№ 10 - ДО - 660 - 05/ 17.10.2017 г.
изм. и доп.
52

„НАДИН 22” ЕООД

№ 10 - ДО - 728 - 01/23.10.2017 г.
изм. и доп.
53

„ШУЛЦ - 79” ООД

№ 10 - ДО - 676 - 04/09.11.2017 г.
изм. и доп.
54

„ЕВРО ИМПЕКС - ВАРНА” ООД

№ 10 - ДО - 711 - 01/21.11.2017 г.
прекратявам
55

„ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД

№ 10 - ДО - 729 - 00/12.12.2017 г.
нов
56

„ЕКОУНИВЕРС” ЕООД

№ 10 - ДО - 730 - 00/20.12.2017 г.
нов
57

„СИРИУС СТАР БГ” ЕООД

№ 10 - ДО - 625 - 05/20.12.2017 г.
изм. и доп.
58

ЕТ „ИЕСТ - ХРИСТО ХРИСТОВ - ТОДОР ТОДОРОВ”

№ 10 - ДО - 685 - 05/13.12.2017 г.
отнемам
32

Издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за третиране на отпадъци

24

 

 

брой

2.1.

Наименование на лицето, на което е издаден документа

№ и дата на издадения документ

 

 

1

„СИРИУС СТАР БГ” ЕООД

№ 10 - РД - 610 - 01/23.02.2017 г.
прекратен

 

2

„ЕКО РУСЕ” ЕООД

№ 10 - РД - 586 - 02 /20.03.2017 г.
прекратен

 

3

„ДАНС ЕР 5” ЕООД

№ 10 - РД - 737 - 00/ 01.06.2017 г.
нов

 

4

„АДКО БЪЛГАРИЯ” ООД

№ 10 - РД - 738 - 00/ 01.06.2017 г.
нов

 

5

„ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ” АД

№ 10 - РД - 741 - 00/23.06.2017 г.
нов

 

6

„ИНТИС“ ООД

№ 10 - РД – 742 - 00 /27.06.2017 г.
нов

 

7

„ИС-КОМЕРС“ ЕООД

№ 10 - РД – 743 - 00/ 28.06.2017 г.
нов

 

8

„СКРАП МЕТАЛ - 89” ЕООД

№ 10 - РД - 515 - 02/ 05.07.2017 г.
изм. и доп.

 

9

“БИЛБОБУЛ” ООД

№ 10 - РД – 744 - 00/ 05.07.2017 г.
нов

 

10

„КЕЙСИ” ЕООД

№ 10 - РД - 637 - 07/ 07.07.2017 г.
изм. и доп.

 

11

„СИНЕВА” ЕООД

№ 10 - РД - 601 - 02/ 07.07.2017 г.
изм. и доп.

 

12

ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

№ 10 - РД – 745 - 00/ 17.07.2017 г.
нов

 

13

„ГИЧЕВ - ТРАНС” ООД

№ 10 - РД – 746 - 00/ 20.07.2017 г.
нов

 

14

„ФЛАЙ ПАУЪР” ЕООД

№ 10 - РД - 704 - 01 /19.07.2017 г.
изм. и доп.

 

15

„МАКО - СД” ЕООД

№ 10 - РД - 678 - 01/24.07.2017 г.
прекратен

 

16

ЕТ „Дари-Пламен Борисов”

№ 10 - РД - 727 - 01 / 24.07.2017 г.
прекратен

 

17


„АСТАРТА ФИНИС” ООД

№ 10 - РД - 749 - 00/06.10.2017 г.
нов
18

„ЕЛИЦА” ЕООД

№ 10 - РД - 750 - 00/07.11.2017 г.
нов
19

„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД

№ 10 - РД - 755 - 00/ 15.12.2017 г.
нов
20

„МАДЖАРОВ - 92” ЕООД

№ 10 - РД - 659 - 01/ 15.12.2017 г.
прекратен
21

„САФАРИ - М ” ЕООД

№ 10 - РД - 756 - 00/ 20.12.2017 г.
нов
22

ХАРТКОМС – РУСЕ ЕООД

№ 10 - РД - 572 - 04/28.12.2017 г.
изм. и доп.
23

„ПЪТ КОНСУЛТ” ООД

№ 10 - РД - 757 - 00/28.12.2017 г.
нов
24

ТЕОДОСИТА ЕООД

№ 10 - РД - 759 - 00/28.12.2017 г.
нов
3

Издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци

43

 

 

брой

3.1.

Наименование на лицето, на което е издаден документа

№ и дата на издадения документ

 

 

1

„Нефттрейдинг - 2016” ЕООД

№10-РД-731-00/09.01.2017 г.
нов

 

2

„Черни лом 2008“ ЕООД

№ 10-РД-700-01/11.01.2017 г.
прекратен

 

3

„ДМВ” ЕООД

№ 10 - РД - 732 - 00/03.02.2017 г.
нов

 

4

„ДИ ЕНД ВИ ГРУП” ООД

№ 10 – РД – 516 - 02/03.02.2017 г.
изм. и доп.

 

5

„РПС – РУСЕ - ПЪБЛИК СЪРВИСИЗ” ЕООД

№ 10 - РД - 648 - 03/21.02.2017 г.
изм. и доп.

 

6

„УЗУНОВ“ ЕООД

№ 10 - РД - 733 - 00/21.02.2017 г.
нов

 

7

„МЕСАЛИНА„ ООД

№ 10 - РД - 629 - 01/23.02.2017 г.
прекратен

 

8

“КЕНСОЛ„ ООД

№ 10 - РД - 734 - 00/22.02.2017 г.
нов

 

9

„ЛУМАКС ТРАНС“ ЕООД

№ 10 - РД - 604 - 02/27.02.2017 г.
изм. и доп.

 

10

ОП „ПАРКСТРОЙ - РУСЕ”

№ 10 - РД - 631 - 01/06.03.2017 г.
изм. и доп.

 

11

„НЕФТТРЕЙДИНГ” ЕООД

№ 10 - РД - 591 - 05/13.03.2017 г.
прекратен

 

12

ЕТ „ОЛЕКС – ПЛАМЕН СТОЯНОВ

№ 10 - РД - 735 - 00 /13.03.2017 г.
нов

 

13

„ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД

№ 10 - РД - 514 - 08 /20.03.2017 г.
изм. и доп.

 

14

„ЕКО РУСЕ УЕЙСТ КЪЛЕКШЪН” ЕООД

№ 10 - РД -736 - 00/23.03.2017г.
нов

 

15

„КЕЙСИ” ЕООД

№ 10 - РД - 637 - 06/ 23.03.2017 г.
изм. и доп.

 

16

„ЕКО РУСЕ” ЕООД

№ 10 - РД - 577 - 02/29.03.2017 г.
прекратен

 

17

„СУПЕР ЛУКС - 84” ЕООД

№ 10 - РД - 602 - 10/ 07.04.2017 г.
изм. и доп.

 

18

„ЕУФОРБИЯ” ЕООД

№ 10 - РД - 679 – 03/ 09.05.2017 г.
изм. и доп.

 

19

ОП „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

№ 10 - РД - 715 - 01 /23.05.2017 г.
изм. и доп.

 

20

„ЕВРО-ОЙЛ” ООД

№ 10 - РД - 506 - 01/ 15.06.2017 г.
изм. и доп.

 

21

„ПЕНКОМЕРС” ЕООД

№ 10 - РД -739- 00/ 19.06.2017г.
нов

 

22

„НИКС - 2002“ ЕООД

№ 10 - РД - 740 - 00/20.06.2017 г.
нов

 

23

„АМЕТИСТ” ООД

№ 10 -РД - 521 - 02/ 23.06.2017 г.
изм. и доп.

 

24

„СУПЕР ЛУКС - 84” ЕООД

№ 10 - РД - 602 – 11/10.08.2017 г.
изм. и доп.

 

25

„МЕДВЕДЕВ - СС ЕООД

№ 10 - РД - 620 – 06/ 11.08.2017 г.
изм. и доп.

 

26

„ДАНАУ” АД

№ 10 - РД – 747 - 00 /23.08.2017 г.
нов

 

27

„СИРИУС СТАР БГ” ЕООД

№ 10 - РД - 518 - 11/30.08.2017 г.
изм. и доп.

 

28

„КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ” ЕООД

№ 10 - РД - 632 - 01/07.09.2017 г.
изм. и доп.

 

29

„ДАНАУ” АД

№ 10 - РД – 747 - 01/ 08.09.2017 г.
изм. и доп.

 

30

„ПОЛИСТРОЙ - 2001“ ЕООД

№ 10 - РД – 748 - 00/21.09.2017 г.
нов

 

31

„ЕЛ“ ЕООД

№ 10 - РД - 556 - 01 /26.10.2017 г.
изм. и доп.

 

32

„СИРИУС СТАР БГ” ЕООД

№ 10 - РД - 518 - 11/30.08.2017 г.
изм. и доп.

 

33

„НАДИН 22“ ЕООД

№ 10 - РД - 751 - 00 /09.11.2017 г.
нов

 

34

„ГИЧЕВ - ТРАНС” ООД

№ 10 - РД – 746 - 01/ 13.11.2017 г.
изм. и доп.

 

35

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

№ 10 - РД - 752 - 00/ 20.11.2017 г.
нов

 

36

„СУПЕР ЛУКС - 84” ЕООД

№ 10 - РД - 602 – 12/21.11.2017 г.
изм. и доп.

 

37

„МЕДВЕДЕВ - СС ЕООД

№ 10 - РД - 620 – 07/ 21.11.2017 г.
изм. и доп.

 

38

ХАРТКОМС – РУСЕ ЕООД

№ 10 - РД - 592 – 01/29.11.2017 г.
изм. и доп.

 

39

„НАДИН 22“ ЕООД

№ 10 - РД - 751 - 01/ 29.11.2017 г.
изм. и доп.

 

40

„КЕЙСИ” ЕООД

№ 10 - РД - 637 - 09/ 04.12.2017 г.
изм. и доп.

 

41

„ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

№ 10 - РД - 753 - 00/ 15.12.2017 г.
нов

 

42

„ЕВРОТРАНС -2“ ЕООД

№ 10 - РД - 754 - 00 /15.12.2017 г.
нов

 

43

НАНА КОМЕРС -2006 ЕООД

№ 10 - РД - 759 - 00/29.12.2017 г.
нов
4

Лица, извършили класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

638

 

 

брой

4.1.

Наименование на лицето, извършило класификацията

Брой Р.Л.

 

 

1

ЕТ„Дари-Пламен Борисов“

2

 

 

 

2

ЗП Цветомир Дичев Ангелов

1

 

 

 

3

„Марабу 2013“ЕООД

11

 

 

 

4

„Голдън Флойд“ ООД

2

 

 

 

5

„Трейднет Варна“ ЕООД, пл. Силистра

5

 

 

 

6

„Трейднет Варна“ ЕООД, пл. Русе

5

 

 

 

7

„Мастилена река“ ООД, Русе

1

 

 

 

8

„Ве Енд Ве Инвест“ ЕООД

1

 

 

 

9

„Деа Карс“ ЕООД

8

 

 

 

10

„Алекса Стил“ ЕООД

1

 

 

 

11

„КЕНСОЛ“ ЕООД

1

 

 

 

12

„Бред компани“ ООД

2

 

 

 

13

„Д.С.Тек“ООД

7

 

 

 

14

„Полисан Транс“ ООД-гр. Русе

7

 

 

 

15

„Витте Аутомотив България“ ЕООД, 200292065

1

 

 

 

16

„Органик Ленд Корпорейшън“ ЕООД, с. Калипетрово

6

 

 

 

17

„СП-70“ЕООД

2

 

 

 

18

„Протранспорт М“ЕООД

5

 

 

 

19

„Лортекс“ЕООД

2

 

 

 

20

„Диана“ООД

2

 

 

 

21

„Борисов и Син“ ООД

3

 

 

 

22

„АПИМП-ИП Боряна Иванова“

1

 

 

 

23

„Коала“ ООД

7

 

 

 

24

„Трейднет Варна“ ЕООД

5

 

 

 

25

„Индиана България“ ООД

1

 

 

 

26

ЕТ „АПИДП-ИП Д-Р Олга Гълчавова

4

 

 

 

27

ЕТ „АПИДП-Д-Р Зорка Габровска

2

 

 

 

28

„Интрест“ ЕООД

2

 

 

 

29

„Снедо“ ЕООД

5

 

 

 

30

ЕТ „Неджбидин Ахмед- Чакър“

2

 

 

 

31

„Джет- Кар“ЕООД

6

 

 

 

32

„Сибел 2013“ ЕООД

1

 

 

 

33

„Викард България“ ООД

6

 

 

 

34

„Ла Комерчиале“ ООД

1

 

 

 

35

АПИДП-ГП-Д-р Кулови ООД

2

 

 

 

36

„Макена Русе“ ЕООД

1

 

 

 

37

„Надежда- М“ ООД

9

 

 

 

38

„Надежда- М“ ООД

1

 

 

 

39

„Дидиемс“ЕООД

1

 

 

 

40

„БИОВЕТ“АД- клон Разград

3

 

 

 

41

„Глоуб Индъстрис“ ЕООД

9

 

 

 

42

„Голд Аполо“ ООД

1

 

 

 

43

„БМС Рейсинг груп“ЕООД

8

 

 

 

44

„Язошефи" ООД-с. Смирненски

4

 

 

 

45

„Интер Ес 2000 “ЕООД

1

 

 

 

46

„Медведев-СС“ЕООД

4

 

 

 

47

„Медведев-СС“ЕООД

1

 

 

 

48

„БИОВЕТ“ АД- клон Разград

4

 

 

 

49

„БАШАК“ ЕООД, гр. Русе

1

 

 

 

50

ЕТ „Стефан Георгиев- НИМ“

1

 

 

 

51

„Пиролиза БГ“ООД

2

 

 

 

52

„Харткомс- Русе“ЕООД

4

 

 

 

53

„Адко България“ООД

4

 

 

 

54

ЕТ„АПИДП-ИП-д-р Кенан Рахим“

5

 

 

 

55

„Пачико“ ООД

7

 

 

 

56

„Мехапластика" ЕООД, Силистра

1

 

 

 

57

„Оберьостерайхише Биодизел България“ЕООД

1

 

 

 

58

„Фирмата 99“ЕООД

3

 

 

 

59

Земеделска кооперация Кубрат

2

 

 

 

60

АПИДП-ИП д-р Светлана Гамакова

1

 

 

 

61

„Индустриал Комерс Ко“ЕАД

13

 

 

 

62

„Барни Ауто“ ЕООД, гр. Разград

7

 

 

 

63

„Билла България“ЕООД, 130007884

14

 

 

 

64

„Пилко“ЕООД

12

 

 

 

65

„Пилнекс“ЕООД

11

 

 

 

66

„Карабурови Ауто“ ООД

6

 

 

 

67

„Витте Аутомотив България“ЕООД

1

 

 

 

68

"Стилауто 2017“ ЕООД

7

 

 

 

69

"Медведев- СС“ ЕООД

4

 

 

 

70

"Стамбата“ ЕООД

3

 

 

 

71

"Надежда- М" ООД

7

 

 

 

72

„Кристиян Шууз“ ЕООД

3

 

 

 

73

„ФЛАЙ ПАУЪР“ ЕООД

1

 

 

 

74

„Найс Ауто 2016 “ ЕООД

8

 

 

 

75

„Пътно строителство“ АД

1

 

 

 

76

„Надин 22“ЕООД-площадка гр. Главиница

5

 

 

 

77

„Надин 22“ЕООД-площадка гр. Дулово

5

 

 

 

78

ЕТ„Влади- Владимир Димитров“

8

 

 

 

79

„Аметист“ ООД, гр. Разград

2

 

 

 

80

ЕТ „Рекламна къща - Валентин Тодоров - Реклама“

3

 

 

 

81

„Поларис-8“ ООД

1

 

 

 

82

„АСМП-ИП Д-Р Валентина Кардашева“ЕООД

2

 

 

 

83

„АСМП-ИП Д-Р Мирослав Кардашев“

4

 

 

 

84

„Империал 21“ООД

3

 

 

 

85

АПДП-ИП-Д-р Румен Русев

4

 

 

 

86

„Сенпласт“ЕООД

2

 

 

 

87

„Маккена 08“ООД

1

 

 

 

88

„Форез Бг“ЕООД

2

 

 

 

89

„Първи Май“АД

1

 

 

 

90

„Товис Груп“ ООД

6

 

 

 

91

„Водоснабдяване и Канализация“ ООД

1

 

 

 

92

„Първи Май“АД

2

 

 

 

93

„Медведев-СС“ЕООД

3

 

 

 

94

„Техно Строй България“ООД

7

 

 

 

95

„Септона България“АД

1

 

 

 

96

„Марабу 2013“ ЕООД

4

 

 

 

97

„Автосервиз Русе“ЕООД

10

 

 

 

98

„Скания България“ ЕООД

10

 

 

 

99

„Ведима“ООД

1

 

 

 

100

„Елика Ойл“ ЕООД

1

 

 

 

101

„Медведев-СС“ ЕООД

3

 

 

 

102

„Надин 22“ ЕООД

30

 

 

 

103

Астарта финис “ООД, ЕИК 831327374

8

 

 

 

104

„Интертранс 21“ ООД, 117545903

2

 

 

 

105

ЕТ „Сейфо-Сейфидин Куртев“, 203492562

3

 

 

 

106

„Цеков и синове“ЕООД

2

 

 

 

107

„Елица“ ЕООД, 118551453

1

 

 

 

108

„Витте Аутомотив България“ ЕООД

1

 

 

 

109

„Аполо 35“ ЕООД

1

 

 

 

110

„Надин 22“ ЕООД

29

 

 

 

111

„Медведев-СС“ЕООД

1

 

 

 

112

АПИДП-ИП Д-Р Людмила Нинушева

3

 

 

 

113

„Зорница-С“ ЕООД

5

 

 

 

114

„Нетком“ ЕООД

4

 

 

 

115

„Екатя 11" ЕООД

3

 

 

 

116

„АСИДП-ОХ-ИП-Д-Р КРАСИМИР МИЛАНОВ"

5

 

 

 

117

„Домели“ ЕООД

1

 

 

 

118

„Елитекс“ ООД

1

 

 

 

119

„Мероне-Н“ЕООД

2

 

 

 

120

„Унион Кехлибар“ ООД

1

 

 

 

121

АПДП-ИП-Д-р М. Стойчева

4

 

 

 

122

АПДП-ИП-Д-р Д. Великова

4

 

 

 

123

„Мебели Тео“ЕООД

1

 

 

 

124

ЕТ „Мери- Ахмед Чакър“

4

 

 

 

125

„Интериор 46 Дизайн" ЕООД, гр. Русе

1

 

 

 

126

ЕТ „Дени -Али Чакър“

1

 

 

 

127

„БТБ България“ АД,

4

 

 

 

128

„Алве-55“ООД, с. Самуил

6

 

 

 

129

„Симеонов рейсинг“ ЕООД, Русе 204691631

4

 

 

 

130

„Фирмата 99“ЕООД

2

 

 

 

131

„Форез Бг“ЕООД

1

 

 

 

132

„Пешеви“ЕООД

8

 

 

 

133

„Антоан Вилл“ ЕООД

3

 

 

 

134

„Антоан Вилл“ ЕООД

3

 

 

 

135

„Данини“ ЕООД

2

 

 

 

136

„Смег“ ООД

3

 

 

 

137

„Крисстил мебел“ ООД

1

 

 

 

138

„Тони 90“ЕООД

1

 

 

 

139

ЕТ „Павлин Павлов- Магнус“

3

 

 

 

140

„Лубрика“ ООД

7

 

 

 

141

„Глобал текх“АД,

1

 

 

 

142

„Градус-98“АД

1

 

 

 

143

„Ели Ауто“ ЕООД

6

 

 

 

144

„Матаги“ ЕООД

2

 

 

 

145

„Роси Ел Ел Джи“ ООД

3

 

 

 

146

„ЦСМП-Разград“

2

 

 

 

147

„Ивием“ ООД

2

 

 

 

148

„Каолин" ЕАД

1

 

 

 

149

МАГИ-КА ООД,

4

 

 

 

150

„Дорела Ауто“ ЕООД, 204877881

5

 

 

 

151

ЕТ„Ра-Лей-Иван Димов Димов“

2

 

 

 

152

„Бати Мод“ЕООД

1

 

 

 

153

„Феникс 94“ООД

1

 

 

 

154

„АПИДП-ИП-Денница Еникова“

5

 

 

 

155

„Фактори 2 Текстил“ООД

4

 

 

 

156

„Евротранс 2“ЕООД

3

 

 

 

157

„Нелия Стил БГ“ЕООД

3

 

 

 

158

„Пеликан БГ“ЕООД

3

 

 

 

159

ЕТ „АСМП-ИП Д-Р Светлана Петкова“

3

 

 

 

160

ЗК „Мотор-93“

1

 

 

 

161

"Сана-Р1“ЕООД

4

 

 

 

162

„САФАРИ - М” ЕООД

1

 

 

 

163

„Мелиса Текстил“ООД

5

 

 

 

164

ЕТ„Снежана Стойкова ИСПП“

1

 

 

 

165

„АПИДП-ИП-Д-р Атанас Атанасов“

4

 

 

 

166

„Хоум Стайл“ ООД

2

 

 

 

167

„Оргахим“ АД

1

 

 

 

168

„АРА-СВ“ ООД

1

 

 

 

169

АПИДП-ИП Д-Р Динев ЕООД

5

 

 

 

170

„Агротайм техник“ ООД, 204 651 626

6

 

 

 6381   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година Русе/2018 г. Съдържание I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда