• Табл. 1. П унктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух са работили в нормален режим
 • Фиг. 4. Броят месечни превишения на ПДК за ФПЧ 10 (50 μg/m 3
 • Фиг. 5. Спазването на средногодишната норма за ФПЧ 10 (40 μg/m 3 • страница3/23
  Дата03.11.2018
  Размер7.87 Mb.
  ТипДоклад

  Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година Русе/2018 г. Съдържание I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  2. Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции
  В пунктовете за мониторинг за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Русе, през 2017 г. са измервани следните показатели:

  • АИС „Възраждане”: озон, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, бензен, фини прахови частици до 10 m и 2.5 m, и метео параметри;

  • ДОАС система в гр. Силистра – „Профзъюзи” (S1): азотен оксид, азотен диоксид, озон, серен диоксид и фини прахови частици до 10 m.

  • Мобилна автоматична станция (МАС на ул. „Рига” № 30): серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, фини прахови частици до 10 m, въглероден оксид, метан, неметанови въглеводороди, бензен, толуен, ксилен и метеорологични параметри.

  • Мобилна автоматична станция (МАС на територията на РУ „Ангел Кънчев”): серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, въглероден оксид, метан и неметанови въглеводороди.

  През 2017 г. пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух са работили в нормален режим.

  Табл. 1. Пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух са работили в нормален режим


  Замърсител

  ФПЧ10

  Pb аер.

  SO2

  NO2

  CO

  H2S

  бензен

  NH3

  ПАВ

  As аер.

  Cd аер

  Ni

  ФПЧ2,.5

  NO

  O3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  Общ брой

  Пунктове


  1. АИС ,,Възраждане”

  /гр. Русе/

  2. ДОАС ,,Профсъюзи”/гр. Силистра/


  2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Брой пунктове

  с концентрация над ПС на СЧН или ПДК м. е.

  1. АИС ,,Възраждане” /гр. Русе/

  2. ДОАС ,,Профсъюзи”/гр. Силистра/
  2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Пунктове с концентрация над СГН

  1. АИС ,,Възраждане” /гр. Русе/
  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  За оценка на качеството на атмосферния въздух като основна характеристика на замърсяването се използва тегловната концентрация на съответния показател.

  Пределно допустима концентрация (ПДК) е максималната концентрация на вредно вещество, която за определен период от време не оказва нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху човека и неговото потомство.

  Оценката на степента на замърсяването на атмосферния въздух се извършва чрез определяне на:  • Максимална еднократна концентрация (ПДК м.е.) - определя степента на кратковременно въздействие на замърсителя върху организма на човека с продължителност – 30 или 60 минути;

  • Средноденонощната концентрация (ПДК ср. дн.) - показва допустимата степен на замърсяване на въздуха в продължителен период – получава се като средноаритметична величина от единични измервания в продължение на 24 часа;

  • Средногодишната концентрация (ПДК ср. год.) е средната аритметична стойност от средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година;

  • ПС за СЧН е прагова стойност за средночасова норма за опазване на човешкото здраве за основните атмосферни замърсители (1 час);

  • ПС за СДН е прагова стойност за средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве за основните атмосферни замърсители (24 часа).

  По отношение на риска за здравето на хората, законодателството е определило алармени прагове за нивата на концентрации на дадени атмосферни замърсители, при кратковременна експозиция, налагащи предприемане на спешни мерки:

  • Алармен праг за серен диоксид: 500 μg/m3, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в не по-малко от 100 km2 или целия район или агломерация;

  • Алармен праг за азотен диоксид: 400 μg/m3, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация;

  • Алармен праг за озон: 180 μg/m3, определени като средна стойност за период от един час (средночасова стойност).

  На територията, контролирана от РИОСВ-Русе са обособени два РОУКАВ (Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух) – гр. Русе и гр. Силистра.

  Фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ10, с 50 % на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 10 микрона. Този показател се контролира в ДОАС системата на гр. Силистра, в АИС „Възраждане”, както и в МАС, разположена на ул. „Рига” № 30.

  През годината са измерени концентрации, превишаващи праговата стойност (ПС) за средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (СДН).

  От посочените по-долу графики е видно, че основно превишения се констатират през отоплителния период на годината октомври – март, а през останалите месеци превишенията са единични.


  Фиг. 4. Броят месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m3) в АИС „Възраждане”, гр. Русе и ДОАС „Профсъюзи”, гр. Силистра е визуализиран в графиките, проследяващи 5 годишен период - 2013÷2017 г.
  Фиг. 5. Спазването на средногодишната норма за ФПЧ10 (40 μg/m3) за АИС „Възраждане” и ДОАС системата в град Силистра е визуализирана в графиката, проследяваща периода 2013-2017 г.

  От данните, посочени в графиките е видно, че средногодишната концентрация (СГК) за фини прахови частици до 10 μm за ДОАС „Профзъюзи” гр. Силистра през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3. Изчислената за АИС „Възраждане” - гр. Русе СГК през 2017 г. е по-висока от предходната 2016 г. и продължава да бъде над нормата.

  След включването на новия пункт за мониторинг на улица „Рига“ № 30 в гр. Русе, получените данни за замърсителите показват, че нивата на фини прахови частици са значително по – ниски от тези, измерени в АИС „Възраждане”.

  И за двете общини – Русе и Силистра се отчита неизпълнение на изискванията за годишно превишаване на средно дневната норма (СДН) за ФПЧ10 до 35 пъти. Най-голям брой превишения са отчетени през зимните месеци, когато се използват твърди горива за битово отопление - дърва, въглища и др.  Фини прахови частици до 2.5 µm (ФПЧ2.5) са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ2.5, с 50 %-на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 2,5 микрона. Нивата на показателя се измерват от АИС ,,Възраждане” - гр. Русе. В Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, за ФПЧ2.5 е заложена намаляваща средногодишна норма (СГН), която за 2017 г. е 25 μg/m3.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година Русе/2018 г. Съдържание I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда