• Фиг. 7. Средноденонощните концентрации на SO 2 (серен диоксид), измерени от АИС „Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи” са изобразени в посочените графики
 • Фиг. 9
 • Фиг. 11 • страница4/23
  Дата03.11.2018
  Размер7.87 Mb.
  ТипДоклад

  Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година Русе/2018 г. Съдържание I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Фиг. 6

  Серен диоксид (SO2): Нивата на серния диоксид в атмосферния въздух се наблюдават от ДОАС системата в гр. Силистра, както и от автоматичната измервателна станция (АИС „Възраждане”), намираща се на територията на гр. Русе.

  Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, определена в Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, е 350 µg/m3 и не трябва да бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една календарна година (КГ).

  Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, която има период на осредняване 24 ч е 125 µg/m3. През цялата 2017 г. не са регистрирани превишения на СЧН и СДН за серен диоксид.  Фиг. 7. Средноденонощните концентрации на SO2 (серен диоксид), измерени от АИС „Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи” са изобразени в посочените графики


  Азотен диоксид (NO2): Нивата на азотния диоксид в атмосферния въздух се отчитат от ДОАС системата и АИС. В наблюдавания период не е регистрирано превишение на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, която е 200 µg/m3 и не трябва да бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една календарна година.

  Фиг. 8.  Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотен диоксид е 40 µg/m3.  През 2017 г. не са констатирани превишения на средночасовата норма за азотен диоксид, измерена в пунктове АИС „Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи”. Средногодишната норма е спазена, като стойностите се запазват постоянни през периода 2013-2017 г.

  Фиг. 9


  Озон (O3): Стойностите на озон се контролират в АИС „Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи”. Съгласно Директива 2002/3/ЕС за озона е регламентирана краткосрочна целева норма (8 h) за защита на човешкото здраве (КЦН = 120 µg/m3), която не трябва да се превишава в повече от 25 дни на календарна година.

  В българското законодателство Директива 2002/3/ЕС за озон е транспонирана чрез Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Съгласно нея, КЦН (120 µg/m3) за озон влиза в сила в страната от 01.01.2010 г. През 2017 г. в АИС „Възраждане“ и ДОАС „Профсъюзи“ са регистрирани съответно - 5 и 4 денонощия с превишение на 8 часовата КЦН за озон.

  Въглероден оксид (CO): Стойностите на въглероден диоксид се следят в АИС „Възраждане”. Съгласно изискванията на Директива 2006/69/ЕС и Наредба № 12/15.07.2010 г., нормата за опазване на човешкото здраве е 10 mg/m3, която е максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието. Няма регистрирани превишения през годишния период.

  Бензен /бензол/ (C6H6): Нивата на бензен се контролират в АИС „Възраждане”. Съгласно Директива 2000/69/ЕС и Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух има средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – 5 µg/m3. Съгласно чл. 9 от Наредба № 12/ 15.07.2010 г., тя е изразена като средна стойност на концентрацията на този замърсител за последните 12 месеца и се актуализира на всеки 3 месеца, а при възможност и ежемесечно. Не е констатирано превишение на СГН за бензен за 2017 г.  Фиг. 10

  Предприети действия за разработване и одобряване на програми за намаляване нивата на замърсителите и достигане качеството на атмосферния въздух в съответствие с чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

  Общините Русе и Силистра са разработили Програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух, в които въз основа на данните за нивата на следените от автоматичните системи показатели (серни и азотни оксиди, въглероден оксид и фини прахови частици) са заложени мерки за намаляването им. През 2015 г., във връзка с продължаващото неспазване на изискванията, които ограничават до 35 пъти годишно превишаване на ПДК за ФПЧ10, на общините е възложено да извършат актуализация на програмите си по чл. 27 от ЗЧАВ. Програмата на община Русе е актуализирана и представена са съгласуване в РИОСВ-Русе. В нея, на база на резултатите от извършено допълнително моделиране по показател ФПЧ10 на основните източници на тези емисии – промишленост, транспорт и битово отопление са заложени нови краткосрочни и дългосрочни мерки за изпълнение, с крайна цел достигане на установените норми за фини прахови частици 10 µm. През 2017 г. нивата на ФПЧ10 остават сравнително високи, особено през зимния отоплителен сезон.

  Анализът показва, че превишенията на ФПЧ10 основно се дължат на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор в комбинация с лошите климатични условия за този период на годината – безветрие, образуване на трайни мъгли. Изпълнението на краткосрочните мерки, заложени в актуализираните общински програми за качество на атмосферния въздух в населените места е отчетено от системите за наблюдение. Основните дейности са свързани с почистване и измиване на уличната мрежа в двата града.

  През 2017 г. продължава газифицирането на част от обществените обекти в гр. Силистра по изградената автоматична газо-разпределителна станция на града. Газифицирането и топлофицирането на абонати и в град Русе е друга дългосрочна мярка, изпълнението на която ще доведе до намаляване на замърсяването.
  Източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, за територията контролирана от РИОСВ – Русе
  Регионалната инспекция по околната среда и водите контролира около 450 обекта с организирани източници на вредни емисии в атмосферния въздух.

  През 2017 г. са осъществени проверки на 82 фирми от: химическата, дървообработващата, металообработващата, машиностроителната, хранително-вкусовата промишленост, автосервизи, сервизни фирми за поддръжка на хладилни и климатични инсталации и др.

  Извършени са 39 проверки на обекти (бензиностанции и терминали), подлежащи на контрол, съгласно изискванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Проверява се изискването на Наредба №16/1999 г. за оборудване на бензиностанциите със система, съответстваща на ЕТАП II на улавяне на бензиновите пари, включително проверка на ефективността на улавяне на същите от БИМ или упълномощени по реда, указан в наредбата, лица. Не са констатирани нарушения.

  Проверени са 27 оператора, чиято дейност попада в Приложение № 4 към чл.117 от Закона за опазване на околната среда, за спазване на условия в издадени КР, по компонент „Атмосферен въздух”.

  На основание чл. 24, т. 1 от ЗЧАВ са извършени контролни измервания на седем източника на емисии в атмосферния въздух.

  Във връзка с получени сигнали за разпространение на миризми в западната част на град Русе, извън утвърдения график са измерени емисиите на вредни вещества, изпускани от един източник на площадката на „Оргахим Резинс”АД, гр. Русе. При извършените контролни измервания не са констатирани превишения на контролираните замърсители.

  На територията на РИОСВ-Русе операторите с организирани източници на вредни емисии в атмосферния въздух извършват собствени периодични измервания/собствени непрекъснати измервания, съгласно условия в издадени КР, решения по ОВОС или утвърдени планове за собствен мониторинг.

  В град Русе функционира горивна инсталация за производство на топлоенергия, извършваща дейности по т.1.1. от Приложение № 4 на ЗООС – „Горивна инсталация с номинална топлинна мощност, превишаваща 50MW“ и по т. 5.2a -„Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци: за неопасни с капацитет над 3 тона за час“, с оператор „Топлофикация –Русе“ ЕАД-гр. Русе. Емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух се контролират, чрез система за непрекъснат мониторинг в трите изпускащи устройства. Резултатите от мониторинга са представени в РИОСВ-Русе в изискващите се формати-месечни и годишен доклади, съгласно „Инструкция за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници“.

  През 2017 г. са изготвени три преписки за намаляване на текущи месечни санкции и една за налагане на еднократна годишна санкция за наднормени концентрации на измерените емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Съставени са 28 акта на юридически лица и два на физически лица за констатирани нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Най–голям е процентът на нарушенията на чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 31 и чл. 39 от Наредба № 6/1999 г., за непровеждане на собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества от обекти с организирани източници.

  Основни промишлени обекти с неподвижни източници на емисии за трите области


  Данни за емисиите на инвентаризираните промишлени обекти на територията на гр. Русе, съгласно зонирането са публикувани на интернет страницата на инспекцията:

  Област Русе

  През 2017 г. продължава стартиралата през 2016 г. инвентаризация на предприятията с източници на вредни емисии на територията на град Русе, със следните зони: Източна промишлена зона (ИПЗ), Западна промишлена зона (ЗПЗ), Индустриален парк – Русе и територията на бившия „Завод за тежко машиностроене“ (Дунавска индустриална зона „Тегра“).  В ЗПЗ са ситуирани производства от химическата, дърво-преработващата, металообработващата промишленост, автосервизна дейност и др.

  Фиг. 11

  В централната градска част функционират голям брой дружества от шивашката промишленост, както и предприятия, като „Спарки” АД и „Найден Киров” АД, които са наследници на стари производства в град Русе, но със силно ограничена производствена дейност.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година Русе/2018 г. Съдържание I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда