страница7/23
Дата03.11.2018
Размер7.87 Mb.
ТипДоклад

Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година Русе/2018 г. Съдържание I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Фиг. 15

За четвъртата зона – Дунавска индустриална зона „Тегра“ са характерни предприятия от нефтопреработващата и химическата промишленост, включително бази за съхранение и търговия с горива.


Фиг. 16


Фиг. 15

В другите общини на областта са развити добивът и преработката на нерудни материали, преработката на растителна и животинска продукция и интензивното животновъдство.


Област Разград

По – голямата част от произодството в областта е съсредоточена в град Разград. В същия са обособени следните промишлени зони: Западна, Южна и Северна (Гарова). Най-значими са предприятията от преработващата промишленост – „Амилум България” ЕАД, „Пилко” ЕООД, „Млин” АД и фармацевтичната – „Биовет” АД, „Балканфарма” АД.

В останалите общини на област Разград е голям делът на пребаботвателните предпиятия и такива за интензивно отглеждане на животни. В община Исперих е силно развита керамичната промишленост. В гр. Исперих функционира голям завод за керамични плочки – „Хан Аспарух” АД.
Област Силистра
От трите области, в област Силистра е най-малък броят на промишлените обекти, източници на вредни вещества в атмосферния въздух. Промишлеността е слабо развита, като производствата са разположени в Западна промишлена зона – „Фазерлес” АД, „Силома” АД, „Екотрейдметал” ЕООД, „Елика ойл”, „Тукай България” ЕООД и др.

В останалите общини от областта, също както и в другите две области, най-голям дял имат преработвателните предприятия от хранително-вкусовата промишленост и интензивното животновъдство.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Доклад за състоянието на околната среда през 2017 година Русе/2018 г. Съдържание I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда