• 1. Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от 3033, във връзка с чл.30, ал.З от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на
 • - 2542 кв.м, от ПИ с пл.№062007 по КВС. земл. кв. Банево, общинска собственост, целият с площ от 3445 кв.м.;
 • с чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за промяна предназначението на
 • валидно за срок от 5 години. 2.

 • Скачать 110.15 Kb.


  Дата22.11.2017
  Размер110.15 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 110.15 Kb.

  Докладна записка от димитър николов кмет на община бургас относно  ОБЩИНА БУРГАС

  8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

  тел. централа: 056/ 84 09-15-19; факс: 056/ 84-13-14

  www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg
  ДО

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  ГР. БУРГАС

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  от

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
  ОТНОСНО:

  1. Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от 3033, във връзка с чл.30, ал.З от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на:

  - 10 кв.м, от ПИ с пл.№ 000032 по КВС. земл. кв. Банево, общинска собственост, целият с площ от 1563 кв.м.;

  - 2235 кв.м, от ПИ с пл.№000088 по КВС. земл. кв. Банево, общинска

  собственост, целият с площ от 3551 кв.м.,

  - 302 кв.м, от ПИ с пл.№000098 по КВС. земл. кв. Банево, общинска

  собственост, целият с площ от 20970 кв.м.;

  - 2542 кв.м, от ПИ с пл.№062007 по КВС. земл. кв. Банево, общинска

  собственост, целият с площ от 3445 кв.м.;

  - 211 кв.м, от ПИ с пл.№062009 по КВС. земл. кв. Банево, общинска

  собственост, целият с площ от 2978 кв.м.,

  с цел изграждане на обслужваща улица, съгласно изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за обслужваща улица с о.т. 222-289-288-287-286-285-284-283-224 до о.т.221 и с о.т.290-291-292-293-294 до о.т.295, за осигуряване на достъп до ПИ и обособяване на нов кв.96, в устройствена зона 1/Жм, в предвидено разширение на населеното място, съгласно действащ ОУП, /бивша местност „До село“/, земл. кв. Банево, гр. Бургас.
  2.Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за обслужваща улица на обслужващи улици с о.т. 222-289-288-287-286-285-284-283-224 до о.т.221 и с о.т.290-291-292-293-294 до о.т.295, за осигуряване на достъп до ПИ и обособяване на нов кв.96, в устройствена зона 1/Жм, в предвидено разширение на населеното място, съгласно действащ ОУП, /бивша местност „До село“/, земл. кв. Банево, гр. Бургас.


  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  В Община Бургас е постъпило заявление вх.№70-00-8204/23.12.14г.· от „Диада Инвест“ЕООД с искане за разглеждане и одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл.№021015 по КВС, местност „До село“, земл. кв. Банево.

  Съгласно ОУП на гр.Бургас, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, имотът попада в устройствена зона 1/Жм, в предвидено разширение на населеното място, с показатели за застрояване, както следва : Плътност до 30%, Кинт до 1.0, Височина до 10м, Озеленяване до 60%.

  С Мотивирано предписание N9161/19.10.2011г. на Заместник кмета по Устройство на територията и строителството при Община Бургас е разрешено изработването на ПУП- ПРЗ за поземлен имот с пл.№021015, землище кв.Банево и на ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп до ПИ и обособяване на нов квартал, в обвръзка с уличната мрежа на населеното място.

  Със Заявление с вх.№70-00-8204/5/01,06.15г. от „Диада инвест"ЕООД в Община Бургас е внесен за разглеждане ПУП-ПУР на обслужващи улици за осигуряване на достъп до ПИ, в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на населеното място по ОУП, местност „До село“, землище кв.Банево, гр.Бургас.

  Видно от представения ПУП-ПУР трасето на новопредвидената обслужваща улица започва от съществуващата регулация на населеното място при улица с о.т. 224 и завършва при о.т.222, съгласно действащ ПУП на кв.Банево, обособява се нов кв.96 в разширение на населеното място. Към ПУР е приложена таблица на засегнатите имоти, ТЧ с координатен регистър и баланс на територията.

  Новопроектираната улица преминава по трасето на съществуващ селскостопански път с пл.№000088. Предвидена е ширина на уличното платно от 6.00м. и тротоари с променлив габарит от 1,50м. до 6.47м.

  С ПУР се засягат 17 бр. имоти, от които:

  • ПИ с пл.№021032, земеделска земя с начин на трайно ползване овощна градина, ПИ с пл.№021069, земеделска земя с начин на трайно ползване овощна градина, ПИ с пл.N9021070, земеделска земя с начин на трайно ползване нива, ПИ с пл.№021015, земеделска земя с начин на трайно ползване нива, ПИ с пл.№021038, земеделска земя с начин на трайно ползване овощна градина и имот с пл.№021039, земеделска земя с начин на трайно ползване овощна градина, всичките частна собственост;

  • ПИ с пл.№000032, ПИ с пл.№000088 и ПИ с пл.№062007, земеделска земя с начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост и имот с пл.№062009 и ПИ с пл.№000098, земеделска земя с начин на трайно ползване друг вид земеделска земя - частна общинска собственост.

  ПУП-ПУР е изготвен в съответствие с изискванията на Наредба №8 за ОС на УСП и Наредба №2 за ПП на КТС на УТ.

  В участъка от о.т.222 и новопредвидена о.т.288 обслужващата улица преминава непосредствено до имоти с №№23,3,4, и 9501, в бивша зона по §4 от ЗСПЗЗ, за която територия няма одобрен кадастрален план и/или ПНИ. ПУР е изработен при съобразяване със заснетите на място граници на имотите в тази територията. Извършено е геодезическо заснемане от служител на Община Бургас по трасето на ПУП-ПУР, за което е издаден Протокол от 09.05.16г., с който се удостоверява, че процедираният ПУП-ПУР не засяга ограда, попадаща в ПИ с пл. №000051 по КВС.  На заседание на ОЕСУТ, проведено на 21.06.15г. е разгледан ПУП-ПУР за обслужваща улица с о.т. 222-289-288-287- 286-285-284-283-224 до о.т.221 и с о.т.290-291-292-293-294 до о.т.295. С решение, обективирано в Протокол-Решение №16/24.06.15г. пот.21 от дневния ред, ОЕСУТ приема представеният ПУП-ПУР, като констатира необходимостта от корекция на представения проект, представяне на становище на РИОСВ – Бургас за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и счита за целесъобразно обрсобяването на нов УПИ VIII, с отреждане „за озеленяване и благоустрояване“, от имот с пл.№ 000098, общинска собственост.

  Съгласно разпоредбите на чл.16 от ЗУТ, за осигуряване на необходимата площ и габарит на обслужващата улица в територия с неурегулирани имоти са приложими разпоредбите на ал.1 и ал.7 от същия член.

  Със заявление 70-00-6990/14.10.15г. от „Диада инвест“ ЕООД е внесен ПУП-ПУР, коригиран, съгласно указанията описани в Протокол-Решение №16/24.06.15г. на ОЕСУТ, с приложено становище №9068/10.12.2015г. на РИОСВ - Бургас , в което е указано, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС, инвестиционното намерение не подлежи на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и/или ОВОС, задължителна ЕО и/или ОВОС.

  Проектът е обявен по реда на чл.128, ал.1 и 2 от ЗУТ, със съобщение, обнародвано в Държавен вестник бр.103 от 30.12.2015г. и видно от Акт за приключило обявяване от 01.02.2016г. в законоустановения срок е постъпило 1 бр. възражение с вх. №70-00- 6960/2/20.01.16г. от Тодор Фотев Фотев, Невена Стоянова Добрева, Зоица Русева Колева, Кета Петкова Тенева, Веселин Петков Колев и Желю Стоянов Колев, в качеството им на собственици на имот 021070 по КВС.

  Възражението е разгледано на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Бургас (ОЕСУТ), проведено на 13.04.2016г и с решение, обективирано в Протокол-Решение №12/13.04,2016г., т. 17 от дневния ред, счита че възражението е неоснователно и са налице условията на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за одобряване на ПУП-ПУР.

  За засегнатата с ПУП-ПУР земеделска територия е необходимо провеждането на процедура за промяна предназначението на земеделски земи, по реда на чл.24, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл.17а, ал.2 от същия закон, което изисква да бъде дадено предварително съгласие от Общински съвет Бургас на основание чл.29, ал.1 от 3033, във връзка с чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ за засегнатите с плана части от имоти, общинска собственост.

  Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.16 от същия закон, чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл.30, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и като взех предвид становище на РИОСВ Бургас с изх. №9068/10.12.2015г., протокол-решение №16/24.06.15г и №12/13.04.2016г. на ОЕСУТ Бургас предлагам на Общински съвет Бургас да вземе следното
  Р Е Ш Е Н И Е:
  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от 3033, във връзка с чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за промяна предназначението на:

  - 10 кв.м, от ПИ с пл.№ 000032 по КВС. земл. кв. Банево, общинска собственост, целият с площ от 1563 кв.м.;

  - 2235 кв.м, от ПИ с пл.№000088 по КВС. земл. кв. Банево, общинска

  собственост, целият с площ от 3551 кв.м.,

  - 302 кв.м, от ПИ с пл.№000098 по КВС. земл. кв. Банево, общинска

  собственост, целият с площ от 20970 кв.м.;

  - 2542 кв.м, от ПИ с пл.№062007 по КВС. земл. кв. Банево, общинска

  собственост, целият с площ от 3445 кв.м.;

  - 211 кв.м, от ПИ с пл.№062009 по КВС. земл. кв. Банево, общинска

  собственост, целият с площ от 2978 кв.м.,

  с цел изграждане на обслужваща улица, съгласно изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за обслужваща улица с о.т. 222-289-288-287-286-285-284-283-224 до о.т.221 и с о.т.290-291-292-293-294 до о.т.295, за осигуряване на достъп до ПИ и обособяване на нов кв.96, в устройствена зона 1/Жм, в предвидено разширение на населеното място, съгласно действащ ОУП, /бивша местност „До село“/, земл. кв. Банево, гр. Бургас.

  Съгласието е валидно за срок от 5 години.

  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужващи улици с о.т. 222-289-288-287-286-285-284-283-224 до О.Т.221 и с о.т.290-291-292-293-294 до о.т.295, за осигуряване на достъп до ПИ и обособяване на нов кв.96, в устройствена зона 1/Жм, в предвидено разширение на населеното място, съгласно действащ ОУП, /бивша местност „До село“/, земл. кв. Банево, гр. Бургас, съгласно изготвения проект и таблицата на засегнатите от трасето на улицата имоти.
  Приложения: заявление ex.№70-00-8204/23.12.14г. от „Диада Инвест“ЕООД, Мотивирано предписание №161/19.10.2011г. на Заместник кмета по Устройство на територията и строителството при Община Бургас, извадка от ОУП на гр. Бургас; ПУП-ПУР на обслужваща улица, становище №4950/12.07.201Зг от РИОСВ - Бургас, становище на РИОСВ Бургас с изх. №9068/10.12.2015г., протокол-решение №16/24.06.15г. на ОЕСУТ, Държавен вестник бр.103 от 30.12.2015г акт за приключило обявяване от 01.02.2016. възражение с ex.№70-00-6960/2/20.01,16г, протокол-решение №12/13.04.2016г. на ОЕСУТ; , Протокол от 09.05.16г
  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас

  Съгласували :

  инж. Чанка Коралска

  Заместник кмет „Строителство,

  инвестиции и регионално развитие“

  Арх. Веселина Илиева

  Главен архитект

  Директор дирекция УТ

  Златина Георгиева

  Директор дирекция ПНО

  Живко Димитров

  началник отдел ИП

  арх. Димитър Алексиев

  Началник отдел УП

  Изготвил :

  урб. Катя Димитрова

  Гл. експерт отдел УП

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Докладна записка от димитър николов кмет на община бургас относно

  Скачать 110.15 Kb.