• ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР), СЪПЪТСТВАЩИ СМР И УСЛУГИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „СВОБОДА”, с. КАТУНИЦА, ОБЩИНА САДОВО”
 • I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Предмет на поръчката
 • 2. Технически спецификации
 • 4. Срок на изпълнение на поръчката
 • 5. Стойност на поръчката
 • 6. Финансиране и начин на плащане
 • 7. Основни нормативни актове при реализиране на предмета на поръчката.
 • II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
 • Лично състояние на участниците. Основания за задължително отстраняване.
 • Прилагане на основанията за отстраняване
 • Доказване липсата на основания за отстраняване
 • Годност за упражняване на професионална дейност
 • Доказва се със ;

 • Скачать 486.31 Kb.


  страница1/2
  Дата12.03.2019
  Размер486.31 Kb.

  Скачать 486.31 Kb.

  Документация за участие в обществена поръчка за услуги чрез открита процедура


    1   2

  ОДОБРЯВАМ:

  КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО:

  /…………………………………/

  ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА

  УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  ЗА УСЛУГИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


  ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР), СЪПЪТСТВАЩИ СМР И УСЛУГИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „СВОБОДА”, с. КАТУНИЦА, ОБЩИНА САДОВО”

  I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


  1. Предмет на поръчката:

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител наДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР), СЪПЪТСТВАЩИ СМР И УСЛУГИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „СВОБОДА”, с. КАТУНИЦА, ОБЩИНА САДОВО.Предметът на поръчката включва изпълнение на енергоспестяващи мерки, съпътстващи СМР дейности, описани в Доклада за обследване за енергийна ефективност, както и услуги по осигуряване на необходимото финансиране за обекта.

  Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП, ще се възложи, чрез Открита процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка.

  Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка” и/или „Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез процедура Открита процедурапо ЗОП.

  Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, като индивидуален административен акт, издаден по реда на ЗОП, с което одобрява обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, както и документацията към обявлението, в съответствие с разпоредбата на чл.22, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

  Възложителят цели изпълнение на енергоефективни меркивъв вид, който да позволи достигането на клас на енергопотребление на сградите съгласно Доклад за обследване за енергийна ефективност, получаване на сертификат за енергийна ефективност, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите; подобряване на комфорта на ползване на сградата; увеличаване на жизнения цикъл на ползване чрез изпълнение на предвидените дейности; осигуряване на гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатацията ѝ, като Изпълнителят трябва да осигури икономия, съгласно Доклада за обследване за енергийна ефективност.След изпълнение на ЕСМ сградата следва да има специфичен разход на енергия 58,29 kWh/m2y, или годишен разход на енергия 137 979 kWh/y / 110,10 kWh/m2y първична / за поддържане на нормативна температура и да осигурява изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт.

  При изпълнението на предписаните енергоспестяващите мерки, при спазване на заложените технически параметри на топлоизолационните материали, сградата на Детска градина „Свобода” – с. Садово, общ.Садово ще попадне в енергиен клас „B” от скалата на енергопотребление.  2. Технически спецификации

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за въвеждане на енергоефективни мерки в ДЕТСКА ГРАДИНА „СВОБОДА”, с. КАТУНИЦА, общ. САДОВО, обл. ПЛОВДИВ.Предметът на поръчката включва изпълнение на енергоспестяващи мерки и и съпътстващи СМР дейности описани в Доклада за обследване за енергийна ефективност.

  Предвидени мерки за енергоспестяване:

  1 Енергоспестяваща мярка B1: Топлинно изолиране на външни стени

  Съществуващо състояние

  Състоянието на стените е много лошо! Освен при затворения блок „Б”, проблеми със стените има и в другите блокове. Наблюдава се отцепване на отделни елементи. На лице са повсеместни пукнатини- хоризонтални, вертикални и диагонални. Същите се увеличават с времето, което предполага проблеми с устойчивостта на стените и конструкцията за в бъдеще, особено като се има предвид предназначението на сградата- а именно за детска градина. Това налага преди изпълнение на енергоспестяващи мерки по стената, да се извърши обстойна проверка на носещата конструкция и фундирането, за да се вземат адекватни мерки за укрепването им. Освен това, вследствие на течове от олуците външната мазилка е компрометирана на много участъци.

  Външните ограждащи стени не отговарят на изискванията за енергийна ефективност.

  Действителния коефициент на топлопреминаване през стените е с около пет пъти по – висок в сравнение с действащите в момента норми.

  Описание на мярката:

  Предлага се топлинно изолиране на външните ограждащи стени ( 1294 м2) на сградата, с топлоизолационен материал от експандиран пенополистирол ( EPS ) или еквивалент с дебелина 𝛅 = 0,10 m и експлоатационен коефициент на топлопроводност 𝛌 ≤ 0,035 W/m2K. В тази площ са включени площите на бордовете.

  Съгласно противопожарни изисквания е необходимо полагане на частична топлоизолация по външните стени ( около отвори на дограми ) с топлоизолационен материал от минерална вата с дебелина 𝛅 = 0,10 m и експлоатационен коефициент на топлопроводност 𝛌 ≤ 0,035 W/m2K.

  За минимизиране влиянието на топлинните мостове е необходимо полагане на топлоизолация по цокъл с топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирол ( XPS ) или еквивалент с дебелина 𝛅 = 0,10 m и експлоатационен коефициент на топлопроводност 𝛌 ≤ 0,030 W/m2K.

  Обръщане около отвори ( дограми и др. ) се изпълнява с топплоизолационен материал от EPS или еквивалент или XPS или еквивалент с дебелина 𝛅 = 0,02 m.

  Мярката включва:

  Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи топлоизолационна система по външни стени от :

  а) трудногорим, стабилизиран EPS или еквивалент и XPSили еквивалент;

  б) еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи;

  в) еластична лепилно – шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи, за вграждане на армираща стъклотекстилна мрежа;

  г) текстилна, стъклена мрежа с алкалоустойчиво покритие с широчина на бримката – 4 х 4 mm;

  д) дюбел с пластмасов пирон 10/80-130 mm

  e) акрилен цветен праймер – импрегнатор на дисперсна основа, акрилниполимери и фини частици ( грунд заздравител и импрегнатор на основи );

  ж) минерална мазилка и мозаечна мазилка по цокли.

  При реализиране на мярката следва да бъдат изпълнени и съпътстващите строително – ремонтни дейности, свързани с очукване и изкърпване на външна мазилка по стени, демонтаж и монтаж на улуци и водосточни тръби и обшивка на покрив, описани подробно в предварителна количествено стойностна сметка (Приложение 2) към Доклада за енергийна ефективност.

  Изпълнението на предложената мярка с така заложените параметри на топлоизолационните материали ще доведе до намаляване на действителния обобщен коефициент на топлопреминаване през външните стени от U = 1,54 W/m2K до U = 0,29 W/m2K. Референтната стойност на коефициента на топлопреминаване през стените за е 0,28 W/m2K.

  2 Енергоспестяваща мярка B2: Подмяна на дограма

  Съществуващо състояние :  Дограмата по ограждащите елементи е в по – голямата част от сградата е подменена с PVC профили с двойни стъклопакети с обикновени стъкла.

  Останали са малка част дървени слепени прозорци и метални единични врати, които са в лошо експлоатационно състояние, което води до силно завишаване на инфилтрацията и загуби на енергия през тях.

  Обобщения коефициент на топлопреминаване / Uw обобщен / през прозорци и врати, граничещи с отопляеми помещения е 3,46 W/m2K.

  Описание на мярката :

  Предвижда се подмяна на 248 m2 дограмата ( прозорци и остъклени врати ) с нова от PVC профили с пет или повече камери, и остъкление с двоен стъклопакет с вътрешно нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване през прозоречния елемент (Uw< 1,40W/m2K). Не се сменят наличните PVC дограми с U = 2,00 W/m2K ( 24 m2 ).

  Входните остъклени врати се подменят с нови от алуминий с прекъснат термомост със двоен стъклопакет, а плтните от поцинкована стомана, топлинно изолирана с 0,05 m твърд полиуретановпенопласт, защитена от корозия и обработена с висококачествен полиестерен лак. За целите на обследването е прието остъклението да бъде 30-50 % с двоен стъклопакет. Вратата е стандартизиран продукт който трябва да отговаря на изискванията за европейска норма EN 14351-1 или еквивалент за постигане на херметичност ветроустойчивост, шумоизолация и топлинна изолация. Изискване на коефициент на топлопреминаване на новите входни врати – U ≤ 2,20 W/m2K.

  При реализиране на мярката следва да бъдат изпълнени и съпътстващите строително – ремонтни дейности, свързани с монтирането на подпрозоречни первази, вътрешно обръщане и измазване около дограма, демонтаж и монтаж на метални решетки, описани подробно в предварителна количествено стойностна сметка (Приложение 2) към Доклада за енергийна ефективност.

  3 Енергоспестяваща мярка B3: Топлоизолация на покрив

  Съществуващо състояние:

  Покривът на сградата е топъл плосък, изграден със стоманобетонов панел тип „спирол” , върху който е положен керамзитобетон за наклон , циментова замазка и битумна хидроизолация. Същият не е в добро състояние. Вследствие на конструктивните проблеми на сградата , целостта на замонолитените фуги и на хидроизолацията се нарушава и възникват течове.

  Описание на мярката:

  Предлага се топлинно изолиране на покрив с обща площ ( 1 316 м2 вкл. обръшане около бордове), с топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирол или еквивалент с дебелина 𝛅 = 0,10 m и експлоатационен коефициент на топлопроводност 𝛌 ≤ 0,026 W/m2K. Топлоизолацията се полага от горната страна на покривната плоча след което се полага армирана циментова замазка, оформят се съответните наклони и два пласта хидроизолация, горния с посипка. Преди изпълнението на мярката да се премахне съществуващата хидроизолация и циментова замазка до здрава и равна основа и да подменят воронките

  Изпълнението на предложената мярка с така заложените параметри на топлоизолационните материали ще доведе до намаляване на действителния коефициент на топлопреминаване през покривните елементи от U = 1,92 W/m2K до U = 0,25 W/m2K.

  Всички мерки следва да бъдат извършени въз основа на изготвения Доклад за обследване за енергийна ефективност.

  След изпълнение на енергоспестяващите мерки, изпълнителят осигурява МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОБЕКТА С ОТЧИТАНЕ НА ГАРАНТИРАНИЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН РЕЗУЛТАТ И ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА.

  В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование на съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо, одобрение, технически еталон, имодел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

  3. Гаранционни срокове

  Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


  4. Срок на изпълнение на поръчката

  Срокът за изпълнение на енергоспестяващите мерки не следва да бъде по - дълъг от 90 календарни дни.  Срокът за осъществяване на мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат и изплащане от възложителя на цената на договора e 7години.

  Участници, предложили срок, по-дълъг от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  5. Стойност на поръчката
  Прогнозната стойност на обществената поръчка е 310649,83 лв. (триста и десет хиляди, шестстотин четиридесет и девет лева и 83ст.) без ДДС, съответно 372779,80 лв. (триста седемдесет и две хиляди,седемстотин седемдесет и девет лева и 80ст.) с ДДС. В посочената прогнозна стойност не са включени разходите по лихвените плащания, съгласно погасителен план от договора за изпълнение, а единствено стойността на изпълнение на енергоефективните мерки, съпътстващите СМР ( инвестицията ) и услугите свързани с осигуряване на необходимото финансиране на обекта.

  6. Финансиране и начин на плащане

  Изпълнителят следва да финансира пълния обем на инвестицията по енергоефективните мерки (ЕСМ) и съпътстващите СМР, посочени в доклада за енергийна ефективност, изцяло със собствени средства и/или привлечени средства на разсрочено плащане. Възстановяването от страна на Възложителя на вложените от Изпълнителя средства за инвестиции ще стане за срок ( 7 години ), след завършване и приемане на дейностите. Лихвата по погасителния план е в размер, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-висок от 5,00 % на годишна база, върху стойността на оставащата сума. Изплащането на инвестицията ще се извърши в съответствие с условията на подписания със спечелилия Участник, Договор за възлагане на обществената поръчка. Съгласно Доклада за обследване за енергийна ефективност срокът на откупуване на инвестициите е 11,4 години. С цел намаляване на разходите на възложителя по отношение на лихвените плащания, възложителя е предвидил изплащане на инвестицията в срок до 7 /седем / години при използване на комбинация от финансови инструменти, а именно за сметка на реализираните икономии и чрез собствени средства.

  Участникът да предложи такова изпълнение на предмета на поръчката, с което да се гарантира обща годишна икономия на потребление на енергия не по-малко от тази посочена в доклада за енергийна ефективност.

  Участникът да има готовност, чрез подписването на договора за изпълнение с гарантиран резултат по проекта, който е приложен към документацията, да поеме пълния финансов, търговски и технически риск и за изплащане на компенсации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи, че не бъде достигната договорената годишна икономия на енергия за обекта Стойността на компенсацията ще се изчислява съгласно заложените в договора за изпълнение на поръчката клаузи.

  Възстановяването от страна на Възложителя на вложените от Изпълнителя средства за инвестиции по ЕСМ и съпътстващите СМР ще стане за срок до 7 /седем / години, след приемо – предаването им. Лихвата по погасителния план е в размер, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-висок от 5,00 % на годишна база, върху стойността на оставащата сума.Изплащането на инвестицията ще се извърши на месечни вноски, в съответствие с условията на подписания със спечелилия Участник Договор за възлагане на обществената поръчка, съгласно неговото предложение.

  Всички разплащания по договора за обществената поръчка ще се извършват в съответствие и по реда, посочени в проекта на договор.

  7. Основни нормативни актове при реализиране на предмета на поръчката.

  При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителятследва да съблюдава спазването на изискванията на европейското и българско законодателство иподзаконовите нормативни актове и по-специално на:

  1) Закона за енергийната ефективност,

  2) НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност,сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради Издадена от министъра наенергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 10 от5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016 г.

  3) НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия иенергийните характеристики на сградите.

  4) Наредба №7 от 2004 г. за енергийната ефективност на сгради.

  5) Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.

  6) Закон за устройство на територията;

  7) Наредба 2/22.03.2004г за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия

  на труд при извършване на строителни и монтажни работи,

  8) Наредба 12/30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

  при извършване на товаро-разтоваръчни работи,

  9) Наредба Iз-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване

  на безопасност при пожар,

  10) Наредба РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за

  безопасност и/или здраве при работа,

  11) Наредба 4/27.12.2006г. за ограничаване вредния шум чрез шумоизолиране на сградите

  при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношениена шума, излъчван по време на строителството,

  12) Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова

  злополука”.

  13) Наредба РД-07-2/16.12.2009г за условията и реда за провеждане на периодично

  обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на

  здравословни и безопасни условия на труд.

  14) Наредба 5/20.04.2006г за осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд на

  работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

  15) Наредба 3/19.04.2001 за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето

  на работещите при използване на лични предпази средства на работното място.

  16) Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

  17) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

  II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

  1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

  Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

  Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. На основание чл.10, ал.2 от ЗОП възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

  Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, възложителят изисква същото да представи към офертата си копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

  а/ правата и задълженията на участниците в обединението;

  б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;

  в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

  Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

  В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г - „Други основания за изключване... “/.

  Лично състояние на участниците. Основания за задължително отстраняване.

  На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

  1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

  2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

  3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

  4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

  5. е установено, че:

  а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

  б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

  6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

  7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

  Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

  Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3 не се прилагат, когато:

  1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

  2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

  Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:


  1. лицата, които представляват участника;

  2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

  3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

  Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:

  1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

  2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

  3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

  4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

  5. при командитно дружество е акции - лицата по чл. 256 във връзка е чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

  6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

  7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

  8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

  9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

  В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

  Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

  Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

  Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

  Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП , има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

  1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

  2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

  3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

  4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

  В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

  Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл.56, ал. 1 от ЗОП мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

  Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

  Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

  1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП– свидетелство за съдимост;

  2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП– удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

  3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

  4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

  Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП.

  В тези случаи възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.

  Прилагане на основанията за отстраняване

  Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

  Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

  1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

  2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

  Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" от ЗОП, се включват в списък, който има информативен характер.

  В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

  Доказване липсата на основания за отстраняване

  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

  1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

  2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

  3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

  4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

  Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

  Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

  Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до:

  1. годност за упражняване на професионална дейност;

  2. икономическото и финансовото състояние;

  3. техническите и професионалните способности.

  Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката.

  При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

  Съгласно чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „ Основания за изключване раздел Г- „Други основания за изключване... “/.

  Съобразно чл. 3, ал.2, т.6 и чл.6, ал.2 ЗМИП Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са задължителни за лица, организиращи възлагането на обществени поръчки. Последните идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Условията и редът за идентифициране и проверка на идентификацията, условията и редът за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на закона. Съгласно чл. 11, ал.1 ППЗМИП декларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал.2 ЗМИП (лица, организиращи възлагането на обществени поръчки) или пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

  Годност за упражняване на професионална дейност

  На основание чл. 60 от ЗОП участниците следва да са лица - търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги , съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗЕЕ..

  Доказва се със; заверено копие на Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав или друг документ съгласно националното законодателство на участника.

  Лицето или лицата попълват Част IV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност”, т. 2) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства.

  Лице или лица от държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, представя Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав, декларация или удостоверение или друг документ съгласно националното законодателство на участникадоказващо съответствие с изискването на възложителя.

  Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги, както и онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги, също следва да са търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги , съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗЕЕ.    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Документация за участие в обществена поръчка за услуги чрез открита процедура

  Скачать 486.31 Kb.