Скачать 303.91 Kb.


Дата30.01.2018
Размер303.91 Kb.

Скачать 303.91 Kb.

Документация


О П И С А Н И Е
На предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението й

● Предмет на обществената поръчка е «Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя, чрез сортиране по клиники на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали».

● Изисквания за качество:


 • дейността да се извършва с препарати, притежаващи необходимата стандартизация;

 • отстраняване на трайно фиксирани петна;

● Място за изпълнение на поръчката – чрез доставка в МБАЛНП ”Св. Наум»”АД, гр.София, ул.”Доктор Любен Русев” №1, в дните от понеделник до петък. Транспорта от и до болницата се осигурява от изпълнителя пет пъти в седмицата и е за негова сметка.

● Срок за изпълнение на обществената поръчка – 12 месеца от възлагане на поръчката. • Поръчката е запазена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В нея могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата обществена поръчка.

 • Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

● Цената без ДДС се определя за цялосто извършване на услугата и предаване предмета на поръчката на възложителя в гр.София, ул.”Доктор Любен Русев” №1, цената включва и транспортните разходи по вземането на мръсното бельо от болницата и доставянето на изпраното, дезинфекцираното, изгладеното сортираното по клиники/отделения постелочно бельо и работно облекло в болницата.

● Условия за плащане – в левове, по банков път, отложено в срок до 30 календарни дни, считано от датата на приемане на фактурата, съгласно офертата на изпълнителя след представяне на доставна фактура, приемно – предавателен протокол .

● Срок на валидност на предложенията – 60 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Материалите обект на услугата, включват: болнично пстелъчно бельо, работно облекло, постелъчни материали
БОЛНИЧНО БЕЛЬО:

 1. Комплекти постелъчно бельо вкл.:

 • Горен чаршаф /плик/;

 • Долен чаршаф;

 • Калъфка;

 • Олекотени завивки;

 • Одеяла и др.;

 1. Пижами;


РАБОТНО ОБЛЕКЛО:

  • Туники ;

  • Престилки;

  • Панталони;

  • Елеци;

  • Халати и др.

постелъчни материали

 • Мопове;

 • Покривки;

 • Изтривалки;

 • Килими и др;КОЛИЧЕСТВО:
Ориентировъчни килограми за една година – 26 300 кг.

Средно килограми за 1 месец – 2 192 кг.


 1. Условия за участие:

1.1.1. В настоящата обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва доставките,предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

1.1.3.Участникът в обществената поръчка посочва в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители. В случай, че ще бъде използван подизпълнител/и, се прилага чл. 66 от ЗОП. Участникът посочва подизпълнителя и вида и дела от поръчката, който ще му бъде възложен. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за тях, съобразно вида и дела от предмета на поръчката, които те ще изпълняват. На основание чл. 66, ал. 1, изречение второ от ЗОП участникът следва да представи в офертата си доказателство/а за поетите от подизпълнителите задължения, което/които по недвусмислен начин трябва да изразяват съгласието за участие като подизпълнител при изпълнението на обществената поръчка.


 1. Лично състояние на участниците

2.1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП

3. Критерии за подбор, минимални изисквания за допускане към участниците и документи, с които те се доказват

Технически и професионални способности.


  1. Писмени доказателства, че най-малко 30 на сто от списъчния състав на участника е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение.

  2. Писмени доказателста, че кандидатът е регистриран като специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.

  3. Декларация от кандидата, че може да изпълни най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието той може да ползва подизпълнители или да се позовава на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

  4. Участникът да има изпълнена през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, най-малко 3 дейности, които са сходни или идентични с предмета и обема на обществената поръчка. Под дейност, сходна с предмета и обема на обществената поръчка се разбира извършване на изпиране, гладене, сортиране на постелочно бельо за здравни заведения.Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на услугите (Образец № 7), които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата.

Доказва се с представяне на референции, удостоверения за добро изпълнение, посочване на данни от регистъра на АОП.

4. Изискуеми документи за изпълнението на поръчката:

● Документи, удостоверяващи, че използваните перилни материали и дезинфекционни средства са разрешени от МЗ–заверени от участника копия.

● Писмени доказателства за въвеждане в експлоатация и за вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение на СРЗИ, съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ- заверени копия

● Удостоверение от общината за регистрация на търговски обект – обществена пералня;

Декларация, че по време на технологичния процес ще се спазват разпоредбите на Наредба № 37/1995 г. за хигиените изисквания към устройството и експлоатация на обществените перални;

5. Документи, доказващи техническите възможности на кандидата:

● Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата по Образец № 7Офертата съдържа:

1. Опис на документите ;

2.Оферта на участника, съгласно образец №1;

3. Ценова оферта, съгласно образец №2;

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки, съгласно образец №.3;

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки, съгласно образец №.4;

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката образец №5;

7.Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и за приемане на условията на проекто договора, Образец №6;

8.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата по Образец № 7


 1. Участниците следва да декларират, че към датата на подаване на офертата няма влязла в сила заповед на директора на СРЗИ за заличаване на обекта и на участника от регистъра съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ5. Други изисквания

5.1. Подаване на оферти Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася. Офертите следва да постъпят в деловодството на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, до крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявата.

5.2. Срок на валидност на офертите – офертите следва да бъдат със срок на валидност 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 5.3. Комуникацията между Възложителя и участниците, свързани с настоящата обществена поръчка е в писмен вид.

5.4.Обменът на информация между Възложителя и участниците може да се извършва

по един от следните начини:

 • лично - срещу подпис или чрез входиране в деловодството на участника/Възложителя;

 • по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка;

 • чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка;

 • по факс;

 • по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

 • чрез комбинация от тези средства.

5.5. За всички неуредени въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

6. Разглеждане на офертите

Заседанието на назначената от възложителя комисия по отваряне на постъпилите оферти ще се проведе на датата, часа и мястото, посочени в обявата за обществената поръчка. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Комисията не разглежда, не оценява и не класира оферта за участие, в която не са представени всички изискуеми документи, или представената офертата не съответства на изискванията на възложителя.7. Критерий за възлагане

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Участниците следва да предложат единични цени за един килограм за всяка една от изброените по-долу групи материали:

1. Болнично постелъчно бельо, включващо: долни чаршафи, пликове за чаршафи, калъфки, олекотени завивки, одеяла и др.;

2. Работно облекло, включващо: престилки, туники, панталони, елеци, халати и др.;

3. Постелъчни материали, включващи: мопове, покривки, изтривалки, килими и др.

За по-прецизно изчисляване на предложените цени се определят съответните коефициенти на тежест за всяка една от изброените по-горе групи материали, съобразно прогнозните количества, записани в спецификацията на обществената поръчка:
Наименование

Коефициент на тежест

1.

Болнично постелъчно бельо, включващо: долни чаршафи, пликове за чаршафи, калъфки, олекотени завивки, одеяла и др.

0,90

2.

Работно облекло, включващо: престилки, туники, панталони, елеци, халати и др.

0,05

3.

Постелъчни материали, включващи: мопове, покривки, изтривалки, килими и др.

0,05

За целите на настоящата методика за оценка на офертите, участниците следва да предложат три отделни единични цени за 1 килограм, в лева без ДДС, съответно за трите групи материали, обект на настоящата обществена поръчка. Трите предложени единични цени се умножават по съответния коефициент на тежест. Сборът от трите претеглени единични представлява средна претеглена единична цена за един килограм, която е обект на оценка в настоящата обществена поръчка.Наименование

Коефициент на тежест

Предложена единична за 1 килограм в лв. без ДДС

Претеглена единична цена за 1 килограм в лева без ДДС

(коеф. на тежест*ед. цена за кг.)1.

Болнично постелъчно бельо, включващо: долни чаршафи, пликове за възглавници, калъфки, олекотени завивки, одеяла и др.

0,902.

Работно облекло, включващо: престилки, туники, панталони, елеци, халати и др.

0,053.

Постелъчни материали, включващи: мопове, покривки, изтривалки, килими и др.

0,05


Средна претеглена единична цена за 1 килограм в лева без ДДС:
Единичните цени се представят в числово изражение, до втория знак след десетичната запетая.

Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска средна претеглена единична цена за 1 килограм в лева без ДДС, а на последно – участникът, предложил най-висока цена.

В случай, че средните претеглени единични цени за 1 килограм в лева без ДДС на две или повече оферти са равни, се сравняват предложените единични цени по първата група материали, а именно: ”Болнично постелъчно бельо, включващо чаршафи, калъфки, олекотени завивки, одеяла и др.”, като участникът предложил по-ниската цена за първата група се определя за изпълнител.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на обществената поръчка, за съответната обособена позиция.

Когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена за изпълнение на услугата, участникът който ще бъде определен за изпълнител се определя чрез жребий, при спазване на записания в тези указания регламент за провеждането му. Комисията определя мястото, деня и часа за провеждане на жребия и изпраща покана до участниците, чиито оферти са с еднакви цени по електронен път на посочената от участника електронна поща или по факс, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

Регламент за провеждане на жребий:

 1.      Комисията ще подготви еднакви празни, непрозрачни пликове.

2.      Един от членовете на комисията ще постави в празните пликове листчета с предварително изписаните наименования на  участниците.

3.      Друг член на комисията ще затвори и разбърка пликовете с поставените в тях листчета.

4.      На всеки от участниците ще се предостави възможност, ако има желание, да разбърка отново пликовете.

5.      През цялото това време председателят на комисията ще стои настрани, за да няма физическа възможност да възприеме името на кой участник в кой от пликовете ще се постави.

6.      Председателят на комисията ще изтегли със затворени очи един от пликовете, ще го отвори и ще оповести спечелилия участник.

7. За определяне на офертата и участникът, класирани на второ място, председателят на комисията ще отвори втори плик и ще оповести класираният на второ място участник. В случай че някой от участниците не се яви за теглене на жребия, заседанието на комисията, на което ще се проведе публичният жребий, ще се отложи с 1 ч., като мястото на провеждане на жребия остава непроменено. Публичният жребий се провежда след 1 час, независимо дали присъстват участници или техни представители.

8. Сключване на договор

Възложителят ще сключи писмен договор за обществена поръчка с участника класиран на първо място и определен за изпълнител в 30-девен срок от датата на определяне на изпълнител. Договорът се сключва за срок от една календарна година или до достигане на максимално допустимата стойност, което обстоятелство настъпи първо.Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

След утвърждаване от възложителя на протокола за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците възложителят с писмо изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване на участника, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се изискват и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. При сключване на договор с участника, определен за изпълнител, на основание чл.67, ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл.66, ал. 2 от ЗОП, за подизпълнителя следва да се представят актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор на Възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява.

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи всички изискуеми документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.Приложение 1

О Ф Е Р Т А

(образец)

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: “Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали”,гр.София

ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ:

Наименование на фирмата:
Офертата е подписана от:

 • Трите имена

 • Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН

 • Длъжност

 • Телефон / факс / e-mail:


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Адрес:

 • Страна, код, град, община

 • Квартал, ул., №,

 • Телефон, факс, E-mail:
Лице за контакти:

 • Трите имена

 • Длъжност

 • Телефон / факс / e-mail:
ЕИК
ИН
Обслужваща банка

 • Титуляр на сметката

 • Банкова с/ка

 • Банков код
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка за “Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали”, гр. София, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 60 дни от крайния срок за получаване на офертите.

Приемаме и сме в състояние да извършим услугата, при условията обявени в Документацията и приети от нас.
Прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата.
Дата: ...................2017 г. Управител: ...............................

Име, фамилия, подпис и печатПриложение № 2
(образец на ценова оферта)
...........................................................................................................................

(фирма на участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка)ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ЦЕНОВА ОФЕРТА
За изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия: 1. Предложена обща стойност за услугите обект на настоящата обществена поръчка е ……………..... (с цифри) ……………. (с думи) в лева, без включено ДДС и ………………….(с цифри) ……………. (с думи) в лева, с включено ДДС;

 2. По видове услуги е както следва:Наименование

Коефициент на тежест

Предложена единична за 1 килограм в лв. без ДДС

Претеглена единична цена за 1 килограм в лева без ДДС

(коеф. на тежест* ед. цена за кг.)1.

Болнично постелъчно бельо, включващо чаршафи, калъфки, олекотени завивки, одеяла и др.

0,902.

Работно облекло, включващо: престилки, туники, панталони, елеци, халати и др.

0,053.

Постелъчни материали, включващи: мопове, покривки, изтривалки, килими и др.

0,05


Средна претеглена единична цена за 1 килограм в лева без ДДС:
Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на документацията на обществената поръчка, предложените от нас условия за изпълнение, проекта на договор, както и всички законови изисквания за осъществяване на услугата.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Дата : ..................2017 г. Подпис и печат :....................

(длъжност и име)Приложение № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление ………………………..
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: “Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали”,гр.София

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.□□

Дата: .......................... г. Декларатор: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)Приложение № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление ………………………..
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: “Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали”,гр.София

Д Е К Л А Р И Р А М:
В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .......................... г. Декларатор: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)Образец № 5


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А
от

(наименование на участника)


За участие в обществена поръчка с предмет: “Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.”

След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:
 1. Ще извършваме комплексната услуга, при спазване на следния график:
вземане на материалите

предоставяне на изпраните, обработени и опаковани материали

понеделник

вторник

вторник

сряда

сряда

четвъртък

четвъртък

петък

петък

следващия понеделник

2. Място на изпълнение – сграда „Психиатрия”, сутерен при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

3. Взимането и връщането на материалите ще се осъществява в посочените в т. 1 работни дни, в часовете между 10:15 и 10:45, на адреса на Възложителя: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, за което ще се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, който се подписва от страна на Възложителя и Изпълнителя.

4. Начин на плащане: Приемаме предложения от Възложителя начин на плащане, както следва: заплащането се осъществява ежемесечно, по банков път, в тридесет-дневен срок, след представяне от страна на Изпълнителя на оригинал на данъчна фактура и приемо-предавателен протокол за извършените дейности за съответния месец, подписан от страна на Изпълнителя и Възложителя.

5. Задължаваме се да:

5.1. Предоставяме на Възложителя със свои средства и на свой риск качествено и в срок комплексната услуга, като се съобразяваме с всички указания на Възложителя;

5.2. Перем и дезинфекцираме разделно материалите, предоставени от различните организационни структури на Възложителя;

5.3. Изпълняваме комплексната услуга, като спазваме всички законови изисквания по отношение на дейността, която извършваме, включително Наредба № 37/1995 г. на МЗ за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални;

5.4. Използваме в перилния процес само качествени и безопасни препарати и консумативи, разрешени за употреба в България;

5.5. Връщаме изпраните/обработените материали пакетирани, съобразно първоначално зададеното от Възложителя разпределение, а именно по клиники/отделения, същото количество и качество чисто бельо, с това предадено мръсно, и по начин, който възпрепяства тяхното замърсяване по време на превоза е смесване с бельо от други от други потребители на същите услуги;

5.6. Носим риска от случайно загубване и прокъсване на материалите за времето, през което същите са ни предадени от Възложителя.

5.7. Работно облекло ще бъде третирано до 60 градуса по Целзий или по подходящ за материята начин.

6. Подизпълнители (ако е приложимо):

При изпълнението на поръчката ще използваме следните подизпълнители:


Наименование на подизпълнителя

Видове дейности, които подизпълнителят ще изпълнява

Дялово участие на подизпълнителя в изпълнението на обществената поръчка


7. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законно установения срок.

Дата: .......................... г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец № 6


ДЕКЛАРАЦИЯ
за запознаване с условията на обществената поръчка

и за приемане условията на проекта на договор

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № ________,


издаден на от , с ЕГН
в качеството ми на _____________________________________________________

(посочете длъжността)

на(посочете фирмата на участника в процедурата)
участник в обществена поръчка с предмет: “Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране,омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.”
ДЕКЛАРИРАМ, 1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства и изходни данни за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
 1. Приемам безусловно всички условия в проекта на договор за обществената поръчка с предмет: “Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.”

Дата: .......................... г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис и печат)


Образец № 7СПИСЪК

на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществена поръчка, с предмет:

“Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.”

на

_____________________________(наименование на участника)
Описание на доставките

Стойност в лева

Дата на която е приключило изпълнението

Име на възложителя/получателя

Данни за контактПриложения: доказателства за извършената доставка – заверено/и от участника копие/я.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .......................... г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис и печат)


_________________________________________________________________________________________