• Образец №12 a
 • Спецификации на техническия продукт Предложение на участника
 • Техническото предложение следва да съдържа информация по всички показатели, заложени в таблицата.
 • Образец №12 б • страница1/3
  Дата11.09.2017
  Размер0.61 Mb.

  Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции


    1   2   3  Поръчка с предмет: “Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция № 5: Океанографска измервателна система, за нуждите на изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”
  Образец №12 a

  До

  Институт по океанология  Българска академия на науките (ИО-БАН)

  гр. Варна 9000,

  ул.”Първи май” №40, ПК 152


  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  от ..................................................................................................


  Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчкас предмет: Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1:Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2:Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция № 5:Океанографска измервателна система, за нуждите на изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”
  Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS):

  1. Поемаме ангажиментда изпълним предмета на поръчката по Обособена позиция № 1: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS) в съответствие с Раздел II, от Техническата спецификация на Обособена позиция № 1.

  2. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, ще изпълним предмета на поръчката, в сроковете, зададени в Раздел IV на Техническата спецификация както следва:

  2.1.Срокът за доставка на Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS) е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договор за изпълнение на поръчката.

  2.2. Срокът за въвеждане в експлоатация на техническия продукт посочен в Раздел II, т. 4.2 от Техническата спецификация, е не по-късно от 7 /седем/ календарни дни след приемане на доставката.

  2.3. Срокът за обучение и сертифициране на представители от персонала на Възложителя - трима експерти и трима техници, за работа с техническия продукт е не по-късно от 14 (четиринадест) календарни дни след въвеждането му в експлоатация, с продължителност минимум 7 (седем) календарни дни.

  2.4. Срокът за пробна експлоатация на инсталираното оборудване е до 2 /два/ месеца след обучението на специалисти от персонала на Възложителя.

  3. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, предлаганото и доставеното от нас техническо оборудване ще бъде:  • ново, неупотребявано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера, изработени и комплектовани качествено и от качествени и безопасни материали;

  • съответства точно по вид, стандарт, количество и качество на техническите спецификации от офертата ни;

  • в съответствие с европейски и международни стандарти за системи за управление на качеството, доказано с декларация на производителя;

  • с гарантирана от производителя възможност за доставка на резервни части техническия продукт за период минимум 2 (две) години след изтичане на гаранционния срок.

  4. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, техническият продукт, посочен Раздел II, т. 4.2, от Техническата спецификация ще има минимален срок на търговска гаранция не по-малко от ............................................................... месеца, считано от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за приемане на доставка.

  5. Гаранционните условия за предлаганото и доставеното от нас оборудване ще отговарят на тези, посочени в Раздел V на Техническата спецификация.

  Гаранционното обслужване ще включва труд, материални и транспортни разходи.


  1. До подписването на окончателен договор, това предложение и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

  Като Приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката, прилагаме....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  (попълва се от участника, като се изброяват нагледните материали, доказателства за оборудването, което ще се достави)


  За улеснение може да се използват по-долу изброените нагледни материали, онагледяващи оборудването, което ще се достави:

  • официално публикувани от производителя на хартиен или електронен носител документи,

  • образци,

  • фотографски снимки.

  По-горе изброените нагледни материали може да бъдат представени и чрез достъпен официален сайт на производителя в интернет.  Техническото ни предложение за изпълнение на поръчката е както следва:

  Спецификации на техническия продукт

  Предложение на участника

  Съставни елементи на техническия продукт

  – Инертна система за въвеждане на течни проби;

  – Радиочестотен плазмен йонен източник;

  – Плазмен интерфейс;

  – Охлаждаща система;

  – Реакционно-колизионна клетка;

  – Квадруполен масов анализатор;

  – Йонен детектор;

  – Вакуумна система;

  – Автоматизирана система за подаване на проби от неразредена морска вода;

  – Непрекъсваем източник на захранване;

  Компютърна система с периферия;

  – Специализиран софтуер;

  – Микровълнова система за пробоподготовка;

  – Система за подаване на газове.

  Инертна система за въвеждане на течни проби

  – Съставни елементи: пулверизатор, устойчив към агресивни разтворители на твърди матрици, разпръсквателна камера, инжектор, перисталтична помпа;

  – Термостатиране на разпръсквателната камера чрез ефекта на Пелтие;

  – Особености на перисталтичната помпа: минимум три канала, да се контролира от централизирания софтуер.


  Радиочестотен плазмен йонен източник

  – Работна честота: 27 или 40 MHz;

  – Обхват на програмируемата мощност: от не повече от 500 до не по-малко от 1500 вата

  – Автоматичен контрол на запалването, гасенето и влизането в работен режим;

  – Напълно автоматизирана пространствена настройка на пламъка.

  Плазмен интерфейс

  – конусна система, с възможност за монтиране и демонтиране без нарушава вакуума в масспектрометъра.


  Охлаждаща система

  – Рециркулационен хладилен агрегат


  Реакционно-колизионна клетка

  – Многополюсна реакционно-колизионна клетка;

  – Режими на работа: стандартен, колизионен (KED) и реакционен с използване на различни газове (вкл. чисти реакционни газове като кислород, метан или водород);

  – Клетката трябва да може да се превключва между режимите, позволявайки те да бъдат обособявани в единни методи.


  Квадруполен масов анализатор

  – Работна честота не по-ниска от 2 MHz.

  Горна граница на масовия обхват не по-малка от 250 amu;

  Автоматизирана система за подаване на проби от неразредена морска вода

  – Капацитет – не по-малко от 150 съда;

  – Термостатиране на разпръсквателната камера чрез ефекта на Пелтие;

  – Пълен комплект съдове за проби.


  Непрекъсваем източник на захранване

  – Предоставя автономно захранване на системата при пълно натоварване в продължение на 30 минути и достатъчно мощност за безопасното ѝ изключване.


  Компютърна система с периферия

  – Достатъчна изчислителна мощност за поддържане на работата на техническия продукт при пълно натоварване;

  – Достатъчен обем на записващите устройства за съхранение на софтуера, библиотеките, базите данни, калибрационните и потребителските настройки и данните от пълен работен цикъл;

  – Мрежово и USB свързване;

  – Стандартна периферия (клавиатура с кирилизация по БДС, посочващо устройство);

  – Монитор с диагонал не по-малък от 55,5 см и резолюция не по-ниска от 1920 × 1080 пиксела;

  – Лазерно печатащо устройство.

  – Системен софтуер от клас не по-нисък от Microsoft Windows 7;

  – Антивирусен софтуер с актуализация,не по-къса от 12 месеца

  Специализиран софтуер

  – Централизирано автоматично управление и настройка на всички модули и параметри на системата;

  – Способност за събиране, обработка и съхранение на аналитичните данни;

  Вградени методи за анализ;

  – Режими за качествен, полуколичествен, количествен методи на анализ, изотопно съотношение и изотопно разреждане;

  – Метод и процедура за определяне съдържанието на хром VI;

  – Библиотека на полиатомните пречения;

  – База данни на елементите и техните изотопи;

  – Потребителска база данни;

  – Автоматично калибриране;

  – Система за въвеждане на потребителски методи на анализ.

  Микровълнова система за пробоподготовка

  – Двоен магнетрон с обща мощност не по-ниска от 1500 ват;

  – Капацитет на карусела – не по-малко от 8 проби;

  – Пълен комплект съдове с капачки;

  – Работна температура – не по-ниска от 250 °C.

  Система за подаване на газове

  – Автоматичен контрол на газовите потоци;

  – Включва всички газови линии с необходимата дължина, нужни за правилното функциониране на всички режими на работа;

  – Газови връзки, контролери, вентили и други детайли, нужни за правилното функциониране на всички режими на работа.


  Принадлежности и консумативи

  – Въздуховод с вентилатор за отвеждане на топлината и газовете извън лабораторията;

  – Калибрационни и стандартни разтвори, разтворители, фитинги, вентили, газови линии, газови връзки, шлангове за перисталтичните помпи, масло за вакуумпомпа и други детайли, необходими за нормалното функциониране на системата в продължение на едногодишен период;

  – Аргон (чистота според изискванията на ICP-MS системата) – не по-малко от 30 000 норм.л, съдове под налягане за него, вентили и други необходими средства за свързването им към системата;

  – Хелий (чистота не по-малко от 99,9999) – не по-малко от 2000 норм.л, съдове под налягане за него, вентили и други необходими средства за свързването им към системата.


  Техническото предложение следва да съдържа информация по всички показатели, заложени в таблицата.

  Дата ________/_________/________

  Име и фамилия __________________________

  Подпис __________________________

  Длъжност __________________________

  Наименование на участника __________________________  Образец №12 б

  До

  Институт по океанология  Българска академия на науките (ИО-БАН)

  гр. Варна 9000,

  ул.”Първи май” №40, ПК 152


  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  от ..................................................................................................


  Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1:Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2:Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция № 5:Океанографска измервателна система, за нуждите на изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”,
  Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS):

  1. Поемаме ангажиментда изпълним предмета на поръчката по Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS) в съответствие с Раздел II, от Техническата спецификация на Обособена позиция № 2.

  2. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, ще изпълним предмета на поръчката, в сроковете, зададени в Раздел IV на Техническата спецификация както следва:

  2.1.Срокът за доставка на Газов хроматограф с масдетектори хедспейс (GC MS HS) с принадлежности е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договор за изпълнение на поръчката.

  2.2. Срокът за въвеждане в експлоатация на техническия продукт посочен в Раздел II, т. 4.2 от Техническата спецификация, е не по-късно от 7 /седем/ календарни дни след приемане на доставката.

  2.3. Срокът за обучение и сертифициране на представители от персонала на Възложителя - трима експерти и трима техници, за работа с техническия продукт е не по-късно от 14 (четиринадест) календарни дни след въвеждането му в експлоатация, с продължителност минимум 7 (седем) календарни дни.

  2.4. Срокът за пробна експлоатация на инсталираното оборудване е до 2 /два/ месеца след обучението на специалисти от персонала на Възложителя.

  3. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, предлаганото и доставеното от нас техническо оборудване ще бъде:  • ново, неупотребявано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера, изработени и комплектовани качествено и от качествени и безопасни материали;

  • съответства точно по вид, стандарт, количество и качество на техническите спецификации от офертата ни;

  • в съответствие с европейски и международни стандарти за системи за управление на качеството, доказано с декларация на производителя;

  • с гарантирана от производителя възможност за доставка на резервни части техническия продукт за период минимум 2 (две) години след изтичане на гаранционния срок.

  4. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, техническият продукт, посочен Раздел II, т. 4.2, от Техническата спецификация ще има минимален срок на търговска гаранция не по-малко от ............................................................... месеца, считано от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за приемане на доставка.

  5. Гаранционните условия за предлаганото и доставеното от нас оборудване ще отговарят на тези, посочени в Раздел V на Техническата спецификация.

  Гаранционното обслужване ще включва труд, материални и транспортни разходи.

  6.До подписването на окончателен договор, това предложение и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

  Като Приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката, прилагаме....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  (попълва се от участника, като се изброяват нагледните материали, доказателства за оборудването, което ще се достави)


  За улеснение може да се използват по-долу изброените нагледни материали, онагледяващи оборудването, което ще се достави:

  • официално публикувани от производителя на хартиен или електронен носител документи,

  • образци,

  • фотографски снимки.

  По-горе изброените нагледни материали може да бъдат представени и чрез достъпен официален сайт на производителя в интернет.  Техническото ни предложение за изпълнение на поръчката е както следва:

  Спецификации на техническия продукт

  Предложение на участника

  Съставни елементи на техническия продукт

  – Хроматографска система с хроматографска пещ;

  – Сплит-сплитлесинжектор;

  – Автоматичен инжектор за течни проби;

  – Хедспейс;

  – Масспектрометър с троен квадрупол;

  – Непрекъсваем източник на захранване;

  – Компютърна система с периферия;

  – Специализиран софтуер за пълен контрол на всички параметри на прибора;

  – Система за подаване на газове.


  Въвеждане на пробите

  Преминаването от режим на работа с автоматичен инжектор за течни проби към хедспейс и обратно трябва да става без необходимост от преместване от оператора и/или разместване на модулите на системата;

  – Възможност за ръчно подаване на обработени проби директно в системата.

  Хроматографска пещ

  – Горна граница на автоматично контролирания температурен обхват – 450 °C;

  – Програмируеми нива – не по-малко от 20;

  – Максимална скорост на нагряване – не по-малка от 100 °C/мин.


  Сплит-сплитлес инжектор

  – Горна граница на температурния обхват – не по-ниска от 400 °С;

  – Електронен контрол на потока и налягането на газа-носител.

  – Работа с капилярни колони;

  – Възможност за задаване на сплит отношението;

  – Възможност за работа в режим постоянен поток и постоянно налягане.  Автоматичен инжектор за течни проби

  – Не по малко от 100 гнезда за съдове с обем до 2 мл;

  – Гнезда за разтворители и отпадъци;

  – Възможност за програмиране на всички параметри на инжектиране на пробата.  Хедспейс

  – Електрически нагреваема пещ с не по-малко от 6 гнезда и разбъркване на пробата;

  – Нагреваема трансферна линия за въвеждане на пробата.


  Масспектрометър с троен квадрупол

  – Троен квадруполенмасспектрален детектор с електронна йонизация;

  – Йонизационна камера с двуфиламентен дизайн и електронно превключване на филаментите;

  Многополюснаколизиионна клетка, работеща с инертен газ;

  Режими на работа – възможност за работа като масспектрометър с единичен и/или троен квадрупол, сканиране (FullScan), селективно йонно мониториране (SIM), селективно йонно мониториране на фрагментни йони (SRM) / проследяване на множество реакции (MRM);

  – Горна граница на обхвата на масите – не по ниска от 1000 amu;

  – Автоматична настройка на параметрите;

  – Вакуум система с вградени контролери за измерване на налягането.  Непрекъсваем източник на захранване

  – Предоставя автономно захранване на системата при пълно натоварване в продължение на 30 минути и достатъчно мощност за безопасното ѝ изключване.  Компютърна система с периферия

  – Достатъчна изчислителна мощност за поддържане на работата на техническия продукт при пълно натоварване;

  – Достатъчен обем на записващите устройства за съхранение на софтуера, библиотеките, базите данни, калибрационните и потребителските настройки и данните от пълен работен цикъл;

  – Мрежово и USB свързване;

  – Стандартна периферия (клавиатура с кирилизация по БДС, посочващо устройство);

  – Монитор с диагонал не по-малък от 55,5 см и резолюция не по-ниска от 1920 × 1080 пиксела;

  – Лазерно печатащо устройство.

  – Системен софтуер от клас не по-нисък от MicrosoftWindows 7;

  – Антивирусен софтуер с актуализация, не по-къса от 12 месеца.

  Специализиран софтуер

  – Централизирано автоматично управление на всички модули и параметри на системата;

  – Способност за събиране, обработка и съхранение на аналитичните данни;

  – Масспектрална библиотека NIST, последна версия;

  – Проследяване на работните параметри и резултати в реално време;

  – Автоматично оптимизиране на работните параметри;

  – Търсене в спектрални библиотеки;

  – Специализирана база данни за замърсители;

  – Създаване и управление на собствена база данни.

  Принадлежности и консумативи

  – Инсталационен комплект включващ газови линии, газови връзки, вентили, фитинги, и всички необходими компоненти за инсталиране и запускане на системата и нормалното ѝ функциониране в продължение на едногодишен период;

  – Инструменти и консумативи (в това число: филтри за пречистване на газовете не по-малко от по 1 на газова линия, комплект ферули, нитове, лайнери и септи; спринцовки за автоматичен инжектор не по-малко от 6 бр.; съдове, капачки и септи (силикон/тефлон) за автоматичен инжектор 1.8 или 2 мл тъмно стъкло не по-малко от 1000 бр. от всяко; съдове, капачки и септи за хедспейс не по-малко от 500 бр.; масло за вакуум помпа не по-малко от 2 л (ако е приложимо); реактив за извършване на тюн на масдетектора не по-малко от една опаковка и допълнителен комплект двоен филамент) за достъпното за потребителя сервизиране на апаратурата, достатъчни за едногодишна нормална експлоатация;

  – Стандартни разтвори и консумативи разработване на хроматорафски методи за определяне на полициклични ароматни въглеводороди (PAHs), полихлориранибифенили (PCBs) пестициди и летливи органични съединения;

  – Капилярна колона: 5% diphenyl, 95% dimethylpolysiloxane, 30 м, 0.25 мм, 0.25 мкм – 2 бр.;

  – Предколона;

  – Хелий с бутилка (чистота не по-малко от 99,9999) – не по-малко от 10 000 норм.л., съдове под налягане за него, вентили и други необходими средства за свързването им към системата;

  – Газ за колизионната клетка с бутилка (чистота не по-малко от 99,9999) – не по-малко от 2000 норм.л, съдове под налягане за него, вентили и други необходими средства за свързването им към системата;

  – Газ за хедспейс (ако е приложимо).


    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции