• Образец №12 г • страница2/3
  Дата11.09.2017
  Размер0.61 Mb.

  Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции


  1   2   3

  Техническото предложение следва да съдържа информация по всички показатели, заложени в таблицата.
  Дата ________/_________/________

  Име и фамилия __________________________

  Подпис __________________________

  Длъжност __________________________

  Наименование на участника __________________________
  Образец №12 г

  До

  Институт по океанология  Българска академия на науките (ИО-БАН)

  гр. Варна 9000,

  ул.”Първи май” №40, ПК 152


  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  от ..................................................................................................


  Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1:Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2:Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция № 5:Океанографска измервателна система, за нуждите на изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO,Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”,
  Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчкатапо Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи:

  1. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчкатапо Обособена позиция № 4:Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи в съответствие с Раздел II, от Техническата спецификация на Обособена позиция № 4.

  2. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, ще изпълним предмета на поръчката, в сроковете, зададени в Раздел IV на Техническата спецификация както следва:

  2.1.Срокът за доставка на поддържащото и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договор за изпълнение на поръчката.

  2.2. Срокът за въвеждане в експлоатация на техническите продукти с номера от 1 до 13, посочени в Раздел II, т. 4.2, Таблица 1 от Техническата спецификация, е не по-късно от 7 /седем/ календарни дни след приемане на доставката.

  2.3. Срокът за обучение на представители от персонала на Възложителя - трима експерти и трима техници, за работа с техническите продукти с номера от 1 до 20, посочени Раздел II, т. 4.2, Таблица 1 от Техническата спецификацияе не по-късно от 14 /четиринадесет/ календарни дни след въвеждане в експлоатация на техническите продукти с номера от 1-13, с продължителност минимум 7 (седем) календарни дни.

  2.4. Срокът за пробна експлоатация на инсталираното оборудване е до 2 /два/ месеца след обучението на специалисти от персонала на Възложителя.

  3. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, предлаганото и доставеното от нас поддържащото и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи ще бъде:  • ново, неупотребявано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера, изработени и комплектовани качествено и от качествени и безопасни материали;

  • всички доставени техническите продукти работещи на променлив ток, посочени Раздел II, т. 4.2, Таблица 1 от Техническата спецификация ще се захранват при напрежение 220 – 240 волта;

  • в съответствие с европейски и международни стандарти за системи за управление на качеството, доказано с декларация на производителя;

  • с гарантирана от производителя възможност за доставка на резервни части техническите продукти с номера от 1 до 20 посочени Раздел II, т. 4.2, Таблица 1 от Техническата спецификацияза период минимум 2 (две) години след изтичане на гаранционния срок.

  4. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, гаранционните условия за предлаганото и доставеното от нас оборудване ще отговаря на тези, посочени в Раздел V на Техническата спецификация.

  Гаранционното обслужване ще включва труд, материални и транспортни разходи.  1. До подписването на окончателен договор, това предложение и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

  Като Приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката, прилагаме....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  (попълва се от участника, като се изброяват нагледните материали, доказателства за оборудването, което ще се достави)


  За улеснение може да се използват по-долу изброените нагледни материали, онагледяващи оборудването, което ще се достави:

  • официално публикувани от производителя на хартиен или електронен носител документи,

  • образци,

  • фотографски снимки.

  По-горе изброените нагледни материали може да бъдат представени и чрез достъпен официален сайт на производителя в интернет.  Техническото ни предложение за изпълнение на поръчката е както следва:  Технически продукт

  Количество

  Мярка

  Предложение на участника

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Лабораторна клатачна машина

  1

  бр.
  2

  Автоматизиран ротационен вакуум изпарител с контрол на налягането

  1

  бр.
  3

  Лабораторна сушилня с усилена конвекция

  1

  бр.
  4

  Муфелна пещ

  1

  бр.
  5

  Система за чиста и ултрачиста вода за лабораторно приложение

  1

  бр.
  6

  Лабораторна миялна машина

  1

  бр.
  7

  Аналитична везна

  1

  бр.
  8

  Прецизна лабораторна везна

  1

  бр.
  9

  Система за твърдофазова екстракция

  1

  бр.
  10

  Автоматична система за сокслет екстракция

  1

  бр.
  11

  Лабораторна система за пресяване

  1

  бр.
  12

  Настолен лабораторен лиофилизатор

  1

  бр.
  13

  Лабораторна камина

  2

  бр.
  14

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 10 – 100 мкл

  1

  бр.
  15

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 20 – 200 мкл

  1

  бр.
  16

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 100 – 1000 мкл

  2

  бр.
  17

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 500 – 5000 мл

  1

  бр.
  18

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 1000 – 10000 мл

  1

  бр.
  19

  Устройство за дозиране на киселини за следови анализ

  2

  бр.
  20

  Устройство за дозиране на органични разтворители

  3

  бр.
  21

  Статив за автоматични пипети

  1

  бр.
  22

  Бутилка 2 л

  20

  бр.
  23

  Делителна фуния

  10

  бр.
  24

  Чаша Бехер борсиликатно стъкло 25 мл

  10

  бр.
  25

  Чаша Бехер борсиликатно стъкло 50 мл

  10

  бр.
  26

  Чаша Бехер борсиликатно стъкло 150 мл

  30

  бр.
  27

  Чаша Бехер борсиликатно стъкло 250 мл

  10

  бр.
  28

  Колба крушовидна 50 мл

  20

  бр.
  29

  Колба крушовидна 100 мл

  20

  бр.
  30

  Пипета Пастьор

  1250

  бр.
  31

  Блюдо порцеланово

  2

  бр.
  32

  Колонка за пречистване

  15

  бр.
  33

  Микроспринцовка 5 мкл

  1

  бр.
  34

  Микроспринцовка 10 мкл

  1

  бр.
  35

  Бутилка борсиликатно стъкло 500 мл

  5

  бр.
  36

  Бутилка тъмно стъкло 100 мл

  3

  бр.
  37

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 1 мл

  2

  бр.
  38

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 10 мл

  10

  бр.
  39

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 25 мл

  6

  бр.
  40

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 50 мл

  6

  бр.
  41

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 100 мл

  6

  бр.
  42

  Ексикатор

  1

  бр.
  43

  Фунийка за филтруване

  30

  бр.
  44

  Стъклен преход

  2

  бр.
  45

  Бутилка LDPE 500 мл

  20

  бр.
  46

  Бутилка борсиликатно стъкло 100 мл

  20

  бр.
  47

  Чаша Бехер PP 10 мл

  12

  бр.
  48

  Чаша Бехер PP 50 мл

  12

  бр.
  49

  Чаша Бехер PP 100 мл

  12

  бр.
  50

  Мерителна колба PMP 10 мл

  5

  бр.
  51

  Мерителна колба PMP 25 мл

  5

  бр.
  52

  Мерителна колба PMP 50 мл

  5

  бр.
  53

  Мерителна колба PMP 100 мл

  5

  бр.
  54

  Мерителен цилиндър

  2

  бр.
  55

  Шишенца за аутосемплер

  500

  бр.
  56

  Статив за делителни фунии

  3

  бр.
  57

  Пръстен с муфа за делителни фунии

  6

  бр.
  58

  Полимерно покривно фолио

  2

  бр.
  59

  Мембранен филтър за спринцовка

  200

  бр.
  60

  Кутия за виалки от 1,8 мл

  3

  бр.
  61

  Статив за виалки от 1,8 мл

  2

  бр.
  62

  Стъклена вата

  50

  гр
  63

  Филтърна хартия

  1000

  бр.
  64

  Гилзи за екстракция

  75

  бр.
  65

  Накрайници за автоматична пипета 10 –200 мкл

  1000

  бр.
  66

  Накрайници за автоматична пипета 50 – 1000 мкл

  1000

  бр.
  67

  Накрайници за автоматична пипета 500 – 5000 мл

  400

  бр.
  68

  Накрайници за автоматична пипета 1000 – 10 000 мл

  400

  бр.
  69

  Дихлорметан

  37.5

  л
  70

  n-Хексан

  12.5

  л
  71

  Толуен

  12.5

  л
  72

  Метанол

  5

  л
  73

  Циклохексан

  2.5

  л
  74

  Диетилов етер

  2.5

  л
  75

  Ацетон

  2.5

  л
  76

  Натриев хлорид

  3

  кг
  77

  Натриев сулфат анхидрид

  10

  кг
  78

  Силикагел за хроматография

  1

  кг
  79

  Силикагел с индикатор

  5

  кг
  80

  Сярна киселина

  10

  л
  81

  Калиев дихромат

  1

  кг
  82

  Азотна киселина

  1

  л
  83

  Солна киселина

  2

  л
  84

  Калиев бромид

  250

  гр
  85

  Калиев бромат

  250

  гр
  86

  Колонки за твърдофазова екстракция на PAH

  150

  бр.
  87

  Колонки за твърдофазова екстракция на PCB

  150

  бр.
  88

  Колонки за твърдофазова екстракция на пестициди

  150

  бр.
  89

  Стандартен разтвор на метали

  2

  опак
  90

  Стандартен разтвор на хром ІV

  1

  опак
  91

  Стандартен разтвор на полициклични ароматни въглеводороди

  2

  опак
  92

  Стандартен разтвор на смес от деутерирани полициклични ароматни въглеводороди

  3

  опак
  93

  Стандартен разтвор на PCB

  1

  опак
  94

  Стандартен разтвор на PCB 209

  1

  опак
  95

  Стандартен разтвор на органохлорни пестициди

  2

  опак
  96

  Стандартен разтвор на 4,4 DDT D8

  2

  опак
  97

  Стандартен разтвор на HCH-alpha D6

  2

  опак
  98

  Стандартен разтвор на летливи органични съединения

  3

  опак
  99

  Стандартен разтвор на Ethylbenzene D10

  3

  опак
  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции