• Образец №13 г
 • УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА • страница3/3
  Дата11.09.2017
  Размер0.61 Mb.

  Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции


  1   2   3

  Техническото предложение следва да съдържа информация по всички показатели, заложени в таблицата.
  Дата ________/_________/_______

  Име и фамилия _________________________

  Подпис _________________________

  Длъжност __________________________

  Наименование на участника ___________________________

  Образец №13 г

  До

  Институт по океанология  Българска академия на науките (ИО-БАН)

  гр. Варна 9000,

  ул.”Първи май” №40, ПК 152

  ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

  от..................................................................................................................................................  /име на участника/

  за участие в обществена поръчка с предмет: Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция № 5: Океанографска измервателна система, за нуждите на изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Ценово предложение за Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи, както следва:


  1.Декларираме, че за изпълнение на договора за доставка, сме съгласни с поставените от Вас изисквания в Техническата спецификация на Обособена позиция № 4 на настоящата поръчка и ги приемаме без възражения.

  2.За изпълнение на договора за доставка, така както е определена спецификацията й предлагаме следната:


  Обща цена без ДДС: ………………….…..…..(………………..……...........) лева.

  (с цифри) (с думи)

  Общата цена е формирана, съгласно Таблица 1.  Таблица 1. Технически продукт, количество, мярка, единична цена, лв., обща цена, лв.  Технически продукт

  Количество

  Mярка

  Единична цена, лв

  Обща цена, лв.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Лабораторна клатачна машина

  1

  бр.  2

  Автоматизиран ротационен вакуум изпарител с контрол на налягането

  1

  бр.  3

  Лабораторна сушилня с усилена конвекция

  1

  бр.  4

  Муфелна пещ

  1

  бр.  5

  Система за чиста и ултрачиста вода за лабораторно приложение

  1

  бр.  6

  Лабораторна миялна машина

  1

  бр.  7

  Аналитична везна

  1

  бр.  8

  Прецизна лабораторна везна

  1

  бр.  9

  Система за твърдофазова екстракция

  1

  бр.  10

  Автоматична система за сокслет екстракция

  1

  бр.  11

  Лабораторна система за пресяване

  1

  бр.  12

  Настолен лабораторен лиофилизатор

  1

  бр.  13

  Лабораторна камина

  2

  бр.  14

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 10 – 100 мкл

  1

  бр.  15

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 20 – 200 мкл

  1

  бр.  16

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 100 – 1000 мкл

  2

  бр.  17

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 500 – 5000 мл

  1

  бр.  18

  Автоматична лабораторна пипета за ръчно пипетиране с променлив избираем обем 1000 – 10000 мл

  1

  бр.  19

  Устройство за дозиране на киселини за следови анализ

  2

  бр.  20

  Устройство за дозиране на органични разтворители

  3

  бр.  21

  Статив за автоматични пипети

  1

  бр.  22

  Бутилка 2 л

  20

  бр.  23

  Делителна фуния

  10

  бр.  24

  Чаша Бехер борсиликатно стъкло 25 мл

  10

  бр.  25

  Чаша Бехер борсиликатно стъкло 50 мл

  10

  бр.  26

  Чаша Бехер борсиликатно стъкло 150 мл

  30

  бр.  27

  Чаша Бехер борсиликатно стъкло 250 мл

  10

  бр.  28

  Колба крушовидна 50 мл

  20

  бр.  29

  Колба крушовидна 100 мл

  20

  бр.  30

  Пипета Пастьор

  1250

  бр.  31

  Блюдо порцеланово

  2

  бр.  32

  Колонка за пречистване

  15

  бр.  33

  Микроспринцовка 5 мкл

  1

  бр.  34

  Микроспринцовка 10 мкл

  1

  бр.  35

  Бутилка борсиликатно стъкло 500 мл

  5

  бр.  36

  Бутилка тъмно стъкло 100 мл

  3

  бр.  37

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 1 мл

  2

  бр.  38

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 10 мл

  10

  бр.  39

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 25 мл

  6

  бр.  40

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 50 мл

  6

  бр.  41

  Мерителна колба борсиликатно стъкло 100 мл

  6

  бр.  42

  Ексикатор

  1

  бр.  43

  Фунийка за филтруване

  30

  бр.  44

  Стъклен преход

  2

  бр.  45

  Бутилка LDPE 500 мл

  20

  бр.  46

  Бутилка борсиликатно стъкло 100 мл

  20

  бр.  47

  Чаша Бехер PP 10 мл

  12

  бр.  48

  Чаша Бехер PP 50 мл

  12

  бр.  49

  Чаша Бехер PP 100 мл

  12

  бр.  50

  Мерителна колба PMP 10 мл

  5

  бр.  51

  Мерителна колба PMP 25 мл

  5

  бр.  52

  Мерителна колба PMP 50 мл

  5

  бр.  53

  Мерителна колба PMP 100 мл

  5

  бр.  54

  Мерителен цилиндър

  2

  бр.  55

  Шишенца за аутосемплер

  500

  бр.  56

  Статив за делителни фунии

  3

  бр.  57

  Пръстен с муфа за делителни фунии

  6

  бр.  58

  Полимерно покривно фолио

  2

  бр.  59

  Мембранен филтър за спринцовка

  200

  бр.  60

  Кутия за виалки от 1,8 мл

  3

  бр.  61

  Статив за виалки от 1,8 мл

  2

  бр.  62

  Стъклена вата

  50

  Гр  63

  Филтърна хартия

  1000

  бр.  64

  Гилзи за екстракция

  75

  бр.  65

  Накрайници за автоматична пипета 10 –200 мкл

  1000

  бр.  66

  Накрайници за автоматична пипета 50 – 1000 мкл

  1000

  бр.  67

  Накрайници за автоматична пипета 500 – 5000 мл

  400

  бр.  68

  Накрайници за автоматична пипета 1000 – 10 000 мл

  400

  бр.  69

  Дихлорметан

  37.5

  Л  70

  n-Хексан

  12.5

  Л  71

  Толуен

  12.5

  Л  72

  Метанол

  5

  Л  73

  Циклохексан

  2.5

  Л  74

  Диетилов етер

  2.5

  Л  75

  Ацетон

  2.5

  Л  76

  Натриев хлорид

  3

  Кг  77

  Натриев сулфат анхидрид

  10

  Кг  78

  Силикагел за хроматография

  1

  Кг  79

  Силикагел с индикатор

  5

  Кг  80

  Сярна киселина

  10

  Л  81

  Калиев дихромат

  1

  Кг  82

  Азотна киселина

  1

  Л  83

  Солна киселина

  2

  Л  84

  Калиев бромид

  250

  Гр  85

  Калиев бромат

  250

  Гр  86

  Колонки за твърдофазова екстракция на PAH

  150

  бр.  87

  Колонки за твърдофазова екстракция на PCB

  150

  бр.  88

  Колонки за твърдофазова екстракция на пестициди

  150

  бр.  89

  Стандартен разтвор на метали

  2

  Опак  90

  Стандартен разтвор на хром ІV

  1

  Опак  91

  Стандартен разтвор на полициклични ароматни въглеводороди

  2

  Опак  92

  Стандартен разтвор на смес от деутерирани полициклични ароматни въглеводороди

  3

  Опак  93

  Стандартен разтвор на PCB

  1

  Опак  94

  Стандартен разтвор на PCB 209

  1

  Опак  95

  Стандартен разтвор на органохлорни пестициди

  2

  Опак  96

  Стандартен разтвор на 4,4 DDT D8

  2

  Опак  97

  Стандартен разтвор на HCH-alpha D6

  2

  Опак  98

  Стандартен разтвор на летливи органични съединения

  3

  Опак  99

  Стандартен разтвор на Ethylbenzene D10

  3

  Опак  Общо
  Задължително е попълването на всички позиции в офертата

  Гарантираме, че тази цена не подлежи на промяна и включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация. Цената на поръчката включва всички разходи, необходими за изпълнение на доставката в изисквания обхват, включително и цената за монтаж и въвеждане в експлоатация на техническите продукти, обучение на специалисти от персонала на Възложителя, гаранционната поддръжка, транспорта до сградата и помещенията на ИО-БАН, транспортните застраховки, както и плащания към подизпълнители (ако има такива).

  3. За изпълнение на настоящата поръчка по Обособена позиция № 4, предлагаме крайни единични цени за доставката в изисквания обхват, посочени в Таблица 1, въз основа, на които доставените поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи ще се фактурират и заплащат.

  4.Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка за Обособена позиция № 4, съгласно определения начин в Раздел IV от проекта на договор – Образец 14г, а именно:

  • Авансово плащане - 10% от общата цена на договора, в размер на ……….....лв. без ДДС.

  • Второ междинно плащане - 30% от общата цена на договора, в размер на ……….....лв. без ДДС.

  • Трето междинно плащане - 30% от общата цена на договора, в размер на ……….....лв. без ДДС.

  • Четвърто (окончателно) плащане - 30% от общата цена на договора, в размер на ……….....лв. без ДДС.

  5.Съгласни сме, нашата оферта да бъде валидна за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, съгласно обявлението за поръчката. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

  6.Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в сроковете посочени в Раздел IV на Техническата спецификация.
  7.При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС.
  8.До подписването на окончателен договор, това предложение и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

  Дата ________/_________/________

  Име и фамилия __________________________

  Подпис __________________________

  Длъжност __________________________

  Наименование на участника __________________________  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции