• ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • Позиция 2- Въглища донбаски Позиция 3 – Въглища брикети ”
 • СЪДЪРЖАНИЕ на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
 • “Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014-2015” включващ следните обособени позиции
 • 2.Въглища донбаски; 3.Въглища брикети;
 • Участниците са обвързани от размера на предложените от тях цени за целия период на изпълнение на поръчката.
 • 2. Документи, съдържащи се в офертата
 • КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: /ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/ Образец № 1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
 • АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
 • ОБРАЗЕЦ

 • Скачать 384.27 Kb.


  страница1/2
  Дата10.09.2018
  Размер384.27 Kb.

  Скачать 384.27 Kb.

  Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г включващ следните обособени позиции


    1   2  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


  Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г. включващ следните обособени позиции:

  Позиция 1- Дърва за огрев

  Позиция 2- Въглища донбаски

  Позиция 3 – Въглища брикети

  СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 и ЧЛ.101 „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  И

  РАЗДЕЛ V ”ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ГЛАВА ОСМА ”А” ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
  2014
  СЪДЪРЖАНИЕ


  на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г. включващ следните обособени позиции:

  Позиция 1- Дърва за огрев

  Позиция 2- Въглища донбаски

  Позиция 3 – Въглища брикети

  1. Публична покана;

  2. Техническа спецификация;

  3. Техническо предложение;

  4. Ценово предложение;

  5. Договор - проект;

  До заинтересованите лица


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
  ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

  Услуга


  КРАТКО ОПИСАНИЕ:

  Наименованието на обекта е: “Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014-2015” включващ следните обособени позиции:  1.Дърва за огрев;

  2.Въглища донбаски;

  3.Въглища брикети;
  КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
  09111400,09111000

  КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

  През отоплителен сезон 2014 – 2015 г. за община П.Тръмбеш са необходими следните количества твърди горива – дърва за огрев – 171 м3, въглища брикети – 3 т. и въглища донбаски – 120т

  Доставката ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на партиди до всяко населено място по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките до 5 работни дни от получаване на конкретната заявка. Доставката на твърдите горива да бъде франко съответното населено място /кметство/.

  Цената, която следва да се представи е усреднена за всички населени места в общината и включва акциза и транспорта до съответното населено място.

  Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 66 000 ,00 лева без ДДС лв. ( шестдесет и шест хиляди лева) без включен ДДС.

  ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

  66 000,00 лв. без ДДС BGN


  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

  община Полски Тръмбеш


  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

  Участниците могат да кандидатстват за една или няколко обособени позиции.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в поканата и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците.

  Възложителят си запазва правото да не заявява цялото прогнозно количество горива.

  Възложителя си запазва правото да заявява допълнителни количества горива до 10% над предвидените прогнозни количества .

  Срокът на валидност на настоящата оферта да не е по малък от 60 календарни дни.

  Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора до 01.05.2015 г.

  Участниците са обвързани от размера на предложените от тях цени за целия период на изпълнение на поръчката.

  В избора на изпълнител на Обществена поръчка не може да участва участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от Закон за обществените поръчки.

  Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3 % от офертната стойност по сметка на Възложителя при Централна кооперативна банка – клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 CECB 97903310223300, BIC: CECBBGSF или банкова гаранция на същата стойност.

  Гаранцията се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

  Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


  2. Документи, съдържащи се в офертата:

  Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат:

  1. Списък на представените документи съдържащи се в офертата, подписан от участника;

  2. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения-образец № 1

  3. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство;

  4. Техническо предложение, изготвено в съответствие с образеца на Възложителя, /образец – 2/ придружено със:

  - Сертификати за качество или декларации за съответствие /копия заверени с „Вярно с оригинала”/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти-за брикети и донбаски;

  - описание на техническото оборудване, необходимо за осъществяване на поръчката и запазване качеството на доставените стоки;

  5.Ценово предложение –изготвено в съответствие с образеца 3 на Възложителя.

  КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

  Критерият за оценка е най ниска цена

  - Позиция 1 - най ниска цена

  - Позиция 2 - най ниска цена

  - Позиция 3най ниска цена

  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

  29.08.2014 г. на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 306


  ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

  НЕ
  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на общината. Адреса на интернет сайта е посочен в раздел І.1) от настоящата покана. Документация може да се тегли до 29.08. 2014 г.

  Публичното отваряне на офертите ще е на 01.09.2014г – 10.00 часа в заседателната зала на Община П.Тръмбеш.

  КМЕТ НА ОБЩИНА

  ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

  /ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/


  Образец № 1
  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

  ……………………………………………………………………………………


  АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

  1. Наименование на участника ………………………………….………………………………………………………………………

  2. ЕИК………………………….

  3. Адрес: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… /код, град, община, квартал, улица №…бл.ап./ Телефон № …………………… Факс: ……………..………………………….. Е-mail: ………………………………….

  3. Лице за контакти: ………………………………………………………………………….

  Длъжност: ……………………………….………………………………… Телефон/факс:…………………………………………..………………….

  4. Обслужваща банка …………………………………………… , клон …

  IBAN на сметката по която ще бъдат възстановени гаранциите  ……………………….…………………………………………………………………………..

  BIC ………………………………………………………………………………………………………..

  Титуляр на сметката: …………………………..…………………………………………………


  Дата: ………2014 г. Подпис и печат :

  ОБРАЗЕЦ № 2

  До

  ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

  Ул. “ЧЕРНО МОРЕ” № 4

  гр. Полски Тръмбеш

    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г включващ следните обособени позиции

  Скачать 384.27 Kb.