• ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 • Скачать 384.27 Kb.


  страница2/2
  Дата10.09.2018
  Размер384.27 Kb.

  Скачать 384.27 Kb.

  Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г включващ следните обособени позиции


  1   2
  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  по чл.101в, ал.1, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
  по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет:

  Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г. включващ следните обособени позиции:

  Позиция 1- Дърва за огрев

  Позиция 2- Въглища донбаски

  Позиция 3 – Въглища брикети

  по обособена позиция № …. : „……………………..”

  /изписва се номера и наименованието на съответната обособена позиция/

  от: .........................................................................................................................................................  (наименование на участника)

  ЕИК ............................................., тел.: ............................................, факс: ..............................., с адрес: ..........................................................................................................................................

  представлявано от ………....................…………….............…………………………………. ,

  длъжност …………….....................……………………………...………………………….......  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  С представянето на настоящата оферта заявявам, че съм заинтересован/а и ще участвам в обществена поръчка с предмет: „Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г. включващ следните обособени позиции: Позиция 1- Дърва за огрев, Позиция 2- Въглища донбаски, Позиция 3 – Въглища брикети


  по обособена позиция № …. : „……………………..”

  /изписва се номера и наименованието на съответната обособена позиция/

  1. Запознахме се с посочените в публичната покана изисквания към участниците и към изпълнението на поръчката, както и с изискванията за изготвяне и представяне на офертата, и заявяваме, че ги приемаме без възражения.

  2. Настоящата оферта е изготвена на база представените от Вас информация и изисквания.

  3. Заявяваме, че ако публичната покана бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

  4. Заявяваме, че ако публичната покана бъде възложена на нас, ще я изпълним съгласно техническата спецификация и спазвайки изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

  5.С настоящето Ви уведомяваме, че фирмата ни разполага с необходимите транспортни средства за изпълнението на поръчката.

  6. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

  7. Съгласни сме с условието на Възложителя да не заявява цялото прогнозно количество горива.

  8.Съгласни сме с условието на Възложителя да заявява допълнителни количества горива до 10% над предвидените.

  9.Съгласни сме срокът за доставка на конкретната заявка да бъде до 5 работни дни от получаването и.

  10.В случай, че бъдем определени за изпълнител, сме съгласни при подписване на договора да внесем парична гаранция за изпълнение в размер на 3 % от офертната стойност.

  11.Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приключване на изпълнението на договора.

  .................... 2014 г.

  град ................... Управител: .............................................  (име, подпис и печат)

  ОБРАЗЕЦ 3

  До

  ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

  Ул. “ЧЕРНО МОРЕ” № 4

  гр. Полски Тръмбеш
  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  по чл.101в, ал.1 т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
  по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет:

  Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г. включващ следните обособени позиции:

  Позиция 1- Дърва за огрев

  Позиция 2- Въглища донбаски

  Позиция 3 – Въглища брикети

  по обособена позиция № …. : „……………………..”

  /изписва се номера и наименованието на съответната обособена позиция/

  от: .........................................................................................................................................................  (наименование на участника)

  ЕИК ............................................., тел.: ............................................, факс: ..............................., с адрес: ..........................................................................................................................................

  представлявано от ………....................…………….............…………………………………. ,

  длъжност …………….....................……………………………...………………………….......

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  С настоящото представяме оферта за избор на изпълнител за: “Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014-2015 г.” включващ следните обособени позиции:  1.Дърва за огрев;

  2.Въглища донбаски;

  3.Въглища брикети;

  Кандидатстваме за позиция …………………  Предлаганата от нас цена е:

  Обособена позиция 1 : Дърва за огрев

  Вид твърдо гориво

  Количество

  Ед. цена

  лева без ДДС за м³

  Стойност/лв/ без ДДС

  2х3

  1

  2

  3

  4

  Дърва за огрев /м³/

  171

  Обособена позиция 2 : Въглища - донбаски

  Вид твърдо гориво

  Количество

  Ед. цена

  Лева без ДДС за тон

  Стойност/лв/без ДДС

  2х3

  1

  2

  3

  4

  Въглища – донбаски/т/

  120  Обособена позиция 3: Въглища - брикети

  Вид твърдо гориво

  Количество

  Ед. цена

  Лева без ДДС за тон

  Стойност/лв/без ДДС

  2х3

  1

  2

  3

  4

  Въглища – брикети/т/

  3  В предлаганата цена са включени всички разходи на изпълнителя до франко складовете на обектите, включващи: транспортните разходи до съответните населени места, печалба на изпълнителя, акцизи и др.

  Срок на валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

  Заявяваме, че ако публичната покана бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя

  С уважение:

  / подпис и печат/

  Съгласувал:

  Гл.Счетоводител................./Сн.Стефанова

  Юрист................/............................../


  ДОГОВОР №.............

  Днес …………………... 2014 г. между Община Полски Тръмбеш, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричани по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и ..……………………………………… със седалище и адрес на управление гр………………………………….., ул. ………………….. №……., ЕИК…………………….. представлявано от …………………………………………………………. наричан по-долу за краткост ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”, във връзка със Публична покана, публикувана в Портала за обществени поръчки под ID № ............. на ...............2014 г. и утвърден от Кмета на Община Полски Тръмбеш протокол на комисия, назначена със Заповед № СА-03-04-............/.............2014 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: “Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014-2015 г.” включващ следните обособени позиции:

  1.Дърва за огрев;

  2.Въглища донбаски;

  3.Въглища брикети;

  ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

  Чл. 2. Общия срок за изпълнение на настоящия договор е до 01.05.2015 година и започва да тече от датата на подписване на настоящия договор,  Чл. 3. Срок за доставка на всяка отделна партида е до 5 работни дни и започва да тече от датата на подаване на писмена заявка от Възложителя.
  IІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

  Чл.4. ал.1Стойността на настоящия договор е……………лв./……………………….. ……..…………………………………………………………/ без ДДС, в съответствие с приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  ал.2. Възложителят си запазва правото да не заявява цялото прогнозно количество горива.

  ал.3. Възложителя си запазва правото да заявява допълнителни количества горива до 10% над предвидените прогнозни количества.
  Чл. 5. Разплащането се извършва за реално доставени количества, въз основа на твърди единични цени за всеки вид гориво, които не подлежат на промяна за целия отоплителен сезон с включено ДДС,транспортни разходи и акцизи франко склада на заявителя посочено в офертата както следва:

  - за дърва - ....................................лв./ м³ без ДДС

  - за въглища - брикети – ………………….. лв/тон без ДДС

  - за въглища – донбаски - ……………………..лв/тон без ДДС

  Разплащането е в български левове по банков път с платежно нареждане в 10-дневен срок след доставката на поредната партида.

  Чл. 6. Основание за плащане са следните документи: фактура на изпълнителя придружена от декларация за съответствие на доставената стока /за брикети и донбаски/ и приемно-предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  Чл. 7. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка

  IBAN:…………………………………………………………………………………..

  BIC:…………………………………………………………………………………….

  Банка:………………………………………………………………………………….


  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

  1. Да осигури средства за финансирането на поръчката;

  2. Своевременно да подава писмена заявка за доставка на поредната партида твърдо гориво.

  Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право


  1. Да проверява изпълнението по този договор по всяко време и по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  2. След предаване на стоката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да я прегледа, като незабавно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени недостатъци или дефекти.

  3. Да прави проверка за съответствие на количеството на стоката, определено в настоящия договор, към момента на товаренето и/или разтоварването, за което не е задължен предварително да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  4. Установяването на недостатъци и дефекти на стоката се извършва писмено с протокол, подписан от двете страни по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на отбив от цената или да иска отстраняване на недостатъците и дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че е невъзможно тяхното отстраняване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

  5. В случай, че недостатъците и дефектите могат да бъдат отстранени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши това действие в 5-дневен срок след уведомяването му.

  V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

  1 Да изпълни договорената поръчка, като организира и координира цялостния процес на работата в съответствие с :

  - приетата оферта;  • условията и изискванията на конкурсната документация;

  • действуващата нормативна уредба в Република България

  Чл.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително и незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да изпълни получената заявка, поради повреди в техниката или други уважителни причини.
  VІ. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

  Чл.12. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 3 % от стойността на малката обществена поръчка и се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

  Чл.13. При неспазване на сроковете по този договор, виновната страна ще заплаща неустойка на изправната страна в размер на 0.2% от стойността на договорените работи за всеки ден забавяне, но не по-вече от 10%.
  Чл.14. Всички щети и пропуснати ползи , понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото изпълнение на поръчката, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
  VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

  Чл.15. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие чрез подписване на двустранно споразумение.

  Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора чрез писмено уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следните случаи:

  -при обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения ,

  -при доставка на некачествени горива, като това се установява с протокол, съставен по надлежния ред от представител на възложителя, изпълнителя и звеното, на което се извършва доставката.

  - в случай на забавяне на изпълнението на всяка конкретна доставката повече от 3 работни дни.

  - когато изпълнението на поръчката стане невъзможно вследствие на причина, за която никоя от страните не отговаря.

  Чл.17. Условията по този член се установяват с протокол съставен и подписан от комисия назначена от Възложителя

  Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20 % от стойността на поръчката, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите и недостатъците на стоката в срока, посочен в настоящия договор
  VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  §1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на преговори от страните , а когато това е невъзможно – по реда на Гражданско – процесуалния кодекс.

  §2. Изменения и допълнения на този договор не се допускат съгласно чл.43 , ал.1 от Закона за обществените поръчки

  §3. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредби на Закона за задълженията и договорите и действуващото законодателство.

  §4. Адреси за кореспонденция на страните са адресите на седалищата им, посочени в този договор.

  §5. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
  Съгласуван с юрист: .........................

  / ……………../

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :……………….
  Гл.счетоводител :…………………

  /Сн.Стефанова/

  КМЕТ:………………..

  /Г.Чакъров /


  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

  за „Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г. включващ следните обособени позиции:  Позиция 1- Дърва за огрев

  Позиция 2- Въглища донбаски

  Позиция 3 – Въглища брикети”

  1. Технически изисквания към доставения материал:

  2.1. Дървата за горене трябва да бъдат:

  - полусухи или сурови;

  - от твърди широколистни дървесни видове (габър, благун, дъб,цер и бук);

  - с дължина 1,00 м;

  - с диаметър над 14 см в тънкия край;

  - да бъдат гладко окастрени от клоните.

  - маркирани с КГМ.

  2.2. Въглищата да бъдат черни, обогатени и да отговорят на следните качествени показатели:

  - размер на зърната - от 20 до 200 мм;

  - допустима обща влага - 10,5 %;

  - пепел на сухо гориво -максимално допустимо - 17,5 %;

  - долна топлина на изгаряне на работно гориво - 6 000 ксаl/kg;

  - обща сяра на сухо гориво - 2,1%.  2. Необходимите количества дърва за горене и въглища, обект на доставката, както и мястото на доставка са както следва  Обекти

  Дърва /м3/

  Въглища /т./

  Км разстояние от гр П.Тръмбеш


  брикетни

  домбаски
  1

  Музей

  6
  20
  2

  ЦОП, гр. Полски Тръмбеш

  6
  27
  3

  ОП „ПРОИ” и ОП „Чистота”

  4
  11
  4

  Общинска администрация Полски Тръмбеш

  6
  30
  5

  Домашен социален патронаж

  4
  20
  6

  Кметство с. Иванча

  14
  4

  11

  7

  Кметство с. Куцина

  20  15

  8

  Кметство с. Орловец

  12  13

  9

  Кметство с. Петко Каравелово

  15  10

  10

  Кметство с. Раданово

  16  5

  11

  Кметство с. Страхилово

  14  8

  12

  Кметство с. Обединение

  10  15

  13

  Кметство с. Каранци

  10  7

  14

  Кметство с. Вързулица

  5  22

  15

  Кметство с. Климентово

  14

  1

  3

  5

  16

  Кметство с. Павел
  2

  2

  18

  17

  Кметство с. Масларево

  15  22

  18

  Кметство с. Полски Сеновец  3

  12  171

  3

  120
  3. Други технически изисквания:

  3.1.Участникът да разполага с подходящо транспортно средсто, с което ще извършва доставките на дърва и въглища.

  3.2. Съпроводителни документи при извършване на доставки:

  3.2.1.Доставените дърва трябва да бъдат придружени с документ доказващ законния им произход и експедиционна бележка.

  3.2.2.Доставените въглища трябва да са придружени с декларация за съответствие с техническите изисквания на възложителя.

  3.3. Приемане на доставките:

  3.3.1.При извършване на доставката, упълномощени длъжностни лица на Възложителя извършват проверка и между тях и представител на Изпълнителя се подписва приемо - предавателен протокол за съответствие на доставените дърва за огрев и въглища с техническата спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя.Приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и упълномощени от Възложителя лица се подписва след подписване на протокол за съответствие.

  3.3.2.При условие, че доставените дърва за огрев и /или въглища не отговарят на техническата изисквания на Възложителя и офертата на Изпълнителя, доставката се отказва, за което упълномощените длъжностни лица уведомяват Възложителя. При отказ за приемане на доставката, Изпълнителят в десетдневен срок е длъжен да достави дърва за огрев и/или въглища, които съответстват на техническата спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя.

  3.4. В предложената цена задължително да бъдат включени:

  3.4.1. всички разходи за добив, товарене, транспорт до съответния склад на Възложителя и разтоварване на дървата за горене;

  3.4.2. всички разходи за товарене, транспорт до съответния склад на Възложителя и разтоварване на въглищата.

  Изготвил:  /Тодор Тодоров/
  1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доставка на твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш за отоплителен сезон 2014 -2015 г включващ следните обособени позиции

  Скачать 384.27 Kb.