• ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА • Дата19.02.2018
  Размер36.4 Kb.

  Етика ділового спілкувння” для студентів Інституту заочної освіти  Питання з дисципліни

  ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВННЯ  для студентів Інституту заочної освіти

  1) Основні етапи становлення етики

  2) Етика в системі знань про мораль

  3) Підвищення ролі етики у ХХ ст.

  4) Поняття, предмет, цілі та завдання етики

  5) Зв’язок юридичної етики з іншими науками

  6) Моральна відповідальність особистості. Її місце в професійній діяльності

  7) Функції моралі в суспільстві

  8) Порівняльний аналіз моральних принципів ділового спілкування «традиційних» та «нетрадиційних» етичних систем

  8) Характеристика поняття «моральна свідомість»

  9) Вчинок як першоелемент моральної поведінки

  10) Сутність моральної свободи

  11) Етичні основи соціоніки

  12) Ділові якості чоловіків та жінок

  13) Мудре ставлення до життя та оточення

  14) Моральні якості керівника

  15) Поняття етикету. Моральна складова етикету

  16) Професійна мораль в системі суспільних відносин

  17) Походження основ службового етикету

  18) Історія розвитку етикетної культури

  19) Умовно-погоджений характер норм етикету

  20) Роль етикету в службових відносинах

  21) Подарунки в діловому світі

  22) Телефонна розмова

  23) Візитна картка

  24) Етичні основи знайомства та представлення

  25) Загальноєвропейські традиції в сучасній етиці ділового спілкування

  26) Етичні норми ділового спілкування країн Центральної та Південно-Східної Азії  27) Особливості етичних норм ділового спілкування країн поширення ісламу

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА1

  1. Бизнес этикет. Немировская Н.Г., Филоненко Т.В. – Х.: «Основи», 2009, 224 с.

  2. Етика ділового спілкування / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

  3. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська. – 2-ге видання. – К.: МАУП, 2003. – 2008 с.

  4. Новохацкая Л.П. Краткий справочник по этикету. – К., 1992

  5. Психология и этика делового общения: учебник для вузов/Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001

  6. Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. – Москва, 1997

  7. Титаренко А.И. Нравственные основы общения. – М., 1979

  8. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – Киев. 1993

  9. Улищенко О.Н. Этикет. – Харьков: Фолио; К.: Абрис; Ростов-н-Д: Феникс, 1998

  ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

  1. Афанасьев И. Деловой этикет. – К.: Альтерпрес, 2001

  2. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета (этнографические очерки). – Ленинград: Наука, 1990

  3. Всё об этикете. Ред. Крупенин А.Л. – Ростов-на-Дону, 1997

  4. Венедиктова В.И. Деловая репутация: (личность, культура, этика, имидж делового человека). - М.: Институт новой экономики, 1996

  5. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. – Москва, 1999

  6. Коваль А. Ділове спілкування. – Київ, 1994

  7. Культура ділового спілкування. Укладачі Зубенко Л.Г. Нємцов В.Д.

  8. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. – Ростов-на-Дону, 1995

  9. Левицька О.І. Моральний розвиток особи. – К., 1990

  10. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій: Навч.посібник. – Київ, 2001

  11. Мескон М.Х, Альберт М. Основы менеджмента. – Москва: Дело ЛТД, 1994

  12. Панасюк А.Ю. Управленческое общение. – Москва, 1990

  13. Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000

  14. Правила хорошего тона. Составитель И.М. Лом. – ТОО "Ариель", 1993

  15. Рольф. М. Этикет. Энциклопедия.- М: Айрис-пресс, 1998. Словарь по этике. – Москва: Политиздат, 1985

  16. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М.: Вестник, 1997

  17. Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения: Учебн. пособие. – К.: Обериг, 1995

  18. Честер Дж. Деловой этикет / Пер. с английского Л. Бесковой. – М.: Агенство "ФаАИР", 1997

  19. Школа этикета: поучения на всякий случай. Сост. Л. С. Лихачева. – Екатеринбург: Средн.- уральск. кн. изд-во, 1995

  20. Шепель В.М. Управленческая этика. – Москва, 1989

  21. Етика: Навчальний посібник. – Київ,1992

  22. Энциклопедия этикета. Состав. Смирнов Ю.И. – Санкт-Петербург, 1997

  Затверджено на засіданні кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»: протокол №1 від 01.09.2014

  к. філос. н., доц. кафедри філософії і педагогіки Жадяєв Денис Володимирович  filosof.nmu.org.ua

  1 Літературу можна знайти у методичному кабінеті (к. 118) кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» та у Науковій бібліотеці імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара), 4-й поверх, зала гуманітарних наук.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Етика ділового спілкувння” для студентів Інституту заочної освіти