• Изменение на ОУП на Община Царево Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Б. При окончателния вариант на проекта за изменение на ОУП на Община Царево да бъдат съобразени следните мерки и условия
 • В землището на с. Резово
 • В землището на гр. Ахтопол
 • „Наково
 • П. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на изменението на Общия устройствен план на Община Царево
 • Компоненти и фактори на околната среда

 • Скачать 351.58 Kb.


  страница1/2
  Дата06.03.2019
  Размер351.58 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 351.58 Kb.

  Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево


    1   2


  СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

  1 - 2/2008 г.  Относно: изменение на Общ устройствен план (ОУН) на Община Царево

  На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

  СЪГЛАСУВАМ

  Изменение на ОУП на Община Царево

  Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  поради следните мотиви.  1. Предвижданията на изменението на ОУП не противоречат на режима на природен парк "Странджа", определен със Закона за защитените територии (ЗЗТ) и заповедта за обявяването му.

  2. Изменението на ОУП не предвижда нови устройствени зони и друго строителство в защитените територии от други категории, в рамките на природния парк, които да противоречат на режимите им, определени в ЗЗТ и съответните заповеди за обявяването им.

  3. Изменението на ОУП не предвижда нови устройствени зони за строителство в защитени зони "Караагач" с код BG 0000143 и "Босна" с код BG 0000208, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

  4. Не се предвижда застрояване върху природни местообитания с код 2110 "Зараждащи се подвижни дюни", 2120 "Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбреоюната ивица (бели дюни)", 2130* "Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), 7220* "Извори с твърда вода с туфести формации", 9180* "Смесени гори от съюза Липа и Бряст върху сипеи и стръмни склонове", 91АА* "Източни гори от космат дъб", 9ISO* "Западно понтийски Букови гори", предмет на опазване в защитена зона "Странджа" с код BG 0001007.

  5. Незначително е отрицателното въздействие върху природни местообитания 6110* "Отворени калцифилни и базифилни тревни съобщества", 6210* "Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества от варовик - важни местообитания на орхидеи", 6220* "Псевдостепи с житни и едногодишни растения", приоритетни за опазване в защитена зона "Странджа" с код BG 0001007.

  I

  1. Не се очаква значителна фрагментация и промени в структурата на защитени зони „Странджа", предвид обстоятелството, че по-голямата част от устройствените зони са разположени в съседни на населените места територии.

  2. Не се очаква значително отрицателно въздействие и нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и на видовете, предмет на опазване в защитени зони "Странджа".

  3. Предвидени са конкретни условия и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на изменението на Общия устройствен план на Община Царево (спрямо проекта, разгледан в представените последни преработени доклади за ЕО и ОС, разгледани на заседанието на МК на 31.07.2008 г.).

  4. Получените становища, бележки и предложения в резултат на консултациите и общественото обсъждане по доклада за ЕО и при обществения достъп до доклада за ОС са отразени по подходящ начин в тези доклади и в предвидените мерки.

  и при следните мерки и условия:

  I. Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на изменението на Общия устройствен план на Община Царево

  А. Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, за които се изисква OB ОС/ЕО (по реда на Закона за опазване на околната среда) и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на Закона за биологичното разнообразие) да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт.

  Инвестиционните предложения, планове, програми и проекти, свързани с инфраструктурни обекти (пътища, мостове, хидротехнически съоръжения, съоръжения свързани с електростабдяване, водоснабдяване и отвеждане на отпадни води и др.), както и тези, предвидени в производствено-устройствените зони и устройствена зона 69/Од (определена за голф-селище) в землището на с. Варвара, които са в съответствие с параметрите предвидени в изменението иа ОУП на Община Царево, да се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, на основание чл. 31, ал. 3, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  Б. При окончателния вариант на проекта за изменение на ОУП на Община Царево да бъдат съобразени следните мерки и условия:

  1. Да се отразят точните граници на защитените територии в община Царево, в т.ч. на защитена местност „Пирен" и границите на бившите буферните зони около резерватите, прекатегоризирани в защитени местности /ЗМ/, както следва: ЗМ "Странджански дъбрави", около резерват "Тисовица"; ЗМ "Горна Еленица", около резерват "Силкосия"; ЗМ "Странджанска зеленика", около резерват "Узунбуджак".

  2. Да се въведат ограничителни режими и специфични норми при усвояването на природните дадености (етажност, гъстота на застрояване и пр.), да се разработят конкретни мероприятия за вписване на жилищните структури и на устройствата, обслужващи обитаването, в специфичния за тези територии природен и земеделски ландшафт.

  3. Да се очертаят ясно границите на рекреационните зони, да се посочи техния рекерационен капацитет и да се формулират режимните изисквания към .дейностите, предвидени за осъществяване във всяка зона.

  2

  4. Да се преценят възможностите за нови източници на питейни води в съответствие
  с новото зониране на местата за обитаване.

  1. Да се запази максимално като основен приоритет развитието на природния ландшафт на територията на общината.

  2. Да се конкретизира идеята за съхраняване на определени участъци от културно-историческия ландшафт. Да са посочени обектите и териториите, за които ще се прилагат съответните режими на опазване.

  3. Да се предвиди възможността за създаване на зелени коридори и последващо използване на рекултивираните обекти (нерегламентирани сметища и др.).

  4. Да се предвиди развитие на зелените системи в населените места в съответствие с приетите нормативни документи и с оглед подобряване на качествата на околната среда

  5. При очертаното слабо до средно по степен въздействие върху защитени зони "Странджа" с код BG 0001040 за опазване на дивите птици и "Странджа" с код BG 0001007, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, се препоръчват следните смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на изменението на Общ устройствен план на Община Царево:

  9.1. В землището на с. Резово при разработването на ПУП за отделните устройствени зони се препоръчва:

  - в устройствена зона 95/Ов да се запазят дървесните микрогрупировки покрай


  доловете, с цел осигуряване на биокоридор и опазване на местообитанията за
  размножаване на влечуги и земноводни.

  - в зона „А" по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на


  устройствена зона 96/Ов, да се предвиди по нисък процент на интензивност на застрояване
  като се оставят и отделни сектори без застрояване, с цел опазване на уникален крайбрежен
  ландшафт, местообитания: 1240 „Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове
  Limonium\ 8220 ^азмофитна растителност по силикатни скални склонове", 6210*
  ,л7олуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (FestucoBrometalia)
  (важни местообитания на орхидеи)",
  както и местообитания на видове: безгръбначни-
  (Lycaena ottoman, Glaucopsyche alexi), птици - полска бъбрица (Anthus campestris),
  червеногърба сврачка {Lanius collurio), ливаден дърдавец (Cr ex er ex) и малък креслив орел
  (Aquila pomarina), земноводни и влечуги - балканска чесновница (Pelobates syriacus
  balcanicus),
  черноврата стрелушка (Coluber rubriceps).

  - в устройствена зона 96/Ов да се осигури запазване на местообитание 6220*
  „Псевдостепи с о/ситни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea",
  находища на орхидеи и да не се урбанизира част от зона А, покрай скалните
  местообитания в крайбрежната част;

  - в зона „А" по ЗУЧК на устройствена зона 97/Ос, да се предвиди по нисък


  процент на интензивност на застрояване, с цел опазване и нефрагментиране на
  местообитания: 6210* ,Полу естествени сухи тревни и храстови съобщества върху
  варовик
  (FestucoBrometalia) (валени местообитания на орхидеи)", 6220* „Псевдостепи
  с житни и едногодишни растения от клас
  Thero Brachypodietea", местообитания на
  видове ендемични безгръбначни животни, двата вида сухоземни костенурки, както и
  осигуряване биокоридор на мигриращите видове птици.

  - в устройствена зона 97/Ос да се осигури запазване на местообитания 6210*


  ,лПолу'естествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco -
  Brometalia) (важни местообитания на орхидеи)", 6220* „Псевдостепи с житни и
  едногодишни растения от клас
  Thero Brachypodietea".

  3

  9.II. В землището на с. Синеморец при разработването на ПУП за отделните устройствени зони се препоръчва:  • в зона „А" по ЗУЧК на устройствена зона 89/Ов, да се предвиди запазване на неурбанизирани участъци, с цел опазване на местообитание 6210* ,Долуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) c находища на орхидеи и растителни съобщества покрай доловете;

  • в устройствена зона 91/Ов да не се предвиждат за урбанизиране запазените фрагменти от тип местообитание 6510 „Низинни сенокосни ливади", с цел опазване местообитанията на ливаден дърдавец (Crex er ех) и да се предвиди запазване на дървесните микрогрупировки покрай доловете, с цел запазване целостта на биокоридор за сухоземни и блатни костенурки и предотвратяване на генетична изолация на популациите им, опазване хранителни местообитания на прилепи и птици.

  - в зона „А" по ЗУЧК на устройствена зона 92/Ос, да се предвиди запазване на неурбанизирани участъци, източно от шосето Резово-Ахтопол, с цел ограничаване и минимизиране на въздействието върху местообитания 2110 „Зараждащи се подвижни дюни", 2120 „Подвижни дюни с Airjunophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)", 1170 „ Скалисти съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна /рифове/", 1240 „Стръмниморски скали, обрасли с ендемични видове Limonium",

  9.III. В землището на гр. Ахтопол при разработването на ПУП за отделните устройствени зони се препоръчва:  • в устройствени зони 79/Ов, 87/Ок, да се предвиди запазване на фрагменти от пасищни и ливадни съсбщества, с цел осигуряване на отворени пространства като биокоридор за мигриращите видове птици и двата вида сухоземни костенурки.

  • във всички устройствени зони да се предвиди запазване на растителността покрай долове и на части от продължителнопроизводни горски съобщества, които да се включат в зелените системи на отделните устройствени зони.

  • да се предвиди по-нисък процент на интензивност на застрояване в устройствена зона 79/Ов, граничеща със ЗМ „Наково кладенче";

  9.IV. В землището на с. Варвари при разработването на ПУП за отделните устройствени зони се препоръчва:

  в зони 68/Ос, 69/Од, 73/Ос и 76/Ов да се запазят части от продължителнопроизводните горски и пасищни съобщества, местообитания 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори" и 6210* ,Долуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco - Brometalia) c находища на орхидеи, които да се включат в зелените системи на устройствените зони;  1. Да не се допуска застрояване в новопредвидените с това изменение на ОУП устройствени зони на отстояние до 150 м около р.Караагач, р. Велека, залива Силистар, р. Бутамята и р. Резово, с изключение на землищата на с. Кости и с. Бродилово, с цел опазването на природни местообитания и местообитания на видове в защитени зони „Странджа".

  2. Да се предвиди обходен път около Царево и около Ахтопол и изваждане на голяма част от транспорта от центъра на градовете.

  3. Проучване на възможностите за осигуряване на терени за „буферни" паркинги в населените места по крайбрежието с цел ограничаване на движението (шума) на МПС в контактната с морето зона.

  4. Да се определят границите на водните обекти — публична държавна собственост. Границата трябва да бъде определена по реда на чл. 155, ал. 1, т. 1 от Закона за водите с участието на представители на Басейнова дирекция и общината.

  14. Да се нанесат заливаемите ивици (тераси) на водните обекти след тяхното
  определяне по реда на Закона за водите.

  4

  В. При прилагането на изменението на плана да се изпълняват следните мерки и условия:

  1. Изграждането „хай-тек"- високо-технологични паркове е една отлична
  перспектива за намаляване на замърсяването на въздуха с отпадъчни газове, получавани
  следствие на горивни процеси. Би следвало да бъдат направени проучвания за изграждане
  на соларна или хибридно-соларна ТЕЦ, която би могла в значителна степен да реши
  енергийните проблеми на община Царево. Замяна на твърдите горива в битовия и
  обществен сектор с природен газ.

  1. Приоритетно изграждане на нови канализационни системи и пречиствателни съоръжения към тях за недопускане замърсяване на подземните води; реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в град Царево, гр. Ахтопол и др. населени места и курортни обекти. При невъзможност отпадъчните води да се отведат на градска ПСОВ, за отделни курортни обекти да се предвидят локални ПСОВ. Предвиждане на възможности за изграждане на допълнителни пречиствателни съоръжения към новите функционални зони. В тази връзка да се спазват стриктно забраните и ограниченията в Закона за водите — от чл. 125 до чл. 132.

  2. Да се предвидят процедури по регулационно отреждане на трасета на напоителните канали.
  1. Да се сведе до минимум унищожаването на високопродуктивни земеделски земи -3 до 5 бонитетна категория.

  2. Приоритетно да се осигуряват залесителни мероприятия в ерозираните земи чрез създаване на нови защитни горски насаждения (противоерозионни, мелиоративни и др.).

  3. Да не се допуска непрекъснатост на застрояването на крайбрежната зона.

  4. Да се закрият и рекултивират нерегламентираните сметища на територията на община Царево.
  1. Приоритетно развитие на крайбрежния туризъм с вземане на всички мерки за опазване на плажовете, дюнните образувания, защитените природни обекти и 100 метровата крайбрежна ивица при осигуряване на свободен или регулиран достъп до тях.

  2. Да се изготви документална обезпеченост на зелените площи с подробни градоустройствени планове, които да регламентират териториалния обхват, регулационните граници и други характеристики на парковите територии.
  1. При проектиране на зелените системи в урбанизираните територии да има задължително изискване за запазване на характерни части от съществуващата растителност и да се формират растителни съобщества, които да съответствуват на потенциалните местообитания на съответните територии.

  2. В отделните устройствени зони чрез създадените зелените системи да се формират растителни клинове, които да се свързват с естествената растителност на съседните територии. Да се съхрани съществуващата горска растителност в долове и дерета, които са изключително важни биокоридори, местообитания и рефугиуми за видове предмет на опазване в защитени зони „Странджа".

  3. Да се състави кадастър на зелените площи, да се паспортизират елементите на зелената система въз основа на ландшафтно-таксационен анализ и оценка на растителността, да се инвентаризират свободните площи.
  1. Да се възстановят и реконструират съществуващите паркове и градини с подходящи видове растителност.

  2. Да се цели запазване в максимална степен на съществуващата дървесна и храстова растителност в новите функционални зони.

  3. При изготвянето на Подробните устройствени планове да се разработват алтернативни варианти, с които да се осигурява минимално въздействие на биологичното разнообразие в предвидените за урбанизация зони.

  5

  1. При устройване на зона 69/Од (предвидена за голф-селище) в землището на с. Варвара, да не се засяга горско-дървесна растителност, местообитание 91МО „Яалакано-панонски церово-горунови гори ".

  2. Да се осигури опазване на културно-историческото и архитектурно наследство в селищата чрез консервация, възстановяване и реконструкция, и правилна интерпретация в новото строителство.

  3. Да се осигури въвеждане на цялостна система за разделно събиране на отпадъци в общината.

  4. При проектиране на зони за отдих и релаксация (ваканционните селища) да се отчита наличието на външни източници на шум (основно транспортните потоци по пътната мрежа).

  5. Проектирането на новото пътно трасе Ахтопол-Бродилово-Кости да се съобрази с изискванията за шум и се предвиди обход на с.Бродилово.

  6. Доизграждане на водопроводните мрежи в гр. Царево и гр. Ахтопол. Изграждане на водопроводна мрежа в новите квартали, хотели и ваканционни селища, предвиждане на буферни резервоари.

  22. Да се предвиди изработването на ландшафтно устройствени и
  паркоустройствени планове.

  1. До определянето на заливаемите ивици (тераси) на водните обекти, за всеки конкретен случай, при преценяване по хидроморфологични и хидрометрични данни и дадености на района, е необходимо нанасянето им на картите и на терена да се изисква задължително при разглеждането на проектите на ПУП и за строителството, за да бъдат спазени ограниченията и забраните, съдържащи се в чл. 134 и 143 на Закона за водите.

  2. За озеленяване, залесяване и затревяване да се използват само местни видове и генотипове (такива, срещащи се в Странджа) или на традиционни културни видове.

  П. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на изменението на Общия устройствен план на Община Царево

  1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството като възложител
  на изменението на плана или по упълномощаване на Община Царево да изготвя годишен
  доклад по наблюдението и контрола при прилагането на плана, включително на мерките за
  предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на
  прилагането на плана, който да представя в МОСВ всяка следваща година, не по-късно от
  1 март.

  2. При наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда при
  прилагането на изменението на плана да се отчитат следните мерки и индикатори:

  Компоненти и фактори на околната среда

  Индикатори

  Единица мярка

  Срокове

  ноншпоринг

  (отговорници

  санкции)

  Климат и

  атмосферен

  въздух


  Концентрации на вредни вещества в приземния въздух край транспортните артерии

  mg/m3

  По утвърден план

  ИАОС,

  РИОКОЗ,


  РИОСВ

  Контрол


  общината

  Проходимост на транспортните артерии

  бр.МПС/час

  Периодично

  Контрол община

  Газифицирани жилищни, курортни

  бр.

  Периодично"

  Общината

  6
  Инсталации за използване на алтернативни енергийни източници

  бр.

  Периодично

  Общината

  Годишна употреба на твърдо

  тона

  Годишно

  Общината
  гориво за отопление


  Консумация на

  kWch

  Периодично

  Общината
  електроенергия


  Повърхностни и

  Дължина на реконструираната

  km

  Годишно

  В и К Бургас

  подземни води

  водопроводна мрежа  Общината

  Водоснабдени урбанизирани

  % и l/d-жит.
  В и К Бургас
  райони  Общината

  Загуби на питейна вода

  m3/d
  В и К Бургас

  Общината

  Качество на водата за питейно-

  показатели mg/1

  Ежедневнен

  В и К Бургас
  битово водоснабдяване
  контрол на водата след ПСПВи

  РИОКОЗ, Общината


  периодичен за

  собствени

  водоизточници

  Количество на използваната вода

  Q=m3/d; nrVy;

  По утвърден  за питейни нужди

  Сезон на лятно натоварване

  Несезон


  Q= m3/d; Q= т3/сезон; 1/жит.а Q= m3/d~; Q= m /сезон; 1/жит.а

  план
  Урбанизирани територии и

  % територия,

  По утвърден

  В и К Бургас
  население, включени

  към водопроводната мрежа

  Собствен водоизточник


  Q= m3/d; 1/s Q= m /сезон

  % територия Бр. q- 1/s  план

  Общината

  Изграждане на Питейни

  бр., вид,

  Годишно

  В и К Бургас
  пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения, реконструкции

  капацитет
  Общината

  Дължина на реконструираната

  km

  Годишно

  В и К Бургас
  канализационна мрежа  Общината

  ПС за канални води и др.

  бр., капацитет

  Годишно

  В и К Бургас
  съоръжения  Общината

  Урбанизирани територии и

  % територия,

  Годишно

  В и К Бургас
  население, включени към канализационната мрежа  Общината
    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево

  Скачать 351.58 Kb.