• GRAD SKOPJE SEKTOR ZA ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Bul. "Ilinden" b.b. 1000 Skopje PRIJAVA ZA
 • Статус на институцијата
 • Odgovorna linost
 • Prijavnite listovi da se dostavat vo dva primeroka, vo pi{ana forma
 • OPIS NA PRO ЕКТИТЕ
 • Проектот "Месец на трговијата 2010"
 • "Најдобар угостителски објект меѓу најдобрите"
 • "Гурмански викенд во Скопје"
 • Проектот: Пролетен базар на домашни ракотворби
 • Проектот: Интернационална „Тортијада 2010“
 • 8. Проектот " Денови на Крале Марко“
 • FINANSISKI PLAN ZA PRO ЕКТИ TE
 • SE VKUPNO PLANIRANI RASHODI

 • Скачать 193.39 Kb.


  Дата22.01.2019
  Размер193.39 Kb.

  Скачать 193.39 Kb.

  Grad skopje sektor za локален економски развој Bul. "Ilinden" b b

  GRAD SKOPJE

  SEKTOR ZA ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

  Bul. "Ilinden" b.b.

  1000 Skopje
  PRIJAVA

  ZA РЕАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА PROEKTI ВО OBLASTA NA ЗАНАЕТЧИСТВОТО, УГОСТИТЕЛСТВОТО, ТРГОВИЈАТА И ТУРИЗМОТ ВО GRAD SKOPJE ZA 2010 GODINA


  Институција:


  adresa:

  telefon,telefaks:

  e-mail adresa:

  broj na `iro smetka:

  edinsven mati~en broj:

  deponent vo:
  Статус на институцијата:

  a. javnа ustanovа

  b. zdru`enie на граѓани*

  v. агенција специјализирана за Mystery Shopping*

  g. trgovsko zdru`enie*

  d. ostanato*

  • zadol`itelno da se prilo`i fotokopija od re{enieto za registracija i

  dogovorot za otvorena `iro-smetka so bankata  Odgovorna li~nost (ime i prezime, telefon, faks, e-mail)


  Li~nost za kontakt (ime i prezime, telefon, faks, e-mail)


  Voditel na programska edinica (ime i prezime,telefon,faks, e-mail)

  * Prijavnite listovi da se dostavat vo dva primeroka, vo pi{ana forma  i na CD so makedonska poddr{ka

  PROEKTI ОД ОБЛАСТА НА ЗАНАЕТЧИСТВОТО, УГОСТИТЕЛСТВОТО, ТРГОВИЈАТА И ТУРИЗМОТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2010 ГОДИНА
  IME NA PROЕКТ


  Planirano vreme i mesto na

  odr`uvawe  Vkupno planirani tro{oci


  Sredstva

  od Бuxetot

  na Grad

  Skopje


  1."Фестивал на виното ВИНО-СКОП "


  oктомври,

  Плоштад


  Македонија
  950.000,00 денари

  2. "Месец на трговија 2010"  15 ноември-15декември,

  Град Скопје


  400.000,00 денари

  3. "Најдобар угостителски објект меѓу најдобрите"  15 октомври-15 ноември,

  Град Скопје


  500.000,00 денари

  4. “Гурмански викенд со пиво во Скопје ПИВОЛЕНД”


  септември,

  Тврдина Кале


  850.000,00 денари

  5. "Пролетен базар на домашни ракотворби

  Мај

  Капан ан

  100.000,00 денари

  6."Интернационална тортијада 2010"

  Април

  Град Скопје


  400.000,00 денари

  7."Баскерфест 2010 "


  Од 28Мај до 06Јуни

  Плоштад Македонија, Ул.Македони-ја

  Старата Скопска Чаршија

  900.000,00 денари

  8. "Денови на Крале Марко"  16-Мај

  Кањон Матка

  Пред МанастиротСв.Андреја-

  200.000,00 денари


  SE VKUPNO  4.300.000,00 денари

  Прилог: Содржини и критериуми што треба да бидат исполнети за реализирање на проектите


  OPIS NA PROЕКТИТЕ
  1. Проектот "Фестивал на виното 2010"

  -Mеѓународен вински фестивал зa афирмација на вековната традиција за вино производството и угостителството во градот Скопје и Република Македонија.

  -Цел на фестивалот е:

  а/ Промоција на квалитетни и сортни вина

  б/ Дегустација и брендирање на домашните квалитетни вина

  в/ Презентација на вината и брендовите на странските излагачи
  1. Проектот "Месец на трговијата 2010"

  –Манифестација за оценување на постигнатите резултати во трговијата за годината што изминува

  -Цел на манифестацијата:

  а/ Преку мистери шопинг оценување на трговците

  б/ Едукација на трговците за подобра организација во трговијата

  в/ Едукација на трговците за воспоставување на контакт

  продавач-купувач.


  1. "Најдобар угостителски објект меѓу најдобрите"

  -Проект за оценување на скопските угостителски објекти

  -Цел на овој проект:

  а/ Подигнување на нивото на услугата кон клиентите,

  б/ Едукација на угостителите за отстранување на своите

  недостатоци во квалитетот на услугите

  в/ Воспоставување на топол и срдечен однос помеѓу давателите

  на услуги и корисниците на услугите,

  1. "Гурмански викенд во Скопје"

  -Проект за презентирање на националните кујни на интернационал-

  но ниво.

  -Цел на проектот:

  а/ Презентација на кулинарските вештини и кулинарските специја-

  литети на учесниците на манифестацијата.

  б/ Презентација на светските брендови на пиво

  в/ Презентација на уметноста и културата на Македонија како и

  културата на земјите учеснички.


  1. Проектот: Пролетен базар на домашни ракотворби

  Преку оваа атрактивна манифестација Град Скопје ги претставува ракотворците,занаетчооте и уметниците кои преку своите креации ја презентираат македонската уметност и култура.
  1. Проектот: Интернационална „Тортијада 2010“

  -Проект за презентација и натпревар на учесниците во правење и украсување на торти

  -Цел на Проектот:

  а/ Подршка на креативноста во припремата на торти на амтарите и професионалците во оваа бранша

  б/ Подршка на НЕО и ХО во доменот на нивното делување

  ц/ Негување на проекти со хуманитарна димензија

  д/ Преку лицитација на тортите собирање на средства за институ-ции како училишта, градинки, болници, домови за згрижување на деца и младинци и сл.

  7. Проектот "Баскерфест 2010“-Тоа е мултикултурен интернационален уличен фестивал, кој се одвива под отворено небо, обично последната недела од месец Мај и првата недела од месец Јуни и трае околу десетина дена.

  Со помош на вештината на некои од најдобрите улични артисти и музичари од светот и Македонија, фестивалот нуди забава и перформанси, на гледачите кои можат да бидат исто толку активни како и артистите. На оваа манифестација обично учествуваат околу 70 меѓународни артисти , со околу 25 различни музички, жонглерски и акробатски настапи. Артистите доаѓаат од различни земји и со различни култури и навики, кои на свој интересен начин го пренесатуваат своето искуство и умеење под отворено небо, изразувајќи ги своите таленти и знаења.

  Изведбите се на следниве локации: Плоштадот Македонија, улицата Македонија, пред просторот на ТЦ Соравиа, во Старата Скопска Чаршија , односно во централното градско подрачје.

  Оваа манифестација веќе станува традиција .Тоа е интересна и нова забава , видна културна понуда и претставува можност за збогатување на туристичката понуда и вкупниот локален економски развој.

  Истовремено со неа Скопје добива една инвентивна , енергична и долготрајна забава, да се направи чекор понапред , со што би добил нов имиџ на европски град, и атрактивна туристичка дестинација.
  8. Проектот " Денови на Крале Марко“- Тоа е манифестација која традиционално се оддржува во кањонот Матка , пред платото на манастирот Св.Андреа и Планинарскиот Дом, обично на ден 17-ти Мај, ако е во деновите за викенд, или ден од (Сабота или Недела)- викендот кој е најблиску до 17-ти Мај денот на смртта на Крале Марко.

  Манифестацијата „Денови на Крале Марко„ е организирана со цел да стане двигател во одржувањето на традицијата, негување на се она што во наследство го има оставено Крале Марко и неговиот брат Андреа и можностите за нивното користење во културни и туристички цели.


  Со оваа Манифестација посетителите, односно публиката може да види и добие представа за живеењето и она што до денешен ден останало од времето на владеењето на Кралот Марко. По својата уникатна убавина и постоењето на Марковиот град на Матка, поради постоењето на многубројните цркви и манастири на Матка, кои во најголем број се изградени токму од Кралот Марко и брат му Андреа не случајно се нарекува и „Македонска Света Гора.

  Со стремежот за ревитализација и заживување на туристичко-рекреативниот центар Матка, со манифестација „Денови на Крале Марко“, Градот Скопје се доближува до реализација на воспоставување на еден спој меѓу ревитализација на старото културно-историско наследство и воспоставување на нови современи начини на презентација и афирмација на убавините што ги нуди нашиот град Скопје и воспоставување темели за еден нов тип на туризам.

  FINANSISKI PLAN ZA PROЕКТИTE


  IME NA PROЕКТ:  VKUPEN IZNOS NA POTREBNI SREDSTVA (VO DENARI)

  PLANIRANI PRIHODI

  VKUPNO

  - prihod od Бuxetot na Grad Skopje
  - sopstven prihod ( vleznici i sl.)
  - prihod od sponzori i donatori
  - ostanati prihodi (da se navedat koi)
  SE VKUPNO
  PLANIRANI RASHODI

  (ras~leneto po stavki za materijalni tro{oci

  i programski aktivnosti)


  VKUPNO


  SE VKUPNO  Skopje, 2010 година. Potpis na odgovoren i pe~at


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Grad skopje sektor za локален економски развој Bul. "Ilinden" b b

  Скачать 193.39 Kb.