• IV. БАЗИСНИ
 • Предоставяна площ Цена на месец за квадратен метър площ на територията на град Червен бряг Цена на месец

 • Скачать 77.35 Kb.


  Дата29.10.2017
  Размер77.35 Kb.

  Скачать 77.35 Kb.

  І. Базисни наемни цени на общинските  Приложение № 7

  към Раздел XI от Наредбата  II. Права, предоставяни от Община Червен бряг

  І. БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА

  1. Основната месечна цена за общински жилищен имот за гр. Червен бряг да е в размер на 0.50 лв./ кв.м., за гр. Койнаре – 0.40 лв. /кв.м., а за останалите населени места от Общината – 0.30 лв./кв.м.

  2. Отдел „Общинска собственост” да коригира /увеличава или намалява/ основната наемна цена.

  1. Когато наетата жилищна площ от едно семейство е над нормите за жилищно задоволяване, разликата за всеки квадратен метьр над тази норма да се заплаща в двоен размер на установената наемна цена,

  2. При ползване на нежилищни помещения за жилищни нужди да се прилагат наемните цени за жилища.

  II.БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ГАРАЖИ
  1.Наемната цена за гаражи да се определя на база на цената на един квадратен метър жилищна площ, увеличена пет пъти.

  2.При провеждане на търгове за отдаване на гаражи под наем началната цена да се определя по реда на т. 1.  Ш. НАЕМНАТА ЦЕНА ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, предоставени на ръководствата на политически партии и коалиции, юридически организации с нестопанска цел и синдикални организации, се определя в размер, равен на наемната цена на жилища.

  IV.БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЗА НЕЖИЛИЩНИ НУЖДИ

  Базисни наемни цени за обекти, използвани за АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ

  Гр. Червен бряг

  3,70 лв./кв.м.

  Гр. Койнаре

  2,80 лв./кв.м.

  Останалите населени места на Общината

  2,40 лв./кв.м.

  Базисни наемни цени за обекти за ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ:


  Гр. Червен бряг

  3,70 лв./кв.м.

  Гр. Койнаре

  2,80 лв./кв.м.

  Останалите населени места на Общината

  2,40 лв./кв.м.

  Базисни наемни цени за ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ/ хранителни / промишлени

  Гр. Червен бряг

  8,20 лв./кв.м./ 7,20 лв./кв.м./

  Гр. Койнаре

  6,20 лв./кв.м./5,20 лв./кв.м./

  Останалите населени места на Общината

  4,20 лв./кв.м./4,20 лв./кв.м./

  Базисни наемни цени за ПОМЕЩЕНИЯ ЗА УСЛУГИ и др.

  Гр. Червен бряг

  10,20 лв./кв.м.

  Гр. Койнаре

  8,20 лв./кв.м.

  Останалите населени места на Общината

  6,20 лв./кв.м.


  1. Цените, определени по този раздел, да са база за формиране на началните наемни цени при провеждане на тьргове за отдаване под наем.

  2. За трудно отдаваеми обекти, кметът на общината може да определи по-ниски наемни цени, до 50 % от определените базисни наемни цени.

  3. За обектите по този раздел, които имат по-добри характеристики, кметът на общината може да определи наемни цени до 20 % по-високи от определените базисни.

  4. За обектите на този раздел, находящи се в училищните зони на територията на Община Червен бряг, наемна цена не се заплаща през периода на ваканционните дни, определени от Министерството на образованието и науката.

  5. За обектите по този раздел със социална значимост, кметът на общината може да определи наемна цена до 50 % по-ниска от определената базисна.
  V. Определените с настоящото решение базисни наемни цени се актуализират съобразно ръста на инфлацията с последваша заповед на кмета на общината за всяка година.
  VI. Определените с настоящото решение базисни наемни цени са задължителни за общинските фирми и общинските търговски дружества, отдаващи свой обекти под наем.
  VII. НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР
  1. Наеми за ползване на зеленчукови маси с площ 1.50 кв.м

  - за ден – 1.00 лв.  - за месец -18.00 лв.

  2. Наеми за ползване на промишлени маси с площ 2.00 кв.м

  - за ден -1.50 лв.

  - за месец -18.00 лв.

  3. Наеми за поставяне на собствени маси

  - за плодове и зеленчуци - 0.60 лв./ кв.м

  - за промишлени стоки -1.20 лв./ кв.м

  4. Наеми за поставяне на павилиони  - неводоснабдени

  a/ павилиони за плодове и зеленчуци на месец – 6.00 лв. /кв.м.

  б/ павилиони за хранителни стоки на месец – 10.00 лв. /кв.м.

  в/ павилиони за промишлени стоки на месец 7.00 лв. /кв.м.

  г/ павилиони за обществено хранене на месец 12.00 лв. /кв.м.  д/ павилиони за вестници, списания и канцеларски материали и услуги на месец – 8.00 лв./кв.м.

  е/ кафе-машини в закрити площи – след Решение на Общински съвет – 15.00 лв. начална цена на брой.  1. Наеми за ползване на монолитни павилиони за месец - 12.00 лв./кв.м.

  6.Наемна цена за ползване на допълнителни площи пред павилиони на Общински пазар – 3.00 лв. на кв. м./месец

  Формата и вида на съоръжението пред павилиона следва да бъде съгласувано с Главния архитект и отдел „ОбСиСД”.

  Определените базисни наемни цени са задължителни при отдаване на обектите под наем.

  VIII. НАЕМНИ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ

  1. Начални годишни базисни наемни цени в лева на декар, за ползване на земи от общинският поземлен фонд:  № по ред

  ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

  БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ/ЛВ.

  1

  Червен бряг

  40,00

  2

  Койнаре

  48,00

  3

  Бресте

  37,00

  4

  Глава

  36,00

  5

  Горник

  36,00

  6

  Девенци

  37,00

  7

  Лепица

  38,00

  8

  Радомирци

  48,00

  9

  Ракита

  40,00

  10

  Реселец

  37,00

  11

  Рупци

  38,00

  12

  Сухаче

  50,00

  13

  Телиш

  46,00

  14

  Чомаковци

  42,00

  2. Цената за наема за отдаване чрез търг или конкурс под наем/аренда се определя от Общински съвет – Червен бряг.

  3. Цената за наема на земите по чл. 37 в, ал. 10 от ЗСПЗЗ (недекларирани имоти от ОПФ, т. нар. „бели петна”) се определя като по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището на земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

  4. Цената за наема по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ (полски пътища), се определя съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на база средното годишно рентно плащане за съответното землище.

  5. Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

  6. Цената при отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинският поземлен фонд по чл. 37и от ЗСПЗЗ, се определя по пазарен механизъм.  IX. НАЕМНИ ЦЕНИ НА ПЛОЩ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

  Предоставяна площ

  Цена на месец за квадратен метър площ на територията на град Червен бряг

  Цена на месец за квадратен метър площ на територията на гр.Койнаре

  Цена на месец за квадратен метър площ на територията на селата в Община Червен бряг

  Маса с четири стола

  10.00 лв./бр.

  с намаление от 20 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  с намаление от 40 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  Кафе - машина

  15.00 лв./бр.

  с намаление от 20 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  с намаление от 40 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  Колички за храна и напитки

  18.00 лв./бр.

  с намаление от 20 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  с намаление от 40 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  Варел – демби (кока-кола; бира)

  20.00 лв./бр.

  с намаление от 20 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  с намаление от 40 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  Фризер за сладолед, варена царевица, палачинки и др.

  15 лв./бр.

  с намаление от 20 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  с намаление от 40 % спрямо цената определена за територията на град Червен бряг

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  І. Базисни наемни цени на общинските

  Скачать 77.35 Kb.