Скачать 209.32 Kb.


Дата16.11.2018
Размер209.32 Kb.

Скачать 209.32 Kb.

І. Информация за контакт с инвеститора: Възложител: „велеви 11” оод, гр. Разлог, еик 101032856 АдресИНФОРМАЦИЯ

за преценяване

на необходимостта от ОВОСІ.Информация за контакт с инвеститора:

1.Възложител:

„ВЕЛЕВИ 11” ООД, гр.Разлог, ЕИК 101032856
2. Адрес:

гр.Разлог, ул.”Голак”, №33


3.Тел.: 0898 696 834, факс:……………………..е-mail: veles_@abv.bg
4.Лице за контакти:

Димитър Йорданов Захариев, 0898 696 834, orthos_design@abv.bgІІ.Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Предвижда се в имот 61813.144.24 с площ 2136м2 да се изгради кравеферма за 56 дойни крави в лактация.

В момента в имота, който е с променено предназначение на земята и тя е изключена от поземления фонд, има три селскостопански сгради (отразени в съпътстващите преписката скици) с номера 61813.144.24.1, 61813.144.24.2 и 61813.144.24.3. Инвестиционното предложение предвижда премахването на сгради 61813.144.24.1 и 61813.144.24.2, които са разположени централно в имота и са слепени една до друга, като на тяхно място се предвижда изграждането на нова сграда – метално хале за отглеждане на животни. Приложена е ситуация с нанесеното петно на новопредвиденото съоръжение.

Сградата ще се изгради с олекотена стоманена носеща конструкция. Тя ще може да се отваря изцяло, и в горещо време ще има естествено вентилиране (охлаждане). На покривната конструкция ще бъдат монтирани вентилатори за принудително нагнетяване на свежи въздушни маси. Постройката ще бъде без стени - сграда от „навесен тип”. Вместо надлъжни стени ще бъде съоръжена със спускащи се завеси /щори/ от промазан плат, които ще се затварят в зависимост от скоростта на движение на въздуха и от температурата му. Кравите ще се отглеждат свободно и ще имат на разположение индивидуални боксове. По дължината на постройката са обособени 2 редици боксове, симетрично разположени от страни на хранителната пътека. Между двете редици боксове е ситуирана външна торова и технологична пътека, по която се движи скреперна инсталация за събиране и транспортиране на тора. Между хранителната пътека и най-вътрешната редица боксове е разположена вътрешна торова и технологична пътека, по която също се движи скреперна инсталация за почистване на тора. Вътре в сградата са разположени също доилната зала и помещение за временно съхраняване на млякото. Под сградата ще се изгради стоманобетонов резервоар с възможност за съхранение на течен и твърд тор за около 120 дни.

На площадката ще има още:

-склад за фураж също „навесен тип”

-битовo помещениe за персонала - стaя и WCТехнологично оборудване:

Легла: 56 броя, размер 120/250 см., калифорнийски тип, изпълнени с делители с профил Ø 2”.

Хранителните прегради не позволяват задушаване, което означава, че не съществува опасност животното да се задуши, захванато от хранителната преграда, в случай че не се почувства добре или има проблеми с краката. Хранителните прегради (блокадите) са разположени само върху определена зона представляваща чакалня за доилната зала и позволяват лесно измушване на главата. Представляват тип моноблок, позволяващ блокиране на кравите, при които се налага кратка манипулация директно в обора /осеменяване; инжектиране/. За групите дойни крави са предвидени 15 комплекта хранителни прегради и останала част от хранителната пътека е ограничена с две тръби които ограничават животните да излизат върху хранителната пътека.

Поилки: 3 броя, размер 200/30 см., преобръщащи се корита за пиене с постоянно ниво, модел "DRINK CLEAN” , изработени от неръждаема стомана, с преобръщащо устройство;

Хидравлични скрепери: придвижват тора към торовия канал, посредством горещо поцинкована релса. Задвижват се от трифазни двигатели, управлявани от панел за управление;

Доилна зала: 10 места за доене, тип „рибена кост”. Предвидена е чакалня за 30 крави, и един брой хладилен танк с вместимост два тона за съхранение на мляко за мин. 24 часа. В техническият сектор на доилната зала се разполагат и другите необходими помещения - машинно, склад за резервни части, склад лекарства. Във помещенията ще има и мивки с топла и студена вода. В машинното помещение са предвидени необходимите компресори и вакуум помпи, както и бойлера за топла вода - обикновен електрически.


Обща застроена площ - 644,41м2, минимум 30% от площта на имота – 640 м2 ще се озелени.
Всички изброени по-горе подобекти са ново строителство.

Очаква се да се произвежда около 1700 литра мляко годишно от една крава, а общо около 95200 литра годишно.


Технологията на извършваната дейност включва:

-доставка на фураж собствено производство и закупуване от други производители

-хранене на кравите

-доене и временно съхраняване на млякото преди експедицията му

-сухо почистване на течния и твърдия тор(без вода)

За енергийни нужди ще се използва електроенергия.

За персонала – 2 човека, работещи на три смени ще има битови помещения със санитарен възел.

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

С изграждането на кравефермата ще се осигурява продукт от първа необходимост - мляко директно на пазара и като суровина за млекопреработване, при спазване на необходимите ветеринарни и санитарно-хигиенни изисквания.

Ще се осигурят работни места при строителството и при експлоатацията.


3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Няма връзка, която да е вследствие на специално устройствено планиране.

За производство на част от фуража ще се използва и обработвана от възложителя земя - над 500дка, на която също ще се използва торовата маса от кравефермата.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

4.1.Кравефермата да се изгради на друга площадка.

Имотът е с променено предназначение на земята и отговаря на всички изисквания за разполагане на такива обекти. Имотът е собственост на възложителя, позволява разполагане на всички подобекти, необходими за извършване на дейността и не възпрепятства ползването на съседните имоти. Налице е необходимата инфраструктура - път, водопровод, електроснабдяване.

За да се изгради кравефермата на друга площадка, тя, другата площадка трябва да отговаря най-малко на същите условия – да е с променено предназначение на земята и да има съществуваща инфраструктура.

Като се вземат в предвид тези обстоятелства, очевидно няма по-добра алтернатива на разглежданата площадка.


4.2. Алтернативи за заустване на отпадъчните води.

При приетата технология няма да има заустване на отпадъчни води от самата кравеферма. Битово-фекалните води от санитарните възли и от промивките на инсталацията за доене на кравите ще се заустват в събирателна шахта и ще се извозват за по-нататъшно третиране по договор с оторизирана фирма.

Алтернатива е заустване във повърхностен водоприемник, което ще изисква самостоятелно пречистване, ще усложни и оскъпи експлоатацията и очевидно е неравностойна алтернатива.

При нулева алтернатива няма да се проявят незначителните неблагоприятни въздействия от дейността върху състоянието на околната среда в района, но няма да се произвежда значително количество мляко и няма да се реализират ползите от дейността.


5.Местоположението на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Площадката е в м. “ Седрач ”, землище на гр. Разлог на около 3,5км от жилищната зона на града.

Разположението на площадката и съществуващата инфраструктура – път, водопровод и елпровод е дадено на приложения картен материал подробно описан в т. ІІІ.1.

Всички временни дейности, включително складирането на строителни материали ще се извършват в границите на имота, площта на който е 2136м2.


6.Описание на основните процеси(по проспектни данни), капацитет.

Предвижда се отглеждане на крави за производство на мляко.

Имотът в който ще се реализира дейността е с площ 2136м2 дка, а общата застроена площ ще е 644,41м2.

Предвижда се да има:

- помещение за 56 бр. крави

-доилна зала за механизирано доене

-помещение за временно съхраняване на млякото

-битови помещения за персонала

-бетонова яма за торовата маса

При експлоатацията се очаква да се осигурят около 10 работни места.

Дейността ще включва:

-доене и временно съхраняване на около 270 литра мляко на ден

-временно съхраняване на твърдия и течния тор в специално изградена яма – 3,8м3/ден; около 1400 м3/год.

-водоснабдяване от водопроводната мрежа на гр. Разлог чрез съществуваща връзка

-ползване за енергийни нужди само на електроенергия от съществуващо елзахранване до имота

Минимум 30% от площта на имота – 640 м2 ще е зелена площ.


7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Подхода към кравефермата ще е от съществуващия полски път източно от имота. Няма да се изгражда нова пътна инфраструктура.


8.Програма за дейностите, включително строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване.

Проектирането ще продължи около една година - строителството също около една година. Всички подобекти ще се изградят и пуснат в експлоатация на един етап.

Закриване на дейността не се предвижда.

9.Предлагани методи за строителство.

Сградата ще се изгради с олекотена стоманена носеща конструкция. Тя ще може да се отваря изцяло, и в горещо време ще има естествено вентилиране (охлаждане). На покривната конструкция ще бъдат монтирани вентилатори за принудително нагнетяване на свежи въздушни маси. Постройката ще бъде без стени - сграда от "навесен тип". Вместо надлъжни стени ще бъде съоръжена със спускащи се завеси /щори/ от промазан плат, които ще се затварят в зависимост от скоростта на движение на въздуха и от температурата му.

Ще се изгради склад за фураж от същия тип конструкция както кравефермата.

Под сградата ще се изгради стоманобетонов резервоар за торовата маса.

Битовата сграда за персонала ще е малка масивна сграда.

10.Природни ресурси предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството в чист непреработен вид ще се използва единствено вода. Строителните материали ще се доставят от фирмата изпълнител.

При експлоатацията ще се използват фуражи и вода.
11.Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.
11.1.По време на строителството.

-смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

код : 17.01.07

количество: около 50 м3 (100 тона)

-метални- от арматура и изрезки от метални профили и ламарина

код : 17.04.05

количество : около 0,050т

-изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

код : 17.05.05

количество : около 50 м3


Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества(от грундове и бои)

код 15 01 10*

количество; 0,010т
Само при аварийни случаи е възможно да се генерират и следните опасни отпадъци:

Нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки

код 13 02 05*
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри,

неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла,

замърсени с опасни вещества(масла)

код 15 02 02*


Отпадъците, генерирани по време на строителството ще се предават на фирма имаща разрешително за дейности с тях. Количеството им е за периода на строителството.
-битови отпадъци

Код: 20.03.01

Количество: 2-3 м3 (1,5-2т)

Ще се депонират по общия ред за града на депото за ТБО от фирма с Разрешително за дейности с такива отпадъци. Количеството им е за периода на строителството.


11.2.По време на експлоатацията.

Производствени отпадъци:

Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им(торова маса)

Код: 02.01.06

Количество: 1400м3 (2000т) год.
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Код: 20.01.21

Количество: 2 бр./ год.

Битови отпадъци:

Код: 20.03.01

Количество: 3,5 м3 (5т) год.

Всички отпадъци ще се предават по договор на фирми с Разрешително за дейност с такива отпадъци.

Битовите отпадъци ще се предават на фирма с Разрешително за дейност с такива отпадъци за третиране по общия ред за общината.

Торовата маса ще се използва изцяло за наторяване на обработваната земя от възложителя – над 500дка.
12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

По време на строителството:

Създаване на добра организация на работа и добра трудова и технологична дисциплина за да не се допуска дейността да излезе извън границите на парцела.

-Хумуса и повърхностния пласт земя да се изземат и депонират на определено място на площадката преди започването на строителството. След завършване на строителството повърхностния пласт земя да се използва при вертикалната планировка на терена, а хумуса - за оформяне на зелените площи. Излишните количества хумус и подпочвен слой съгласувано с общинската администрация да се предоставят за рекултивация на други терени.

-Строителните отпадъци да се събират на едно определено място на площадката и да не се допуска замърсяването на околните терени с тях. При завършване на строителството да се извозят при спазване на изискванията на ЗУО.
По време на експлоатацията:

-стриктно спазване на изискванията за третиране на отпадъците


13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение:

Водоснабдяване:

Вода за питейно-битови нужди – около 4,5м3/ден се предвижда да се ползва от съществуваща връзка от водопроводна мрежа на гр. Разлог.

Канализация и третиране на отпадъчните води:

Отпадъчните води(само битово-фекални, количество около 1м3/дн. и със замърсяване както на тези от населените места) ще се заустят в събирателна шахта и ще се извозват по договор с “ВиК”.

За електроснабдяване ще се ползва съществуващото захранване до имота.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

След одобряване на проектите ще се издаде рзрешение за строеж.15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

За източник на енергия ще се ползва само електроенергия и няма да има емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Съществуващата и бъдещата произвоствени дейности са свързани със създаване на неприятни миризми и генериране на отпадъци.

Строителните работи ще са на ограничена площ в границите на имота, за ограничено време, само през светлата част на денонощието и няма да доведат до замърсяване и дискомфорт за жилищни зони. Най-близките жилищни зони на гр. Разлог са на около 3,4км.

От неблагоприятните въздействия по време на експлоатацията също няма да се създава дискомфорт и да се причинява замърсяване над допустимото на жилищни зони или обекти подлежащи на здравна защита:

Неприятните миризми от всички дейности няма да се разпространяват на повече от 100м от кравефермата. Всички производствени дейности ще се извършват при стриктно спазване на санитарните и хигиенни изисквания. Торовата маса ще се съхранява в закрит бетонов резервоар и ще се извозват своевременно периодично на обработвана от възложителя земя – над 500дка.
16. Риск от инциденти.

Както по време на строителството, така и по време на експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти, които да замърсят аварийно околната среда. Производствената дейност не е съпроводена с операции, създаващи опасност от инциденти, които да причинят значително замърсяване или увреждане на околната среда или да създадат риск за човешкото здраве.III. Местоположение на инвестиционното предложение
1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Теренът е земя, изключена от поземления фонд при предишното застрояване. На североизток граничи с полски път, на югозапад с терен на който има две съществуващи нежилищни сгради и в другите посоки с ливади.

В близост няма обекти от Националната екологична мрежа.

Приложени са:

-скица в М 1:  1000 на имота съседните имоти

скица в М 1: 5 000 на имота съседните имоти

-ситуация

-схема кравеферма-разпределение


2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Площадката граничи с терени собственост на:

-ливади, собственост на община Разлог

-имот, собственост на Александър Иванов Алуминов, застроен с две нежилищни сгради, неизползваеми в момента

-полски път, собственост на община Разлог
Изграждането на кравефермата няма да се отрази на ползването на съседните терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки за съвместяване на дейностите им. На разстояние над 200м няма жилищни зони или други обекти, подлежащи на здравна защита.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да промени или да попречи на зониране или земеползване съобразно сега действащите планове.4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Строителството и експлоатацията на обекта няма да засегне и няма да оказва неблагоприятно въздействие върху чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

В зоната на влияние на обекта няма обекти от Националната екологична мрежа.
4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Единствения ползван природен ресурс е вода с питейни качества, която е възстановим ресурс.


5.Подробна информация за всички разглеждани алтернативи за местоположение.

Алтернативите са две: обекта да се реализира на друга площадка в близост до тази или изобщо да не се реализира в този район.

За да има смисъл изграждането на кравефермата на друга площадка, тя, другата площадка трябва да отговаря най-малко на същите условия.

Имот №61813.144.24 отговаря на всички изисквания за разполагане на такива обекти. Той е собственост на възложителя, позволява разполагане на всички подобекти необходими за извършване на дейността и не възпрепятства ползването на съседните имоти. Налице е необходимата инфраструктура - път, водопровод, електроснабдяване. В близост(на разстояние над 200м) няма жилищни зони или други обекти, подлежащи на здравна защита. Освен това имота е преотреден и изключен от поземления фонд и изграждането на кравефермата не е свързано с преотреждането на нови земеделски земи.

Като се вземат в предвид тези обстоятелства, очевидно няма по-добра алтернатива на разглежданата площадка.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енргийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Ще има отделяне на вредности по отношени на водите, въздуха и почвите.

Води

Вода за питейно-битови нужди и за промивки на доилната инсталация ще се подава чрез съществуващ водопровод от мрежата на гр. Разлог. Необходимото водно количество ще е около 4,5м3/ден.Отпадъчните води ще са битово-фекални(от санитарните възли) и от промивките на доилната инсталация, количество около1м3/ден. Ще се заустват в събирателна шахта и ще се извозват по договор с “ВиК”.

Твърдият и течният тор ще се събират във водоплътен стоманобетонов резервоар и ще се извозват периодично за наторяване на земи, ползвани от възложителя.


Въздух

По време на строителството при работата на машините ще се отделят изгорели (отработени) газове от въглероден оксид, серни и азотни оксиди, въглеводороди, прах, твърди неизгорели частици от горивото, термично замърсяване и отделяне на неприятни миризми от изгорелите газове(както при всяко строителство). Като цяло това въздействие е краткотрайно и в незначителни количества.

По време на експлоатацията при ползване за енергийни нужди на електроенергия няма да има изхвърляне в атмосферния въздух на вредности.

Няма да има шумови въздействия върху жилищни зони както при строителството, така и при експлоатацията.

Няма да има неприятни миризми в най-близките жилищни зони, които са на над 3,5км от кравефермата.

Почви и геоложка основа

Реализацията на дейността ще засегне земната основа до дълбочина 2-2,5 м и не се очаква неблагоприятно въздействие върху земните недра и подземните води.

Земите в района около площадката са за земеделско ползване и земи от ДГФ. Няма да се промени почвеното им плодородие вследствие дейността на обекта. Напротив, използването на органичния тор води по подобряване на структурата на почвата и повишаване на почвеното плодородие.

Временното съхраняване на течния и твърдия тор ще става във водоплътна бетонова яма и няма да има просмукване на замърсяващи вещества в земната основа или във водоносни пластове.
Въздействия от генерираните отпадъци

Отпадъци с характер на строителни ще се предават по договор на фирма имаща разрешително за дейности с тях. Те ще се съхраняват временно на площадка в границите на имота и няма да се допуска замърсяване на съседни терени с тях.

Битовите отпадъци ще се депонират по общия ред за града, като ще се предават на фирма имаща разрешително за дейности с тях.

Торовата маса ще се използва изцяло за наторяване на земя, обработванна от възложителя – над 500дка.

Опасните отпадъци ще се съхраняват временно разделно в подходящи помещения и съдове и също ще се предават по договор на фирма имаща разрешително за дейности с тях.

Ще се води необходимата отчетност за дейностите с отпадъците.


Въздействие от използваните химични вещества и препарати

По време на строителството е възможно да бъдат използвани малки количества грундове и алкидни блажни бои за метални повърхности. Те ще се съхраняват съобразно изискванията, описани в придружаващите ги информационни листове за безопасност.

По време на експлоатацията ще се използват химични вещества за поддържане на хигиената – почистване и дезинфекция на помещения и съоръжения.

Всички химични вещества и препарати ще се съхраняват и използват при спазване на изискванията в придружаващите ги информационни листове за безопасност.
Шумови въздействия от извършваните дейности

Източници на шум по време на строителството ще са строителната механизация и автомобилите за доставка на материали при строителните дейности и извозване на отпадъци. Нивата на шума, излъчван от използваните основни машини са: багер – 80 ÷ 90 dBA, булдозер – 97 ÷ 105 dBA, валяк – 87 dBA, асфалторазстилач – 89 ÷ 92 dBA, тежкотоварни автомобили – 85 ÷ 92 dBA. На площадката се очакват еквивалентни нива на шум около 90 dBA, което ще влоши шумовия режим около площадката за обектите на разсточние до около 100м. Шумовото въздействие ще е негативно, но за ограничен период от време, само през светлата част на деня. Няма да има шумови въздействия върху жилищни зони и други обекти, подлежащи на здравна защита.

По време на експлоатацията шумът създаван от производствените дейности и от съоръженията, измерен извън сградата на кравефермата няма да надвишава 55 dB(A) през деня, 50 dB(A) вечер и 45 dB(A) през нощта.
Въздействие върху хората и тяхното здраве

По време на строителството неблагоприятни въздействие ще има от:

-Извършването на изкопни и насипни работи и извозването на суха земна маса – отделянето на прах

-Отделяне на отработените газове от строителната техника, твърди неизгорели частици от горивата, прах и неприятни миризми

-При извършване на бояджийски и заваръчни дейности

-От създавания при работа на строителната техника шум

Основните рискови за здравето фактори ще касаят преди всичко работният персонал. Имайки предвид и достатъчната отдалеченост от компактни жилищни зони - над 3,50км, не се очаква неблагоприятно повлияване върху здравето на околно живущи вследствие извършваните строителни дейности. Работният персонал ще бъде обезпечен с подходящи лични предпазни средства съобразно идентифицираните вредности.

При стриктно спазване на всички мероприятия по охрана на труда и техническата безопасност здравният риск за работещите по време на изграждането на обекта ще се сведе до минимум. За намаляване на здравния риск се препоръчва използването на лични предпазни средства от работниците /противопрахови маски, очила, антифони/, както и адекватни мероприятия за намаляване на прахови емисии и шум.

Въздействие на изброените фактори върху здравето се определя като временно и краткотрайно, до приключване на строителството. Въздействието е с минимален обхват и не се очаква нездравословно повлияване върху здравето на населението в най-близките жилищни райони.


По време на експлоатацията неблагоприятно въздействие ще има преди всичко от отделяните неприятни миризми от извършваните дейности и от временно съхраняваната торова маса. Тя ще се съхранява до извозването и в яма под сградата на кравефермата.

Няма да има котелно на течно или твърдо гориво, а ще се ползва само електроенергия.

Всичко изброено дотук ще сведе разпространението на неприятните миризми до не повече от 100м. Няма да се оказва значително неблагоприятно въздействие върху жилищни зони или отделни съществуващи обекти, подлежащи на здравна защита.
Като цяло неблагоприятните въздействия от строителството и експлоатацията на кравефермата ще са незначителни. Няма да има неблагоприятно въздействие върху природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, върху хората и тяхното здраве. Няма да има неблагоприятно въздействие от вибрации, радиации, както и от генетично модифицирани организми.

В границите на влияние на бъдещия обект няма защитени обекти, паметници на културата или други обекти изискващи специална защита.


2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Няма да има никакво въздействие - в близост няма елементи от националната екологична мрежа.


3.Вид на въздействието(пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно), постоянно и временно, положително и отрицателно.

Въздействието по време на строителството ще бъде пряко, временно, краткотрайно и незначително отрицателно при спазване на мерките по т. ІІ.12.

Въздействието по време на експлоатацията ще бъде непряко за битово-фекалните води и отпадъците, постоянно, дълготрайно и незначително отрицателно при спазване на мерките по т. ІІ.12.
4.Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).

По време на строителството въздействието ще бъде ограничено, на разстояние около 50м от границите на обекта и няма да има въздействие върху жилищни райони. Регулацията на гр. Разлог е на около 3,5км.

При експлоатацията също няма да има неблагоприятно въздействие върху населението в най-близките жилищни райони. Практически неблагоприятните въздействия по време на експлоатацията ще са само от неприятните миризми, като няма да има въздействие от тях на повече от 100м.
5.Вероятност на поява на въздействието.

За въздействието по време на строителството и експлоатацията вероятността за

поява е 100%.
6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

По време на строителството въздействието ще бъде непрекъснато в рамките на работното време и незначително отрицателно.

При експлоатацията въздействието ще бъде продължително, непрекъснато.
7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение. За свеждане на възможните въздействия до незначителни е необходимо:

-При строителството да не се допуска нарушаване на терени извън границите на парцела.

-Хумуса да се изземе и депонира на определено място на площадката преди започването на строителството. След завършване на строителството да се използва за оформяне на зелените площи.

-Строителните отпадъци да се събират на едно определено място и да не се допуска замърсяването на околните терени с тях. При завършване на строителството да се третират съобразно изискванията на ЗУО. Да се води необходомата отчетност за дейностите с отпадъци.

-Използваните химични вещества и препарати да се съхраняват и използват при спазване на изискванията в придружаващите ги информационни листове за безопасност.8.Трансграничен характер на въздействията.

Няма да има трансгранични въздействия вследствие реализирането на инвестиционното предложение.

Приложения:

1.Скица в М 1:  1000 на имота и съседните имоти.

2.Скица в М 1: 5 000 на имота и съседните имоти.

3.Ситуация.

4.Технологична схема

Пълномощник:/Д. Захариев/Коьрта
Контакты

    Главная страница


І. Информация за контакт с инвеститора: Възложител: „велеви 11” оод, гр. Разлог, еик 101032856 Адрес

Скачать 209.32 Kb.