страница1/3
Дата27.07.2017
Размер0.53 Mb.
ТипКонспект

І. В. Дітріх товарознавча експертиза продовольчих товарів


  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра товарознавства і експертизи продовольчих товарів
І.В. Дітріх
ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів напряму підготовки 6.030510 „Товарознавство і торговельне підприємництво ” спеціалізації 6.030510.01.01 „Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність ”

денної та заочної форм навчання


ДОНЕЦЬК – 2014

ЗМІСТ

Тема 1. Термінологія та основні поняття експертизи......................................3

Тема 2. Експертиза кількості та якості товарів ………………………………9

Тема 3. Товарознавча судова експертиза. Митна експертиза……................16

Тема 4. Порядок проведення товарознавчої експертизи зерноборошняних товарів …………………………………………………………………………..21

Тема 5. Порядок проведення товарознавчої експертизи свіжих плодів і овочів, та продуктів їх переробки ………………………………………….....30

Тема 6. Порядок проведення товарознавчої експертизи харчових жирів….35

Тема 7. Порядок проведення товарознавчої експертизи м’яса……………..42

Тема 8. Порядок проведення товарознавчої експертизи риби та рибних товарів…………………………………………………………………………...46

Література……………………………………………………………………….49
Тема 1. Термінологія та основні поняття експертизи (2год)

План

  1. Поняття експертизи, її предмет, мета, завдання

  2. Класифікація експертиз

  3. Об’єкти і суб’єкти експертизи товарів
  1. Поняття експертизи, її предмет, мета, завдання

"Експертиза" (походить від латинського ехреrtus дослідний) - це дослідження будь-якого питання чи об'єкта, яке вимагає спеціаль­них знань, з наданням мотивованого висновку.

Експертиза товарів як специфічний вид діяльності являє собою випробування, дослідження якості (споживчих властивостей, нешкідливості, безпечності харчової цінності тощо, кількості та відповідності умовам нормативної документації, умовам договору партії (або окремого товару) з поданням мотивованого, об'єктивно­го (незалежного), кваліфікованого висновку.

Експертиза як вид професійної діяльності застосовується в різних галузях народного господарства:

- в торгівлі під час дослідження якості товарів;

- в криміналістиці під час проведення попереднього слідства або судових розглядів кримінальних справ судами або слідчими органа­ми;

- в медицині для проведення судово-медичної експертизи тощо;

- в бухгалтерії під час проведення аудиту.

Дисципліна "Експертиза товарів" залежно від виділення основ­них напрямів при її вивченні може мати назву „Експертиза спожив­чих товарів”, або більш узагальнену "Товарна експертиза" чи "Това­рознавча експертиза".Експертиза споживчих товарів (як товарна, так і товарознавча екс­пертиза) передбачає вивчення і визначення основних споживних влас­тивостей товарів, їх змін в процесі виробництва, транспортування, зберігання, реалізації; відповідності визначених, передбачених заявка­ми показників вимогам нормативної документації.

Завданнями експертизи товарів є:

- проведення експертизи кількості і якості товарів виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання з визна­ченням відповідності даним товаросупровідної документації поста­чальника;

- визначення відповідності встановлених показників якості до­кументальним даним і даним нормативної документації;

- визначення відповідності упакування, маркування передбаче­ним вимогам нормативної документації, контрактів;

- проведення ідентифікації товару з визначенням ступеню його придатності до споживання; відповідності виду, різновиду, наймену­вання, градації за якістю та ін..


2. Класифікація експертиз

В основу класифікації експертиз можуть бути покладені такі кри­терії: підстави призначення експертизи, терміни і порядок її прове­дення, територіальні ознаки експертизи, мета проведення і вид об’єкта.

1. За підставами призначення у практиці Торгово-промислової па­лати України розрізняють такі види експертиз: первинні, або основні, додаткові, повторні, комплексні, контрольні.

Первинна експертиза — експертиза, яка проводиться на підставі замовлення зацікавленої організації. В проведенні експертизи беруть участь два компетентних представника замовника експертизи, які ма­ють право підпису акта експертизи або відмови від підпису у разі не­згоди з результатами експертизи.

2. За порядком проведення експертизи поділяють на попередні, до­даткові, повторні, комплексні.

Додаткова експертиза — експертиза, яка проводиться внаслідок недостатньо повного експертного дослідження товарів, документів та інших матеріалів; виникнення нових питань, які не були поставлені при проведенні первинної експертизи.

Додаткова експертиза доручається експерту, який проводив пер­винну експертизу. При проведенні додаткової експертизи експерт вивчає питання, які не були досліджені при первинній експертизі. Ре­зультати її оформляються окремим актом, який доповнює акт пер­винної експертизи.

Повторна експертиза проводиться при виникненні незгоди між зацікавленими сторонами в оцінці висновку з первинної експертизи.

Підставами для проведення експертизи є сумніви заявника екс­пертизи в об'єктивності, точності, повноті проведення експертизи. достовірності результатів, компетентності, матеріальній зацікавле­ності експерта, при виявленні інформаційної і товарної фальсифікації, протиріч у висновку експерта, а також в доказах, які пропонують зацікавлена сторона, арбітраж, суд, слідчі органи.

Обов'язковим є призначення повторної експертизи, якщо виявле­но форми неможливості залучення експерта до роботи, якщо має місце отримання експертом винагороди безпосередньо від зацікавле­них сторін.

Комплексна експертиза призначається для дослідження товару, щодо якого необхідно отримати комплексну оцінку основних показ­ників. Для її проведення залучають експертів різних галузей науки, техніки і виробництва. Потреба в експертизі виникає з появою нових, малодосліджених товарів, а також при зберіганні яких внаслідок хімічних перетворень можуть утворитися небезпечні для життя речовини.

За результатами експертизи складається один загальний акт, в якому кожен з експертів викладає свої методи досліджень об'єкта, аналізує отримані результати і робить висновок.Контрольна експертиза (перевірна експертиза) проводиться з метою перевірки роботи експертів, їх компетентності, правильності дій, достовірності, обґрунтованості висновків.

Контрольна експертиза призначається з ініціативи керівництва експертної організації, арбітражу, суду, слідчих органів.Підставою дня проведення контрольної експертизи є наявність розбіжностей у висновках експертів, які проводили первинну і по­вторну експертизи. Вона призначається на будь-якій стадії проведен­ня основної експертизи.

Проводить експертизу новий склад експертів. Результати оформ­ляються новим актом експертизи, в якому вказуються виявлені відхи­лення у висновках в порівнянні з актом контрольної експертизи.

За умови невиявлення процесуальних порушень експерт, який здійснює контрольну експертизу, складає лише звіт, а при виявленні — складає акт контрольної експертизи відповідної форми.

3. За терміном проведення експертизи поділяють на постійні і


тимчасові.


Постійні експертизи проводяться на основі складеної угоди з визначенням терміну її дії не менше одного року.

Тимчасові експертизи проводяться час від часу, оформляються тимчасовою угодою, гарантійним листом, заявкою.

4. За процесуальними ознаками експертизи поділяють на однопредметні, під час проведення яких в них беруть участь експерти


однієї спеціальності, і багатопредметні, в яких беруть участь
спеціалісти різних галузей знань.

5. За територіальними ознаками експертизи поділяються на загальнодержавні, які проводяться експертами Торгово-промислової


палати України або іншими фахівцями відповідного рівня,
регіональні, місцеві, локальні.

Регіональні експертизи проводяться експертами регіональних (обласних) Торгово-промислових палат, місцеві, локальні експертизи здійснюються місцевими організаціями.

6. Залежно від об'єкта і мети експертизи поділяються на види:
- економічні — бухгалтерські, фінансові;

- екологічні — проекти законодавчих актів, проектні матеріали, проекти на створення матеріалів, продукції тощо;

- технологічні;

- медичні-лікарсько-трудові, гігієнічні тощо;

- криміналістичні-товарознавчі (якісні, кількісні, документальні тощо);

- біологічні;

- сільськогосподарські;

- патентознавчі;

- товарні, товарознавчі.

7. Залежно від мети здійснення товарні експертизи поділяють на такі види: споживча, консультаційна, контрактна, митна, страхо­ва, банківська.


3. Об'єкти і суб'єкти експертизи товарів

Об'єктом товарної експертизи є, насамперед, споживні власти­вості товарів, які проявляються при взаємодії із споживачем у про­цесі експлуатації або споживання.

Під час розробки і застосування системи державного контролю якості і безпеки, сертифікації товарів виникає необхідність проведен­ня експертизи документів, маркування, пакування, кодів країни похо­дження сировини, напівфабрикатів, готових продуктів, техно­логічних процесів з виробництва, транспортування, зберігання; виз­начення вартості продукції, її ідентифікації (Рис.1).Об'єктом експертизи виступає також нормативна і супровідна до­кументація. Нормативна документація оцінюється за структурою, номенклатурою властивостей і показників якості. Для проведення порівняння використовують сучасні міжнародні стандарти або базові зразки.

Об’єкти товарної експертизи


  1. Документація Що засвідчує якість і безпеку товарів

розвинутих країн фітосанітарний

- національні стандарти екологічний

походження
супровідна

- фінансова облікова

рахунок-фактура товарно-транспортна

товарна накладна накладна

податкова накладна
  1. Продукція : сировина, напівфабрикати, матеріали, споживчі товари

Матеріали: спеціальні харчові продукти, супутні матеріали, харчові добавки

  1. Процеси: виробничі, при транспортуванні, при зберіганні

  2. Споживчі товари: упакування, маркування, кількість товару, споживні властивості

Споживні властивості: градація за якістю (стандартні та нестандартні), ступень новизни
Супровідна документація, яка визначена законами і нормативни­ми актами, що регламентують виробничу і торговельну діяльність, вимагає наявності сертифікатів, посвідчень, транспортних доку­ментів, товарних, податкових, товаротранспортних накладних, рахунків-фактур. Згідно з вимогами документи повинні бути оформ­лені відповідним чином, сертифікати і посвідчення мають засвідчу­вати якість, безпеку, походження партії товарів, яка контролюється.

Об'єктом експертизи може виступати продукція, яка поділяється на сировину, матеріали, напівфабрикати, споживчі товари.

Залежно від виду експертизи об'єктом експертизи виступає упа­кування, маркування, кількість товару, споживчі властивості, вартість тощо.

Суб'єктами експертизи виступають підприємства, організації, об'єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в її проведенні, а та­кож фізичні і юридичні особи, які здійснюють експертизу.

Експертом може бути особа, яка має відповідні знання у визна­ченій галузі і яка пройшла атестацію або сертифікацію відповідно до існуючого порядку

Експерт входить в штат працівників експертних організацій-Торгово-промислової палати, органів з сертифікації, сер­тифікаційних лабораторій.

Для кожного експерта визначається номенклатура продукції або товарів, згідно з якою він може проводити експертизу, наприклад: взуттєві товари, текстильні товари, радіоелектронна апаратура; м'ясні і рибні товари, плодоовочеві товари, вина виноградні і конь­яки, кава тощо.Тема 2. Експертиза кількості та якості товарів

(2 год)

ПЛАН

1. Експертиза нормативної і супровідної документації

2. Основні правила проведення експертизи кількості та якості товарів
1. Експертиза нормативної і супровідної документації

Експертиза товарів супроводжується документальною експерти­зою товаросупровідних документів (договір-контракт, угода купівлі-продажу, свідоцтва якості, транспортні та розрахункові документи), які підтверджують належність вантажних місць (товару) до пред'явленої партії. Документальна експертиза включає експертизу нормативної, су­провідної документації, яка підтверджує якість і безпеку товарів.

Нормативна документація, яка діє у визначений час в країні, включає вимоги за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіо­логічними показниками, а також за показниками безпеки. Вибір по­казників, які визначаються при проведенні експертизи, повинен про­водитися відповідно до чинної нормативної документації.

Товаросупровідні документи (ТСД)- документи, що містять необхідну та достатню інформацію для ідентифікації партії товарів на всьому шляху товаропросування. Товаросупровідні документи призначені в основному для виготовлювачів і продавців та належать до комерційної інформації.

Залежно від характеристик товару ТСД поділяються на такі ви­ди: кількості, якості, розрахункові і комплексні. Різновиди ТСД виз­начаються призначенням конкретних документів.

ТСД, що затверджують кількість, - документи, призначені для передачі і збереження інформації про кількісні характеристики товарів або товарних партій. Крім розмірних характеристик (маса, довжина, об'єм і т.ін.), у них обов'язково містяться відомості, що дозволяють ідентифікувати товар (найменування, сорт, марка тощо). У таких ТСД може міститися Інформація про ціни. До ТСД, що затверджують кількість, відносяться пакувальні лис­ти, специфікації, акти про встановлену розбіжність у кількості то­варів, комерційні акти, акти відбору зразків.

ТСД, що засвідчують якість, — документи, призначені для пе­редачі і збереження інформації про якість товарів. ТСД містять не тільки відомості про якісні характеристики товарів, їхні значення, градації якості, а також про найменування товарів, їхніх виробників (постачальники, відправники), дату виготовлення (відвантаження), інші необхідні відомості. До них належать сертифікати відповідності за показниками безпеки для товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, і по­свідчення якості, якщо у стандарті передбачена їхня наявність.

Розрахункові ТСД - це документи, призначені для докумен­тального оформлення угоди про ціни, оплату транспортних витрат, спільне (або односторонньому) покриття витрат, у тому числі транс­портних, інших витрат, якщо у складеному договорі закупівлі-продажу ці відомості були не передбачені. До розрахункових ТСД належать протокол узгодження цін, рахунки, рахунки-фактури й інші документи про ціпи.

Комплексні ТСД — документи, призначені для передачі й збере­ження інформації про кількісні, якісні й вартісні характеристики то­варних партій, а також для кількісного обліку їх у процесі товаропросування. До комплексних ТСД належать прибутково-видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, коносаменти.

Документами, що підтверджують належну якість та безпеку хар­чових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, є:

- сертифікат відповідності;

- державний реєстр або висновок державної санітарно-гігієнічної
експертизи;

- ветеринарний дозвіл для харчових продуктів та продовольчої


сировини тваринного походження;

- карантинний дозвіл для продукції рослинного походження.


2. Основні правила проведення експертизи кількості та якості

Експертиза кількості — це оцінка кількісних характеристик то­вару експертами з метою виявлення відповідності фактичних даних даним, зазначеним у транспортних супровідних та розрахункових до­кументах. Експертиза кількості проводиться при неможливості за­стосування вимірювальних методів і необхідності підтвердження до­стовірності результатів вимірювань незалежною стороною.

Метою експертизи кількості є визначення кількості товару в товарній партії та кількісних характеристик одиничних екземплярів чи комплексних пакувальних одиниць.

Експертизу кількості застосовують у випадках виникнення не­згод між постачальником і одержувачем, за наявності значних розхо­джень між кількістю, зазначеною у ТСД, і кількістю, встановленою при вимірюванні в одержувача.

Необхідність у проведенні експертизи кількості може виникнути у випадках, коли вимірювання товару звичайними методами є не­можливим (наприклад, за його відсутності) або важке і може призве­сти до його кількісних і якісних змін (наприклад, під час перетарювання для переважування великої товарної партії).

Експертиза кількості вітчизняних товарів проводиться згідно з правилами і положеннями, обумовленими угодою між постачальни­ком і покупцем і Інструкцією про порядок приймання продукції ви­робничо-технічного призначення і товарів за кількістю; товарів (про­дукції) експертами торгово-промислових палат України, з технічни­ми умовами за Інструкцією про порядок проведення товарознавчої експертизи.

Експертиза кількості товарів імпортного виробництва здійс­нюється згідно з іноземними міждержавними угодами та контракта­ми з зовнішньоторговельними організаціями і фірмами, Інструкцією про порядок проведення експертиз в ТПП України.

Приймання товарів за кількістю здійснюється співставленням фактичних даних з даними, які зазначені у товаросупровідних доку­ментах відправника.

Якщо документи заповнені іноземною мовою, повинен бути зроблений переклад.

У випадку неподання замовником основних документів експерт по­винен повідомити про це керівництво ТПП, яке вирішує питання мож­ливості проведення експертизи. У випадку отримання дозволу експерт проводить експертизу кількості і складає акт про фактичну кількість то­вару, в акті відмічається відсутність документів.

Окремі групи продовольчих товарів мають специфічні особли­вості приймання за кількістю.

Залежно від поставленого завдання експерт обирає метод точного визначення кількості товару, застосовуючи вибірковий або суцільний контроль.

Приблизне визначення кількості товару не допускається. Вибіркова перевірка товарів за кількістю може проводитися тільки у випадках, передбачених контрактами з іноземними поста­чальниками, стандартами, іншими документами.

При виявленні розбіжностей між фактичними даними і даними документів постачальника експерт повідомляє про результати поста­чальника ТПП, від якого отримує наступні завдання.Особливості оформлення акта експертизи кількості товару. В акті експертизи за кількістю перш за все зазначають дату і місце складання акта, точну назву і адресу постачальника і покупця, відо­мості про всіх присутніх на експертиз - посади, а також їх посвідчення, які надаються для участі в перевірці.

Фіксуються номери і дати документів рахунків-фактури, транс­портної накладної, номер вагона, яким надійшов вантаж, дата відван­таження товару і прибуття вагона або контейнера з продукцією, а та­кож прибуття його на склад одержувача.

Під час проведення експертизи може бути пред'явлено ко­мерційний акт, складений на шляху проходження вантажу або на станції, в акті експертизи повинні бути вказані реквізити комерційно­го акта — його номер, дата і місце оформлення, а також причини складання.

Для об'єктивної оцінки упакування і тари в акті дається їх повна і чітка характеристика — наявність внутрішнього упакування, про­кладок між стінками і товаром, значення і вплив упакування на збе­реженість товару.

В акті фіксуються місце і дата відкриття упакованого товару, а та­кож кількість товару, перевіреного під час відкриття тільки в присут­ності експерта.

При виявленні в процесі експертизи штучних товарів невідпо­відності фактичної кількості, наведеної в документах постачальника, відхилення фіксується в акті по кожній транспортній одиниці. Одно­часно робиться ретельний опис стану упакування місць, де були ви­явлені відхилення. Якщо виявлені значні відхилення, для уточнення проводиться визначення в таких транспортних одиницях фактичної маси брутто і нетто.Експертиза якості — це оцінка якісних характеристик товару експертами для визначення відповідності вимогам нормативної до­кументації.

Метою експертизи якості є визначення якості товарів у товарній партії під час здачі-приймання або після довготривалого зберігання або виявлення прихованих технологічних дефектів при зберіганні, після закінчення визначених строків висування претензій постачаль­нику.

Експертиза якості залежно від призначення поділяється на такі різновиди: приймальна експертиза за якістю, експертиза за ком­плектністю, експертиза нових товарів, дегустація харчових про­дуктів та експертиза за договорами.

Приймальна експертиза за якістю — це експертна оцінка якості товарів для підтвердження достовірності результатів під час приймання.

Правова база приймальної експертизи продукції та товарів вітчизняного виробництва представлена вимогами, правилами, стан­дартами, технічними умовами, зразками-еталонами; умовами угод, договорів; Інструкцією про порядок приймання продукції виробни­чо-технічного призначення і товарів народного споживання; Інструкцією про порядок проведення експертиз торгово-промисло­вими палатами України. При проведенні експертизи продукції і то­варів іноземного виробництва використовують додатково, крім пере­рахованих документів, технічні умови, умови контракту.

Перевірці за якістю і комплектністю піддається вся партія товару, але згідно з вимогами нормативної документації вона може здійсню­ватися вибірково.

Для забезпечення збереження якості товарів при постачанні відповідними документами передбачено створення оптимальних умов і вчасне приймання за якістю товарів підприємством-одержувачем.

На відміну від кількісної експертизи, під час приймання товарів за якістю використовується нормативна база: стандарти, технічні умови, санітарні та ветеринарні правила та інструкції або кодекси та правила транспортних організацій. Але якщо правова база має уза­гальнений характер, то нормативна база конкретизована за кожною групою, а іноді і видом товару.

Під час приймання товарів за якістю Інструкцією "Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю" обумовлено для сторін обов'язки і взаємовідносини, яких дотримуються при виявленні невідповідності фактичної якості вимогам нормативної документації і супровідним документам.

У контрактах, договорах в розділі "Якість товару" завжди по­дається його розподіл за товарними сортами — градація за якістю, а також визначено способи і методи дослідження його якості.

У міжнародній торгівлі для визначення якості товарів застосову­ються різні способи і методи.

Експерт ознайомлюється з документами, звіряє реквізити, інші дані, позначає "Пред'явлено експерту”, аналізує і робить висновок про достовірність документів.

Експерт проводить поверхневий огляд партії, перевіряючи стан та­ри, правильність упакування, укладання товару в тару, наявність паку­вальних матеріалів, правильність маркування, наявність попереджую­чих знаків, написів на тарі. Крім того, він контролює порядок розміщення товару в транспортному засобі, створення відповідних умов розміщення і закріплення, зберігання, наявність засобів, що регу­люють температуру, відносну вологість повітря.

За відсутності деяких документів проведення експертизи не призупиняється, в акті експертизи обов'язково фіксують їх відсутність. Основні етапи 1..Вивчення нормативної документації, зразків-еталонів, описів та інших матеріалів. 2.Ознайомлення з відповідними транспортними, товарними і розрахунковими документами. 3.Огляд приміщення, де зберігається товар. 4.Перевірка робочого місця 5. Проведення експертизи. 6.Оформлення результатів експертизи - складання акта експертизи)

Виявивши дефектні товари, експерт повинен відібрати зразки то­варів із найбільш характерними дефектами та встановити причини їх виникнення. За необхідності чи на прохання замовника він також мо­же дати рекомендації щодо використання або знищення дефектної продукції. В акті повинен фіксуватися відсотковий вміст продукції з різноманітними чи найбільш характерними дефектами.

Іноді, особливо за умови складності визначення експертом де­фектів, доцільно направити зразки дефектної продукції в дослідну лабораторію для їх ідентифікації та з'ясування причини виникнення.

Кількість забракованої продукції, продукції зниженої якості і продукції, якість якої не відповідає вимогам нормативної докумен­тації, технічних вимог, зразкам або якості, яка указана в супровідних документах, на маркуванні, записується в акті окремо. Виділяються товари, які підлягають виправленню або переробці. Експерт сам по­винен, відібрати зразки та забезпечити їх відповідними етикетками та/чи актом відбору проб.

Відсутність в актах експертизи даних про характерні види де­фектів або неправильне визначення їхнього виду може бути підста­вою для відхилення акта експертизи, що встановлює невідповідність якості товару.

  1   2   3

Коьрта
Контакты

    Главная страница


І. В. Дітріх товарознавча експертиза продовольчих товарів