• Упатство за Тимот на Светската банка за проекти : Како да го подготвите овој формулар пред да го доставите на учесниците
 • Анкетен лист за учесниците
 • Вашите постапки
 • Последици од Вашите постапки
 • Како помогнала активноста

 • Скачать 68.88 Kb.


  Дата06.04.2018
  Размер68.88 Kb.

  Скачать 68.88 Kb.

  Или активноста или елементите за кои што има прашања во овој анкетен лист, со датуми на активностите или на проектите  Име на проектот или активноста или елементите за кои што има прашања во овој анкетен лист, со датуми на активностите или на проектите
  Упатство за Тимот на Светската банка за проекти:

  Како да го подготвите овој формулар пред да го доставите на учесниците

  Видете и пример за анкетен лист.

  .

  Анкетен лист за учесниците
  Ви благодариме за учеството во активноста наведена погоре.
  Сакаме да дознаеме кое е Вашето гледиште за резултатите од оваа активност. Исто така, сакаме да дознаеме дали имате предлози за подобрување. Поради овие две причини, ќе бидеме благодарни ако одговорите на прашањата на следните неколку страници. Вашето мислење е од огромно значење за нас.
  Ве информираме дека Вашите одговори може да се употребат во извештаите што Светската банка ги изработува за своите носители на интереси, кои што може да бидат јавни. Вашите одговори на овој анкетен лист претставуваат Ваша согласност дека Светската банка може да ги употреби информациите за оваа намена.
  Следно  1. Наведете ги Вашите податоци за следново:


  а. Име
  б. Презиме
  в. Организација (целосно име)
  г. Организација (акроним)
  д. Функција во рамки на организацијата
  Претходно Следно
  Вашите постапки


  1. Дали имате направено нешто ново или различно заради активноста наведена погоре или делумно заради активноста наведена погоре?

  (Земете ги предвид постапките што сте ги примениле сами или заедно со други.)
   Да  Не (преминете на прашањето „Пречки“ )  Не можам да се сетам (преминете на прашањето „Ваш совет“)
  Претходно Следно
  Вашите постапки


  1. Кои од следниве области се поврзани со новите или различните постапки што сте ги примениле? (Обележете сè што е применливо)

   начинот на кој работите

   начинот на кој работи организацијата или групата со која што сте поврзани

   проект или програма на регионално ниво (заедница, град, покраина, општина, итн.)

   проект или програма на државно ниво

   проект или програма на меѓународно ниво

  политика, стратегија, или закон на регионално ниво (заедница, град, покраина, општина, итн.)

   политика, стратегија, или закон на државно ниво

   политика, стратегија, или закон на меѓународно ниво

   Друго (објаснете) ______________________________________________
  1. Ве молиме, напишете нешто повеќе за овие постапки.

  Што направивте, сами или со други, што е ново и различно?

  Подолу, опишете ги постапките што сте ги преземале и начинот на кој тие се разликуваат од периодот пред Вашето учество во активноста наведена погоре.
  Претходно Следно

  Последици од Вашите постапки

  1. Што (ако воопшто нешто) се случило како последица на таквите постапки?

  Ако овие постапки имале влијание врз одредена организација, проект или политики, наведете го името на организацијата, проектот или политиките и опишете на кој начин тие влијаеле.


  Како што е релевантно, специфицирајте го следново:

  (a) што се сменило (односно, од каква претходна состојба до каква нова состојба),

  (б) приближен број на луѓето врз кои имало влијание и нивен општ профил, и

  (в) какво било влијанието врз овие луѓе.

  1. Во која држава (или држави) очекувате дека може да се видат некакви последици од овие постапки?

  ___________________________________________________
  Претходно Следно
  Како помогнала активноста


  1. Како активноста наведена погоре придонесе на постапките и/или последиците што ги опишавте?  Претходно Следно

  Пречки


  1. Кои фактори ја ограничиле Вашата способност да сторите нешто ново или различно по завршувањето на Вашето учество во активноста наведена погоре? (Ако одговорот на „Вашите постапки“ [прашање бр. 2] погоре беше „Да”, преминете на „Ваш совет“.)
  Претходно Следно


  Ваш совет


  1. Во ретроспектива,

  каков совет може да ни дадете за да ја подобриме вредноста на нашите активности во иднина?  За да го испратите Вашиот одговор, кликнете „Завршено“ подолу.
  Претходно Завршено

  Го добивме Вашиот одговор.

  Ви благодариме за времето и вниманието околу овој анкетен лист.

  Page of  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Или активноста или елементите за кои што има прашања во овој анкетен лист, со датуми на активностите или на проектите

  Скачать 68.88 Kb.