• Държавата обмисля наказания, за да събира повече приходи Управляващите признават, че санкциите не работят, но вместо нов механизъм измислят нови санкции
 • Нямаше полза от по-високите глоби за неосигурените
 • И държавата редовно да плаща осигуровките на служителите си
 • И догодина държавата ще пести от здравните вноски на бедните Целият бюджет за догодина се крепи на вярата, че икономиката ще потръгне и ще се съберат рекордни приходи
 • Екип на "Сега"
 • СИЛОВИ ВЕДОМСТВА • страница4/7
  Дата25.01.2019
  Размер0.67 Mb.

  In memonam Почина Желязко Христов


  1   2   3   4   5   6   7

  По пътя на логиката и обратно
  Правата на гражданите са защитени, достъпът на пациен­тите до лечение се подобрява. Така здравното министерство отговори на запитване на в. "Пари" дали новите промени в Наредба 34 (които все още под­лежат на обсъждане) огранича­ват възможностите за адекватно лечение на страдащите от редки и тежки заболявания.

  Да видим дали отговорът на институцията съответства на истината, защото действи­ята имат по-голяма тежест от думите.

  Във вторник ви разказахме за протеста на пациентски организации срещу изменени­ята в подзаконовия акт. Той би трябвало да урежда финанси­рането на лечението на хора, болни от СПИН, рак, бъбречна недостатъчност и други тежки заболявания, с пари от републиканския и общинските бюджети (или поне така пише в Закона за здравето). На практика обаче нещата седят по друг начин.

  Наредбата не изпълнява функ­циите си, защото не посочва недвусмислено начина, по който тези средства трябва да бъдат похарчени за скъпостру­ващо лечение. Този извод е записан и в одит на Сметната палата от края на 2005 г. Зато­ва се наложи подзаконовият акт да бъде променян няколко пъти. Но вместо с всяко следващо изменение той да става по-добър, преди седми­ца на страницата на здравното министерство се появи още по-лош вариант.

  В него се казва, че средства­та за лечението на тежки и редки болести ще се отделят само от бюджета на здравното министерство, а не както до­сега от републиканския. Това означава, че когато парите на институцията свършат, много пациенти ще останат без терапия. В Закона за здравето обаче пише "републиканския бюджет и бюджетите на общи­ните". По данни на Сметната палата средно с около 3.4% се увеличават нуждаещите се от скъпоструващо лечение всяка година, а с 10.1% - онкоболните.

  Вместо да решат проблема, авторите на промените в на­редбата го задълбочават. Така записан,текстът в наредбата нарушава конституционните права на гражданите за равен достъп до здравеопазване. Много юристи дори разтъл­куваха измененията като опит на министерството да попре­чи на пациентите да търсят правата си в съда. Немалко са случаите, в които онкоболни осъдиха институцията точно заради Наредба 34.  В заключение: Промените в Наредба 34 са в конфликт както с конституцията, така и със Закона за здравето. По пътя на логиката тези промени не би трябвало да влизат в сила. По пътя на логиката министер­ството не трябва да защитава противозаконни текстове. По пътя на логиката министърката вече трябваше да е забелязала обществената реакция. Но в случая няма нито път, нито логика.


  Държавата обмисля наказания, за да събира повече приходи
  Управляващите признават, че санкциите не работят, но вместо нов механизъм измислят нови санкции
  Управляващите от ГЕРБ об­мислят промени в редица закони, с които да накарат хо­рата и фирмите да си плащат осигуровките. Идеите още не са съвсем ясни, но са в посока увеличаване на санк­циите и рестрикции спрямо различни услуги. Например компаниите, които не плащат редовно здравните осигуров­ки на служителите си, няма да имат право да участват в търгове за обществени по­ръчки. В момента бележка, удостоверяваща непрекъс­нати здравноосигурителни права, се изисква само от спечелилия търга.

  Това е само една от ре­алните идеи, които пра­вителството обсъжда, за по-крути мерки относно събираемостта на здравни и социални осигуровки. Тя обаче се отнася само до работодателите.

  Правната гледна точка

  "Тази промяна би нарушила правата на едни за сметка на други", категоричен е адво­кат Иван Груйкин. Според него ако един служител на граждански договор не си плаща здравните осигуров­ки, отговорност не би тряб­вало да носи работодателят. Що се отнася до трудовите договори, вече има механи­зми, които контролират фир­мите дали редовно внасят осигуровките на служите­лите си. "Самият факт, че се обсъждат подобни промени, говори за липсата на компе­тентност у управляващите", допълва Груйкин.

  "Наказание" за само-осигуряващите се

  За "наказание" на физическите лица пък ще бъдат въведени други мерки с промени в Закона за соб­ствеността. Принципът ще е същият, както когато се плаща местен данък при регистрация на автомо­бил или жилище, каза за в. "Пари" председателят на здравната комисия в парламента Десисла­ва Атанасова. Тя обаче уточни, че това са само идеи, които подлежат на обсъждане. Според нея рестриктивните мерки са задължителни, защото по-големите глоби за не­платени здравни вноски не са повишили събира­емостта. Какви конкрет­но ще са рестрикциите и колко закона ще трябва да бъдат променени за­ради тях, още не е ясно. Презумпцията е някои ад­министративни услуги да бъдат отказвани на граж­дани, които не са редовни платци.

  "Здравното осигуряване е скъпо. Държавата не мо­же да се грижи за всички", казва още Атанасова. И допълва, че тези мерки не целят да наказват хората, а да ги накарат да изпъл­няват задълженията си. По думите й в момента в България има над 1.8 млн. граждани, които са здравно неосигурени. Са­мо преди месец премие­рът Бойко Борисов каза, че те са 1.7 млн. души.

  Други (не)обсъждани идеи

  Още няколко идеи за ре­пресивни мерки обика­лят общественото прос­транство. Една от тях е, че нередовните платци на осигуровки няма да полу­чават бележки от НАП за платени данъци. Такива се изискват при сключване на сделка с имоти или теглене на кредит. Друга гласи, че разрешителни за ловно и огнестрелно оръжие ня-

  ма да бъдат издавани на здравнонеосигурени. Най-смелата идея пък предвиж­дала нередовните платци да не получават шофьорски и лични карти. "Тези мерки противоречат на консти­туцията и на Европейската директива за свободното придвижване на хора", казва председателката на здравната комисия. По ду­мите й те дори не са били подлагани на обсъждане. Елена Петкова
  Нямаше полза от по-високите глоби за неосигурените
  Искам да уточня, че по-строгите мерки за събираемост на здравните и социалните осигуров­ки са само идеи, които подлежат на обсъждане. Те обаче са наложителни, защото само с парични санкции очевидно не се получават добри резул­тати.

  Аз лично не съм чула някой да е платил глоба за това, че не си е внесъл здравните осигуровки. Нямаше полза от въ­веждането на по-високи наказателни такси. Не искаме да правим нещата на парче, затова промени­те в законите ще започнат, когато се изчисти здравноосигурителният модел.
  И държавата редовно да плаща осигуровките на служителите си
  Държавата трябва да бъде наясно как самата тя внася оси­гуровките на служи­телите си. Не ги внася редовно. Затова мерките за по-голяма събираемост на здравните и социалните осигуровки да важат в пълна сила и за нея на­равно с другите работо­датели. Тя не плаща 20% лихва, когато закъснее с превеждането на парите към НАП, както частни­те работодатели. Освен това държавата пре­вежда вноските си като трансфер.

  Нека всеки минис­тър да започне да плаща осигуровките на собствените си служители. Нека министър Цветанов да превежда пари на работещите в МВР, а министър Младенов да плаща с пари на външното министер­ство осигуровките на служителите там.  Трябва да има реципрочност при въвеж­дането на по-строгите мерки. Иначе те са не­що много хубаво. Си­вата икономика трябва да бъде ограничена. Ето по време на криза тя скочи със 17%, така че правителството е тръгнало в правилната посока.


  И догодина държавата ще пести от здравните вноски на бедните
  Целият бюджет за догодина се крепи на вярата, че икономиката ще потръгне и ще се съберат рекордни приходи
  Екип на "Сега"

  И през 2011 г. управляващите не смятат да плащат здравните вноски на над 4 милиона души - пенсионери, деца, социално слаби, чиновници, които се осигуряват от държавата. В проектобюджета е записано, че 760 млн. лв. от тези пари ще отидат директно във фискалния резерв вместо за лечение. Общо разходите на здравната каса за лечение ще скочат с едва 90 млн. лв., което означава, че в системата отново ще има сериозен недостиг на пари.

  В проектобюджета отново - както и в бюджета за 2010 г., се залага доста оптимистичен ръст на икономиката и на приходите - ако прогнозите не се сбъднат, ще трябва да се режат доста разходи.

  За трета поредна година се предвижда огромен излишък в бюджета на здравната каса. Според плановете на кабинета приходите на касата догодина ще бъдат 2.616 млрд. лв., а разходите - 1.856 млрд. лв. По принцип държавата е предвидила за осигуровки на пенсионери, деца и бедни 940 млн. лв. Сметките показват обаче, че реално в системата тя ще внесе 180 млн. лв. Останалите 760 млн. лв. ще отидат директно във фискалния резерв. Така парите от осигуровки за гражданите в резерва ще стигнат близо 2 млрд. лв., заедно с натрупаното от тази и миналата година.

  За сравнение - за 2010 г. бюджетът на касата е с 662 млн. лв. излишък от парите от вноските за 4-те милиона осигурени от държавата. За лечението им пък се внасят едва 280 млн. лв. На фона на това НЗОК оряза средствата за болниците с 30-40% спрямо миналата година, тъй като няма пари.

  В същото време управляващите планират тежки мерки срещу хората, които трябва сами да се осигуряват и не го правят. За в бъдеще на тях ще им се отказва не само безплатно лечение, но и всички държавни административни услуги като бележки за платени данъци, разрешителни за търговска дейност и за оръжие и др.

  Бюджетът на общественото осигуряване също зависи много от това дали кабинетът ще си събере планираните по-високи приходи от осигуровки. Държавата догодина ще преведе с 280 млн. лв. по-малко пари на Националния осигурителен институт (НОИ). Вместо 4.83 млрд. лв. НОИ ще получи от държавата 4.55 млрд. лв. Надеждата на правителството е, че ще има по-висока събираемост на вноските заради вдигнатите осигурителни прагове и раздвижването на икономиката.

  Парите за пенсии догодина ще са 7.032 млрд. лв., което е с около 50 млн. лв. повече спрямо очакваните разходи за пенсии през настоящата година. Пенсиите няма да се повишават. За социални помощи и обезщетения от НОИ са предвидени малко над 1 млрд. лв. Но дори държавата да не си събере заложените осигуровки, дупката в бюджета на НОИ ще бъде попълнена и хората ще си получат пенсиите и обезщетенията, става ясно още от проектозакона.  Парите на социалното министерство се вдигат със 150 млн. лв., но няма разбивка по кои пера ще отидат. Всички социални плащания остават на тазгодишното си ниво. Максималната пенсия например остава 700 лв., детските надбавки - по 35 лв. месечно, обезщетение за безработица в размер на 60% от осигурителния доход на гражданина, обезщетение за отглеждане на дете от 1- до 2-годишна възраст - 240 лв., и т. н.
  МАКРОРАМКА

  Целият бюджет на държавата догодина се крепи на увереността на кабинета, че икономиката ще се раздвижи - предвидени са 3.6% ръст и 3.7% инфлация. В резултат на това се планира БВП да достигне рекордните 77 млрд. лв. на фона на очакваните за т.г. 71.6 млрд. лв. Подобрението на приходите се изчислява на 1.3 млрд. лв. и те ще отидат изцяло за стопяване на дефицита, а не за по-големи харчове. За пръв път държавата планира да изхарчи през 2011 г. точно толкова, колкото и през предходната година - 27.8 млрд. лв.
  СИЛОВИ ВЕДОМСТВА

  Държавата догодина ще изхарчи с 250 млн. лв. по-малко за сектора "отбрана и сигурност", става ясно от проектобюджета. Въпреки това конкретно бюджетът на министерството на отбраната се увеличава със 100 млн. лв., които ще отидат за капиталови разходи. Още преди месец военният министър Аню Ангелов се похвали, че му дават тези пари, но щял да иска още 100 млн. лева, тъй като трябва да поддържа инфраструктурата на отбраната. Увеличението на бюджета на МО се прави на фона на още съкращения на числеността на армията. Следващата година се очаква войската да намалее с 6000 души.

  Издръжката на МВР пък за пръв път скача над 1 млрд. лв. Парите за вътрешното ведомство ще са с 50 млн. лв. в повече спрямо 2010 г. и стават 1 006 000 000 лв. 90% от тях отиват за заплати и осигуровки. ДАНС пък ще разполага с 85 млн. лв., което е с 8 млн. лв. повече от т.г. Съдебната власт по традиция настоява да получи с около 100 млн. лв. повече, отколкото е готово да й отпусне правителството.

  1   2   3   4   5   6   7

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  In memonam Почина Желязко Христов