• ПЛАСМЕНТНО СНАБДИТЕЛСКАТА БАЗА СТАРА ЗАГОРА на Лукойл България ЕООД
 • _____________________________________________________________
 • Мениджмънтът на риска е основен елемент от системата за управление
 • Планирането, проектирането, разработката и конструирането
 • Аварийни и извънредни ситуации Спирането от експлоатация
 • Третирането на стари замърсявания
 • _____________________________________________________________ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
 • _____________________________________________________________ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ
 • ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

 • Скачать 129.58 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер129.58 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 129.58 Kb.

  Информационна брошура за възникването на аварии  Информационна брошура за възникването на аварии

  Лукойл България ЕООД

  ПСБ Стара Загора

  ЗАЕДНО СИГУРНИ,
  Уважаеми съседи!

  Нашата фирма е оператор на пласментно снабдителската база Стара Загора. В нея има съоръжения, криещи опасност, които подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Съгласно посочените горе два нормативни актове Вие като наши съседи ще бъдете информирани за тези съоръжения.


  Все пак, нека първо да уточним: не всяка авария е авария! Под промишлена авария разбираме такава, при която поради изпускането на опасни вещества може да възникне опасност за човека и околната среда. Това е възможно само тогава, когато едновременно откажат всички наши технически и организационни мероприятия, които трябва да предотвратят аварията. Вероятността да бъдете засегнати от подобно събитие и извънредно малка.
  Нашата основна цел е чрез постоянен контрол на системите за сигурност да предотвратим това изцяло. Така Вашата, а и нашата сигурност са ни постоянна грижа! Ако все пак напук на всички мерки за сигурност се случи авария, тогава настоящата брошура ще Ви даде необходимите насоки и упътвания за това как да се държите

  ПЛАСМЕНТНО СНАБДИТЕЛСКАТА БАЗА СТАРА ЗАГОРА на Лукойл България ЕООД е модерна петролна база, с която се доставят горива за цялата Старозагорска област и редица други области от южна и северна България. На обекта работят около 40 служители. В настоящият момент общата резервоарна вместимост на базата е 140 400 м3, включваща следните надземни вертикални резервоари:

  • 4 броя резервоара по 5 000 м3 - за гориво

  • 2 броя резервоара по 10 000 м3 - за гориво

  • 2 броя резервоара по 50 000 м3 - за гориво

  • 2 броя резервоара по 200 м3 - за биоетанол и биодизел

  Всеки резервоар е стоманен и е снабден със съответната осигурителна арматура. Връзката между резервоарите и хидрантите на авто- и ж.п. естакадата се осъществява посредством стоманени тръбопроводи. Зареждането на базата с дизелово гориво и бензин става посредством продуктопровод (от ПСБ Карнобат) и от ж.п. наливна естакада. Експедирането на дизелово гориво (към ПСБ Пловдив) става посредством продуктопровод. Продажбата на дизелово гориво и бензин става с ж.п. - и автоцистерни. За целта има изградени помпени станции и естакади с хидранти за пълненето им. Цялото оборудване отговаря на най-високите изисквания за сигурна работа и безопасни условия на труд.

  Инсталацията за товарене и разтоварване на горивото е оборудвана със система за улавяне на бензиновите пари (VRU) съгласно изискванията на НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини /ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., посл. Изм. бр. 14 от 18.02.2014 г./

  Съгласно Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях могат да се класифицират като опасни следните съоръжения: резервоарния парк, авто- и ж.п.-естакадата. В тях съществува опасност от разлив на горива, запалване и пожар.
  pb 5.docx.jpg
  _____________________________________________________________

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА


  Производственият процес в пласментно снабдителската база включва: транспорт – приемане и предаване, съхранение и реализация на дизелово гориво и бензин. Това се вещества криещи следните опасности:
  Бензинът е отровно вещество със слабо и умерено дразнещо действие. Въздейства на централната нервна система. Вредно и фатално при поглъщане. Предозиран контакт с продукта може да предизвика дразнене на очите, на дихателните пътища, повдигане, загуба на съзнание, обриви на кожата, Ако се погълне може да навлезе в белите дробове и да причини тяхното увреждане.

  Изключително запалима течност. Акумулирането на парите може да предизвика пожар или експлозия, ако са в контакт в открит пламък
  Дизеловото гориво е отровно вещество със слабо до умерено действие. Въздейства на централната нервна система . вредно или фатално при поглъщане. Прекаленото излагане на въздействието на това вещество може да причини дразнене на носа, гърлото, дробовете и дихателния тракт, възпаление на очите,дразнене на кожата. Поглъщането може да предизвика стомашно-чревни смущения, включително възпаление, гадене, повръщане, диария и подобни на алкохолно отравяне въздействия върху централната нервна система (мозъка). При тежки случаи може да се стигне до конвулсии, загуба на съзнание, кома, спиране на дишането и смърт.
  Биоетанолът e биоразрадим природен продукт - разновидност на етиловия алкохол. Той и се добива чрез алкохолна ферментация на селскостопански суровини, съдържащи скорбяла или захари, и последваща дестилация и дехидратация. В екологично отношение опасност представлява факта, че имаме работа със запалима течност. Парите й са по-тежки от въздуха и образуват експлозивни смеси с въздуха. Въпреки, че по принцип е упойващо вещество и действа като тъканна отрова, етанолът е широко разпространен в природата покрай протичащите в нея процеси на ферментация на различните видове захари, предизвикани от дрождите от семейство Saccharommycetaceae. Важен факт за безпроблемното асимилиране на алкохолите в природата е тяхната пълна разтворимост с водата (противно на нефтопродуктите). Това обуславя значително намаляване на тяхното токсично действие поради разреждането им във обикновено наличните в почвата и подпочвените и повърхностни води количества влага, респективно вода. Бързата разградимост на алкохола се дължи на следните процеси: окисление до ацеталдехид и оцетна киселина; реакции с киселини, при което се образуват естери; дехидратация, която, когато е междумолекулна води до образуване на етери, а вътрешномолекулна — етен.
  На долната таблица са дадени токсикологичните характеристики и очакваните вредни ефекти върху здравето:


  Наименование


  Токсикологична

  характеристика

  Очаквани вредни ефекти върху здравето

  Автомобилен бензин

  Отровно вещество със слабо и умерено дразнещо действие. Въздейства на централната нервна система. Вредно и фатално при поглъщане.

  предизвика дразнене на очите, на дихателните пътища, повдигане, загуба на съзнание, обриви на кожата, Ако навлезе в белите дробове причинява тяхното увреждане

  Дизелово гориво.

  Увреждат нервната система, черния дроб. Дразнители. Запалими. Опасни за околната среда.

  Остри и хронични отравяния. Злополуки

  Биоетанол

  Лесно запалими течност и пари. Възможно образуване на лесно запалими паровъздушни смеси Потенциален източник за интоксикация. Засяга предимно богатите на липиди клетки на главния мозък, черния дроб и миокарда. Разстройва обмяната на веществата и води до метаболитна ацидоза с натрупване на оцетна и млечна киселина. В големи количества и високи концентрации опасен за околната среда

  Предизвика дразнене на очите. Продължителен контакт с кожата може да доведе да напукване. Парите могат да предизвикат сънливост и замайване. Малки дози имат възбуждащо действие върху централната нервна система. По-големите – наркотичен ефект, а най-големите парализират жизнените центрове.
  Мениджмънтът на риска е основен елемент от системата за управление на “Лукойл – България” ЕООД.

  В дружеството действа реално ефективна система за управление на рисковете спрямо околната среда и хората, произтичащи от производствената и многостранните спомагателни дейности в предприятието. Тази система от управленски практики и оперативни действия е формулирана във вид на множество официални документи, в който са събрани отделните елементи от Мениджмънта на риска във фирмата, разработени в рамките на отделните технологични инструкции, правилници и планове за действие в аварийни ситуации. Тази система за идентифициране и оценка на риска ще бъде допълнена с процедури за систематично откриване на потенциалните опасности от големи аварии и количествено определяне на свързаните с тях рисковете. Те трябва да се прилагат децентрализирано - във всяка отделна технологична единица на предприятието и да се намери подходяща методика за квантифициране на наслагването на единичните опасности и рискове по ефекта на доминото.  Домино ефект” е повишаване на риска или утежняване на последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението или в група от предприятия/съоръжения, което е следствие от пространствена близост с друго предприятие и съоръжение или с група от предприятия и съоръжения. Наблюдават се следните възможности за този тип авария:

  • Домино ефект” в резервоарния парк;

  • Домино ефект” от възникнали на съседни площадки пожари.

  Идентифицирането и оценката на риска от аварии са интегрирани във всички процеси, протичащи във фирмата. То се извършва систематично при:

  • Планирането, проектирането, разработката и конструирането на нови съоръжения

  • Пуска в експлоатация

  • Същинската експлоатация на производствените мощности

  • Аварийни и извънредни ситуации

  • Спирането от експлоатация на морално остарели или амортизирани части от оборудването или такива, които текущо трябва да се ремонтират или почистят

  • Третирането на стари замърсявания

  Във случая рисковете се анализират, дефинират и оценяват не само по отношение на същинското технологично ниво, определящо производствения и спомагателните процеси в предприятието, но се калкулират и възможните външни рискове, включително природни бедствия, престъпни и терористични актове, транспортни инциденти.

  Само по себе си дефинирането и оценката на рисковете биха представлявали самоцел, ако въз основа на тях не се предприемат мерки за избягването им. Затова в “Лукойл – България” ЕООД съществува система от процедури за:  • Определяне на сфери, където е нужно подобряване на степента на сигурност

  • Взимане на мерки за предотвратяване на авариите и ограничаване на последствията от тях

  • Повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала

  Тези процедури са напълно канализирани и позволяват систематичното и обективно вземани на решения.

  По-долу представяме някои насоки за поведение, свързани с непреднамерено и неконтролируемо изпускане на тези вещества:


  Насоки за поведение: веднага напуснете засегнатата територия; търсете защита в затворени помещения, дръжте влажни кърпи пред устата и носа, след вдишване идете при лекар, избягвайте физически усилия – не се движете, не пушете, следвайте нарежданията и съобщенията на спасителните групи. На местата, където се извършват товаро-разтоварни работи с взриво и пожароопасни материали, не се допуска използването на открит огън, необезопасена техника и транспортни средства за работа в съответната среда. Забранено е да се чука с железни предмети, които могат да образуват искра. Абсолютно е забранено пушенето в района на разтоварището и внасянето на открит огън, запалки, кибрит

  _____________________________________________________________

  ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
  Възникването на аварии не е много вероятно, защото именно съоръженията, криещи опасности, са оборудвани, експлоатират се, подлагат се непрекъснати проверки и се дооборудват съгласно най-високите стандарти за сигурност.
  Въпреки тази всеобхватна стратегия за предотвратяване на аварии никога не може да се изключат технически или човешки грешки. При неконтролируемо изпускане на горе упоменатите опасни веществата може да се стигне до аварии. За да се сведат до минимум последствията от подобни инциденти, са предприети следните мерки:
  за безопасност на съоръженията –

  ● резервоарите са снабдени със съответната осигурителна арматура - дихател, огнепреградител и нивопоказател, притежават звукова сигнализация на нивомерите в горно ниво против преливане и в долно мъртво ниво за защита от препълване или кавитация на помпите.

  ● оборудването отговаря на най-високите изисквания за сигурност при работа с леснозапалими и взривоопасни вещества

  интегрирани са системи, средства и уреди за потушаване на пожари

  ● изградена е единна защита от мълнии, която включва мачти с мълниеприемници и заземителен контур

  ● взети са всички предохранителни мерки за овладяването на производствени авари още в началната фаза и за ограничаване на вредните последствия от евентуален инцидент съпроводен от разлив или пожар


  за оптимална организация на експлоатацията –

  ● наредби, правилници и инструкции дават наставления за процедурите и подхода при извънредни ситуации,

  ● регулярно се провеждат инструктажи, обучение, тренировки и учения за придобиване на знания и умения за стриктно спазване на технологичната дисциплина и справяне с всяка извънредна ситуация, която може да възникне при работата в ПСБ

  ● изградени са процедури за оповестяване и комуникация с ръководството на Лукойл България ЕООД и аварийните служби (веднага може да се търси помощ от специалисти)

  ● контролно-пропускателният режим на територията на Базата се осъществява от специализирана фирма за охрана, притежаваща радиостанции, система за видео наблюдение и други технически средства.
  за изграждане на аварийните групи -

  ● собствените групи от сили и средства за реагиране включващи, авариен екип, разузнавателно-спасителен екип, санитарен екип и противопожарно ядро, са готови по всяко време да реагират при авария на територията на базата,

  ● привличането на допълнителни аварийни групи като:


  • сили и средства на РС “Пожарна безопасност и защита на населението

  • сили и средства на РУП;

  • сили и средства на “Спешна медицинска помощ”;

  • сили и средства на МО

  е регламентирано в плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи
  за ограничаване на последствията от аварии –

  ● определени са компетентните лица, които да ръководят действията на собствените и външни аварийни групи, взаимодействието между представителите на фирмата и от компетентните държавни власти,

  ● необходимите действия са описани в детайли в плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи,

  ● създадена е Система за управление на мерките за безопасност,

  ● изградена е система за бърз обмен на информация в рамките на базата, оператора и общинските и държавни органи, които участват в аварийните работи
  за постигане на Координация –

  ● съгласувано е с подробности тясното взаимодействие между Ръководството на базата, диспечерския пункт в Лукойл България ЕООД, местната власт, органите на Гражданска защита, РС “Пожарна безопасност и защита на населението, РУП и Спешна медицинска помощ при аварийни ситуации  _____________________________________________________________

  ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ

  В случай на авария съблюдавайте следните неща:


  Пътища за получаване на информация
  Вземете под внимание свиренето на сирените:

  Предупреждение – равен, не прекъсващ тон в продължение на 3 минути

  Опасност – непрекъснато увеличаващ се и затихващ тон в продължение на най-малко 1 минута

  Отбой - равен, не прекъсващ тон в продължение на 1 минута

  Обектът разполага със специализирана апаратура – Локална автоматизирана система за оповестяване. ЛАСО е интегрирана към Областния контролен възел, част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване /НСПОР/, изградена 2014г..

  ЛАСО включва контролен възел, състоящ се от Работна станция със специализиран софтуер, контролен панел с микрофон и ключ за заключване, главна контролна апаратура и крайни акустични устройства модел ECS 1200.

  Техническото състояние на всяка подсистема се изобразява непрекъснато на екран. Сирените могат да бъдат активиране / наблюдавани от НАКВ, ИКВ, Областните контролни възли на ЛАСО, както и локално от самите места на сирените. Предварително определени промени на техническите условия се предават към контролния възел своевременно и без поискване от там.

  Акустичното планиране предвид условията в района и избраните възможни места за монтаж ЛАСО е реализирано с електронни сирени ЕCN 1200 с 115 dB /А/ на 30м.

  За интеграцията на ЛАСО към ОКВ на НСРПО в ПСБ „Стара Загора”, с оператор „Лукойл България” ЕООД са извършени функционални изпитания /тестове/. Монтирани са сиренни глави на пилони.

  Главната контролна апаратура е монтирана в сградата на Централен офис – Дежурна част. ЛАСО работи с 24 часов непрекъснат режим на работа. Съгласно техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, класът на Функционална пожарна опасност на обекта е Ф5.2.


  Следете съобщенията по високоговорителите!

  Изпълнителните групи и пожарната ще Ви уведомява с високоговорители какви правила на поведение е необходимо да спазвате


  Включете радиоапаратите си!

  Местните радиостанции ще Ви уведомяват за аварията, правилата на поведение и очакваното развитие на нещата:


  Изградена е гореща телефонна линия с ПСБ Стара Загора за получаване на кратка информация

  Телефонният номер е 0887 475626

  _____________________________________________________________

  Поведение на открито
  Приберете се в затворени сгради, веднага извикайте децата в къщи, поканете и минувачите да влязат в домовете Ви, ако не могат без опасност да се приберат у дома.
  Помогнете на инвалидите!

  _____________________________________________________________  Поведение в сградите
  Затворете прозорците и вратите

  Веднага затворете всички прозорци и външни врати, за да не могат да проникнат пушек и облаци сажди.

  Сгънете влажни кърпи

  Дразненето и оплакванията при дишане могат да се намалят, ако сложите сгънати мокри кърпи пред устата и носа си.


  Не блокирайте телефонните линии

  Обаждайте се на изпълнителната власт, пожарната и другите служби само, в случай на нужда от помощ

  Телефонните линии за необходими за оказване на помощ и провеждането на спасителни мероприятия

  _____________________________________________________________


  Поведение при евакуация

  Евакуационните пътища на обекта включват пътища /проходи/, изходи, коридори, стълбищни клетки и крайни евакуационни изходи, които са обозначени и отговарят на изискванията на нормативната уредба.


  ● запазете спокойствие

  ● спазвайте инструкциите на аварийните служби,

  ● заключвайте сградите, когато ги напускате
  ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

  При експлоатацията на съоръженията си Лукойл България ЕООД има много отговорно отношение към служителите си, съседното население и околната среда. Фирмата систематично подобрява безопасността, охраната на труда и опазването на околната среда, с цел осигуряване на пълно съответствие със законовите уредби и постоянно подобряване на работните стандарти.


  Превенцията е важен елемент от модерните комплексни системи за управление. Многопластовият мениджмънт на риска в ПСБ Стара Загора е структуриран на всички нива,с което гарантира сигурността на работата не само в конкретното предприятие, но и за целия район.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  За нашите съоръжения и обработваните в тях вещества и смеси, както и за взетите от нас мерки по безопасността можете да получите от:  Ръководител ПСБ Стара Загора - Продан Проданов 0887 475626

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Информационна брошура за възникването на аварии

  Скачать 129.58 Kb.