Скачать 424.88 Kb.


Дата14.09.2017
Размер424.88 Kb.

Скачать 424.88 Kb.

Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя:
Приложение № 2

към чл. 6 (Доп. – ДВ, бр.3 от 2006г., изм. и доп., бр.3 от 2011г.,

бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I.Информация за контакт с възложителя:
1.(Изм.-ДВ, бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
от СОФ СТРОЙ 69 ЕООД

Васил Иванов Лазаров - управител

със седалище и адрес на управление:

1202 гр.София, р-н „Сердика”, ул. „Каменоделска” №5, ет.2

ЕИК: 131147960
2. Пълен пощенски адрес.

1202 гр.София, р-н „Сердика”, ул. „Каменоделска” №5, ет.2


3.Телефон, факс и e-mail.

GSM 0889 02 34 17; viva_consult@abv.bg


4. Лице за контакти: инж.Венета Ангелова
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
Характеристиката на инвестиционното предложение е за изграждане на Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ в ПИ №048054 и №040016 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал.4 от Закона за опазване на околната среда -ЗООС /обн. ДВ бр.91/2002г., изм. ДВ бр. 77/2005г./.

Дейността на обекта, за която се изготвя настоящото инвестиционно предложение е включена в Приложение II към чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС - т.10, буква „б“ - „обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинг“, т.2, буква „г” (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) дълбоки сондажи, в т.ч.: - за водоснабдяване, т.11, буква „в“ - „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)“.


1.Резюме на предложението.

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с изграждането на Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ в ПИ №048054 и №040016 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин. Площадката се намира в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин.

Имотите са собственост на възложителя съгласно:

за имот №048054: • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №28, т.IV, рег.№4188,

дело №522 от 12.07.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №23, т.IV, рег.№4168,

дело №518 от 11.07.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №51, т.IV, рег.№4371,

дело №541 от 19.07.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №75, т.IV, рег.№4539,

дело №565 от 25.07.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №57, т.IV, рег.№4402,

дело №547 от 20.07.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №29, т.IV, рег.№4195,

дело №523 от 12.07.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №22, т.IV, рег.№4164,

дело №517 от 11.07.2006г.
за имот №040016:

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №161, т.V, рег.№6404,

дело №810 от 13.10.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №197, т.V, рег.№6605,

дело №841 от 20.10.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №157, т.V, рег.№6390,

дело №806 от 13.10.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №199, т.VII, рег.№7690,

дело №1177 от 16.11.2007г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №196, т.V, рег.№6603,

дело №840 от 20.10.2006г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №198, т.V, рег.№6607,

дело №842 от 20.10.2006г.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение и отговаря на критериите по отношение:

а/ характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;

б/ местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

в/ способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на силно урбанизираните територии и районите, в които нормите на замърсяване са превишени;

г/ характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост;

е/ обществения интерес към предложението за строителство, дейности и технологии.

Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ в ПИ №048054 и №040016 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин. Площадката се намира в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин ще има положително въздействие от гледна точка на социално -икономическите условия и техническа инфрастуктура на транспортната система на с.Нови хан при експлоатацията на обекта и се изразява в разкриване на временни работни места - осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места чрез осигуряване на постоянна работна заетост на обслужващия персонал.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.
3. (Доп.-ДВ, бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Няма връзка с други планове и програми.

С ПУП-ИПЗ се обособява устройствена зона « Пп» със следните показатели:

Плътност на застрояване – 80%;

Интензивност на застрояване – 2,5;

Минимална озеленена площ – 10%;

Кота корниз - до 15 м височина.

На основание чл.5, ал.1, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и становище № УТ2_18-1001(1)/ 2015г. на Главния архитект на Община Елин Пелин във връзка със заявление вх.№ УТ2_18- 1001/25.11.2015г. от СОФ СТРОЙ 69 ЕООД, при условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

Допуска съгласно Заповед №1056/23.12.2015г. изработването на проект ИПЗ на ПИ №040016-за „Складова-производствена и търговска дейност” в землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област.

На основание чл.5, ал.1, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и становище № УТ2_18-1001(1)/ 2015г. на Главния архитект на Община Елин Пелин във връзка със заявление вх.№ УТ2_18- 1001/25.11.2015г. от СОФ СТРОЙ 69 ЕООД, при условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

Допуска съгласно Заповед №1057/23.12.2015г. изработването на проект ИПЗ на ПИ №048054- за „Складова-производствена и търговска дейност” в землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област.

Съгласно Решение №264 на ОбС Елин Пелин от 31.05.2012г. дава съгласие елементите на техническата инфраструктура за транспортен достъп, водоснабдяване и други, необходими за функционирането на обектите, които ще се изграждат или разширяват върху земеделски земи, да се разполагат в общински полски пътища / при техническа възможност и в общински дерета, канали, прокари/.


4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

Няма разгледани такива, тъй като е необходимо изграждането на Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ в ПИ №048054 и №040016 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин, Софийска област.

„Нулева“ алтернатива ще означава, че инфраструктурата в района да остане в лошо състояние.

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътнотранспортната обстановка за реализиране на такъв вид проект.

Реализацията на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите условия за развитие на с.Нови хан и община Елин Пелин.

Инвестиционното преложения няма алтернатива. Това е единствен начин за задоволяване потребности от такъв род услуги.


5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение е във връзка с утвърждаване на площадка за Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ в ПИ №048054 и №040016 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин, Софийска област. Площадката се намира в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин.

Имотите представляват „Складова-производствена и търговска дейност” с №040016 и №048054 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин.

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху площадката.


6. (Доп.-ДВ, бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение е за изграждане Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ в ПИ №048054 и №040016 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин.

Общата площ на имотите е 37 438 кв.м. и е собственост на възложителя съгласно нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти.

С ПУП-ПЗ са предвидени устройствени показатели за предимно производствена устройствена зона - Пп, които трябва да бъдат спазвани при реализирането на обекта на следващ етап: • плътност на застрояване - 80%;

 • интензивност на застрояване - 2,5;

 • минимална озеленена площ – 10-20%;

 • кота корниз - до 15 м височина

Предвижда се изграждане на:

А.Логистичен център включващ:

1.Логистични дейности:


 • товаро-разтоварна дейност

 • обработка на стоките

2. Складови дейности за съхранение и търговия на следните видове стоки:

 • продукти от животински /месо и местни продукти/ и разстителен произход

Б.Офис-сграда с обособени следните помещения:

- административна част /офиси/ за служителите на фирмата;

- санитарно-битови възли за клиенти и персонал;

В. Надземен паркинг ще бъде за около 100 паркоместа и ще обслужва логистичния център с офис-сградата.

За нормалното функциониране на обектите се предвижда изграждане на паркоместа за посетители, с възможност за достъп на пожарни коли и спешна медицинска помощ.

Паркингът с около 100 паркоместа за посетители и персонала ще бъде ситуиран при спазване на необходимите санитарно-хигиенни отстояния от съседните парцели.

Разработването на функционалната структура на обектите ще бъде основано на технологичните и функционални стандарти и ще бъде съобразено с поставените от възложителя специфични изисквания.

Застрояването ще бъде свободно, със сгради на основното и допълващо застрояване.

Преднзначението на инвестиционното намерение е за съхранение и тъговия на продукти от животински и разстителен произход.

Предвижда се изграждането на хладилни камери 4/ четири /броя с капацитет от 7000 тона, при температура в диапазон от -25С до +10С. Постигането на неоходимата температура ще се осъществя от фреонова хладилна инсталация.Доставката на продуктите ще се извършва от специализиран транспорт осигуряващ необходимия температурен режим.

За климатичните камери ще се използва екологичен фреон R410А- без мирис,отрови и взривоопасни.
За хладилните камери ще се използва екологичен фреон R134С- без мирис,отрови и взривоопасни.

Приблизително ще е необходимо около 1500кг. фреон за хладилните камери.


Не се отделят вредности нито от вентилационните нито от климатичните камери.

Сградите ще са от сглобяеми стоманобетонни елементи - чашковидни подколонници, колони, покривни греди и столици, някои от които предварително напрегнати и ще бъдат с височина до 15м при свободен начин на застрояване.

Захранването с вода за питейно битови и ПП нужди на офис- сградите ще се осъществява чрез сондажен кладенец. Сондажният кладенец ще се разположи в ПИ №048054 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин и ще обслужва съседния имот №040016.

Имотът е разположен в източните части на софийския артезиански басейн, където е

областта на подхранване на подземните води. Основна хидрогеоложка единица, имаща отношение към обекта е кватернера. Подземните води в нея се формират в делувиалния шлейф и в пролувиалните конуси, спускащи се от Софийска Стара планина. Водовместващи скали са чакълите с глинесто-песъчлив запълнител, които се прослояват от глини и песъчливи глини с характерния за този генетичен тип червено-кафяв цвят. Дебелината на кватернерните отложения са от няколко метра до 80м. Главната посока на подземния поток е от север на юг с напорен градиент около 0,03. Водните нива в тази хидрогеоложка единица са на различна дълбочина от терена. В близост до водохранилища, заблатени места и повърхностни водни течения те са 1 - 2 метра, а в междуречните масиви достига 16 м. По тип водите са порови, а по характер безнапорни и напорни. Подхранването на този хоризонт в цялото Софийско поле се извършва главно от оттичащите се валежни води от склоновете на оградните възвишения, от кватернерния водоносен хоризонт през литоложки прозорци.

Териториата на община Елин Пелин е богата на води и водни запаси.През нея

протичат водосборната р.Лесновска, която се влива пред с.Долни Богров в р.Искър, р.Матица, която извира от мургашкия дял на Стара планина и при гр.Елин Пелин се влива в р.Лесновска.

На територията на общината са разположени язовир «Огняново» с обем около 30

мил.куб.м. и микроязовир « Тараторското» над с.Габра с обем около 5 мил. куб.м. Общината има и три геотермални извора.

Равнинана част се характеризира с високи подпочвени води.

За изграждане на собствен водоизточник, ще се извършат необходимите

хидрогеоложки проучвания на територията.

Хидрогеоложка характеристика на района

За изграждане на собствения водоизточник ще се извърши проучване на неоген- кватернерния водоносен хоризонт, обособен като водно тяло „Порови води в Неген- Кватернера – Софийска долина” с код BG1G00000NQ030.

Кватернерният водоносен хоризонт е привързан към алувиалните отложения на

реките протичащи през Софийската котловина и делувиално-пролувиалните седименти в оградните й склонове. Подхранването на водите става от валежите и от други водоносни хоризонти (основно от горния неогенски водоносен хоризонт). Дренирането на хоризонта е от реките Лесновска и Блато и от река Искър в участъка в близост с прага при гр. Нови Искър. Посоката на движение на подземните води, в разглеждания район е на север-североизток към р. Лесновска с градиентът на потока 0,01-0,02. Съществуват данни за коефициента на филтрация на водоносните прослойки в границите от 36 до 300 м/д, като преобладават стойности около 100 м/д. Проводимостта на кватернерния водоносен хоризонт се изменя от 300 до 2500 м2/д, средно от 500 до 1000 м2/д. Водите са предимно хидрокарбонатно- калциево-магнезиеви с обща минерализация около 0,54 гр/л.

На много места по течението на реките Искър и Лесновска, обаче потокът е силно

деформиран от ескплоатацията на кариери за баластра в терасата на реката.

Конструкция на тръбния кладенец, който се предвижда да се изгради:

В предвид геоложкия строеж на района и хидрогеоложката обстановка необходимото

водно количество ще може да се получи от един тръбен кладенец със следните проектно технически данни:

- дълбочина – 130-150 м.

- диаметър на сондиране – за кондукторната колона - 390 мм

- за водоприемната част - 295 мм

- диаметър обсаждане - на кондукторната колона – 325 мм

- на водоприемната част – с РVС тръби и филтри ф160/9,6мм

За изолация на повърхностни води, за защита на земните недра и недопускане

проникването на замърсени повърхностни води, в изпълнение изискванията на Закона за водите, до дълбочина 8м. ще се проектира монтаж на метална кондукторна колона с диаметър ф 325мм задтръбно циментирана по цялата дължина.

Междутръбното пространство ще бъде запълнено с дренажен материал с едрина на

зърната 3-15мм.

Очаквано водно ниво в тръбния кладенец на дълбочина 2,00м от повърхността.

Очакван експлотатационен дебит около 5,0-10,0 л/с.

В района няма изградена канализационна мрежа, като отпадъчните битово-фекални

води от обекта ще се заустват в ЛПСОВ. Заустването на пречистените отпадъчни води ще бъде в дере, минаващо в близост до имота.

Дъждовните води от площадката, по характер условно-чисти, ще се оттичат свободно. Една част от тях, около паркоместата, ще преминават за пречистване през КМУ, преди включването им в резервоар за противопожарни нужди.

За обекта ще се изгради нов трафопост за захранване на имотите.

За обекта ще бъдат изградени следните видове електрически инсталации: силнотокови ел. инсталации за осветление и контакти, силнотокови ел. инсталации за захранване на ОВ консуматори, силнотокови ел. инсталации за захранване на технологични консуматори, слаботокови ел. инсталации (телефонна и телевизионна) и мълниезащита инсталация.

На обекта ще бъде изградено районно осветление.

Отоплението на офиса ще бъде на електроенергия - с климатици. Понастоящем площадката е затревена. Предвижда се отнемане на почвения слой и депонирането му на предварително определено от общината място. Върху площадката ще бъде положен насип от нестандартна баластра, на пластове по 0,20 м. и ще се уплътнява до достигане на оптимална плътност. За направата на площадката и подходите към нея ще се разработят настилки в зависимост от технологичната схема и организация на обекта.

За озеленяване и външно оформление на площадката ще се изготви отделен проект след завършване на вертикалната планировка съгласно параметрите от ПУП-ПЗ – минимум 20%.

Не се предвижда изграждане на подземни гаражи. В плана за застрояване се предвижда транспортно- комуникационното обслужване на имотите да се осъществява чрез отклонение от съществуващ път. Транспортният достъп ще се осъществи от съществуващо кръстовище на път I-8 по път №000654, IV клас с трайна настилка собственост на общ.Елин Пелин.

Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните.

Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района.

Изкопите ще се ограждат и ще се постави сигнализация, светлинна за през нощта.

Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта.

По трасето липсва дървесна растителност.

Не се предвиждат взривни дейности.

Теренът е достатъчен за извършване на предвидените дейности.


7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При изготвяне на работния проект ще бъдат отразени съществуващите пътни връзки за обекта.

Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на пътно - транспортната обстановка в района и безопасност на движение.

До обекта има съществуващи улици и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота.


8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Реализацията на строителството ще се извърши на един етап – до изграждане и пускане в експлоатация на Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ.Изграждането като организация ще се разгърне само върху имотите и няма да засегне съседните имоти.

Подходът за траспортна и друга техника към площадката ще се осъществи по съществуващи улици, граничещи с площадката .

При изграждането ще се използват природни ресурси като вода, инертни материали, дървен материал .

Отпадъците, които ще се получат в процеса на строителството и експлоатацията на обекта са в минимално количество .Същите ще се събират разделно в подвижни контейнери и периодично ще се извозват и депонират от лицата, притежаващи съответните разрешителни за третирането им.

При реализация на инвестиционното предложение ще се получи временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда – при извършване на изкопни и строителни работи.Тази проява ще бъде временна и след приключване на строителството и последващото благоустрояване и озеленяване на района комфортът ще се възстанови и подобри.

Предвид неголемия обем на строително-монтажни работи може да се предположи, че извършваните дейности по време на изграждането и експлоатацията на обекта няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

В обхвата на работния проект ще се съдържат подробни разработки, касаещи реализацията му и план за безопасност и здраве. Строителството и експлоатацията на обектите не са свързани с действия, които ще доведат до съществени промени на района, където ще се реализира предложението (топографията, промени във водните обекти и др.).

Ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.


9.Предлагани методи за строителство.

Политиката на възложителя при организирането на търгове и избор на изпълнител за реализацията на проекта е да изисква задължително добра организация и използване на съвременни методи в строителния процес с цел да се гарантира недопускане на отрицателно въздействие върху площадката и прилежащите територии и да се осигури висока степен на контрол на качество на изпълнение на строително-монтажните работи.

Предвижда се отнемане на почвения слой и след това за обратен насип а количеството което остане ще е много малко и се депонира на предварително определено от Общината място. За направата на площадката и подходите към нея ще се разработят настилки в зависимост от проектната разработка.

Строително - монтажните работи да се изпълняват, като се спазват всички изисквания на Наредба №2/2004г и в съответствие със ЗУТ и наредбите.

Изкопните работи ще се изпълняват до кота дъно изкоп, което е равно на кота здрава почвена основа, след което ще се изпълни пясъчно - баластрена възглавница до кота дъно подложен бетон.

Конструкцията на складовите сгради ще е от сглобяеми стоманобетонни елементи - чашковидни подколонници, колони, покривни греди и столици, някои от които предварително напрегнати. Затварящите и преградните стени са от сглобяеми стоманобетонни панели.

Покривните греди и столици са развити, като прости греди на две опори.

Колоните ще се запънати в чашковидни фундаменти. Колоните ще се фундират върху

единични монтажни чашковидни стоманобетонни подколонници, замонолитени в долна стъпка на фундамента.

Предвидени са хоризонтални стоманени водачи за закрепване на фасадните панели и за обрамчване на отворите около врати и прозорци.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди /изграждане на сондажен кладенец /, ПП и производствени нужди.

Земните маси от изкопните работи ще се използват за подравняване на площадката и за обратен насип.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците:Смесени отпадъци от строителни материали

код - 17.09.04

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на определено

от общинските органи мястоЗемни маси – от изкопни работи

код - 17.05.04

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на определено

от общинските органи място на излишните

земни маси и за обратна засипка

При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци:


Смесени битови отпадъци

код - 20.03.01

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Хартиени и картонени опаковки

код - 15.01.01

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.

Пластмасови опаковки

код - 15.01.02

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Утайки от КМУ

код - 13.05.03

свойства - опасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

код - 20.01.21

свойства - опасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Материали негодни за консумация или преработване

код - 02.03.04

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Инвестиционното предложение предвижда образуване основно и био-разградими отпадъци.

Възложителят на нов СМР е задължен преди издаването на разрешение за строеж изработва на план за управление на строителните отпадъци е съобразено с Наредба на МОСВ за управление на строителните отпадъци, приета с ПМС №277/05.11.2012г., Закон за отпадъците(ЗУО), Закон за опазване на околната среда(ЗООС), както и НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ за периода 2011-2020 на МОСВ.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Очакваното въздействие като рисков фактор ще бъде свързано с изкопните работи , което се предвижда да бъде около 60%. Мерките за намаляване на отрицателните въздействия са свързани с разделното отстраняване на хумусния слой по време на подравняването на площадката, строително-изкопните работи и обратния насип.

При избора на изпълнител на проекта ще се приеме офертата, гарантираща стриктното спазване на мерките за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Освен това при работното проектиране ще се заложат мероприятия, гарантиращи спазването на екологичното законодателство.Всички инстлации, съоръжения и прибори са съобразени с категорията на околната среда.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Захранането с вода за питейно-битови нужди, противопожарни и производствени нужди се предвижда чрез изграждането на нов сондаж.

Поради факта, че в района няма изградена канализационна мрежа, отпадъчните води от обекта ще се заустват в ЛПСОВ. Дъждовните води от площадката, по характер условно-чисти, ще се оттичат свободно. Една част от тях, около паркоместата, ще преминават за пречистване през КМУ, след което ще се отвеждат в резервоар за противопожарни нужди.

Захранването на обекта с електроенергия ще се осъществява от нов трафопост.

За обекта ще бъдат изградени следните видове електрически инсталации: силнотокови ел. инсталации за осветление и контакти, силнотокови ел. инсталации за захранване на ОВ консуматори, силнотокови ел. инсталации за захранване на технологичните консуматори, слаботокови ел. инсталации /телефонна и телевизионна/ и мълниезащитна инсталация.

На обекта ще бъде изградено районно осветление.

Отоплението на офис сградата ще бъде на електроенергия – с климатици.Теренът на площадката е достатъчен за извършване на предвидените дейности.

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия. То може да се конкретизира и изрази в следното:

 • значителни капиталовложения за изграждане на инфраструктурата на

терена;

 • разкриване на нови обекти;

 • разкриване на временни и постоянни работни места.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията на настоящото инвестиционно предложение, е необходимо да бъде получено разрешително за водовземане от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район.

Освен нормативно заложените в ЗУТ стандартни процедури /съгласувателни писма от

ВиК ЕООД, ЧЕЗ Разпределение България АД, ОУ“ПБЗН“, РЗИ и др./ пряко свързани с инвестиционното намерение са и следните разрешителни:

Разрешително за извозване на земните маси и строителните отпадъци от община Елин

Пелин;


Договор с лицензирани фирми за извозване на отпадъците генерирани от бъдещата

дейност;


Разрешително за дейности с отпадъци по чл.12 от Закона за управление на отпадъците

преди въвеждане на обектите в експлоатация.


15.(Нова – ДВ, бр.3 от 2006г.)Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение за изграждане на Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. При разработването и одобряването на работните проекти ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, асфалтополагащи строителни работи и транспорт.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия.

Атмосферни емисии, различни от съществуващите, ще се формират само по време на строителството. Последните ще бъдат главно прахови емисии, формиращи се при изкопните работи и евентуално би могло да се очаква отделяне на полиароматни въглеводороди, формиращи се при асфалтополагането.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.


16. (Нова – ДВ, бр.3 от 2006г., доп., бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.) Риск от аварии и инциденти.

Характерът на обекта и описаната организация на работа, не предопределят възникването на значителни аварийни ситуации и тежки инциденти свързани със замърсяване компонентите на околната среда.

Изборът на изпълнител за реализация на проекта ще изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строителния процес, който трябва да гарантира недопускане на инциденти, отрицателно въздействие върху околната среда, включително на площадката и прилежащите й територии, както и висока степен на контрол на качеството на изпълнение на СМР.

В Техническия проект ще се разработи специална част за организация на строителния процес –„план за безопасност и здраве”, с цел минимизиране на въздействието върху компонентите на околната среда.


III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. – ДВ, бр.3 от 2011г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Съгласно приложената скица, поземления имот представлява „Складова- производствена и търговска дейност” в землището на с.Нови хан, чието предназначение трябва да бъде променено преди реализиране на инвестиционното предложение.

Имотите се намира в землището на с.Нови хан съглъсно скици издадена от „Общинска служба Земеделие Елин Пелин“ имотите граничи както следва:

Имот №048054 по скица № Ф06656/ 21.02.2011год.

№000376 – пасище, мера;

№000652 – полски път;

№048001 – нива;

№048002 – нива;

№000654 – път IV клас;

№048007 – нива;

№000659 – полски път;
Имот №040016 по скица № Ф06658/ 21.02.2011год.

№000922 – дере,овраг. яма;

№000657 – полски път;

№000652 – полски път;

№048012 – зем. образувание;

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло на площадката.


2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение.

В близост до имота има изградена инженерна инфраструктура.

Предвижда се промяна на предназначението на поземлените имоти /индивидуално застрояване/ и последващо издаване на виза за проучване и проектиране за изграждане на Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ в ПИ №048054 и №040016 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин.

Съгласно приложените скици издадена от „Общинска служба Земеделие“ Елин Пелин, територията, където ще се реализира инвестиционното предложение преставлява поземлени имоти, с обща площ 37 438 кв.м.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.


3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

С проекта за плана за застрояване се регламентира създаването на устройствена зона тип –Пп „предимно производствена“.

Техническите показатели за бъдещия обект съгласно ЗУТ, за които е разработен ПУП-ПЗ са:

плътност на застрояване – 80%;

интензивност – 1,8;

озеленяване – 10-20%;

максимална височина на сградите – до 15 метра.

Застрояването на имота се предвижда да бъде свободно.

Транспортният достъп е възможен от пътната мрежа на общ.Елин Пелин.

В близост до площадката има изградена инженерна инфраструктура.


4. (Доп. – ДВ, бр.3 от 2011г.) Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа

Бъдещият обект ще бъде изграден в поземлени имоти – Складова- производствена и търговска дейност.

Районът – землището на с.Нови хан не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложеше или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачшца, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).

Най-близките Защитени зони са „Етрополе-Байлово“ с код BG0001043 за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна и „Долни Богоров – Казичене“ с код BG0002004 за опазване на дивите птици.
4а. (Доп. – ДВ, бр.3 от 2006г.) Качеството и регенеративната способност на

природните ресурси.

Няма


По време на строителството на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди и ПП нужди.

Земните маси от изкопните работи ще се използват за подравняване и обратен насип.

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат нарушени.

Иинвестиционото предложение няма да влоши същесвуващато качество и регенеративна способност на природните ресурси в района.

По време на изграждането и експолатация на обекта ще се използва ел.енергия.

Строителните работи за инвестиционното предложени не включва използаване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защитените територии.Територията няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната.
5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположението.

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътнотранспортната обстановка за реализиране на такъв вид проект.

Реализацията на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите условия за развитие на община Елин Пелин.

За конкретното местоположение на предвидения за реализация обект не е разглеждана друга алтернатива, тъй като земята е собственост на СОФ СТРОЙ 69 ЕООД. Изграждането на Логистичния център ще осигури нови работни места в с.Нови хан.


IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1.(Доп. – ДВ, бр.3 от 2011г.)Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ланшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, разлините видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

• Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района на с.Нови хан и гр.Елин Пелин, тъй като с него се предвиждат обществено-обслужващи функции.

По време на изграждането на обекта, здравният риск за работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, заваръчни аерозоли). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004год. при извършване на строително-монтажни работи.


•Атмосфера и атмосферен въздух

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, тъй като няма да се отделят вредности от неговата дейност.

Предвижда се отоплението да се осъществи чрез електроенергия. Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух.

Дейността на обекта не предвижда отделяне на неприятни миризми. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН, поради което не се очаква негативно въздействие върху качествето на атмосферния въздух.
 • Води

За питейно-битови, противопожарни и производствени нужди водоснабдяване на обекта ще бъде, чрез изграждане на собствен водоизточник.

Тъй като в района няма изградена канализационна мрежа, отпадъчните води от обекта ще се заустват в ЛПСОВ. Заустването на пречистените отпадъчни води ще бъде в дере, минаващо в близост до имота. Дъждовните води от площадката, по характер условно-чисти, ще се оттичат свободно.Една част от тях, около паркоместата, ще преминават за пречистване през КМУ в резервоар за противопожарни нужди.
 • Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт

Реализирането на проекта ще бъде свързано с изземване на част от хумусния хоризонт.

Подравняването на площадката ще бъде свързано с отстраняване на допълнителни количества земни маси със сравнително малък обем, пръст и камъни.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.


Няма защитени територии и паметници на културата в границите на инвестиционното предложение.

На територията на инвестиционното предложение няма данни и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).

Отпадъците, които се очаква да се генерират съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците са следните:
Смесени отпадъци от строителни материали

код - 17.09.04

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на определено

от общинските органи мястоЗемни маси – от изкопни работи

код - 17.05.04

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на определено

от общинските органи място на излишните

земни маси и за обратна засипка

При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци:Смесени битови отпадъци

код - 20.03.01

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.

Хартиени и картонени опаковки

код - 15.01.01

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Пластмасови опаковки

код - 15.01.02

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Утайки от КМУ

код - 13.05.03

свойства - опасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

код - 20.01.21

свойства - опасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Материали негодни за консумация или преработване

код - 02.03.04

свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо за твърди битови отпадъци от общинска фирма гр.Елин Пелин.

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.
 • Физични фактори

Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания.

Съществува риск от злополуки по време на строителството или при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в проекта и Правилници, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал и посетителите.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатация.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта.


2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа,

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

На територията на площадката и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност.

На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, както и няма да окаже значително въздействие върху най-близко разположени защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.


3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Обекта ще се изградят в урегулиран поземлен имот в съответствие с Закона за устройство на територията.

Очакваното въздействие ще бъде:


 • краткотрайно по време на изграждане на обектите;

 • непряко по време на експлоатацията.

По време на строителството по- значителното въздействие ще бъде за не повече от 10 дни по 8-10 часа –когато ще се извършват изкопните работи.

По време на експлоатацията въздействието е незначително и като обхват и като стойност.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

4.Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид- град, село, курортно селище, брой жители и други).

Очакваното въздействие може да се оцени като:

-с малък териториален обхват - на територията на площадката,собственост на

възложителя;

-локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.

Засегнати могат да бъдат само обслужващия персонал на обекта и то в незначителна степен, при неспазване изискванията за безопасни условия на труд при извършване на СМР.


5. Вероятност на поява на въздействието

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителите мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействие върху атмосферния въздух по време на стоителството е кратък. С прекратяване на строителните работи се прекратява и съответното въздействие.

Като цяло очакваното въздействие е краткотрайно и обратимо.
7. (Доп. – ДВ, бр.3 от 2011г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Всички изисквания , които са необходими за избягване на отрицателното въздействие върху околната среда са спазени ;

Не се очаква значително отрицателно влияние върху околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение.
8 Трансграничен характер на въздействията.

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.


V. Заключение

Преценката за въздействието върху компонентите на околната среда при изграждането и бъдещата дейност на инвестиционното намерение за изграждане на Логистичен център, офис сграда, паркинг, транспортен достъп с път I-8, външно електрозахранване - трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV, собствен водоизточник и ЛПСОВ в ПИ №048054 и №040016 в землището на с.Нови хан, общ.Елин Пелин, Софийска област показва спазване на екологичните изисквания, както по отношение на избора за местоположение на обекта, така и на предвидените мерки за намаляване на отрицателните последици от реализирането му.


Упълномощен представител:

/инж.Венета Ангелова/

м. април 2016г.


Коьрта
Контакты

    Главная страница


Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя:

Скачать 424.88 Kb.