• Р Е Ш Е Н И Е
 • Одговорно лице: Директорот Рок: 25 октомври 2017година. Жалбата не го задржува извршувањето на решението. О б р а з л о ж е н и е
 • Упатство за правно средство
 • Инспектори за социјална заштита

 • Скачать 22.38 Kb.


  Дата13.11.2017
  Размер22.38 Kb.
  ТипРешение

  Скачать 22.38 Kb.

  Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор вo социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита,,Службен весник на Република Македонија,,бр


  Инспектори за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор вo социјалната заштита и заштита на децата при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014,180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-221/2 од 27.09.2017 година за извршен редовен инспекциски надзор ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Тетово застапуван од Директорот Насер Садики, донесe :


  Р Е Ш Е Н И Е
  Се наредува на Насер Садики директор на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјални работи Тетово, за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности утврдени со Записникот број 16-221/2 од 27.09.2017 година да ги преземе следните мерки, во рокот и тоа:
  1. Центарот по службена должност повремено, а најмалку еднаш годишно да го преиспитува постоењето на фактите и условите за остварување на правото на парична помош за социјално домување кај корисниците А.Ф.. Д.Ф. и доколку утврди дека истите се променети да донесе ново решение, согласно член 191 од Законот.
  Одговорно лице: Директорот

  Рок: 25 октомври 2017година.
  Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

  О б р а з л о ж е н и е
  Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита и заштита на децата при Министерството за труд и социјална политика извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Tетово, а во поглед на постапката на Центарот за остварување на правото на парична помош за социјално домување.

  За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-221/2 од 27.09.2017

  Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

  Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

  Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита и заштита на децата при Министерство за труд и социјална политика на ден 28.09.2017година под број 16-221/3.
  Упатство за правно средство:. против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.

  Инспектори за социјална заштита

  Садат Нуредини  Исмет Балажи
  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор вo социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита,,Службен весник на Република Македонија,,бр

  Скачать 22.38 Kb.