• П Р А В И Л Н И К
 • СЪГЛАСУВАНО: За СО на СБУ към КНСБ За СО на КТ „Подкрепа“ ……………………. ……………………. Искра Урукова-Лонтова Николай Кобуров

 • Скачать 77.63 Kb.


  Дата30.12.2017
  Размер77.63 Kb.
  ТипИнструкция

  Скачать 77.63 Kb.

  Инструкция на мон от 05. 07. 1996 г за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета
  Първо основно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Сандански,

  ул. „Отец Паисий”, № 2, тел./факс: 0746/3 24 20, sandanski_1ou@abv.bg  УТВЪРЖДАВА: ……………

  ДИРЕКТОР: Йонета Лозанска  П Р А В И Л Н И К
  за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд

  в Първо основно училище „Свети Климент Охридски“ – гр. Сандански

  през 2016/2017 учебна година
  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
  1.1. Настоящият Правилник е разработен и утвърден в изпълнение на Инструкция на МОН от 05.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета.

  1.2. Правилникът се отнася и е задължителен за всички ученици, педагогически и непедагогически персонал, обучаващи се и работещи в Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Сандански.

  1.3. Правилникът се отнася и е задължителен за всички други лица, които по различни причини временно извършват дейности и престояват в училището.
  2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕТО
  2.1. В училище да се сформира комисия в състав: Тодор Перухов, Николай Кобуров, Бисер Янков, която да координира дейностите по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището.

  2.2. Със заповед на Директора се определя Тодор Перухов – Заместник-директор по УД, за длъжностно лице, което осигурява координация и контрол по осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в училището.

  2.3. Всички педагогически и непедагогически кадри да извършват в началото на всеки учебен срок основен преглед на помещенията, в които извършват трудовата си дейност относно осигуряването на безопасни условия за възпитание, обучение и труд. При констатирани пропуски съвместно с длъжностното лице от т. 2 да вземат мерки за отстраняването им.

  2.4. Учителите да използват по подходящ начин урочното съдържание за формиране на умения у учениците за безопасни действия в училище и извън него.

  2.5. Всички учители по физическо възпитание и спорт, физика и астрономия, химия и ООС, биология и ЗО, човекът и природата, домашен бит и техника, домашна техника и икономика, технологии и предприемачество и технологии системно, а другите при необходимост да извършват инструктаж на учениците за безопасност в действията им при урочни дейности и при провеждане на различни извънурочни и извънучилищни дейности. Същите да въведат книга за инструктаж.

  2.6. Всички класни ръководители да извършат в началото на всеки учебен срок инструктаж за безопасност в действията на учениците от І до VІІ клас по време на престоя им в училище и извън него. Този инструктаж да се отрази писмено на специални листа срещу подпис.

  2.7. Забранява се ползването на спортните съоръжения в училищния двор от учениците без знанието и присъствието на учител.

  2.8. Дежурните учители оказват непрекъснат контрол върху обстановката в училищните сгради и двор и вземат необходимите мерки за недопускане на инциденти. При необходимост се търси съдействието на административното ръководство и специализираните органи.

  2.9. Учителите, ползващи специализирани кабинети, и огнярят, работник по поддръжката да разработят инструкции за безопасна работа и да ги поставят на видни места за ползване от учениците и другите лица.

  2.10. За всички ученици от І клас учителите, съвместно с родителите им, да определят за всеки ученик най-късия и безопасен път от училище до дома и следят системно за неговото изпълнение.

  2.11. Класните ръководители на всички паралелки след І клас периодически да припомнят на учениците най-късия път от училище до дома, а при необходимост да го актуализират.

  2.12. Последната минута от последния за деня час във всяка паралелка да се посвети на безопасното движение на учениците.

  2.13. Всички извънкласни и извънурочни дейности като екскурзии, походи и чествания, вечери и лагери, срещи с културни, научни и др. дейци, трудови инициативи и др. да се провеждат само в присъствие на необходимия брой учители. Организаторите на тези мероприятия в началото им задължително правят инструктаж за безопасни действия на участниците в тях.

  2.14. Извършването на всички строително-монтажни, ремонтно-бояджийски и др. дейности, разтоварване да се извършва от извършителите, като се спазват установените в Република България, правила и норми за безопасни условия на труд.

  2.15. Извършителите на посочените в т. 2.14 дейности се задължават да отделят съответните райони и не допускат достъп на учениците до тях.

  2.16. В началото на отоплителния сезон да се направи противопожарен инструктаж на всички работници, работещи в училищна канцелария. Да се определи отговорник на всеки отоплителен уред, като на последните се издаде писмена заповед.

  2.17. До началото на всяка учебна година да се извършва оценяване на риска в училището и приемат мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаването му.

  2.18. През м. ноември 2016 г. да се извърши задължителен медицински преглед на всички работещи в училището.

  2.19. В училищната сграда пазачите/невъоръжена охрана и работниците, които включват звънеца, осъществяват строг пропускателен режим, като вписват в нарочна книга имената на посетителя и при кого идват. Допускат посетители само след като се уверят, че няма да нарушат учебния процес и безопасността на учениците и работещите, при спазване на заповедта на директора на училището за пропускателния режим.

  2.20. Да се предотврати влизането на МПС в училищния двор.

  2.21. Чрез парапети (там, където е възможно и разрешено) да не се допуска прякото излизане на учениците от двора на улиците.

  2.22. Да се изготви от комисията в т. 1 план за бърза евакуация на учебната сграда от личния състав.

  2.23. Да се провеждат по две тренировъчни занятия на година за бързо и безопасно извеждане на учениците от сградата при екстремни ситуации.

  2.24. В училище се завежда актова книга за трудови злополуки, която се води от заместник-директора по АСД на училището, съгласно нормативните изисквания.

  2.25. В кабинетите по ИТ и кабинет на зам.-директора по УД да не се изключват непрекъсваемите токозахранващи устройства /ТЗУ/, които предпазват системата от токов удар, за което отговарят преподаващите учители и помощният персонал почистващ посочените кабинети.
  3. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА РАБОТАТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕТО
  3.1. Правилникът се актуализира в началото на всяка следваща учебна година, преди въвеждане на нови машини, технологии, материали и вещества при разкриване на нови работни места, при изменение на правилата, нормите и изискванията в Република България.

  3.2. Правилникът се свежда до знанието на целия личен състав на училището и родителите в началото на всяка учебна година.

  3.3. Различните видове инструктаж на работещите в училище се извършва от Тодор Перухов – Заместник-директор по УД.

  3.4. Инструктажът и воденето на книгите за инструктаж на т. 2.5, раздел 2 на този правилник, се извършва от съответните учители.

  3.5. Инструктажът и воденето на книгите за инструктаж по т. 2.6 , раздел 2 на този правилник, се извършва от класните ръководители.

  3.6. Инструктажът по т. 2.16, раздел 2, на работниците се извършва от касиер-домакина, ЗАС.

  3.7. Директорът организира регистрирането, отчитането и анализирането на трудовите злополуки по установения в Република България ред.

  3.8. Директорът незабавно уведомява РУО на МОН, РИ на труда, органите на МВР, прокуратурата и Гражданска защита в случаи на тежки или със смъртен изход злополуки и на тежки аварии.

  3.9. В края на учебната година педагогическият съвет анализира безопасността на възпитанието, обучението и труда и предприема мерки за подобряването ù.

  3.10. Директорът осигурява необходимите ресурси /средства, материали, съоръжения и др./ за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището/.  3.11. Препис от настоящия Правилник да се остави в учителската стая и библиотеката за ползване от личния състав.


  • Настоящият правилник е приет на Общо събрание на работещите в І ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сандански, с Протокол № …, Решение № .. от 31.10.2016 г.


  СЪГЛАСУВАНО:
  За СО на СБУ към КНСБ За СО на КТ „Подкрепа“
  ……………………. …………………….

  Искра Урукова-Лонтова Николай Кобуров

  /Председател/ /Председател/

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Инструкция на мон от 05. 07. 1996 г за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета

  Скачать 77.63 Kb.