Дата30.01.2019
Размер9.76 Kb.
ТипИнструкция

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № iз-381 от 2009 Г. За реда за обработка на лични данни в министерството на вътрешните работи


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-381 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 23 ОТ 2009 Г.)


Издадена от Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г.

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Сегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) В правилата по чл. 2 за всеки информационен фонд се определят процедури и срокове за извършване на периодични проверки на качеството на обработваните лични данни."§ 2. В чл. 17 се създава т. 8:

"8. процедурата за уведомяване на лице, чиито лични данни са събрани и се съхраняват без негово знание и не са унищожени, при условие че това уведомяване не може да повлияе върху дейността на органите на МВР."§ 3. В чл. 39 т. 2 се изменя така:

"2. правилното съхранение, целостта и качеството на данните;".§ 4. В член 48 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 48. (1) Органите по чл. 47, ал. 2 извършват планови и внезапни проверки за установяване на спазването на необходимите технически и организационни мерки по защита на личните данни, както и периодични проверки на качеството на обработваните лични данни."§ 5. В допълнителните разпоредби в § 2 след думите "могат да бъдат разкрити" се добавя "и реда и условията за това", а след думите "срока на съхраняване на данните;" се добавя "процедури за периодични проверки на качеството на данните;".


Коьрта
Контакты

    Главная страница


Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № iз-381 от 2009 Г. За реда за обработка на лични данни в министерството на вътрешните работи